FORVALTNINGSDATABASEN

LENVIK, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LENVIK (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 133 100 233 127 67 194 6 33 39
1981 139 129 268 136 82 218 3 47 50
1982 128 117 245 122 74 196 6 43 49
1983 128 137 265 123 77 200 5 60 65
1984 117 128 245 113 79 192 4 49 53
1985 117 134 251 116 75 191 1 59 60
1986 113 137 250 111 81 192 2 56 58
1987 128 145 273 125 91 216 3 54 57
1988 124 160 284 118 91 209 6 69 75
1989 129 163 292 124 89 213 5 74 79
1990 122 159 281 118 90 208 4 69 73
1991 124 158 282 117 86 203 7 72 79
1992 128 179 307 122 99 221 6 80 86
1993 125 183 308 117 94 211 8 89 97
1994 88 150 238 82 75 157 6 75 81
1995 91 146 237 85 73 158 6 73 79
1996 87 126 213 81 72 153 6 54 60
1997 87 113 200 79 71 150 8 42 50
1998 94 124 218 85 75 160 9 49 58
1999 84 124 208 78 79 157 6 45 51
2000 51 71 122 50 49 99 1 22 23
2001 106 67 173 105 42 147 1 25 26
2002 51 67 118 49 44 93 2 23 25
2003 57 64 121 55 46 101 2 18 20
2004 73 87 160 67 58 125 6 29 35
2005 71 92 163 64 63 127 7 29 36
2006 85 108 193 71 75 146 14 33 47
2007 84 119 203 73 81 154 11 38 49
2008 69 94 163 63 66 129 6 28 34
2009 77 95 172 70 70 140 7 25 32
2010 82 100 182 75 73 148 7 27 34
2011 88 109 197 80 84 164 8 25 33
2012 87 109 196 80 84 164 7 25 32
2013 84 109 193 75 87 162 9 22 31
2014 87 116 203 78 85 163 9 31 40
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LENVIK (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 131.2 83.9 215.2 127.0 67.0 194.0 4.2 16.9 21.2
1981 138.2 106.8 245.0 136.0 82.0 218.0 2.2 24.8 27.0
1982 126.4 96.9 223.2 122.0 74.0 196.0 4.4 22.9 27.2
1983 126.1 109.6 235.7 123.0 77.0 200.0 3.1 32.6 35.7
1984 115.8 105.4 221.1 113.0 79.0 192.0 2.8 26.4 29.1
1985 116.9 106.7 223.5 116.0 75.0 191.0 0.9 31.6 32.5
1986 112.1 110.7 222.9 111.0 81.0 192.0 1.1 29.7 30.9
1987 127.1 119.9 247.0 125.0 91.0 216.0 2.1 28.9 31.0
1988 121.0 122.6 243.6 118.0 91.0 209.0 3.0 31.6 34.7
1989 126.9 124.1 251.0 124.0 89.0 213.0 2.9 35.1 38.0
1990 120.6 123.1 243.7 118.0 90.0 208.0 2.6 33.1 35.7
1991 121.0 121.2 242.1 117.0 86.0 203.0 4.0 35.2 39.1
1992 124.8 135.6 260.4 122.3 99.2 221.5 2.5 36.5 39.0
1993 120.5 135.3 255.8 117.0 94.0 211.0 3.5 41.3 44.8
1994 86.0 113.0 199.0 82.0 75.0 157.0 4.0 38.0 42.0
1995 90.0 112.7 202.7 85.0 73.0 158.0 5.0 39.7 44.7
1996 85.1 102.0 187.1 81.0 72.0 153.0 4.1 30.0 34.0
1997 83.9 93.2 177.1 79.0 71.0 150.0 4.9 22.2 27.1
1998 90.7 99.9 190.6 85.0 75.0 160.0 5.7 24.9 30.6
1999 82.2 104.8 187.0 78.0 79.0 157.0 4.2 25.8 30.0
2000 50.5 61.9 112.4 50.0 49.0 99.0 0.5 12.9 13.4
2001 105.5 56.7 162.2 105.0 42.0 147.0 0.5 14.7 15.2
2002 49.8 58.1 107.9 49.0 44.0 93.0 0.8 14.1 14.9
2003 56.0 55.9 111.9 55.0 46.0 101.0 1.0 9.9 10.9
2004 70.2 75.3 145.5 67.0 58.0 125.0 3.2 17.3 20.5
2005 67.8 80.6 148.4 64.0 63.0 127.0 3.8 17.6 21.4
2006 77.7 95.0 172.7 71.0 75.0 146.0 6.7 20.0 26.7
2007 78.8 103.9 182.7 73.0 81.0 154.0 5.8 22.9 28.7
2008 65.6 83.2 148.8 63.0 66.0 129.0 2.5 17.2 19.8
2009 73.2 84.2 157.4 70.0 70.0 140.0 3.2 14.2 17.4
2010 78.3 88.6 166.9 75.0 73.0 148.0 3.3 15.6 19.0
2011 84.6 98.5 183.0 80.0 84.0 164.0 4.6 14.5 19.0
2012 83.0 97.7 180.7 80.0 84.0 164.0 3.0 13.7 16.7
2013 78.7 99.4 178.2 75.0 87.0 162.0 3.7 12.4 16.2
2014 82.4 102.9 185.4 78.0 85.0 163.0 4.4 17.9 22.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LENVIK (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 233 0.1 215.2 0.1
1981 268 0.1 245.0 0.1
1982 245 0.1 223.2 0.1
1983 265 0.1 235.7 0.1
1984 245 0.1 221.1 0.1
1985 251 0.1 223.5 0.1
1986 250 0.1 222.9 0.1
1987 273 0.1 247.0 0.1
1988 284 0.2 243.6 0.1
1989 292 0.2 251.0 0.1
1990 281 0.2 243.7 0.1
1991 282 0.2 242.1 0.1
1992 307 0.2 260.4 0.2
1993 308 0.2 255.8 0.2
1994 238 0.1 199.0 0.1
1995 237 0.1 202.7 0.1
1996 213 0.1 187.1 0.1
1997 200 0.1 177.1 0.1
1998 218 0.1 190.6 0.1
1999 208 0.1 187.0 0.1
2000 122 0.1 2.3 112.4 0.1
2001 173 0.1 3.2 162.2 0.1
2002 118 0.1 2.2 107.9 0.1
2003 121 0.1 2.3 111.9 0.1
2004 160 0.1 3.0 145.5 0.1
2005 163 0.1 3.1 148.4 0.1
2006 193 0.1 3.6 172.7 0.1
2007 203 0.2 3.7 182.7 0.2
2008 163 0.1 2.9 148.8 0.1
2009 172 0.1 3.0 157.4 0.1
2010 182 0.1 3.2 166.9 0.1
2011 197 0.1 3.4 183.0 0.1
2012 196 0.1 3.4 180.7 0.1
2013 193 0.1 3.3 178.2 0.1
2014 203 0.1 3.4 185.4 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LENVIK (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 53 48.5
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 38 30.8
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 15.2
KULTURDEPARTEMENTET 5 4.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 33 31.7
FINANSDEPARTEMENTET 16 15.4
DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 30 28.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LENVIK (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 15.8
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 38 30.8
FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.2
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 15.2
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 32.7
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 4.7
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 33 31.7
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 16 15.4
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 30 28.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LENVIK (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:7:1 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE REGIONSKONTOR FINNSNES ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 15.8
83:6:2:5:6 BUFETAT NORD BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I FINNSNES BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 4.0
83:6:2:5:20 BUFETAT NORD BUFETAT NORD SILSAND UNGDOMSHJEM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 33 26.8
35:14:7:2 FISKERIDIREKTORATET REGION TROMS FISKERIKONTORET FINNSNES NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.2
11:5:2:8:3 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT-TROMS LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 15.2
90:2:2:19:9 NAV TROMS NAV FORVALTNING TROMSØ AVD LENVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 16.6
90:2:2:19:19 NAV TROMS NAV LENVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 16.1
89:51:11:27 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME LENVIK PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 5 4.7
13:9:2:5:7 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD FINNSNES TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 33 31.7
16:3:6:10 SKATT NORD SKATT NORD AVD FINNSNES FINANSDEPARTEMENTET 16 15.4
50:8:52 TINGRETTENE SENJA TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
4:7:15:23:5 TROMS POLITIDISTRIKT LENVIK LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 30 28.9