FORVALTNINGSDATABASEN

EIGERSUND, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i EIGERSUND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 155 53 208 154 31 185 1 22 23
1981 167 63 230 164 35 199 3 28 31
1982 172 64 236 167 32 199 5 32 37
1983 182 75 257 176 35 211 6 40 46
1984 150 65 215 146 33 179 4 32 36
1985 144 57 201 139 32 171 5 25 30
1986 137 61 198 135 31 166 2 30 32
1987 142 61 203 139 32 171 3 29 32
1988 138 75 213 134 40 174 4 35 39
1989 134 72 206 128 39 167 6 33 39
1990 155 83 238 149 38 187 6 45 51
1991 145 87 232 140 37 177 5 50 55
1992 146 79 225 140 33 173 6 46 52
1993 133 88 221 122 34 156 11 54 65
1994 104 73 177 95 28 123 9 45 54
1995 92 84 176 88 35 123 4 49 53
1996 91 95 186 87 37 124 4 58 62
1997 90 77 167 85 37 122 5 40 45
1998 87 76 163 83 36 119 4 40 44
1999 86 81 167 79 41 120 7 40 47
2000 65 52 117 63 26 89 2 26 28
2001 56 44 100 55 20 75 1 24 25
2002 59 47 106 58 25 83 1 22 23
2003 53 45 98 50 22 72 3 23 26
2004 70 55 125 65 32 97 5 23 28
2005 68 57 125 64 30 94 4 27 31
2006 74 53 127 69 30 99 5 23 28
2007 66 60 126 61 34 95 5 26 31
2008 61 60 121 57 37 94 4 23 27
2009 60 54 114 57 39 96 3 15 18
2010 59 56 115 56 36 92 3 20 23
2011 57 59 116 54 36 90 3 23 26
2012 55 60 115 51 37 88 4 23 27
2013 54 63 117 47 39 86 7 24 31
2014 55 61 116 49 43 92 6 18 24
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i EIGERSUND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 154.7 41.3 195.9 154.0 31.0 185.0 0.7 10.3 10.9
1981 165.9 48.7 214.6 164.0 35.0 199.0 1.9 13.7 15.6
1982 170.4 46.3 216.8 167.0 32.0 199.0 3.5 14.3 17.8
1983 180.1 53.7 233.8 176.0 35.0 211.0 4.1 18.7 22.8
1984 148.5 47.8 196.3 146.0 33.0 179.0 2.5 14.8 17.3
1985 142.2 42.7 185.0 139.0 32.0 171.0 3.2 10.7 14.0
1986 136.3 46.3 182.6 135.0 31.0 166.0 1.3 15.3 16.6
1987 141.0 47.3 188.3 139.0 32.0 171.0 2.0 15.3 17.3
1988 135.6 57.7 193.2 134.0 40.0 174.0 1.6 17.7 19.2
1989 131.3 55.5 186.8 128.0 39.0 167.0 3.3 16.5 19.8
1990 151.7 61.0 212.8 149.0 38.0 187.0 2.7 23.0 25.8
1991 142.8 60.9 203.8 140.0 37.0 177.0 2.8 23.9 26.8
1992 142.4 55.8 198.2 140.0 33.0 173.0 2.4 22.8 25.2
1993 126.9 57.9 184.8 122.0 34.0 156.0 4.9 23.9 28.8
1994 98.8 48.1 146.9 95.0 28.0 123.0 3.8 20.1 23.9
1995 89.8 59.2 149.0 88.0 35.0 123.0 1.8 24.2 26.0
1996 88.1 64.6 152.7 87.0 37.0 124.0 1.1 27.6 28.7
1997 86.2 54.5 140.7 85.0 37.0 122.0 1.2 17.5 18.7
1998 83.9 54.4 138.4 83.0 36.0 119.0 0.9 18.4 19.4
1999 83.2 59.1 142.2 79.0 41.0 120.0 4.2 18.1 22.2
2000 63.8 40.3 104.1 63.0 26.0 89.0 0.8 14.3 15.1
2001 55.5 33.4 88.9 55.0 20.0 75.0 0.5 13.4 13.9
2002 58.5 36.2 94.7 58.0 25.0 83.0 0.5 11.2 11.7
2003 51.8 35.5 87.3 50.0 22.0 72.0 1.8 13.5 15.3
2004 67.8 46.6 114.4 65.0 32.0 97.0 2.8 14.6 17.4
2005 65.9 45.8 111.7 64.0 30.0 94.0 1.9 15.8 17.7
2006 72.0 44.0 115.9 69.0 30.0 99.0 3.0 13.9 17.0
2007 63.7 50.1 113.8 61.0 34.0 95.0 2.7 16.1 18.8
2008 58.9 51.9 110.8 57.0 37.0 94.0 1.9 14.9 16.8
2009 58.5 49.7 108.2 57.0 39.0 96.0 1.5 10.7 12.2
2010 57.6 49.6 107.2 56.0 36.0 92.0 1.6 13.6 15.2
2011 55.5 52.2 107.7 54.0 36.0 90.0 1.5 16.2 17.7
2012 53.1 52.5 105.6 51.0 37.0 88.0 2.1 15.5 17.6
2013 50.9 55.5 106.4 47.0 39.0 86.0 3.9 16.5 20.4
2014 52.3 55.0 107.3 49.0 43.0 92.0 3.3 12.0 15.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EIGERSUND (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 208 0.1 195.9 0.1
1981 230 0.1 214.6 0.1
1982 236 0.1 216.8 0.1
1983 257 0.1 233.8 0.1
1984 215 0.1 196.3 0.1
1985 201 0.1 185.0 0.1
1986 198 0.1 182.6 0.1
1987 203 0.1 188.3 0.1
1988 213 0.1 193.2 0.1
1989 206 0.1 186.8 0.1
1990 238 0.1 212.8 0.1
1991 232 0.1 203.8 0.1
1992 225 0.1 198.2 0.1
1993 221 0.1 184.8 0.1
1994 177 0.1 146.9 0.1
1995 176 0.1 149.0 0.1
1996 186 0.1 152.7 0.1
1997 167 0.1 140.7 0.1
1998 163 0.1 138.4 0.1
1999 167 0.1 142.2 0.1
2000 117 0.1 1.9 104.1 0.1
2001 100 0.1 1.6 88.9 0.1
2002 106 0.1 1.8 94.7 0.1
2003 98 0.1 1.7 87.3 0.1
2004 125 0.1 2.1 114.4 0.1
2005 125 0.1 2.1 111.7 0.1
2006 127 0.1 2.1 115.9 0.1
2007 126 0.1 2.0 113.8 0.1
2008 121 0.1 1.8 110.8 0.1
2009 114 0.1 1.7 108.2 0.1
2010 115 0.1 1.7 107.2 0.1
2011 116 0.1 1.8 107.7 0.1
2012 115 0.1 1.7 105.6 0.1
2013 117 0.1 1.7 106.4 0.1
2014 116 0.1 1.7 107.3 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i EIGERSUND (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 18 17.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 16.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 15.6
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 12.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 28 26.6
FINANSDEPARTEMENTET 14 12.1
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
DOMSTOLENE I NORGE 4 3.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i EIGERSUND (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 18 17.4
FYLKESMANNEN I ROGALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 15.6
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 12.0
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 28 26.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.4
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 13 11.8
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 3.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i EIGERSUND (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
35:14:2:4 FISKERIDIREKTORATET REGION SØR REGIONKONTORET EGERSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 18 17.4
59:15:11:2 FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND AVD EGERSUND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:8:36 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET EGERSUND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
11:5:2:4:3 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DALANE SIRDAL FLEKKEKJORD KJØTTKONT LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
11:5:2:4:4 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DALANE SIRDAL OG FLEKKEFJORD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 13.6
90:2:2:11:6 NAV ROGALAND NAV EIGERSUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 12.0
13:9:2:3:3 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST EGERSUND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
4:7:15:14:2 ROGALAND POLITIDISTRIKT EIGERSUND POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 28 26.6
16:3:8:55 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD EGERSUND FINANSDEPARTEMENTET 1 0.4
16:3:4:10 SKATT VEST SKATT VEST AVD EGERSUND FINANSDEPARTEMENTET 13 11.8
89:51:6:6 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I EGERSUND HELLELAND OG EIGERØY SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
50:8:8 TINGRETTENE DALANE TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 4 3.6