FORVALTNINGSDATABASEN

VÅGAN, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VÅGAN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 180 99 279 170 63 233 10 36 46
1981 248 122 370 236 81 317 12 41 53
1982 244 110 354 233 73 306 11 37 48
1983 259 122 381 249 84 333 10 38 48
1984 243 117 360 232 79 311 11 38 49
1985 243 122 365 233 83 316 10 39 49
1986 266 119 385 256 80 336 10 39 49
1987 269 128 397 259 88 347 10 40 50
1988 270 132 402 256 94 350 14 38 52
1989 266 137 403 255 95 350 11 42 53
1990 244 141 385 235 94 329 9 47 56
1991 250 135 385 239 86 325 11 49 60
1992 232 141 373 203 94 297 29 47 76
1993 237 140 377 206 89 295 31 51 82
1994 224 134 358 197 82 279 27 52 79
1995 208 133 341 177 83 260 31 50 81
1996 214 140 354 204 88 292 10 52 62
1997 213 148 361 202 85 287 11 63 74
1998 208 119 327 192 74 266 16 45 61
1999 213 120 333 195 76 271 18 44 62
2000 166 76 242 159 56 215 7 20 27
2001 166 78 244 158 58 216 8 20 28
2002 165 90 255 160 61 221 5 29 34
2003 177 77 254 171 63 234 6 14 20
2004 173 78 251 170 70 240 3 8 11
2005 76 58 134 74 48 122 2 10 12
2006 73 62 135 70 51 121 3 11 14
2007 74 61 135 68 50 118 6 11 17
2008 75 62 137 70 48 118 5 14 19
2009 76 76 152 70 63 133 6 13 19
2010 81 76 157 73 64 137 8 12 20
2011 81 64 145 77 54 131 4 10 14
2012 70 62 132 65 51 116 5 11 16
2013 67 53 120 64 48 112 3 5 8
2014 73 59 132 70 52 122 3 7 10
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VÅGAN (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 177.1 81.6 258.7 170.0 63.0 233.0 7.1 18.6 25.7
1981 244.0 103.0 347.0 236.0 81.0 317.0 8.0 22.0 30.0
1982 240.4 92.4 332.8 233.0 73.0 306.0 7.4 19.4 26.8
1983 255.7 103.4 359.1 249.0 84.0 333.0 6.7 19.4 26.1
1984 239.2 97.9 337.1 232.0 79.0 311.0 7.2 18.9 26.1
1985 239.8 101.6 341.4 233.0 83.0 316.0 6.8 18.6 25.4
1986 262.1 99.2 361.3 256.0 80.0 336.0 6.2 19.1 25.3
1987 265.8 108.2 373.9 259.0 88.0 347.0 6.8 20.1 26.9
1988 264.2 113.6 377.8 256.0 94.0 350.0 8.2 19.6 27.8
1989 262.0 117.3 379.3 255.0 95.0 350.0 7.0 22.3 29.3
1990 241.1 118.1 359.2 235.0 94.0 329.0 6.1 24.1 30.2
1991 246.0 110.8 356.8 239.0 86.0 325.0 7.0 24.8 31.8
1992 223.8 117.5 341.2 203.0 94.0 297.0 20.8 23.5 44.2
1993 227.4 113.7 341.1 206.0 89.0 295.0 21.4 24.7 46.1
1994 216.3 108.0 324.3 197.0 82.0 279.0 19.3 26.0 45.3
1995 200.0 107.7 307.8 177.0 83.0 260.0 23.0 24.7 47.8
1996 209.2 112.2 321.4 204.0 88.0 292.0 5.2 24.2 29.4
1997 208.3 115.1 323.4 202.0 85.0 287.0 6.3 30.1 36.4
1998 201.0 93.8 294.8 192.0 74.0 266.0 9.0 19.8 28.8
1999 201.8 96.8 298.6 195.0 76.0 271.0 6.8 20.8 27.6
2000 163.1 67.6 230.6 159.0 56.0 215.0 4.1 11.6 15.6
2001 161.8 68.5 230.3 158.0 58.0 216.0 3.8 10.5 14.3
2002 162.6 77.2 239.8 160.0 61.0 221.0 2.6 16.2 18.8
2003 174.4 71.3 245.7 171.0 63.0 234.0 3.4 8.3 11.7
2004 171.2 74.2 245.5 170.0 70.0 240.0 1.2 4.2 5.5
2005 75.0 54.2 129.2 74.0 48.0 122.0 1.0 6.2 7.2
2006 71.7 56.1 127.8 70.0 51.0 121.0 1.7 5.1 6.8
2007 71.5 55.6 127.1 68.0 50.0 118.0 3.5 5.6 9.1
2008 72.8 55.1 127.9 70.0 48.0 118.0 2.8 7.1 9.9
2009 72.9 69.3 142.3 70.0 63.0 133.0 3.0 6.3 9.3
2010 77.8 69.8 147.6 73.0 64.0 137.0 4.8 5.8 10.6
2011 79.1 58.9 137.9 77.0 54.0 131.0 2.0 4.9 6.9
2012 67.5 56.7 124.2 65.0 51.0 116.0 2.5 5.7 8.2
2013 65.5 50.3 115.8 64.0 48.0 112.0 1.5 2.3 3.8
2014 71.5 55.3 126.8 70.0 52.0 122.0 1.5 3.3 4.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VÅGAN (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 279 0.2 258.7 0.2
1981 370 0.2 347.0 0.2
1982 354 0.2 332.8 0.2
1983 381 0.2 359.1 0.2
1984 360 0.2 337.1 0.2
1985 365 0.2 341.4 0.2
1986 385 0.2 361.3 0.2
1987 397 0.2 373.9 0.2
1988 402 0.2 377.8 0.2
1989 403 0.2 379.3 0.2
1990 385 0.2 359.2 0.2
1991 385 0.2 356.8 0.2
1992 373 0.2 341.2 0.2
1993 377 0.2 341.1 0.2
1994 358 0.2 324.3 0.2
1995 341 0.2 307.8 0.2
1996 354 0.2 321.4 0.2
1997 361 0.2 323.4 0.2
1998 327 0.2 294.8 0.2
1999 333 0.2 298.6 0.2
2000 242 0.2 5.9 230.6 0.2
2001 244 0.2 5.9 230.3 0.2
2002 255 0.2 6.2 239.8 0.2
2003 254 0.2 6.2 245.7 0.2
2004 251 0.2 6.2 245.5 0.2
2005 134 0.1 3.3 129.2 0.1
2006 135 0.1 3.2 127.8 0.1
2007 135 0.1 3.1 127.1 0.1
2008 137 0.1 3.2 127.9 0.1
2009 152 0.1 3.5 142.3 0.1
2010 157 0.1 3.6 147.6 0.1
2011 145 0.1 3.2 137.9 0.1
2012 132 0.1 3.0 124.2 0.1
2013 120 0.1 2.7 115.8 0.1
2014 132 0.1 2.9 126.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VÅGAN (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 13 11.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 41 39.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 48 47.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.0
FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
DOMSTOLENE I NORGE 5 4.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VÅGAN (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 7 5.8
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
KYSTVERKET NORDLAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 38 37.5
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 35 33.0
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 6.0
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 4.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VÅGAN (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:6:5 FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND FISKERIKONTORET SVOLVÆR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 7 5.8
4:3:1:7 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I MIDTRE HÅLOGALAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:5:8:5:12 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR SVOLVÆR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
13:14:1:9 KYSTVERKET KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR KABELVÅG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:14:5:2 KYSTVERKET NORDLAND KYSTVERKET NORDLAND DISTRIKTSKONTORET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 38 37.5
13:14:7:5 KYSTVERKET REDERI KYSTVERKET REGERI KABELVÅG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:25:14 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT SVOLVÆR POLITIHUS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 35 33.0
90:2:2:18:42 NAV NORDLAND NAV SVOLVÆR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.0
13:9:2:5:20 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD SVOLVÆR TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
35:10:15 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON SVOLVÆR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 6.0
16:3:6:35 SKATT NORD SKATT NORD AVD VÅGAN FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
59:22:35 STATSBYGG STATSBYGG NORD VÅGAN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:10:40 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME STAMSUND PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:10:42 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME SVOLVÆR PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:10:50 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME VÅGAN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:32 TINGRETTENE LOFOTEN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 5 4.5