FORVALTNINGSDATABASEN

Høgsveen, Wibecke, Hildegunn Vollset (2019):

Styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten - en kartlegging. Difi-notat 2019:3

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/difi-notat_2019_3.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2019/04/styrer-ordinaere-forvaltningsorganer-i-staten-en-kartlegging

Antall sider:

56

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3438

Disse opplysningene er sist endret:

23/4 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Hvor mange forvaltningsorganer i staten har styrer? Hvorfor eksisterer de? Bør forvaltningsorganer ha styrer? Dette notatet er laget i samarbeid med Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Direktoratet for ikt (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet gjennomført en kartlegging og vurdering av bruk av styrer for ordinære forvaltningsorganer i staten. Veilederen Bruk av styrer i staten (Forbruker- og administrasjonsdepartementet 2006) fastslår at det som hovedregel ikke bør være styrer for forvaltningsorganer.

Difi og DFØ har kommet fram til at 23 forvaltningsorganer har styrer. I denne sammenheng teller 21 universitet og høgskoler som 1. Det innebærer at i alt 43 virksomheter har styrer. I notatet gis en beskrivelse av begrunnelsene for at forvaltningsorganet har styre og departementenes vurderinger av formål, rolle, oppgaver og myndighet.

Kartleggingen viser at det det er stor variasjon i både begrunnelser for å ha styre og hvilke roller, oppgaver og myndighet som er tillagt styrene. Generelt virker det som veilederen for bruk av styrer fortsatt er relevant og omhandler de mest aktuelle problemstillingene. Variasjonene i bruk av styrer skyldes i liten grad veilederen. Noen forhold kan imidlertid utdypes dersom veilederen revideres.