FORVALTNINGSDATABASEN

BRØNNØY, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BRØNNØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 93 56 149 84 35 119 9 21 30
1981 110 73 183 102 45 147 8 28 36
1982 113 83 196 108 50 158 5 33 38
1983 120 96 216 113 62 175 7 34 41
1984 111 103 214 104 66 170 7 37 44
1985 108 115 223 103 75 178 5 40 45
1986 117 127 244 113 92 205 4 35 39
1987 127 137 264 120 100 220 7 37 44
1988 130 180 310 123 141 264 7 39 46
1989 138 198 336 129 148 277 9 50 59
1990 139 212 351 134 151 285 5 61 66
1991 141 210 351 137 142 279 4 68 72
1992 142 213 355 137 141 278 5 72 77
1993 137 218 355 131 155 286 6 63 69
1994 122 237 359 116 178 294 6 59 65
1995 133 248 381 128 185 313 5 63 68
1996 147 258 405 144 194 338 3 64 67
1997 157 277 434 148 207 355 9 70 79
1998 162 268 430 150 190 340 12 78 90
1999 177 284 461 160 194 354 17 90 107
2000 165 253 418 152 199 351 13 54 67
2001 175 250 425 164 196 360 11 54 65
2002 201 266 467 192 202 394 9 64 73
2003 161 263 424 155 199 354 6 64 70
2004 188 291 479 184 234 418 4 57 61
2005 191 291 482 188 230 418 3 61 64
2006 197 296 493 193 238 431 4 58 62
2007 210 309 519 202 245 447 8 64 72
2008 212 307 519 205 243 448 7 64 71
2009 238 338 576 230 268 498 8 70 78
2010 237 332 569 228 255 483 9 77 86
2011 241 334 575 234 265 499 7 69 76
2012 228 341 569 217 270 487 11 71 82
2013 234 343 577 226 266 492 8 77 85
2014 238 337 575 231 267 498 7 70 77
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BRØNNØY (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 88.6 46.4 135.0 84.0 35.0 119.0 4.6 11.4 16.0
1981 106.2 60.3 166.5 102.0 45.0 147.0 4.2 15.3 19.5
1982 110.4 66.1 176.5 108.0 50.0 158.0 2.4 16.1 18.5
1983 116.8 77.6 194.5 113.0 62.0 175.0 3.8 15.6 19.5
1984 107.5 83.9 191.4 104.0 66.0 170.0 3.5 17.9 21.4
1985 105.3 94.8 200.0 103.0 75.0 178.0 2.3 19.8 22.0
1986 114.8 110.2 224.9 113.0 92.0 205.0 1.8 18.2 19.9
1987 123.4 121.6 245.0 120.0 100.0 220.0 3.4 21.6 25.0
1988 126.6 162.3 288.9 123.0 141.0 264.0 3.6 21.3 24.9
1989 133.2 176.6 309.8 129.0 148.0 277.0 4.2 28.6 32.8
1990 135.9 188.1 324.0 134.0 151.0 285.0 1.9 37.1 39.0
1991 139.2 182.3 321.5 137.0 142.0 279.0 2.2 40.3 42.4
1992 139.7 183.8 323.6 137.2 141.0 278.2 2.6 42.8 45.4
1993 134.1 192.2 326.3 131.0 155.0 286.0 3.1 37.2 40.3
1994 119.4 213.4 332.8 116.0 178.0 294.0 3.4 35.3 38.8
1995 130.2 223.2 353.4 128.0 185.0 313.0 2.2 38.2 40.4
1996 145.5 234.5 380.1 144.0 194.0 338.0 1.5 40.5 42.1
1997 152.5 251.6 404.1 148.0 207.0 355.0 4.5 44.6 49.1
1998 155.3 240.2 395.5 150.0 190.0 340.0 5.3 50.2 55.5
1999 168.4 252.5 420.9 160.0 194.0 354.0 8.4 58.5 66.9
2000 159.6 236.0 395.5 152.0 199.0 351.0 7.6 37.0 44.6
2001 171.8 232.8 404.7 164.0 196.0 360.0 7.8 36.8 44.7
2002 197.4 245.6 442.9 192.0 202.0 394.0 5.4 43.5 48.9
2003 158.6 242.8 401.4 155.0 199.0 354.0 3.6 43.8 47.4
2004 186.6 273.0 459.6 184.0 234.0 418.0 2.6 39.0 41.6
2005 189.8 270.9 460.7 188.0 230.0 418.0 1.8 40.9 42.7
2006 194.6 277.1 471.8 193.0 238.0 431.0 1.6 39.2 40.8
2007 206.2 288.8 495.0 202.0 245.0 447.0 4.2 43.8 48.0
2008 209.2 287.0 496.2 205.0 243.0 448.0 4.2 44.0 48.2
2009 234.4 316.4 550.8 230.0 268.0 498.0 4.4 48.4 52.8
2010 233.5 307.0 540.5 228.0 255.0 483.0 5.5 52.0 57.5
2011 238.7 311.1 549.8 234.0 265.0 499.0 4.7 46.1 50.8
2012 223.8 317.2 541.0 217.0 270.0 487.0 6.8 47.2 54.0
2013 230.7 317.5 548.3 226.0 266.0 492.0 4.7 51.5 56.3
2014 235.3 314.7 550.0 231.0 267.0 498.0 4.3 47.7 52.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BRØNNØY (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 149 0.1 135.0 0.1
1981 183 0.1 166.5 0.1
1982 196 0.1 176.5 0.1
1983 216 0.1 194.5 0.1
1984 214 0.1 191.4 0.1
1985 223 0.1 200.0 0.1
1986 244 0.1 224.9 0.1
1987 264 0.1 245.0 0.1
1988 310 0.2 288.9 0.2
1989 336 0.2 309.8 0.2
1990 351 0.2 324.0 0.2
1991 351 0.2 321.5 0.2
1992 355 0.2 323.6 0.2
1993 355 0.2 326.3 0.2
1994 359 0.2 332.8 0.2
1995 381 0.2 353.4 0.2
1996 405 0.2 380.1 0.2
1997 434 0.3 404.1 0.3
1998 430 0.3 395.5 0.3
1999 461 0.3 420.9 0.3
2000 418 0.3 12.3 395.5 0.3
2001 425 0.3 12.8 404.7 0.3
2002 467 0.4 14.5 442.9 0.4
2003 424 0.3 12.6 401.4 0.3
2004 479 0.4 14.0 459.6 0.4
2005 482 0.4 14.0 460.7 0.4
2006 493 0.4 13.8 471.8 0.4
2007 519 0.4 14.1 495.0 0.4
2008 519 0.4 14.2 496.2 0.4
2009 576 0.4 15.7 550.8 0.4
2010 569 0.4 15.2 540.5 0.4
2011 575 0.4 15.1 549.8 0.4
2012 569 0.4 14.9 541.0 0.4
2013 577 0.4 15.0 548.3 0.4
2014 575 0.4 14.7 550.0 0.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BRØNNØY (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 525 502.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 9.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 11.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.5
FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BRØNNØY (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.5
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 9.0
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 11.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.5
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 523 500.0
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BRØNNØY (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:6:2 FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND FISKERIKONTORET BRØNNØYSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:22:2 HELGELAND POLITIDISTRIKT BRØNNØY OG VEVELSTAD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.5
11:5:2:7:9 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SØR-HELGELAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 9.0
90:2:2:18:8 NAV NORDLAND NAV BRØNNØY ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 11.0
13:9:2:5:5 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD BRØNNØYSUND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 5 4.5
35:9:1 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 397 380.6
35:9:4 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND BRØNNØYSUNDREGISTRENE SALHUSKONTORET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 126 119.4
16:3:6:7 SKATT NORD SKATT NORD AVD BRØNNØY FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:10:9 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME BRØNNØY PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:10:48 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME VELFJORD PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:7 TINGRETTENE BRØNNØY TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0