FORVALTNINGSDATABASEN

STORD, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STORD (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 214 161 375 208 99 307 6 62 68
1981 254 204 458 241 127 368 13 77 90
1982 248 203 451 238 109 347 10 94 104
1983 259 220 479 248 127 375 11 93 104
1984 252 229 481 236 132 368 16 97 113
1985 239 240 479 221 133 354 18 107 125
1986 245 272 517 222 155 377 23 117 140
1987 225 277 502 213 157 370 12 120 132
1988 224 279 503 213 157 370 11 122 133
1989 228 292 520 215 161 376 13 131 144
1990 224 284 508 210 155 365 14 129 143
1991 219 302 521 204 145 349 15 157 172
1992 210 251 461 197 138 335 13 113 126
1993 220 250 470 209 139 348 11 111 122
1994 141 201 342 133 103 236 8 98 106
1995 145 239 384 139 136 275 6 103 109
1996 148 244 392 137 125 262 11 119 130
1997 144 222 366 133 123 256 11 99 110
1998 151 233 384 141 117 258 10 116 126
1999 145 201 346 126 113 239 19 88 107
2000 117 144 261 104 90 194 13 54 67
2001 169 166 335 154 104 258 15 62 77
2002 123 163 286 112 103 215 11 60 71
2003 121 175 296 108 110 218 13 65 78
2004 135 181 316 117 111 228 18 70 88
2005 138 185 323 117 132 249 21 53 74
2006 156 213 369 131 146 277 25 67 92
2007 152 214 366 129 143 272 23 71 94
2008 137 201 338 125 135 260 12 66 78
2009 135 225 360 114 158 272 21 67 88
2010 133 219 352 113 165 278 20 54 74
2011 132 234 366 111 170 281 21 64 85
2012 128 223 351 105 149 254 23 74 97
2013 131 239 370 113 169 282 18 70 88
2014 136 240 376 121 167 288 15 73 88
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STORD (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 211.3 132.0 343.2 208.5 99.1 307.7 2.7 32.9 35.6
1981 246.1 163.8 410.0 241.0 127.1 368.1 5.1 36.7 41.9
1982 242.6 155.4 398.0 238.0 109.0 347.0 4.6 46.4 50.9
1983 252.8 172.7 425.6 248.1 127.0 375.1 4.8 45.7 50.5
1984 241.5 178.3 419.8 236.1 132.0 368.1 5.4 46.3 51.7
1985 228.9 184.3 413.2 221.1 133.0 354.1 7.9 51.3 59.1
1986 231.5 213.2 444.7 222.2 155.1 377.2 9.3 58.1 67.5
1987 219.2 218.6 437.7 213.1 157.0 370.1 6.1 61.6 67.7
1988 219.0 218.8 437.8 213.0 157.1 370.1 6.0 61.8 67.7
1989 220.6 227.2 447.8 215.0 161.1 376.1 5.6 66.1 71.7
1990 217.4 217.2 434.6 210.0 155.0 365.1 7.3 62.2 69.5
1991 211.1 209.0 420.1 204.0 145.0 349.0 7.1 64.0 71.1
1992 203.1 194.7 397.8 197.0 138.0 335.0 6.1 56.7 62.8
1993 213.6 194.3 408.0 209.0 139.0 348.0 4.6 55.3 60.0
1994 136.7 156.2 292.8 133.0 103.0 236.0 3.7 53.2 56.8
1995 142.1 190.6 332.7 139.0 136.0 275.0 3.2 54.6 57.7
1996 143.2 194.0 337.1 137.0 125.0 262.0 6.2 69.0 75.1
1997 138.4 181.1 319.4 133.0 123.0 256.0 5.4 58.0 63.4
1998 146.1 186.1 332.1 141.0 117.0 258.0 5.1 69.1 74.1
1999 135.3 165.7 301.1 126.0 113.0 239.0 9.3 52.7 62.1
2000 111.8 121.4 233.2 104.0 90.0 194.0 7.8 31.5 39.2
2001 163.7 140.4 304.1 154.0 104.0 258.0 9.7 36.3 46.1
2002 118.5 138.6 257.1 112.0 103.0 215.0 6.5 35.6 42.1
2003 116.2 149.9 266.2 108.0 110.0 218.0 8.2 39.9 48.2
2004 128.1 155.0 283.0 117.0 111.0 228.0 11.1 44.0 55.0
2005 130.1 164.7 294.8 117.0 132.0 249.0 13.1 32.7 45.8
2006 146.3 190.4 336.7 131.0 146.0 277.0 15.3 44.4 59.7
2007 141.2 188.9 330.1 129.0 143.0 272.0 12.2 45.9 58.1
2008 130.9 176.3 307.2 125.0 135.0 260.0 5.8 41.3 47.2
2009 123.9 199.3 323.2 114.0 158.0 272.0 9.9 41.3 51.2
2010 124.3 199.9 324.2 113.0 165.0 278.0 11.4 34.9 46.2
2011 121.8 211.7 333.6 111.0 170.0 281.0 10.9 41.7 52.6
2012 118.1 194.6 312.8 105.0 149.0 254.0 13.1 45.7 58.8
2013 123.5 212.1 335.5 113.0 169.0 282.0 10.5 43.1 53.5
2014 129.9 214.9 344.8 121.0 167.0 288.0 8.9 47.9 56.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STORD (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 375 0.2 343.2 0.2
1981 458 0.2 410.0 0.2
1982 451 0.2 398.0 0.2
1983 479 0.3 425.6 0.2
1984 481 0.3 419.8 0.2
1985 479 0.3 413.2 0.2
1986 517 0.3 444.7 0.3
1987 502 0.3 437.7 0.3
1988 503 0.3 437.8 0.3
1989 520 0.3 447.8 0.3
1990 508 0.3 434.6 0.3
1991 521 0.3 420.1 0.3
1992 461 0.3 397.8 0.2
1993 470 0.3 408.0 0.2
1994 342 0.2 292.8 0.2
1995 384 0.2 332.7 0.2
1996 392 0.2 337.1 0.2
1997 366 0.2 319.4 0.2
1998 384 0.2 332.1 0.2
1999 346 0.2 301.1 0.2
2000 261 0.2 3.1 233.2 0.2
2001 335 0.2 4.0 304.1 0.2
2002 286 0.2 3.3 257.1 0.2
2003 296 0.2 3.4 266.2 0.2
2004 316 0.2 3.6 283.0 0.2
2005 323 0.2 3.7 294.8 0.2
2006 369 0.3 4.1 336.7 0.3
2007 366 0.3 3.8 330.1 0.3
2008 338 0.2 3.5 307.2 0.2
2009 360 0.3 3.8 323.2 0.3
2010 352 0.2 3.8 324.2 0.2
2011 366 0.3 4.0 333.6 0.2
2012 351 0.2 3.8 312.8 0.2
2013 370 0.2 3.8 335.5 0.2
2014 376 0.2 3.8 344.8 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STORD (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 7 5.8
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 37 34.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 179 165.2
DOMSTOLENE I NORGE 20 17.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 10.4
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 73 66.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 29 28.2
FINANSDEPARTEMENTET 13 11.7
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STORD (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 7 5.8
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.3
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 35 32.6
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 179 165.2
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 12 11.2
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 10.4
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 46.4
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 19.7
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 29 28.2
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 13 11.7
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 6.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STORD (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:47 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I STORD KULTURDEPARTEMENTET 7 5.8
83:6:2:3:6 BUFETAT VEST BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTORET PÅ STORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.3
4:7:15:16:8 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT STORD LENSMANNSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 35 32.6
42:8:22:10:3 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVDELING FOR HELSEFAG STORD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 33 29.2
42:8:22:10:1 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVD FOR LÆRER- OG KULTURSTUDIER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 86 80.2
42:8:22:10:5 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND FELLESTJENESTER STORD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 60 55.8
50:6:5 JORDSKIFTERETTENE HAUGALANDET OG SUNNHORDALAND JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 12 11.2
4:5:8:4:6 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR STORD UNDERKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
11:5:2:5:9 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SUNNHORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 10.4
90:2:13:10 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING HORDALAND 02 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 46.4
90:2:2:12:43 NAV HORDALAND NAV STORD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 19.7
13:9:2:3:17 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST STORD TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 29 28.2
16:3:4:35 SKATT VEST SKATT VEST AVD STORD FINANSDEPARTEMENTET 13 11.7
59:22:67 STATSBYGG STATSBYGG VEST STORD DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:56 TINGRETTENE SUNNHORDLAND TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 8 6.3