FORVALTNINGSDATABASEN

HALDEN, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HALDEN (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 440 154 594 426 89 515 14 65 79
1981 441 178 619 431 108 539 10 70 80
1982 437 172 609 425 97 522 12 75 87
1983 441 187 628 426 105 531 15 82 97
1984 439 218 657 422 110 532 17 108 125
1985 425 227 652 407 123 530 18 104 122
1986 436 241 677 418 134 552 18 107 125
1987 443 262 705 415 147 562 28 115 143
1988 449 263 712 427 153 580 22 110 132
1989 451 278 729 429 150 579 22 128 150
1990 448 288 736 425 160 585 23 128 151
1991 435 284 719 415 156 571 20 128 148
1992 427 288 715 407 170 577 20 118 138
1993 423 293 716 392 161 553 31 132 163
1994 463 350 813 434 200 634 29 150 179
1995 449 363 812 427 206 633 22 157 179
1996 396 299 695 369 168 537 27 131 158
1997 405 275 680 373 162 535 32 113 145
1998 416 279 695 381 164 545 35 115 150
1999 408 295 703 372 178 550 36 117 153
2000 309 223 532 274 140 414 35 83 118
2001 323 238 561 286 149 435 37 89 126
2002 318 241 559 283 159 442 35 82 117
2003 313 241 554 286 167 453 27 74 101
2004 279 215 494 252 144 396 27 71 98
2005 336 257 593 311 169 480 25 88 113
2006 374 287 661 330 193 523 44 94 138
2007 351 305 656 315 216 531 36 89 125
2008 358 312 670 320 225 545 38 87 125
2009 364 326 690 327 239 566 37 87 124
2010 453 367 820 401 289 690 52 78 130
2011 508 441 949 460 348 808 48 93 141
2012 524 447 971 467 347 814 57 100 157
2013 520 473 993 470 377 847 50 96 146
2014 517 471 988 468 365 833 49 106 155
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HALDEN (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 432.1 120.9 553.0 426.2 89.2 515.4 5.8 31.7 37.6
1981 435.9 143.0 578.9 431.5 108.2 539.7 4.4 34.9 39.3
1982 430.2 135.6 565.8 425.7 97.1 522.8 4.5 38.5 43.0
1983 432.7 145.7 578.4 426.2 105.0 531.2 6.5 40.7 47.2
1984 426.8 159.0 585.8 422.0 110.0 532.0 4.8 49.0 53.8
1985 412.7 171.4 584.1 407.0 123.0 530.0 5.7 48.4 54.1
1986 424.4 187.5 611.8 418.0 134.0 552.0 6.4 53.5 59.8
1987 425.1 206.9 632.1 415.0 147.0 562.0 10.1 59.9 70.1
1988 435.9 207.8 643.7 427.0 153.0 580.0 8.9 54.8 63.7
1989 436.4 215.0 651.4 429.0 150.0 579.0 7.4 65.0 72.4
1990 433.4 226.5 659.8 425.0 160.0 585.0 8.4 66.5 74.8
1991 421.1 226.3 647.4 415.0 156.0 571.0 6.1 70.3 76.4
1992 414.6 235.8 650.4 407.0 170.0 577.0 7.6 65.8 73.4
1993 402.1 235.2 637.4 392.0 161.0 553.0 10.1 74.2 84.4
1994 445.5 283.8 729.3 434.0 200.0 634.0 11.5 83.8 95.3
1995 434.3 295.9 730.2 427.0 206.0 633.0 7.3 89.9 97.2
1996 379.6 242.5 622.0 369.0 168.0 537.0 10.6 74.5 85.0
1997 383.4 226.0 609.4 373.0 162.0 535.0 10.4 64.0 74.4
1998 395.5 230.5 625.9 381.0 164.0 545.0 14.5 66.5 80.9
1999 387.2 241.3 628.5 372.0 178.0 550.0 15.2 63.3 78.5
2000 290.6 188.3 478.9 274.0 140.0 414.0 16.6 48.3 64.9
2001 302.0 201.9 503.9 286.0 149.0 435.0 16.0 52.9 68.9
2002 298.2 210.2 508.4 283.0 159.0 442.0 15.2 51.2 66.4
2003 297.8 213.2 511.0 286.0 167.0 453.0 11.8 46.2 58.0
2004 264.5 189.4 453.8 252.0 144.0 396.0 12.5 45.4 57.8
2005 323.6 229.5 553.0 311.0 169.0 480.0 12.6 60.5 73.0
2006 352.7 255.4 608.1 330.0 193.0 523.0 22.7 62.3 85.1
2007 333.1 275.1 608.2 315.0 216.0 531.0 18.1 59.1 77.2
2008 340.2 280.0 620.2 320.0 225.0 545.0 20.2 55.0 75.2
2009 346.3 295.4 641.7 327.0 239.0 566.0 19.3 56.4 75.7
2010 428.0 340.2 768.2 401.0 289.0 690.0 27.0 51.2 78.2
2011 487.6 411.5 899.1 460.0 348.0 808.0 27.6 63.5 91.1
2012 497.4 415.5 913.0 467.0 347.0 814.0 30.4 68.5 99.0
2013 495.1 444.9 940.1 470.0 377.0 847.0 25.1 67.9 93.1
2014 492.9 438.0 930.9 468.0 365.0 833.0 24.9 73.0 97.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HALDEN (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 594 0.3 553.0 0.3
1981 619 0.3 578.9 0.3
1982 609 0.3 565.8 0.3
1983 628 0.3 578.4 0.3
1984 657 0.4 585.8 0.3
1985 652 0.4 584.1 0.3
1986 677 0.4 611.8 0.4
1987 705 0.4 632.1 0.4
1988 712 0.4 643.7 0.4
1989 729 0.4 651.4 0.4
1990 736 0.4 659.8 0.4
1991 719 0.4 647.4 0.4
1992 715 0.4 650.4 0.4
1993 716 0.4 637.4 0.4
1994 813 0.5 729.3 0.5
1995 812 0.5 730.2 0.5
1996 695 0.4 622.0 0.4
1997 680 0.4 609.4 0.4
1998 695 0.4 625.9 0.4
1999 703 0.4 628.5 0.4
2000 532 0.4 4.5 478.9 0.4
2001 561 0.4 4.7 503.9 0.4
2002 559 0.4 4.6 508.4 0.4
2003 554 0.4 4.6 511.0 0.4
2004 494 0.4 4.3 453.8 0.4
2005 593 0.5 5.1 553.0 0.5
2006 661 0.5 5.4 608.1 0.5
2007 656 0.5 5.2 608.2 0.5
2008 670 0.5 5.3 620.2 0.5
2009 690 0.5 5.5 641.7 0.5
2010 820 0.6 6.5 768.2 0.6
2011 949 0.7 7.5 899.1 0.7
2012 971 0.7 7.7 913.0 0.7
2013 993 0.7 7.9 940.1 0.7
2014 988 0.6 7.7 930.9 0.7

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HALDEN (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 95 74.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 331 306.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 31 30.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 339 335.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 30.7
FINANSDEPARTEMENTET 137 131.5
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 8.5
DOMSTOLENE I NORGE 8 7.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HALDEN (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 95 74.5
HØGSKOLEN I ØSTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 331 306.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 17.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 296 293.0
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 30.7
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.5
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 22 21.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 8.5
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 7.5
TOLLREGION ØST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 115 110.5
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 43 42.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HALDEN (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:13 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HALDEN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:1:19 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I IDD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
83:6:2:1:31 BUFETAT ØST BUFETAT ØST ØSTFOLD UNGDOMS- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 95 74.5
42:8:22:1:2 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD HALDEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 331 306.5
13:8:54 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HALDEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
13:8:55 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HALDEN TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 8.0
4:5:8:1:7 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HALDEN FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 296 293.0
90:2:2:1:7 NAV ØSTFOLD NAV HALDEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 30.7
13:9:2:1:23 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST SVINESUND KONTROLLSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.5
16:3:2:11 SKATT ØST SKATT ØST AVD HALDEN FINANSDEPARTEMENTET 22 21.0
59:22:75 STATSBYGG STATSBYGG ØST HALDEN DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 8.5
50:8:18 TINGRETTENE HALDEN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 8 7.5
16:5:2:1:4 TOLLREGION ØST-NORGE SVINESUND TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 115 110.5
4:7:15:1:4 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT HALDEN POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 43 42.3