FORVALTNINGSDATABASEN

GRIMSTAD, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GRIMSTAD (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 160 77 237 152 38 190 8 39 47
1981 171 87 258 161 44 205 10 43 53
1982 198 103 301 188 55 243 10 48 58
1983 223 117 340 215 56 271 8 61 69
1984 221 120 341 214 54 268 7 66 73
1985 222 125 347 215 56 271 7 69 76
1986 220 132 352 216 61 277 4 71 75
1987 233 133 366 229 63 292 4 70 74
1988 237 154 391 227 75 302 10 79 89
1989 247 160 407 237 76 313 10 84 94
1990 254 166 420 243 78 321 11 88 99
1991 249 166 415 237 78 315 12 88 100
1992 258 181 439 244 97 341 14 84 98
1993 295 183 478 285 98 383 10 85 95
1994 232 165 397 215 80 295 17 85 102
1995 218 154 372 205 78 283 13 76 89
1996 217 149 366 206 82 288 11 67 78
1997 218 157 375 206 92 298 12 65 77
1998 212 158 370 196 91 287 16 67 83
1999 217 171 388 195 88 283 22 83 105
2000 214 134 348 188 72 260 26 62 88
2001 214 137 351 196 80 276 18 57 75
2002 214 135 349 190 73 263 24 62 86
2003 219 145 364 195 79 274 24 66 90
2004 179 116 295 158 60 218 21 56 77
2005 225 135 360 212 88 300 13 47 60
2006 263 164 427 246 103 349 17 61 78
2007 262 177 439 241 120 361 21 57 78
2008 280 181 461 260 132 392 20 49 69
2009 261 172 433 243 123 366 18 49 67
2010 282 181 463 267 133 400 15 48 63
2011 293 187 480 271 146 417 22 41 63
2012 275 196 471 260 150 410 15 46 61
2013 301 204 505 274 159 433 27 45 72
2014 304 199 503 274 156 430 30 43 73
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GRIMSTAD (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 161.4 58.1 219.5 156.7 38.0 194.7 4.7 20.1 24.7
1981 171.9 66.1 238.0 166.2 44.1 210.4 5.6 22.0 27.6
1982 197.1 79.6 276.7 191.9 55.0 246.9 5.3 24.6 29.9
1983 224.1 87.3 311.4 219.9 56.0 276.0 4.2 31.3 35.5
1984 221.4 86.1 307.5 218.1 54.1 272.2 3.3 32.0 35.3
1985 217.7 88.9 306.6 215.0 56.0 271.0 2.7 32.9 35.6
1986 217.4 95.2 312.6 216.0 61.0 277.0 1.4 34.2 35.6
1987 231.0 97.9 328.8 229.0 63.0 292.0 2.0 34.9 36.8
1988 231.5 113.9 345.4 227.0 75.0 302.0 4.5 38.9 43.4
1989 241.7 118.5 360.3 237.0 76.0 313.0 4.7 42.5 47.3
1990 248.7 122.0 370.7 243.0 78.0 321.0 5.7 44.0 49.7
1991 242.4 123.9 366.4 237.0 78.0 315.0 5.4 45.9 51.4
1992 251.0 141.0 392.0 244.0 97.0 341.0 7.0 44.0 51.0
1993 290.2 141.6 431.8 285.3 98.0 383.3 4.9 43.6 48.5
1994 223.3 123.6 346.9 215.0 80.0 295.0 8.3 43.6 51.9
1995 210.6 117.2 327.8 205.0 78.0 283.0 5.6 39.2 44.8
1996 211.0 119.8 330.8 206.0 82.0 288.0 5.0 37.8 42.8
1997 211.8 125.8 337.6 206.0 92.0 298.0 5.8 33.8 39.6
1998 204.6 128.8 333.4 196.0 91.0 287.0 8.6 37.8 46.4
1999 204.3 134.6 339.0 195.0 88.0 283.0 9.3 46.7 56.0
2000 201.9 110.0 312.0 188.0 72.0 260.0 13.9 38.0 52.0
2001 204.9 114.1 319.0 196.0 80.0 276.0 8.9 34.1 43.0
2002 203.4 109.3 312.7 190.0 73.0 263.0 13.4 36.3 49.7
2003 205.0 118.3 323.3 195.0 79.0 274.0 10.0 39.3 49.3
2004 168.2 92.7 260.9 158.0 60.0 218.0 10.2 32.7 42.9
2005 218.2 116.4 334.5 212.0 88.0 300.0 6.2 28.4 34.5
2006 255.3 139.9 395.2 246.0 103.0 349.0 9.3 36.9 46.2
2007 250.9 152.8 403.7 241.0 120.0 361.0 9.9 32.8 42.7
2008 269.2 161.4 430.7 260.0 132.0 392.0 9.2 29.4 38.7
2009 251.1 152.3 403.4 243.0 123.0 366.0 8.1 29.3 37.4
2010 272.4 163.4 435.8 267.0 133.0 400.0 5.4 30.4 35.8
2011 281.3 173.4 454.7 271.0 146.0 417.0 10.3 27.4 37.7
2012 267.4 180.9 448.3 260.0 150.0 410.0 7.4 30.9 38.3
2013 288.2 189.8 477.9 274.0 159.0 433.0 14.2 30.8 44.9
2014 287.4 186.3 473.7 274.0 156.0 430.0 13.4 30.3 43.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GRIMSTAD (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 237 0.1 219.5 0.1
1981 258 0.1 238.0 0.1
1982 301 0.2 276.7 0.2
1983 340 0.2 311.4 0.2
1984 341 0.2 307.5 0.2
1985 347 0.2 306.6 0.2
1986 352 0.2 312.6 0.2
1987 366 0.2 328.8 0.2
1988 391 0.2 345.4 0.2
1989 407 0.2 360.3 0.2
1990 420 0.2 370.7 0.2
1991 415 0.2 366.4 0.2
1992 439 0.2 392.0 0.2
1993 478 0.3 431.8 0.3
1994 397 0.2 346.9 0.2
1995 372 0.2 327.8 0.2
1996 366 0.2 330.8 0.2
1997 375 0.2 337.6 0.2
1998 370 0.2 333.4 0.2
1999 388 0.2 339.0 0.2
2000 348 0.3 4.5 312.0 0.2
2001 351 0.3 4.5 319.0 0.3
2002 349 0.3 4.6 312.7 0.3
2003 364 0.3 4.8 323.3 0.3
2004 295 0.2 3.8 260.9 0.2
2005 360 0.3 4.6 334.5 0.3
2006 427 0.3 5.2 395.2 0.3
2007 439 0.3 5.1 403.7 0.3
2008 461 0.3 5.5 430.7 0.3
2009 433 0.3 5.2 403.4 0.3
2010 463 0.3 5.6 435.8 0.3
2011 480 0.3 5.7 454.7 0.3
2012 471 0.3 5.6 448.3 0.3
2013 505 0.3 6.1 477.9 0.3
2014 503 0.3 5.9 473.7 0.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GRIMSTAD (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 31.6
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 14.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 0.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 24.6
FINANSDEPARTEMENTET 286 280.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 132 114.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GRIMSTAD (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 31.6
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 14.7
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 0.5
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 24.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 234 231.3
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 52 49.5
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
UNIVERSITETET I AGDER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 132 114.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GRIMSTAD (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:15 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I FJÆRE KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:5:22 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I GRIMSTAD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:5:31 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I LANDVIK KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:13:9 AGDER POLITIDISTRIKT GRIMSTAD POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 31.6
11:6:15 BIOFORSK BIOFORSK ØST LANDVIK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 14.7
13:14:2:10 KYSTVERKET SØRØST KYSTVERKET SØRØST GRIMSTAD LAGER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 0.5
90:2:2:9:13 NAV AUST-AGDER NAV GRIMSTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 24.6
16:3:8:12 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD GRIMSTAD FINANSDEPARTEMENTET 234 231.3
16:3:3:10 SKATT SØR SKATT SØR AVD GRIMSTAD FINANSDEPARTEMENTET 52 49.5
59:22:42 STATSBYGG STATSBYGG SØR GRIMSTAD DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
42:8:2:7:2 UNIVERSITETET I AGDER UNIVERSITETET I AGDER CAMPUS GRIMSTAD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 132 114.5