FORVALTNINGSDATABASEN

SOGNDAL, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SOGNDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 165 82 247 156 42 198 9 40 49
1981 164 81 245 160 43 203 4 38 42
1982 164 98 262 158 39 197 6 59 65
1983 173 93 266 164 42 206 9 51 60
1984 174 90 264 161 41 202 13 49 62
1985 172 121 293 159 59 218 13 62 75
1986 171 118 289 159 54 213 12 64 76
1987 160 124 284 150 58 208 10 66 76
1988 162 132 294 152 65 217 10 67 77
1989 159 135 294 154 71 225 5 64 69
1990 180 154 334 167 65 232 13 89 102
1991 180 142 322 159 64 223 21 78 99
1992 187 156 343 168 68 236 19 88 107
1993 169 154 323 142 64 206 27 90 117
1994 157 165 322 135 81 216 22 84 106
1995 157 165 322 135 91 226 22 74 96
1996 159 164 323 142 83 225 17 81 98
1997 166 159 325 150 88 238 16 71 87
1998 167 158 325 149 91 240 18 67 85
1999 169 166 335 149 91 240 20 75 95
2000 158 154 312 139 87 226 19 67 86
2001 171 157 328 149 87 236 22 70 92
2002 173 162 335 151 85 236 22 77 99
2003 147 135 282 129 76 205 18 59 77
2004 175 167 342 154 101 255 21 66 87
2005 175 170 345 149 98 247 26 72 98
2006 180 185 365 156 110 266 24 75 99
2007 180 176 356 149 110 259 31 66 97
2008 172 182 354 143 121 264 29 61 90
2009 172 191 363 146 132 278 26 59 85
2010 181 203 384 143 140 283 38 63 101
2011 173 207 380 138 143 281 35 64 99
2012 174 211 385 134 149 283 40 62 102
2013 176 220 396 142 159 301 34 61 95
2014 201 272 473 147 185 332 54 87 141
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SOGNDAL (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 160.5 61.8 222.3 156.0 42.0 198.0 4.5 19.8 24.3
1981 163.0 61.2 224.2 160.0 43.0 203.0 3.0 18.2 21.2
1982 161.7 65.5 227.2 158.3 39.0 197.3 3.4 26.5 29.9
1983 169.0 64.9 234.0 164.1 42.0 206.1 4.9 22.9 27.9
1984 167.9 62.6 230.5 161.0 41.0 202.0 6.9 21.6 28.5
1985 165.6 85.0 250.7 159.0 59.0 218.0 6.6 26.0 32.7
1986 165.1 83.0 248.1 159.0 54.0 213.0 6.1 29.0 35.1
1987 156.4 90.2 246.5 150.9 58.3 209.2 5.5 31.9 37.3
1988 157.1 95.3 252.5 152.0 65.0 217.0 5.1 30.3 35.5
1989 156.5 100.1 256.6 154.0 71.0 225.0 2.5 29.1 31.6
1990 173.4 106.6 280.0 167.0 65.0 232.0 6.4 41.6 48.0
1991 170.4 100.9 271.3 159.0 64.0 223.0 11.4 36.9 48.3
1992 177.4 111.1 288.5 168.0 68.0 236.0 9.4 43.1 52.5
1993 155.3 112.5 267.8 142.0 64.0 206.0 13.3 48.5 61.8
1994 146.6 131.7 278.3 135.0 81.0 216.0 11.6 50.7 62.3
1995 146.4 134.0 280.4 135.0 91.0 226.0 11.4 43.0 54.4
1996 150.9 127.8 278.7 142.0 83.0 225.0 8.9 44.8 53.7
1997 157.2 131.1 288.2 150.0 88.0 238.0 7.2 43.1 50.2
1998 157.6 131.7 289.3 149.0 91.0 240.0 8.6 40.7 49.3
1999 158.4 136.4 294.7 149.0 91.0 240.0 9.4 45.3 54.7
2000 149.6 129.2 278.8 139.0 87.0 226.0 10.6 42.2 52.8
2001 161.3 131.9 293.2 149.0 87.0 236.0 12.3 44.9 57.2
2002 163.4 133.9 297.3 151.0 85.0 236.0 12.4 48.9 61.3
2003 139.6 114.4 253.9 129.0 76.0 205.0 10.6 38.4 49.0
2004 165.6 145.4 311.0 154.0 101.0 255.0 11.6 44.4 56.0
2005 163.5 146.3 309.9 149.0 98.0 247.0 14.5 48.3 62.9
2006 168.9 160.6 329.5 156.0 110.0 266.0 12.9 50.6 63.5
2007 166.8 153.4 320.2 149.0 110.0 259.0 17.8 43.4 61.2
2008 160.5 160.7 321.2 143.0 121.0 264.0 17.5 39.7 57.2
2009 161.4 169.9 331.3 146.0 132.0 278.0 15.4 37.9 53.3
2010 163.4 179.8 343.2 143.0 140.0 283.0 20.4 39.8 60.2
2011 156.9 181.4 338.3 138.0 143.0 281.0 18.9 38.4 57.3
2012 155.2 185.3 340.5 134.0 149.0 283.0 21.2 36.3 57.5
2013 159.3 197.3 356.6 142.0 159.0 301.0 17.3 38.3 55.6
2014 175.9 240.8 416.7 147.0 185.0 332.0 28.9 55.8 84.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SOGNDAL (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 247 0.1 222.3 0.1
1981 245 0.1 224.2 0.1
1982 262 0.1 227.2 0.1
1983 266 0.1 234.0 0.1
1984 264 0.1 230.5 0.1
1985 293 0.2 250.7 0.1
1986 289 0.2 248.1 0.1
1987 284 0.2 246.5 0.1
1988 294 0.2 252.5 0.1
1989 294 0.2 256.6 0.2
1990 334 0.2 280.0 0.2
1991 322 0.2 271.3 0.2
1992 343 0.2 288.5 0.2
1993 323 0.2 267.8 0.2
1994 322 0.2 278.3 0.2
1995 322 0.2 280.4 0.2
1996 323 0.2 278.7 0.2
1997 325 0.2 288.2 0.2
1998 325 0.2 289.3 0.2
1999 335 0.2 294.7 0.2
2000 312 0.2 8.4 278.8 0.2
2001 328 0.2 8.9 293.2 0.2
2002 335 0.3 9.1 297.3 0.2
2003 282 0.2 7.6 253.9 0.2
2004 342 0.3 9.0 311.0 0.3
2005 345 0.3 9.1 309.9 0.3
2006 365 0.3 9.4 329.5 0.3
2007 356 0.3 8.9 320.2 0.3
2008 354 0.3 9.0 321.2 0.3
2009 363 0.3 9.3 331.3 0.3
2010 384 0.3 9.5 343.2 0.3
2011 380 0.3 9.1 338.3 0.3
2012 385 0.3 9.0 340.5 0.3
2013 396 0.3 9.1 356.6 0.3
2014 473 0.3 10.4 416.7 0.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SOGNDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 69 56.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 26 24.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 276 243.2
DOMSTOLENE I NORGE 12 9.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 12 11.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 5.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 37.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 16.0
FINANSDEPARTEMENTET 10 9.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SOGNDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 69 56.4
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 276 243.2
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 5.8
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.0
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 5.7
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 28.9
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.2
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 16.0
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 8 7.4
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 3.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SOGNDAL (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:45 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I SOGNDAL KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
83:6:2:3:24 BUFETAT VEST BUFETAT VEST FAMILIEKONT FOR SUNNFJ OG SOGNDAL SOGNDAL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 8.3
83:6:2:3:13 BUFETAT VEST BUFETAT VEST SOGN UNGDOMSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 57 48.1
4:11:2:19 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) SOGN OG FJORDANE SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
42:8:22:12:3 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE SOGNDAL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 276 243.2
50:6:9 JORDSKIFTERETTENE INDRE SOGN JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 6 5.8
59:3:1 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKSTUTVIKLING AVD SONGNDAL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
4:5:8:4:15 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SOGN OG FJORDANE FRIOMSORGSKONTOR SOGN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.0
11:5:2:5:4 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR INDRE SOGN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 5.7
90:2:13:28 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING SOGN OG FJORDANE HOVUDKONTOR SOGNDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 28.9
90:2:2:14:27 NAV SOGN OG FJORDANE NAV SOGNDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.2
13:9:2:3:14 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST SOGNDAL TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 16.0
16:3:9:14 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN VEST AVD SOGNDAL FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
16:3:4:31 SKATT VEST SKATT VEST AVD SOGNDAL FINANSDEPARTEMENTET 8 7.4
4:7:15:17:18 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT SOGNDAL POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.6
59:22:65 STATSBYGG STATSBYGG VEST SOGNDAL DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:53 TINGRETTENE SOGN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 6 3.6