FORVALTNINGSDATABASEN

LEVANGER, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LEVANGER (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 261 204 465 249 134 383 12 70 82
1981 282 232 514 267 137 404 15 95 110
1982 270 215 485 261 115 376 9 100 109
1983 271 239 510 262 130 392 9 109 118
1984 266 232 498 246 122 368 20 110 130
1985 270 233 503 253 124 377 17 109 126
1986 276 254 530 250 139 389 26 115 141
1987 250 271 521 233 155 388 17 116 133
1988 264 253 517 243 151 394 21 102 123
1989 246 235 481 225 150 375 21 85 106
1990 251 263 514 221 154 375 30 109 139
1991 248 269 517 226 149 375 22 120 142
1992 256 276 532 229 162 391 27 114 141
1993 210 210 420 188 121 309 22 89 111
1994 194 216 410 169 130 299 25 86 111
1995 221 222 443 183 136 319 38 86 124
1996 249 254 503 206 161 367 43 93 136
1997 222 227 449 180 137 317 42 90 132
1998 212 225 437 177 128 305 35 97 132
1999 236 272 508 196 164 360 40 108 148
2000 177 220 397 164 151 315 13 69 82
2001 178 234 412 165 148 313 13 86 99
2002 178 257 435 163 161 324 15 96 111
2003 188 234 422 168 147 315 20 87 107
2004 216 249 465 187 158 345 29 91 120
2005 214 240 454 187 153 340 27 87 114
2006 221 256 477 191 156 347 30 100 130
2007 202 236 438 169 159 328 33 77 110
2008 204 241 445 171 169 340 33 72 105
2009 206 272 478 169 186 355 37 86 123
2010 202 264 466 176 185 361 26 79 105
2011 192 252 444 161 178 339 31 74 105
2012 192 249 441 161 171 332 31 78 109
2013 195 257 452 164 169 333 31 88 119
2014 194 251 445 158 170 328 36 81 117
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LEVANGER (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 253.6 168.9 422.5 249.2 134.1 383.3 4.4 34.8 39.2
1981 273.4 180.1 453.5 267.2 137.1 404.3 6.2 43.1 49.2
1982 264.5 161.0 425.6 261.2 115.0 376.2 3.3 46.0 49.3
1983 266.1 178.7 444.8 262.2 130.0 392.2 3.8 48.7 52.6
1984 254.2 169.7 423.9 246.3 122.1 368.3 7.9 47.7 55.5
1985 260.1 172.7 432.8 253.3 124.1 377.3 6.8 48.7 55.5
1986 261.9 191.5 453.4 250.4 139.1 389.5 11.5 52.4 63.9
1987 241.2 204.9 446.1 233.7 155.0 388.7 7.5 49.9 57.4
1988 253.3 202.5 455.8 243.6 151.0 394.7 9.7 51.4 61.1
1989 234.7 193.5 428.2 225.1 150.0 375.1 9.6 43.5 53.1
1990 233.6 208.0 441.6 221.1 154.0 375.1 12.5 54.0 66.5
1991 235.4 207.5 442.9 226.0 149.0 375.0 9.4 58.5 67.9
1992 242.3 218.3 460.5 229.9 162.2 392.1 12.3 56.1 68.4
1993 197.7 165.2 362.9 188.0 121.0 309.0 9.7 44.2 53.9
1994 180.4 180.3 360.8 169.0 130.0 299.0 11.4 50.3 61.8
1995 195.3 186.7 382.0 183.0 136.0 319.0 12.3 50.7 63.0
1996 220.5 214.0 434.5 206.0 161.0 367.0 14.5 53.0 67.5
1997 195.0 189.2 384.2 180.0 137.0 317.0 15.0 52.2 67.2
1998 189.9 184.9 374.8 177.0 128.0 305.0 12.9 56.9 69.8
1999 211.6 227.6 439.3 196.0 164.0 360.0 15.6 63.7 79.3
2000 171.2 195.6 366.8 164.0 151.0 315.0 7.2 44.6 51.8
2001 171.3 204.3 375.6 165.0 148.0 313.0 6.3 56.3 62.6
2002 171.4 223.1 394.5 163.0 161.0 324.0 8.4 62.1 70.5
2003 178.5 203.6 382.1 168.0 147.0 315.0 10.5 56.6 67.1
2004 202.8 216.5 419.3 187.0 158.0 345.0 15.8 58.5 74.3
2005 201.4 209.1 410.5 187.0 153.0 340.0 14.4 56.1 70.5
2006 208.9 220.3 429.2 191.0 156.0 347.0 17.9 64.3 82.2
2007 186.7 203.8 390.5 169.0 159.0 328.0 17.7 44.8 62.5
2008 187.9 213.6 401.5 171.0 169.0 340.0 16.9 44.5 61.5
2009 188.0 238.0 426.0 169.0 186.0 355.0 19.0 52.0 71.0
2010 191.2 233.6 424.8 176.0 185.0 361.0 15.2 48.6 63.8
2011 179.2 222.2 401.4 161.0 178.0 339.0 18.2 44.2 62.4
2012 178.1 216.8 394.9 161.0 171.0 332.0 17.1 45.8 62.9
2013 182.4 220.4 402.7 164.0 169.0 333.0 18.4 51.4 69.7
2014 180.1 218.2 398.3 158.0 170.0 328.0 22.1 48.2 70.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LEVANGER (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 465 0.3 422.5 0.3
1981 514 0.3 453.5 0.3
1982 485 0.3 425.6 0.2
1983 510 0.3 444.8 0.3
1984 498 0.3 423.9 0.2
1985 503 0.3 432.8 0.3
1986 530 0.3 453.4 0.3
1987 521 0.3 446.1 0.3
1988 517 0.3 455.8 0.3
1989 481 0.3 428.2 0.3
1990 514 0.3 441.6 0.3
1991 517 0.3 442.9 0.3
1992 532 0.3 460.5 0.3
1993 420 0.2 362.9 0.2
1994 410 0.2 360.8 0.2
1995 443 0.3 382.0 0.2
1996 503 0.3 434.5 0.3
1997 449 0.3 384.2 0.3
1998 437 0.3 374.8 0.2
1999 508 0.3 439.3 0.3
2000 397 0.3 4.8 366.8 0.3
2001 412 0.3 5.0 375.6 0.3
2002 435 0.3 5.2 394.5 0.3
2003 422 0.3 4.9 382.1 0.3
2004 465 0.4 5.3 419.3 0.3
2005 454 0.4 5.3 410.5 0.3
2006 477 0.4 5.4 429.2 0.4
2007 438 0.3 4.8 390.5 0.3
2008 445 0.3 4.9 401.5 0.3
2009 478 0.3 5.3 426.0 0.3
2010 466 0.3 5.1 424.8 0.3
2011 444 0.3 4.8 401.4 0.3
2012 441 0.3 4.7 394.9 0.3
2013 452 0.3 4.8 402.7 0.3
2014 445 0.3 4.7 398.3 0.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LEVANGER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 39 31.8
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 176 159.4
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 10.9
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 18 16.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 144 128.6
KULTURDEPARTEMENTET 10 7.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 20.8
FINANSDEPARTEMENTET 20 19.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LEVANGER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 39 31.8
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 162 147.4
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.6
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 18 16.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 72 65.7
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 46 41.6
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 21.3
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 10 7.7
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 20.8
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.3
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 18 17.3
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 14 11.9
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LEVANGER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:326 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I LEVANGER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 7.8
83:6:2:4:333 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT KARIENBORG UNGDOMSHEIM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 25 20.0
83:6:2:4:338 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT MST TRØNELAG - NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
42:8:22:17:2 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG LEVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 162 147.4
13:8:75 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET LEVANGER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.6
11:5:2:6:15 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SØR-INNHERRED LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 18 16.0
90:2:13:17 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 72 65.7
90:2:6:8 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 46 41.6
90:2:2:17:12 NAV NORD-TRØNDELAG NAV LEVANGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 21.3
89:51:9:24 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I LEVANGER, ALSTAHAUG, EKNE, MARKABYGD,YTTERØY,OKKENHAUG KULTURDEPARTEMENTET 10 7.7
4:7:15:21:9 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT LEVANGER LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 20.8
13:9:2:4:3 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT LEVANGER TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 2.3
16:3:1:6 SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKTORATET AVD LEVANGER FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:8:23 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LEVANGER FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:5:13 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD LEVANGER FINANSDEPARTEMENTET 18 17.3
42:2:12:18 STATPED STATPED LEVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 14 11.9
59:22:4 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE LEVANGER DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0