FORVALTNINGSDATABASEN

Departementsområder - statsansatte

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde, år 2014
Ansatte Årsverk Videre oversikter
Departementsområde Antall Andel % Antall Andel % Detaljoversikt Etatoversikt
STATSMINISTERENS KONTOR 128 0.1 124.9 0.1 se detaljoversikt se etatoversikt
UTENRIKSDEPARTEMENTET 1710 1.1 1688.6 1.2 se detaljoversikt se etatoversikt
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2804 1.8 2615.3 1.9 se detaljoversikt se etatoversikt
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12701 8.4 12325.5 8.8 se detaljoversikt se etatoversikt
FINANSDEPARTEMENTET 10255 6.7 9782.0 7.0 se detaljoversikt se etatoversikt
FORSVARSDEPARTEMENTET 19222 12.6 18686.0 13.3 se detaljoversikt se etatoversikt
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 957 0.6 932.8 0.7 se detaljoversikt se etatoversikt
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 1294 0.9 1253.7 0.9 se detaljoversikt se etatoversikt
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3264 2.1 3150.6 2.2 se detaljoversikt se etatoversikt
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3560 2.3 3324.1 2.4 se detaljoversikt se etatoversikt
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22758 15.0 21987.3 15.7 se detaljoversikt se etatoversikt
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 40325 26.5 33721.9 24.0 se detaljoversikt se etatoversikt
DOMSTOLENE I NORGE 1468 1.0 1380.5 1.0 se detaljoversikt se etatoversikt
SAMEDIGGI / SAMETINGET 151 0.1 146.8 0.1 se detaljoversikt se etatoversikt
HUSBANKEN 331 0.2 321.0 0.2 se detaljoversikt se etatoversikt
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5865 3.9 5598.1 4.0 se detaljoversikt se etatoversikt
RIKSREVISJONEN 494 0.3 479.6 0.3 se detaljoversikt se etatoversikt
STORTINGET 63 0.0 60.7 0.0 se detaljoversikt se etatoversikt
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5205 3.4 4601.3 3.3 se detaljoversikt se etatoversikt
KULTURDEPARTEMENTET 3311 2.2 3082.8 2.2 se detaljoversikt se etatoversikt
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16188 10.6 15073.3 10.7 se detaljoversikt se etatoversikt

Kolonnene "Andel %" viser departementsområdets andel av henholdsvis landets statsansatte og andel av landets statsårsverk.