FORVALTNINGSDATABASEN

VEFSN, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VEFSN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 313 141 454 309 97 406 4 44 48
1981 346 169 515 341 120 461 5 49 54
1982 250 134 384 246 98 344 4 36 40
1983 298 175 473 292 113 405 6 62 68
1984 234 132 366 228 88 316 6 44 50
1985 236 134 370 230 91 321 6 43 49
1986 240 132 372 233 85 318 7 47 54
1987 234 142 376 225 89 314 9 53 62
1988 242 146 388 230 88 318 12 58 70
1989 239 158 397 230 100 330 9 58 67
1990 265 176 441 253 106 359 12 70 82
1991 261 186 447 247 117 364 14 69 83
1992 266 185 451 250 113 363 16 72 88
1993 246 175 421 229 102 331 17 73 90
1994 217 171 388 204 95 299 13 76 89
1995 239 175 414 218 95 313 21 80 101
1996 230 170 400 212 100 312 18 70 88
1997 230 192 422 211 113 324 19 79 98
1998 231 177 408 210 105 315 21 72 93
1999 222 160 382 203 105 308 19 55 74
2000 137 89 226 128 59 187 9 30 39
2001 137 90 227 129 61 190 8 29 37
2002 162 90 252 154 62 216 8 28 36
2003 166 104 270 163 83 246 3 21 24
2004 155 101 256 148 74 222 7 27 34
2005 150 104 254 141 79 220 9 25 34
2006 150 98 248 142 77 219 8 21 29
2007 153 91 244 146 77 223 7 14 21
2008 151 96 247 144 79 223 7 17 24
2009 151 110 261 148 101 249 3 9 12
2010 152 102 254 151 90 241 1 12 13
2011 170 111 281 169 102 271 1 9 10
2012 179 114 293 173 99 272 6 15 21
2013 183 115 298 180 99 279 3 16 19
2014 173 122 295 170 105 275 3 17 20
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VEFSN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 311.9 121.0 432.9 309.0 97.0 406.0 2.8 24.0 26.9
1981 344.2 145.7 489.9 341.0 120.0 461.0 3.2 25.7 28.9
1982 248.6 116.9 365.5 246.0 98.0 344.0 2.5 18.9 21.4
1983 295.3 143.6 438.9 292.0 113.0 405.0 3.3 30.6 33.9
1984 231.4 107.7 339.1 228.0 88.0 316.0 3.4 19.7 23.1
1985 233.7 112.1 345.8 230.0 91.0 321.0 3.7 21.1 24.8
1986 235.4 107.8 343.2 233.0 85.0 318.0 2.4 22.8 25.2
1987 228.6 117.2 345.8 225.0 89.0 314.0 3.6 28.2 31.8
1988 234.8 113.4 348.2 230.0 88.0 318.0 4.8 25.4 30.2
1989 233.7 126.5 360.2 230.0 100.0 330.0 3.7 26.5 30.2
1990 257.7 137.9 395.6 253.0 106.0 359.0 4.7 31.9 36.6
1991 252.4 147.2 399.6 247.0 117.0 364.0 5.4 30.2 35.6
1992 255.1 144.4 399.5 250.0 113.0 363.0 5.1 31.5 36.5
1993 235.2 131.3 366.5 229.0 102.0 331.0 6.1 29.3 35.5
1994 210.1 133.2 343.3 204.0 95.0 299.0 6.1 38.2 44.3
1995 230.4 138.4 368.8 219.6 95.0 314.5 10.8 43.4 54.2
1996 221.1 137.0 358.1 212.0 100.0 312.0 9.1 37.0 46.1
1997 217.6 146.7 364.3 211.0 113.0 324.0 6.6 33.7 40.3
1998 217.5 139.5 357.1 210.0 105.0 315.0 7.5 34.5 42.1
1999 211.1 130.7 341.8 203.0 105.0 308.0 8.1 25.7 33.8
2000 131.8 76.9 208.7 128.0 59.0 187.0 3.8 17.9 21.7
2001 133.0 77.7 210.6 129.0 61.0 190.0 4.0 16.6 20.6
2002 159.0 77.3 236.4 154.0 62.0 216.0 5.0 15.3 20.4
2003 164.8 93.9 258.8 163.0 83.0 246.0 1.8 10.9 12.8
2004 152.7 89.5 242.2 148.0 74.0 222.0 4.7 15.5 20.2
2005 145.9 92.9 238.8 141.0 79.0 220.0 4.9 13.9 18.8
2006 147.3 88.5 235.8 142.0 77.0 219.0 5.3 11.5 16.8
2007 148.5 85.7 234.2 146.0 77.0 223.0 2.5 8.7 11.2
2008 147.4 89.1 236.5 144.0 79.0 223.0 3.3 10.1 13.5
2009 149.7 106.4 256.1 148.0 101.0 249.0 1.7 5.4 7.1
2010 151.6 97.8 249.4 151.0 90.0 241.0 0.6 7.8 8.4
2011 169.5 107.7 277.2 169.0 102.0 271.0 0.5 5.7 6.2
2012 176.6 109.6 286.2 173.0 99.0 272.0 3.6 10.6 14.2
2013 181.5 110.2 291.7 180.0 99.0 279.0 1.5 11.2 12.7
2014 171.5 117.1 288.5 170.0 105.0 275.0 1.5 12.1 13.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VEFSN (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 454 0.3 432.9 0.3
1981 515 0.3 489.9 0.3
1982 384 0.2 365.5 0.2
1983 473 0.3 438.9 0.3
1984 366 0.2 339.1 0.2
1985 370 0.2 345.8 0.2
1986 372 0.2 343.2 0.2
1987 376 0.2 345.8 0.2
1988 388 0.2 348.2 0.2
1989 397 0.2 360.2 0.2
1990 441 0.2 395.6 0.2
1991 447 0.2 399.6 0.2
1992 451 0.2 399.5 0.2
1993 421 0.2 366.5 0.2
1994 388 0.2 343.3 0.2
1995 414 0.2 368.8 0.2
1996 400 0.2 358.1 0.2
1997 422 0.3 364.3 0.2
1998 408 0.2 357.1 0.2
1999 382 0.2 341.8 0.2
2000 226 0.2 3.5 208.7 0.2
2001 227 0.2 3.4 210.6 0.2
2002 252 0.2 3.7 236.4 0.2
2003 270 0.2 4.1 258.8 0.2
2004 256 0.2 3.9 242.2 0.2
2005 254 0.2 3.9 238.8 0.2
2006 248 0.2 3.8 235.8 0.2
2007 244 0.2 3.6 234.2 0.2
2008 247 0.2 3.7 236.5 0.2
2009 261 0.2 3.9 256.1 0.2
2010 254 0.2 3.8 249.4 0.2
2011 281 0.2 4.2 277.2 0.2
2012 293 0.2 4.3 286.2 0.2
2013 298 0.2 4.4 291.7 0.2
2014 295 0.2 4.3 288.5 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VEFSN (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 39 37.7
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 100 98.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 122 119.2
DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 5 5.0
FINANSDEPARTEMENTET 14 13.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VEFSN (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
FYLKESMANNEN I NORDLAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 80 78.6
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 41 40.8
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 17.0
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 5 5.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 17.7
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 14.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 81 78.4
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 14 13.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VEFSN (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:7:4 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR MOSJØEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
59:15:18:2 FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND AVD MOSJØEN KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
4:7:15:22:8 HELGELAND POLITIDISTRIKT MOSJØEN POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 80 78.6
13:8:34 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET DREVVATN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:87 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MOSJØEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 27 27.0
13:8:88 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MOSJØEN TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.9
50:6:7 JORDSKIFTERETTENE HELGELAND JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
4:3:1:23 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET PÅ HELGELAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
4:5:8:5:8 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET MOSJØEN FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 17.0
11:5:2:7:4 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT- OG NORD HELGELAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 5 5.0
90:2:13:15 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING NORDLAND AV MOSJØEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 17.7
90:2:2:18:29 NAV NORDLAND NAV MOSJØEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 14.0
13:9:2:5:14 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD MOSJØEN KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 72 69.4
13:9:2:5:15 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD MOSJØEN TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
16:3:6:33 SKATT NORD SKATT NORD AVD VEFSN FINANSDEPARTEMENTET 14 13.0
59:22:7 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE MOSJØEN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:10:46 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME VEFSN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0