FORVALTNINGSDATABASEN

TØNSBERG, VESTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i TØNSBERG (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 927 793 1720 884 480 1364 43 313 356
1989 904 803 1707 864 495 1359 40 308 348
1990 894 809 1703 857 470 1327 37 339 376
1991 909 796 1705 869 478 1347 40 318 358
1992 902 779 1681 847 497 1344 55 282 337
1993 892 791 1683 831 474 1305 61 317 378
1994 862 795 1657 812 489 1301 50 306 356
1995 892 772 1664 842 476 1318 50 296 346
1996 840 769 1609 799 482 1281 41 287 328
1997 821 803 1624 778 516 1294 43 287 330
1998 752 715 1467 690 459 1149 62 256 318
1999 760 764 1524 693 475 1168 67 289 356
2000 578 558 1136 528 356 884 50 202 252
2001 660 601 1261 610 390 1000 50 211 261
2002 625 614 1239 570 402 972 55 212 267
2003 642 648 1290 588 433 1021 54 215 269
2004 697 725 1422 640 485 1125 57 240 297
2005 770 785 1555 698 555 1253 72 230 302
2006 789 926 1715 729 658 1387 60 268 328
2007 791 925 1716 722 682 1404 69 243 312
2008 828 996 1824 747 729 1476 81 267 348
2009 815 1082 1897 738 821 1559 77 261 338
2010 810 1089 1899 743 840 1583 67 249 316
2011 768 1005 1773 713 774 1487 55 231 286
2012 757 1051 1808 701 791 1492 56 260 316
2013 806 1070 1876 748 809 1557 58 261 319
2014 863 1173 2036 795 915 1710 68 258 326
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i TØNSBERG (VESTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1988 902.5 651.6 1554.1 884.0 480.0 1364.0 18.5 171.6 190.1
1989 881.7 662.7 1544.4 864.0 495.0 1359.0 17.7 167.7 185.4
1990 874.4 659.7 1534.0 857.0 470.0 1327.0 17.4 189.7 207.0
1991 887.4 661.0 1548.5 869.0 478.0 1347.0 18.4 183.1 201.5
1992 874.5 661.8 1536.3 847.0 497.0 1344.0 27.5 164.8 192.3
1993 861.6 657.0 1518.6 831.0 474.0 1305.0 30.6 183.0 213.6
1994 839.3 671.1 1510.3 812.0 489.0 1301.0 27.3 182.1 209.3
1995 869.2 660.0 1529.2 842.0 476.0 1318.0 27.1 184.0 211.1
1996 821.3 657.8 1479.0 799.0 482.0 1281.0 22.3 175.8 198.0
1997 804.1 699.0 1503.1 778.0 516.0 1294.0 26.1 183.0 209.1
1998 727.3 630.2 1357.4 690.0 459.0 1149.0 37.3 171.2 208.4
1999 732.1 664.7 1396.8 693.0 475.0 1168.0 39.1 189.7 228.8
2000 560.5 493.6 1054.1 528.0 356.0 884.0 32.5 137.6 170.1
2001 640.2 530.5 1170.7 610.0 390.0 1000.0 30.2 140.5 170.7
2002 602.4 545.5 1147.8 570.0 402.0 972.0 32.4 143.4 175.8
2003 619.8 579.1 1199.0 588.0 433.0 1021.0 31.8 146.1 178.0
2004 672.0 645.0 1317.1 640.0 485.0 1125.0 32.0 160.1 192.1
2005 739.7 703.0 1442.7 698.0 555.0 1253.0 41.7 148.0 189.7
2006 762.9 834.5 1597.3 729.0 658.0 1387.0 33.9 176.5 210.3
2007 761.7 844.5 1606.2 722.0 682.0 1404.0 39.7 162.5 202.2
2008 790.2 902.2 1692.5 747.0 729.0 1476.0 43.2 173.2 216.5
2009 781.0 993.5 1774.6 738.0 821.0 1559.0 43.0 172.5 215.6
2010 781.0 1006.6 1787.6 743.0 840.0 1583.0 38.0 166.6 204.6
2011 745.5 932.4 1677.9 713.0 774.0 1487.0 32.5 158.4 190.9
2012 732.8 971.3 1704.1 701.0 791.0 1492.0 31.8 180.3 212.1
2013 781.3 987.2 1768.4 748.0 809.0 1557.0 33.3 178.2 211.4
2014 835.5 1093.7 1929.2 795.0 915.0 1710.0 40.5 178.7 219.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i TØNSBERG (VESTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1988 1720 0.9 1554.1 0.9
1989 1707 0.9 1544.4 0.9
1990 1703 0.9 1534.0 0.9
1991 1705 0.9 1548.5 0.9
1992 1681 0.9 1536.3 0.9
1993 1683 0.9 1518.6 0.9
1994 1657 1.0 1510.3 1.0
1995 1664 1.0 1529.2 1.0
1996 1609 0.9 1479.0 1.0
1997 1624 1.0 1503.1 1.0
1998 1467 0.9 1357.4 0.9
1999 1524 0.9 1396.8 0.9
2000 1136 0.8 4.4 1054.1 0.8
2001 1261 0.9 4.8 1170.7 0.9
2002 1239 1.0 4.7 1147.8 1.0
2003 1290 1.0 5.1 1199.0 1.0
2004 1422 1.1 5.5 1317.1 1.1
2005 1555 1.2 6.1 1442.7 1.2
2006 1715 1.3 6.5 1597.3 1.3
2007 1716 1.3 6.2 1606.2 1.3
2008 1824 1.3 6.6 1692.5 1.4
2009 1897 1.4 7.1 1774.6 1.4
2010 1899 1.3 7.0 1787.6 1.3
2011 1773 1.2 6.5 1677.9 1.2
2012 1808 1.2 6.6 1704.1 1.3
2013 1876 1.3 6.7 1768.4 1.3
2014 2036 1.3 7.3 1929.2 1.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i TØNSBERG (VESTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 360 333.7
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 215 202.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 646 624.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 128 121.0
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 250 229.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 266 256.2
DOMSTOLENE I NORGE 20 19.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 5 5.0
FINANSDEPARTEMENTET 121 114.6
KULTURDEPARTEMENTET 25 23.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i TØNSBERG (VESTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 15.0
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 88 86.2
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 127 116.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 290 282.6
FYLKESMANNEN I VESTFOLD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 126 119.0
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 245 225.2
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 67 66.4
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 167 159.9
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 5 5.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 122 113.6
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 42 40.7
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 35 30.7
NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 146 133.8
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 199 189.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 4 3.2
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 117 111.4
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 15 14.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 10 9.5
TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 15 13.6
VESTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 189 182.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i TØNSBERG (VESTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:4:3 ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE TILSYNSKONTOR TØNSBERG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 15.0
83:6:1:2:5 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD TØNSBERG BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 88 86.2
83:6:2:2:1 BUFETAT SØR BARNE- UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 66 62.4
83:6:2:2:4 BUFETAT SØR BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET VESTFOLD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 9.4
83:6:2:2:35 BUFETAT SØR BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING VESTFOLD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 21 20.1
83:6:2:2:9 BUFETAT SØR BUFETAT SØR VESTFOLD BARNE- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 28 24.1
4:11:1:1 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HOVEDKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 290 282.6
59:15:7:1 FYLKESMANNEN I VESTFOLD FYLKESMANNEN I VESTFOLD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 126 119.0
39:2:2:16 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VESTFOLD HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
39:23:24 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN TØNSBERG HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 245 225.2
13:8:134 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET TØNSBERG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 67 66.4
50:6:30 JORDSKIFTERETTENE VESTFOLD JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
4:5:8:2:7 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRIMINALOMSORGEN REGION SØR AVD ADMINISTRASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 36 35.4
4:5:8:2:12 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SEM FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 60 58.9
4:5:8:2:13 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SØNDRE VESTFOLD FENGSEL BERG AVDELING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 40 37.4
4:5:8:2:19 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET VESTFOLD FRIOMSORGSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 31 28.3
11:5:2:3:8 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VESTFOLD FILIAL KJØTTKONTROLLEN SEM LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 5 5.0
90:2:13:38 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 122 113.6
90:2:8:7 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN NAV KLAGEINSTANS ØST ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 42 40.7
90:2:9:21 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 35 30.7
90:2:2:7:21 NAV VESTFOLD NAV ARBEIDSLIVSSENTER VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 34 28.0
90:2:2:7:2 NAV VESTFOLD NAV ARBEIDSRÅDGIVNING VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 3.8
90:2:2:7:8 NAV VESTFOLD NAV JOBBSERVICE VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
90:2:2:7:18 NAV VESTFOLD NAV TØNSBERG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 42 39.9
90:2:2:7:20 NAV VESTFOLD NAV VESTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 57 53.0
13:9:2:2:19 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR TØNSBERG KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 149 144.9
13:9:2:2:20 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR TØNSBERG TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 50 44.9
16:3:8:43 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD TØNSBERG FINANSDEPARTEMENTET 4 3.2
16:3:3:28 SKATT SØR SKATT SØR AVD TØNSBERG FINANSDEPARTEMENTET 117 111.4
59:22:53 STATSBYGG STATSBYGG SØR TØNSBERG DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:64 TINGRETTENE TØNSBERG TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 15 14.0
89:51:4:50 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I TØNSBERG KULTURDEPARTEMENTET 10 9.5
89:51:13:4:1 TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR TUNSBERG BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 15 13.6
4:7:15:11:4 VESTFOLD POLITIDISTRIKT NAMSFOGDEN I TØNSBERG OG NØTTERØY JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 12.0
4:7:15:11:9 VESTFOLD POLITIDISTRIKT POLITIET I TØNSBERG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 177 170.2