FORVALTNINGSDATABASEN

KONGSVINGER, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KONGSVINGER (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 641 611 1252 635 386 1021 6 225 231
1981 673 678 1351 665 398 1063 8 280 288
1982 650 687 1337 640 366 1006 10 321 331
1983 660 693 1353 651 370 1021 9 323 332
1984 643 679 1322 633 364 997 10 315 325
1985 667 695 1362 658 354 1012 9 341 350
1986 675 729 1404 657 381 1038 18 348 366
1987 681 760 1441 667 408 1075 14 352 366
1988 652 771 1423 636 393 1029 16 378 394
1989 649 660 1309 633 368 1001 16 292 308
1990 633 619 1252 618 373 991 15 246 261
1991 603 539 1142 584 312 896 19 227 246
1992 606 541 1147 576 307 883 30 234 264
1993 627 514 1141 596 288 884 31 226 257
1994 464 410 874 440 210 650 24 200 224
1995 529 472 1001 493 254 747 36 218 254
1996 511 460 971 481 249 730 30 211 241
1997 390 387 777 368 207 575 22 180 202
1998 319 199 518 301 102 403 18 97 115
1999 433 455 888 416 244 660 17 211 228
2000 327 386 713 316 282 598 11 104 115
2001 349 385 734 329 225 554 20 160 180
2002 321 395 716 309 235 544 12 160 172
2003 310 395 705 299 248 547 11 147 158
2004 330 418 748 315 268 583 15 150 165
2005 279 397 676 263 239 502 16 158 174
2006 346 425 771 332 276 608 14 149 163
2007 368 431 799 347 285 632 21 146 167
2008 364 403 767 344 264 608 20 139 159
2009 371 414 785 354 271 625 17 143 160
2010 399 436 835 375 303 678 24 133 157
2011 405 427 832 383 295 678 22 132 154
2012 424 423 847 394 295 689 30 128 158
2013 429 444 873 402 314 716 27 130 157
2014 430 437 867 402 309 711 28 128 156
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KONGSVINGER (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 637.8 499.6 1137.4 635.0 386.0 1021.0 2.8 113.6 116.4
1981 669.1 535.0 1204.2 665.0 398.0 1063.0 4.1 137.0 141.1
1982 644.9 522.7 1167.6 640.0 366.0 1006.0 4.9 156.7 161.6
1983 656.2 528.1 1184.3 651.0 370.0 1021.0 5.2 158.1 163.3
1984 637.9 517.7 1155.6 633.0 364.0 997.0 4.9 153.6 158.6
1985 662.0 525.3 1187.3 658.0 354.0 1012.0 4.0 171.3 175.3
1986 664.9 557.6 1222.6 657.0 381.0 1038.0 7.9 176.6 184.6
1987 673.0 584.5 1257.5 667.0 408.0 1075.0 6.1 176.4 182.5
1988 644.9 590.0 1234.9 636.0 393.0 1029.0 8.9 197.0 205.9
1989 641.6 527.8 1169.4 633.0 368.0 1001.0 8.6 159.8 168.4
1990 624.5 508.4 1132.9 618.0 373.0 991.0 6.5 135.4 141.9
1991 593.4 436.2 1029.6 584.0 312.0 896.0 9.4 124.2 133.6
1992 589.1 430.5 1019.6 577.4 307.0 884.4 11.7 123.5 135.2
1993 609.8 406.2 1015.9 597.1 288.1 885.2 12.6 118.1 130.7
1994 450.3 327.5 777.7 440.7 210.0 650.7 9.6 117.5 127.1
1995 510.5 383.1 893.6 493.4 254.1 747.4 17.1 129.1 146.2
1996 495.4 372.9 868.3 481.0 249.0 730.0 14.4 123.9 138.3
1997 380.0 310.9 690.9 368.0 207.0 575.0 12.0 103.9 115.9
1998 312.1 155.6 467.7 301.0 102.0 403.0 11.1 53.6 64.7
1999 426.2 375.2 801.3 416.0 244.0 660.0 10.2 131.2 141.4
2000 321.5 342.8 664.3 316.0 282.0 598.0 5.5 60.8 66.3
2001 340.1 330.0 670.1 329.0 225.0 554.0 11.1 104.9 116.1
2002 315.8 341.0 656.8 309.0 235.0 544.0 6.8 106.0 112.8
2003 306.2 346.6 652.8 299.0 248.0 547.0 7.2 98.7 105.8
2004 325.0 365.9 691.0 315.0 268.0 583.0 10.0 97.9 108.0
2005 273.4 344.4 617.8 263.0 239.0 502.0 10.4 105.4 115.8
2006 340.6 374.3 714.9 332.0 276.0 608.0 8.6 98.3 106.9
2007 360.6 382.5 743.1 347.0 285.0 632.0 13.6 97.5 111.1
2008 357.3 358.8 716.1 344.0 264.0 608.0 13.3 94.8 108.1
2009 364.3 370.8 735.1 354.0 271.0 625.0 10.3 99.8 110.1
2010 389.8 394.9 784.7 375.0 303.0 678.0 14.8 91.9 106.7
2011 396.6 384.2 780.8 383.0 295.0 678.0 13.6 89.2 102.8
2012 413.0 385.3 798.3 394.0 295.0 689.0 19.0 90.3 109.3
2013 418.2 402.1 820.4 402.0 314.0 716.0 16.2 88.1 104.4
2014 418.1 394.5 812.6 402.0 309.0 711.0 16.1 85.5 101.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KONGSVINGER (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 1252 0.7 1137.4 0.7
1981 1351 0.7 1204.2 0.7
1982 1337 0.7 1167.6 0.7
1983 1353 0.7 1184.3 0.7
1984 1322 0.7 1155.6 0.7
1985 1362 0.7 1187.3 0.7
1986 1404 0.8 1222.6 0.7
1987 1441 0.8 1257.5 0.7
1988 1423 0.8 1234.9 0.7
1989 1309 0.7 1169.4 0.7
1990 1252 0.7 1132.9 0.7
1991 1142 0.6 1029.6 0.6
1992 1147 0.6 1019.6 0.6
1993 1141 0.6 1015.9 0.6
1994 874 0.5 777.7 0.5
1995 1001 0.6 893.6 0.6
1996 971 0.6 868.3 0.6
1997 777 0.5 690.9 0.5
1998 518 0.3 467.7 0.3
1999 888 0.5 801.3 0.5
2000 713 0.5 8.7 664.3 0.5
2001 734 0.5 8.6 670.1 0.5
2002 716 0.6 8.6 656.8 0.5
2003 705 0.6 8.7 652.8 0.6
2004 748 0.6 8.8 691.0 0.6
2005 676 0.5 8.2 617.8 0.5
2006 771 0.6 9.0 714.9 0.6
2007 799 0.6 9.1 743.1 0.6
2008 767 0.6 8.6 716.1 0.6
2009 785 0.6 9.4 735.1 0.6
2010 835 0.6 10.1 784.7 0.6
2011 832 0.6 10.1 780.8 0.6
2012 847 0.6 10.0 798.3 0.6
2013 873 0.6 10.6 820.4 0.6
2014 867 0.6 10.4 812.6 0.6

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KONGSVINGER (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 4.7
KULTURDEPARTEMENTET 8 7.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 230 218.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 116 110.0
DOMSTOLENE I NORGE 11 10.4
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 69 64.5
FINANSDEPARTEMENTET 413 383.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KONGSVINGER (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 4.7
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 8 7.5
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 50.4
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 53 48.4
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 123 117.7
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.2
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.0
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 29.8
NAV INTERNASJONALT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 20.7
POLITIHØGSKOLEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 55 50.8
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 63 61.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 29 28.1
STATISTISK SENTRALBYRÅ FINANSDEPARTEMENTET 348 321.5
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 7.4
TOLLREGION ØST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 35 33.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KONGSVINGER (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:1:10 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET KONGSVINGER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 4.7
89:51:3:13 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I KONGSVINGER KULTURDEPARTEMENTET 8 7.5
4:7:15:5:7 HEDMARK POLITIDISTRIKT KONGSVINGER POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 52 50.4
13:8:66 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET KONGSVINGER INFRASTRUKTUR/PROSJE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 44 39.4
13:8:67 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET KONGSVINGER TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 9.0
50:6:4 JORDSKIFTERETTENE GLÅMDAL JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 3 3.0
4:5:8:1:13 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD KONGSVINGER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.1
4:5:8:1:19 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KONGSVINGER FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 120 115.6
11:5:2:2:8 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ØST-HEDMARK KONGSVINGER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.2
90:2:13:9 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING HEDMARK AVD KONGSVINGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.0
90:2:2:4:14 NAV HEDMARK NAV KONGSVINGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 29.8
90:2:7:1 NAV INTERNASJONALT NAV INTERNASJONALT KONGSVINGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 20.7
4:7:14:4 POLITIHØGSKOLEN POLITIHØGSKOLENS UTDANNINGSSENTER I KONGSVINGER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 55 50.8
13:9:2:1:12 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST KONGSVINGER KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 40 39.8
13:9:2:1:13 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST KONGSVINGER TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 23 21.8
16:3:8:57 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RENHOLD KONGSVINGER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.2
16:3:2:14 SKATT ØST SKATT ØST AVD KONGSVINGER FINANSDEPARTEMENTET 29 28.1
16:7:2 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK SENTRALBYRÅ AVD KONGSVINGER FINANSDEPARTEMENTET 348 321.5
59:22:77 STATSBYGG STATSBYGG ØST KONGSVINGER DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
50:8:16 TINGRETTENE GLÅMDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 8 7.4
16:5:2:1:3 TOLLREGION ØST-NORGE KONGSVINGER TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 35 33.6