FORVALTNINGSDATABASEN

BORRE, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BORRE (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 234 197 431 217 106 323 17 91 108
1989 244 216 460 230 123 353 14 93 107
1990 254 226 480 236 127 363 18 99 117
1991 256 240 496 239 143 382 17 97 114
1992 341 263 604 322 155 477 19 108 127
1993 354 261 615 334 151 485 20 110 130
1994 296 233 529 270 125 395 26 108 134
1995 360 303 663 334 172 506 26 131 157
1996 390 307 697 366 164 530 24 143 167
1997 366 319 685 343 191 534 23 128 151
1998 390 358 748 364 211 575 26 147 173
1999 426 370 796 395 232 627 31 138 169
2000 377 321 698 350 203 553 27 118 145
2001 366 323 689 331 207 538 35 116 151
2002 367 324 691 337 201 538 30 123 153
2003 346 305 651 316 188 504 30 117 147
2004 384 344 728 354 214 568 30 130 160
2005 387 335 722 354 214 568 33 121 154
2006 364 265 629 339 161 500 25 104 129
2007 380 307 687 343 192 535 37 115 152
2008 378 309 687 337 198 535 41 111 152
2009 400 321 721 359 207 566 41 114 155
2010 450 342 792 390 221 611 60 121 181
2011 497 448 945 431 304 735 66 144 210
2012 501 449 950 434 300 734 67 149 216
2013 497 442 939 441 317 758 56 125 181
2014 544 470 1014 494 345 839 50 125 175
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BORRE (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 222.2 153.5 375.8 217.0 106.0 323.0 5.2 47.5 52.8
1989 234.2 170.9 405.1 230.0 123.0 353.0 4.2 47.9 52.1
1990 242.2 176.1 418.3 236.0 127.0 363.0 6.2 49.1 55.3
1991 245.3 194.9 440.2 239.0 143.0 382.0 6.3 51.9 58.2
1992 334.9 214.5 549.4 326.5 155.0 481.5 8.4 59.5 68.0
1993 345.5 210.8 556.2 337.2 151.0 488.2 8.3 59.8 68.0
1994 282.4 187.5 469.9 273.1 125.0 398.1 9.4 62.5 71.8
1995 347.9 249.0 596.8 336.0 172.0 508.0 11.9 77.0 88.9
1996 379.5 247.5 627.0 366.0 164.0 530.0 13.5 83.5 97.0
1997 355.3 268.6 623.9 343.0 191.0 534.0 12.3 77.7 89.9
1998 377.1 301.8 678.9 364.0 211.0 575.0 13.1 90.8 103.9
1999 410.3 318.0 728.3 395.0 232.0 627.0 15.3 86.0 101.3
2000 364.0 280.0 643.9 350.0 203.0 553.0 14.0 77.0 90.9
2001 350.2 281.9 632.0 331.0 207.0 538.0 19.2 74.9 94.0
2002 352.3 279.2 631.5 337.0 201.0 538.0 15.3 78.2 93.5
2003 329.8 264.1 593.9 316.0 188.0 504.0 13.8 76.1 89.9
2004 369.0 296.9 665.9 354.0 214.0 568.0 15.0 82.9 97.9
2005 370.1 294.3 664.3 354.0 214.0 568.0 16.1 80.3 96.3
2006 350.8 227.1 577.9 339.0 161.0 500.0 11.8 66.1 77.9
2007 358.1 262.5 620.5 343.0 192.0 535.0 15.1 70.5 85.6
2008 356.3 264.0 620.3 337.0 198.0 535.0 19.3 66.0 85.3
2009 378.4 275.7 654.1 359.0 207.0 566.0 19.4 68.7 88.1
2010 418.2 294.9 713.1 390.0 221.0 611.0 28.2 73.9 102.1
2011 467.0 394.7 861.7 431.0 304.0 735.0 36.0 90.7 126.7
2012 469.6 394.2 863.9 434.0 300.0 734.0 35.7 94.2 129.9
2013 472.8 397.9 870.7 441.0 317.0 758.0 31.8 80.9 112.7
2014 520.2 421.3 941.4 494.0 345.0 839.0 26.2 76.3 102.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BORRE (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1988 431 0.2 375.8 0.2
1989 460 0.2 405.1 0.2
1990 480 0.3 418.3 0.2
1991 496 0.3 440.2 0.3
1992 604 0.3 549.4 0.3
1993 615 0.3 556.2 0.3
1994 529 0.3 469.9 0.3
1995 663 0.4 596.8 0.4
1996 697 0.4 627.0 0.4
1997 685 0.4 623.9 0.4
1998 748 0.4 678.9 0.4
1999 796 0.5 728.3 0.5
2000 698 0.5 7.2 643.9 0.5
2001 689 0.5 7.0 632.0 0.5
2002 691 0.5 7.2 631.5 0.5
2003 651 0.5 6.7 593.9 0.5
2004 728 0.6 7.4 665.9 0.6
2005 722 0.6 7.3 664.3 0.6
2006 629 0.5 6.1 577.9 0.5
2007 687 0.5 6.5 620.5 0.5
2008 687 0.5 6.4 620.3 0.5
2009 721 0.5 6.9 654.1 0.5
2010 792 0.5 7.5 713.1 0.5
2011 945 0.6 8.9 861.7 0.6
2012 950 0.6 8.6 863.9 0.6
2013 939 0.6 8.6 870.7 0.6
2014 1014 0.7 9.0 941.4 0.7

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BORRE (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
FORSVARSDEPARTEMENTET 184 178.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 510 453.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 170 166.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 99 96.0
KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 26.1
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
DOMSTOLENE I NORGE 9 7.3
KULTURDEPARTEMENTET 6 5.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BORRE (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSDEPARTEMENTET 54 53.1
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 130 125.2
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 510 453.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 92 89.7
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 69 66.0
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 30 30.0
MILJØDIREKTORATET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 26.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 9 7.3
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 5.5
VESTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 74 72.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BORRE (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
17:6:2:2 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSDEPARTEMENTET 54 53.1
17:8:8 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE OSLOFJORD FORSVARSDEPARTEMENTET 130 125.2
42:8:22:32:4 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD VESTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 510 453.0
4:3:1:20 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I VESTFOLD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
4:5:8:2:22 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BASTØY FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 75 72.7
4:5:1:1 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HORTEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:5:8:2:9 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET NORDRE VESTFOLD FENGSEL HORTEN AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 16.0
13:14:1:3 KYSTVERKET KYSTVERKET HORTEN BEREDSKAPSAVDELING SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 69 66.0
13:14:2:3 KYSTVERKET SØRØST DRAMMEN LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
13:14:2:6 KYSTVERKET SØRØST HORTEN TRAFIKKSENTRAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 14.0
13:14:2:14 KYSTVERKET SØRØST OSLOFJORDEN SJØTRAFIKKAVDELING SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
34:2:1 MILJØDIREKTORATET MILJØDIREKTORATET HORTEN KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:7:7 NAV VESTFOLD NAV HORTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 26.1
59:22:37 STATSBYGG STATSBYGG SØR BORRE DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
59:22:41 STATSBYGG STATSBYGG SØR DRIFTSTJENESTEN I HORTEN KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:40 TINGRETTENE NORDRE VESTFOLD TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 9 7.3
89:51:4:15 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I HORTEN KULTURDEPARTEMENTET 6 5.5
4:7:15:11:6 VESTFOLD POLITIDISTRIKT POLITIET I HORTEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 74 72.5