FORVALTNINGSDATABASEN

MOSS, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MOSS (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 471 260 731 467 191 658 4 69 73
1981 491 299 790 485 214 699 6 85 91
1982 432 263 695 426 184 610 6 79 85
1983 524 317 841 516 211 727 8 106 114
1984 515 338 853 503 222 725 12 116 128
1985 514 346 860 500 211 711 14 135 149
1986 506 374 880 489 233 722 17 141 158
1987 507 390 897 486 253 739 21 137 158
1988 497 406 903 471 266 737 26 140 166
1989 493 415 908 470 267 737 23 148 171
1990 470 391 861 451 258 709 19 133 152
1991 467 386 853 445 254 699 22 132 154
1992 474 391 865 452 269 721 22 122 144
1993 462 400 862 434 271 705 28 129 157
1994 420 411 831 400 274 674 20 137 157
1995 441 430 871 423 296 719 18 134 152
1996 424 403 827 400 267 667 24 136 160
1997 428 411 839 406 281 687 22 130 152
1998 441 430 871 423 287 710 18 143 161
1999 453 432 885 421 298 719 32 134 166
2000 365 374 739 341 249 590 24 125 149
2001 406 389 795 374 265 639 32 124 156
2002 388 405 793 357 276 633 31 129 160
2003 374 398 772 345 265 610 29 133 162
2004 356 364 720 328 245 573 28 119 147
2005 320 346 666 292 231 523 28 115 143
2006 332 371 703 307 258 565 25 113 138
2007 336 367 703 311 257 568 25 110 135
2008 322 380 702 296 272 568 26 108 134
2009 307 358 665 280 262 542 27 96 123
2010 311 362 673 288 268 556 23 94 117
2011 313 359 672 286 247 533 27 112 139
2012 324 354 678 300 244 544 24 110 134
2013 317 348 665 299 254 553 18 94 112
2014 302 347 649 291 262 553 11 85 96
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MOSS (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 468.8 227.2 695.9 467.0 191.0 658.0 1.8 36.2 37.9
1981 488.0 259.7 747.7 485.0 214.0 699.0 3.0 45.7 48.7
1982 429.0 225.8 654.8 426.0 184.0 610.0 3.0 41.8 44.8
1983 520.4 269.1 789.5 516.0 211.0 727.0 4.4 58.1 62.5
1984 506.5 284.8 791.3 503.0 222.0 725.0 3.5 62.8 66.3
1985 504.1 285.4 789.6 500.0 211.0 711.0 4.1 74.4 78.6
1986 493.9 313.7 807.6 489.0 233.0 722.0 4.9 80.7 85.6
1987 493.4 331.8 825.1 486.0 253.0 739.0 7.4 78.8 86.1
1988 480.0 346.3 826.3 471.0 266.0 737.0 9.0 80.3 89.3
1989 478.7 351.9 830.6 470.0 267.0 737.0 8.7 84.9 93.6
1990 457.0 336.1 793.1 451.0 258.0 709.0 6.0 78.1 84.1
1991 452.0 331.7 783.7 445.0 254.0 699.0 7.0 77.7 84.7
1992 459.6 340.9 800.5 452.0 269.0 721.0 7.7 71.8 79.5
1993 443.5 347.1 790.5 434.0 271.0 705.0 9.4 76.1 85.5
1994 408.9 356.1 765.0 400.0 274.0 674.0 8.9 82.1 91.0
1995 431.5 380.1 811.6 423.0 296.0 719.0 8.5 84.1 92.6
1996 412.9 349.8 762.7 400.0 267.0 667.0 12.9 82.8 95.7
1997 417.1 365.6 782.8 406.0 281.0 687.0 11.1 84.6 95.8
1998 432.0 377.7 809.7 423.0 287.0 710.0 8.9 90.7 99.7
1999 437.3 382.8 820.0 421.0 298.0 719.0 16.3 84.8 101.0
2000 356.5 335.7 692.2 341.0 249.0 590.0 15.6 86.7 102.2
2001 394.0 347.0 741.0 374.0 265.0 639.0 20.0 81.9 101.9
2002 376.9 362.9 739.8 357.0 276.0 633.0 19.9 86.9 106.8
2003 363.0 353.3 716.3 345.0 265.0 610.0 18.0 88.3 106.3
2004 344.8 325.0 669.8 328.0 245.0 573.0 16.8 80.0 96.8
2005 308.4 305.3 613.7 292.0 231.0 523.0 16.4 74.3 90.7
2006 322.2 334.7 656.8 307.0 258.0 565.0 15.2 76.7 91.8
2007 325.6 333.7 659.3 311.0 257.0 568.0 14.6 76.7 91.3
2008 311.4 344.0 655.4 296.0 272.0 568.0 15.4 72.0 87.4
2009 295.4 324.0 619.4 280.0 262.0 542.0 15.4 62.0 77.4
2010 299.5 330.5 630.1 288.0 268.0 556.0 11.5 62.5 74.1
2011 301.5 324.9 626.4 286.0 247.0 533.0 15.4 77.9 93.4
2012 312.8 322.4 635.2 300.0 244.0 544.0 12.8 78.3 91.2
2013 309.1 319.7 628.8 299.0 254.0 553.0 10.1 65.7 75.8
2014 297.2 320.5 617.7 291.0 262.0 553.0 6.2 58.5 64.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MOSS (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 731 0.4 695.9 0.4
1981 790 0.4 747.7 0.4
1982 695 0.4 654.8 0.4
1983 841 0.5 789.5 0.5
1984 853 0.5 791.3 0.5
1985 860 0.5 789.6 0.5
1986 880 0.5 807.6 0.5
1987 897 0.5 825.1 0.5
1988 903 0.5 826.3 0.5
1989 908 0.5 830.6 0.5
1990 861 0.5 793.1 0.5
1991 853 0.5 783.7 0.5
1992 865 0.5 800.5 0.5
1993 862 0.5 790.5 0.5
1994 831 0.5 765.0 0.5
1995 871 0.5 811.6 0.5
1996 827 0.5 762.7 0.5
1997 839 0.5 782.8 0.5
1998 871 0.5 809.7 0.5
1999 885 0.5 820.0 0.5
2000 739 0.6 5.4 692.2 0.6
2001 795 0.6 5.7 741.0 0.6
2002 793 0.6 5.7 739.8 0.6
2003 772 0.6 5.5 716.3 0.6
2004 720 0.6 5.2 669.8 0.6
2005 666 0.5 4.8 613.7 0.5
2006 703 0.5 4.8 656.8 0.6
2007 703 0.5 4.7 659.3 0.5
2008 702 0.5 4.6 655.4 0.5
2009 665 0.5 4.7 619.4 0.5
2010 673 0.5 4.6 630.1 0.5
2011 672 0.5 4.6 626.4 0.5
2012 678 0.5 4.9 635.2 0.5
2013 665 0.4 4.8 628.8 0.5
2014 649 0.4 4.6 617.7 0.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MOSS (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 80 74.2
KULTURDEPARTEMENTET 6 5.8
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 22 18.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 132 123.6
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 173 168.0
FINANSDEPARTEMENTET 176 168.0
DOMSTOLENE I NORGE 10 9.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 45 44.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MOSS (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 43 40.8
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 5.8
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 11.1
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 132 123.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 7.8
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 38 38.0
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 33.4
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 135 130.0
SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER FINANSDEPARTEMENTET 64 63.1
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 110 102.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 10 9.5
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 45 44.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MOSS (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:2:1 ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS REGIONSKONTOR MOSS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 43 40.8
89:51:1:27 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I MOSS OG JELØY KULTURDEPARTEMENTET 6 5.8
83:6:2:1:33 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET MOSS OG ASKIM AVD MOSS BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 11.1
59:15:1:1 FYLKESMANNEN I ØSTFOLD FYLKESMANNEN I ØSTFOLD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 132 123.6
83:2:2 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ØSTFOLD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 7.8
39:2:2:17 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ØSTFOLD HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
13:8:89 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MOSS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 26.0
13:8:90 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MOSS TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 12.0
90:2:2:1:12 NAV ØSTFOLD NAV MOSS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 33.4
13:9:2:1:19 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST MOSS KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 135 130.0
16:3:1:8:1 SENTRALSKATTEKONTORET FOR STORBEDRIFTER SENTRALSKATTEKNTORET FOR STORBEDRIFTER AVD DRONNINGENS GATE FINANSDEPARTEMENTET 64 63.1
16:3:8:28 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD MOSS FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
16:3:2:20 SKATT ØST SKATT ØST AVD MOSS FINANSDEPARTEMENTET 110 102.9
50:8:33 TINGRETTENE MOSS TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 10 9.5
4:7:15:1:7 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT MOSS POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 45 44.8