FORVALTNINGSDATABASEN

SARPSBORG, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SARPSBORG (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 719 541 1260 686 338 1024 33 203 236
1993 712 514 1226 676 321 997 36 193 229
1994 484 416 900 439 245 684 45 171 216
1995 475 400 875 439 243 682 36 157 193
1996 534 514 1048 504 300 804 30 214 244
1997 569 581 1150 523 308 831 46 273 319
1998 525 482 1007 473 255 728 52 227 279
1999 512 439 951 460 258 718 52 181 233
2000 262 224 486 249 157 406 13 67 80
2001 335 233 568 319 158 477 16 75 91
2002 289 245 534 268 169 437 21 76 97
2003 294 250 544 279 174 453 15 76 91
2004 379 344 723 351 232 583 28 112 140
2005 416 382 798 382 263 645 34 119 153
2006 365 391 756 345 284 629 20 107 127
2007 409 451 860 382 311 693 27 140 167
2008 452 476 928 412 342 754 40 134 174
2009 461 526 987 416 382 798 45 144 189
2010 433 545 978 396 414 810 37 131 168
2011 440 538 978 407 394 801 33 144 177
2012 433 542 975 396 395 791 37 147 184
2013 488 555 1043 442 395 837 46 160 206
2014 527 576 1103 481 445 926 46 131 177
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SARPSBORG (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 700.9 446.6 1147.4 686.0 338.0 1024.0 14.9 108.6 123.4
1993 691.6 424.6 1116.2 676.0 321.0 997.0 15.6 103.6 119.2
1994 461.5 336.3 797.8 439.1 245.1 684.2 22.4 91.2 113.6
1995 454.4 332.1 786.5 439.0 243.0 682.0 15.4 89.1 104.5
1996 516.2 420.5 936.7 504.0 300.0 804.0 12.2 120.5 132.7
1997 541.0 467.3 1008.3 523.0 308.0 831.0 18.0 159.3 177.3
1998 497.4 386.7 884.2 473.0 255.0 728.0 24.4 131.7 156.2
1999 480.8 361.0 841.8 460.0 258.0 718.0 20.8 103.0 123.8
2000 256.5 197.9 454.4 249.0 157.0 406.0 7.5 40.9 48.4
2001 327.8 204.4 532.2 319.0 158.0 477.0 8.8 46.4 55.2
2002 278.9 216.6 495.6 268.0 169.0 437.0 10.9 47.7 58.6
2003 286.3 224.1 510.4 279.0 174.0 453.0 7.3 50.1 57.4
2004 366.6 306.2 672.9 351.0 232.0 583.0 15.6 74.2 89.9
2005 400.6 342.7 743.4 382.0 263.0 645.0 18.6 79.7 98.4
2006 355.8 357.1 712.9 345.0 284.0 629.0 10.8 73.1 83.9
2007 396.5 406.2 802.7 382.0 311.0 693.0 14.5 95.2 109.7
2008 433.8 432.3 866.0 412.0 342.0 754.0 21.8 90.3 112.0
2009 441.6 475.7 917.3 416.0 382.0 798.0 25.6 93.7 119.3
2010 417.8 503.3 921.1 396.0 414.0 810.0 21.8 89.3 111.1
2011 426.0 491.8 917.8 407.0 394.0 801.0 19.0 97.8 116.8
2012 417.2 492.1 909.3 396.0 395.0 791.0 21.2 97.1 118.3
2013 468.2 497.8 966.0 442.0 395.0 837.0 26.2 102.8 129.0
2014 506.3 531.4 1037.7 481.0 445.0 926.0 25.3 86.4 111.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SARPSBORG (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1992 1260 0.7 1147.4 0.7
1993 1226 0.7 1116.2 0.7
1994 900 0.5 797.8 0.5
1995 875 0.5 786.5 0.5
1996 1048 0.6 936.7 0.6
1997 1150 0.7 1008.3 0.7
1998 1007 0.6 884.2 0.6
1999 951 0.6 841.8 0.5
2000 486 0.4 2.3 454.4 0.4
2001 568 0.4 2.6 532.2 0.4
2002 534 0.4 2.4 495.6 0.4
2003 544 0.4 2.5 510.4 0.4
2004 723 0.6 3.4 672.9 0.6
2005 798 0.6 3.7 743.4 0.6
2006 756 0.6 3.4 712.9 0.6
2007 860 0.7 3.7 802.7 0.7
2008 928 0.7 3.9 866.0 0.7
2009 987 0.7 4.3 917.3 0.7
2010 978 0.7 4.3 921.1 0.7
2011 978 0.7 4.2 917.8 0.7
2012 975 0.7 4.2 909.3 0.7
2013 1043 0.7 4.5 966.0 0.7
2014 1103 0.7 4.7 1037.7 0.7

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SARPSBORG (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 15 14.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 48 41.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 438 422.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 106 101.6
DOMSTOLENE I NORGE 19 18.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 26 25.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 420 385.1
FINANSDEPARTEMENTET 30 27.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SARPSBORG (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 15 14.1
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 40 33.9
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.6
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 54 51.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 8.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 65 59.4
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 26 25.6
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 140 124.8
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 56 50.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 70 66.5
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 154 143.8
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 52 50.6
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 30 27.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 10.8
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 367 357.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SARPSBORG (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:39 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SARPSBORG VEST KULTURDEPARTEMENTET 11 10.1
89:51:1:42 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKJEBERG KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:1:50 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I VARTEIG KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
83:6:2:1:29 BUFETAT ØST BUFETAT ØST SARPSBORG UNGDOMS- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 40 33.9
4:11:2:28 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) ØSTFOLD SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
83:3:2 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET ASKER OG BÆRUM FOLLO ØSTFOLD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.6
13:8:113 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SARPSBORG INFRASTRUKTUR/PROSJEKT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 43.3
13:8:114 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SARPSBORG TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 8 7.7
50:6:32 JORDSKIFTERETTENE ØSTFOLD JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 8 8.0
4:5:8:1:23 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET RAVNEBERGET FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 42 39.7
4:5:8:1:25 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SARPSBORG FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 19.7
11:5:2:1:10 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR YTRE ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 19 18.6
11:5:2:1:12 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR YTRE ØSTFOLD FILIAL KJØTTKONTROLLEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 7.0
90:2:13:39 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 140 124.8
90:2:6:18 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 56 50.0
90:2:9:5 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 70 66.5
90:2:2:1:1 NAV ØSTFOLD NAV ARBEIDSRÅDGIVNING ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.6
90:2:2:1:17 NAV ØSTFOLD NAV SARPSBORG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 70 63.4
90:2:2:1:22 NAV ØSTFOLD NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 52 50.0
90:2:2:1:24 NAV ØSTFOLD NAV ØSTFOLD ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 24.8
13:9:2:1:8 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST HAFSLUND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 52 50.6
16:3:2:25 SKATT ØST SKATT ØST AVD SARPSBORG FINANSDEPARTEMENTET 30 27.3
59:22:84 STATSBYGG STATSBYGG ØST SARPSBORG DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:51 TINGRETTENE SARPSBORG TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 11 10.8
4:7:15:1:10 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT SARPSBORG POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 126 120.8
4:7:15:1:13 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ADMINISTRATIV ENHET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 57 55.0
4:7:15:1:11 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ØSTFOLD POLITIDISTRIKT FELLES KRIMINALENHET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 107 105.1
4:7:15:1:2 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT ØSTFOLD POLITIDISTRIKT FELLESOPERATIV ENHET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 77 76.4