FORVALTNINGSDATABASEN

SØR-VARANGER, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØR-VARANGER (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 128 97 225 127 58 185 1 39 40
1981 139 110 249 137 69 206 2 41 43
1982 145 118 263 144 72 216 1 46 47
1983 167 126 293 163 73 236 4 53 57
1984 159 115 274 158 65 223 1 50 51
1985 156 114 270 155 69 224 1 45 46
1986 152 121 273 151 81 232 1 40 41
1987 137 125 262 137 85 222 40 40
1988 130 115 245 129 75 204 1 40 41
1989 134 127 261 133 80 213 1 47 48
1990 146 133 279 146 88 234 45 45
1991 147 124 271 146 78 224 1 46 47
1992 156 125 281 150 79 229 6 46 52
1993 178 183 361 171 123 294 7 60 67
1994 178 170 348 171 108 279 7 62 69
1995 183 196 379 173 132 305 10 64 74
1996 186 191 377 176 124 300 10 67 77
1997 187 175 362 177 121 298 10 54 64
1998 195 180 375 180 119 299 15 61 76
1999 205 188 393 192 133 325 13 55 68
2000 188 145 333 182 102 284 6 43 49
2001 189 139 328 180 101 281 9 38 47
2002 204 151 355 198 113 311 6 38 44
2003 161 133 294 157 99 256 4 34 38
2004 170 124 294 165 98 263 5 26 31
2005 182 149 331 175 121 296 7 28 35
2006 184 162 346 178 131 309 6 31 37
2007 203 180 383 196 139 335 7 41 48
2008 207 198 405 199 155 354 8 43 51
2009 192 197 389 185 158 343 7 39 46
2010 194 213 407 186 175 361 8 38 46
2011 202 211 413 196 171 367 6 40 46
2012 157 192 349 152 158 310 5 34 39
2013 177 211 388 171 180 351 6 31 37
2014 182 218 400 176 188 364 6 30 36
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØR-VARANGER (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 127.2 80.2 207.3 127.0 58.0 185.0 0.2 22.2 22.3
1981 138.1 91.6 229.6 137.0 69.0 206.0 1.0 22.5 23.6
1982 144.1 96.1 240.2 144.0 72.0 216.0 0.2 24.0 24.2
1983 164.7 100.2 264.9 163.0 73.0 236.0 1.7 27.2 28.9
1984 158.1 90.8 249.0 158.0 65.0 223.0 0.2 25.8 26.0
1985 155.6 93.2 248.8 155.0 69.0 224.0 0.6 24.2 24.8
1986 151.4 103.3 254.7 151.0 81.0 232.0 0.4 22.3 22.7
1987 137.0 107.1 244.1 137.0 85.0 222.0 22.1 22.1
1988 129.5 97.1 226.6 129.0 75.0 204.0 0.5 22.1 22.6
1989 133.8 105.8 239.6 133.0 80.0 213.0 0.8 25.8 26.6
1990 146.0 113.1 259.1 146.0 88.0 234.0 25.1 25.1
1991 146.5 102.9 249.4 146.0 78.0 224.0 0.5 24.9 25.4
1992 151.8 102.3 254.1 150.0 79.0 229.0 1.8 23.3 25.1
1993 172.9 153.0 325.8 171.0 123.0 294.0 1.9 30.0 31.8
1994 173.3 142.9 316.3 171.0 108.0 279.0 2.3 34.9 37.3
1995 177.9 167.9 345.8 173.0 132.0 305.0 4.9 35.9 40.8
1996 180.5 161.8 342.3 176.0 124.0 300.0 4.5 37.8 42.3
1997 181.0 149.4 330.4 177.0 121.0 298.0 4.0 28.4 32.4
1998 186.4 150.9 337.4 180.0 119.0 299.0 6.4 32.0 38.4
1999 196.7 165.7 362.5 192.0 133.0 325.0 4.7 32.7 37.5
2000 184.9 128.1 313.1 182.0 102.0 284.0 3.0 26.1 29.1
2001 184.7 125.2 309.9 180.0 101.0 281.0 4.7 24.2 28.9
2002 201.1 136.8 337.9 198.0 113.0 311.0 3.1 23.8 26.9
2003 159.0 120.1 279.1 157.0 99.0 256.0 2.0 21.1 23.1
2004 168.5 113.5 282.0 165.0 98.0 263.0 3.5 15.5 19.0
2005 179.3 138.4 317.7 175.0 121.0 296.0 4.3 17.4 21.7
2006 181.0 150.3 331.4 178.0 131.0 309.0 3.0 19.3 22.4
2007 198.5 163.4 362.0 196.0 139.0 335.0 2.5 24.5 27.0
2008 202.6 181.1 383.7 199.0 155.0 354.0 3.5 26.1 29.7
2009 188.1 182.1 370.2 185.0 158.0 343.0 3.2 24.1 27.2
2010 189.4 198.1 387.4 186.0 175.0 361.0 3.3 23.1 26.4
2011 198.9 196.1 395.0 196.0 171.0 367.0 2.8 25.1 28.0
2012 154.9 177.9 332.8 152.0 158.0 310.0 2.9 19.9 22.8
2013 174.6 198.9 373.5 171.0 180.0 351.0 3.6 18.9 22.5
2014 179.4 205.3 384.7 176.0 188.0 364.0 3.4 17.3 20.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØR-VARANGER (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 225 0.1 207.3 0.1
1981 249 0.1 229.6 0.1
1982 263 0.1 240.2 0.1
1983 293 0.2 264.9 0.2
1984 274 0.1 249.0 0.1
1985 270 0.1 248.8 0.1
1986 273 0.1 254.7 0.1
1987 262 0.1 244.1 0.1
1988 245 0.1 226.6 0.1
1989 261 0.1 239.6 0.1
1990 279 0.2 259.1 0.2
1991 271 0.1 249.4 0.1
1992 281 0.2 254.1 0.2
1993 361 0.2 325.8 0.2
1994 348 0.2 316.3 0.2
1995 379 0.2 345.8 0.2
1996 377 0.2 342.3 0.2
1997 362 0.2 330.4 0.2
1998 375 0.2 337.4 0.2
1999 393 0.2 362.5 0.2
2000 333 0.2 8.0 313.1 0.3
2001 328 0.2 7.6 309.9 0.2
2002 355 0.3 8.2 337.9 0.3
2003 294 0.2 7.0 279.1 0.2
2004 294 0.2 6.8 282.0 0.2
2005 331 0.3 7.5 317.7 0.3
2006 346 0.3 7.7 331.4 0.3
2007 383 0.3 8.1 362.0 0.3
2008 405 0.3 8.3 383.7 0.3
2009 389 0.3 7.8 370.2 0.3
2010 407 0.3 7.9 387.4 0.3
2011 413 0.3 7.7 395.0 0.3
2012 349 0.2 6.3 332.8 0.2
2013 388 0.3 6.8 373.5 0.3
2014 400 0.3 7.0 384.7 0.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØR-VARANGER (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 27 25.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 135 131.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 18 16.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 179 171.1
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
FINANSDEPARTEMENTET 26 25.2
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØR-VARANGER (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 24 22.3
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 7.2
GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 8.0
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 3.0
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 20 18.8
NAV ØKONOMILINJEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 159 152.2
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 8.8
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
STATENS STRÅLEVERN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
TOLLREGION NORD-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 23 22.2
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 117 115.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØR-VARANGER (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:3 BIOFORSK BIOFORSK JORD OG MILJØ SVANHOVD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 24 22.3
4:11:2:26 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ØST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 7.2
4:7:2:1 GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE GRENSEKOMMISÆR FOR DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
4:5:8:5:6 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR KIRKENES JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
13:14:6:4 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK LOSTJENESTEN KIRKENES SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 8.0
11:5:2:8:10 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ØST-FINNMARK FILIAL KIRKENES LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:2:20:23 NAV FINNMARK NAV SØR-VARANGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 20 18.8
90:2:12:1 NAV ØKONOMILINJEN NAV INNKREVING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 159 152.2
89:51:11:42 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME SØR-VARANGER PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
13:9:2:5:11 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD KIRKENES TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 8.8
16:3:6:29 SKATT NORD SKATT NORD AVD SØR-VARANGER FINANSDEPARTEMENTET 3 3.0
39:8:2 STATENS STRÅLEVERN STATENS STRÅLEVERN BEREDSKAPSENHETEN SVANHOVD HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
16:5:2:6:4 TOLLREGION NORD-NORGE KIRKENES TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 23 22.2
42:8:2:8:2 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET BARENTSINSTITUTTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
42:8:2:8:13 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS KIRKENES KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:27:10 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 117 115.2