FORVALTNINGSDATABASEN

Anders Rysdal (leder), Rigmor Austgulen, Arne Benjaminsen, Camilla Brautaset, Nils-Henrik M. von der Fehr, Jan Grund, Monika Hestad, Bjarne Kvam, Inger Johanne Pettersen, Vidar Oma Steine (2003):

NOU 2003: 25 Ny lov om universiteter og høyskoler

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/ab6cb779c684449da38abed9e1974410/no/pdfs/nou200320030025000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-25/id148008/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. desember 2002.
Avgitt til Utdannings- og forskningsdepartementet 23. september 2003.

Antall sider:

296

ISBN-nummer:

82-583-0732-0

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark, Nederland, England, USA

NSD-referanse:

4648

Disse opplysningene er sist endret:

16/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Regjeringen Bondevik II oppnevnte ved kongelig resolusjon 6. desember 2002 et utvalg for å utrede forhold knyttet til den overordnede styringen av høyere utdanning i Norge, og legge frem forslag til et felles lovverk for statlige og private universiteter og høyskoler, samt utrede ny tilknytningsform for statlige institusjoner. Utvalget avgir med dette sin innstilling.