FORVALTNINGSDATABASEN

MOLDE, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i MOLDE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 558 341 899 547 237 784 11 104 115
1981 582 394 976 572 265 837 10 129 139
1982 494 368 862 485 222 707 9 146 155
1983 607 432 1039 596 252 848 11 180 191
1984 598 414 1012 588 256 844 10 158 168
1985 586 419 1005 576 269 845 10 150 160
1986 583 476 1059 561 299 860 22 177 199
1987 588 472 1060 571 311 882 17 161 178
1988 644 481 1125 622 325 947 22 156 178
1989 639 494 1133 614 330 944 25 164 189
1990 604 482 1086 587 318 905 17 164 181
1991 631 507 1138 609 342 951 22 165 187
1992 622 514 1136 599 351 950 23 163 186
1993 587 524 1111 557 353 910 30 171 201
1994 543 507 1050 520 333 853 23 174 197
1995 551 496 1047 529 340 869 22 156 178
1996 569 516 1085 535 345 880 34 171 205
1997 561 517 1078 518 352 870 43 165 208
1998 532 500 1032 497 347 844 35 153 188
1999 529 511 1040 492 359 851 37 152 189
2000 470 443 913 444 307 751 26 136 162
2001 634 474 1108 589 328 917 45 146 191
2002 461 456 917 416 322 738 45 134 179
2003 447 453 900 399 318 717 48 135 183
2004 454 507 961 404 348 752 50 159 209
2005 436 476 912 387 333 720 49 143 192
2006 434 475 909 392 338 730 42 137 179
2007 444 494 938 393 363 756 51 131 182
2008 473 557 1030 416 434 850 57 123 180
2009 472 558 1030 420 442 862 52 116 168
2010 482 578 1060 428 464 892 54 114 168
2011 493 587 1080 428 469 897 65 118 183
2012 488 615 1103 428 486 914 60 129 189
2013 493 602 1095 434 482 916 59 120 179
2014 488 628 1116 436 516 952 52 112 164
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i MOLDE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 552.4 288.1 840.5 547.0 237.0 784.0 5.4 51.1 56.5
1981 576.9 330.2 907.1 572.0 265.0 837.0 4.9 65.2 70.1
1982 490.0 295.1 785.2 485.0 222.0 707.0 5.0 73.1 78.1
1983 601.9 342.9 944.7 596.0 252.0 848.0 5.9 90.9 96.7
1984 593.5 337.1 930.6 588.0 256.0 844.0 5.5 81.1 86.6
1985 581.8 347.0 928.8 576.0 269.0 845.0 5.8 78.0 83.8
1986 571.7 388.8 960.5 561.0 299.0 860.0 10.7 89.8 100.5
1987 580.4 398.2 978.6 571.0 311.0 882.0 9.4 87.2 96.6
1988 633.4 408.6 1042.0 622.0 325.0 947.0 11.4 83.6 95.0
1989 626.2 414.3 1040.5 614.0 330.0 944.0 12.2 84.3 96.5
1990 594.6 406.4 1001.0 587.0 318.0 905.0 7.6 88.4 96.0
1991 619.0 424.9 1043.9 609.0 342.0 951.0 10.0 82.9 92.9
1992 609.4 437.2 1046.6 599.0 351.0 950.0 10.4 86.2 96.6
1993 570.1 440.1 1010.2 557.0 353.0 910.0 13.1 87.1 100.2
1994 529.8 428.9 958.7 520.0 333.0 853.0 9.8 95.9 105.7
1995 539.8 433.5 973.3 529.0 340.0 869.0 10.8 93.5 104.3
1996 547.8 444.2 992.0 535.0 345.0 880.0 12.8 99.2 112.0
1997 535.1 449.8 984.9 518.0 352.0 870.0 17.1 97.8 114.9
1998 511.0 442.3 953.3 497.0 347.0 844.0 14.0 95.3 109.3
1999 507.9 454.1 962.1 492.0 359.0 851.0 15.9 95.1 111.1
2000 454.8 394.4 849.2 444.0 307.0 751.0 10.8 87.4 98.2
2001 612.0 419.1 1031.2 589.0 328.0 917.0 23.0 91.1 114.1
2002 435.6 404.8 840.5 416.0 322.0 738.0 19.6 82.8 102.5
2003 419.9 404.4 824.3 399.0 318.0 717.0 20.9 86.4 107.3
2004 426.1 446.6 872.7 404.0 348.0 752.0 22.1 98.6 120.7
2005 407.1 423.7 830.9 387.0 333.0 720.0 20.1 90.7 110.9
2006 410.2 428.1 838.3 392.0 338.0 730.0 18.2 90.1 108.3
2007 416.8 449.7 866.5 393.0 363.0 756.0 23.8 86.7 110.5
2008 440.2 514.5 954.6 416.0 434.0 850.0 24.2 80.4 104.6
2009 440.1 515.8 955.9 420.0 442.0 862.0 20.1 73.8 93.9
2010 450.2 536.7 986.9 428.0 464.0 892.0 22.2 72.7 94.9
2011 458.5 546.8 1005.3 428.0 469.0 897.0 30.5 77.8 108.3
2012 454.5 567.6 1022.0 428.0 486.0 914.0 26.5 81.6 108.0
2013 460.3 561.6 1022.0 434.0 482.0 916.0 26.3 79.6 106.0
2014 458.3 587.0 1045.2 436.0 516.0 952.0 22.3 71.0 93.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i MOLDE (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 899 0.5 840.5 0.5
1981 976 0.5 907.1 0.5
1982 862 0.5 785.2 0.5
1983 1039 0.6 944.7 0.5
1984 1012 0.5 930.6 0.5
1985 1005 0.5 928.8 0.6
1986 1059 0.6 960.5 0.6
1987 1060 0.6 978.6 0.6
1988 1125 0.6 1042.0 0.6
1989 1133 0.6 1040.5 0.6
1990 1086 0.6 1001.0 0.6
1991 1138 0.6 1043.9 0.6
1992 1136 0.6 1046.6 0.6
1993 1111 0.6 1010.2 0.6
1994 1050 0.6 958.7 0.6
1995 1047 0.6 973.3 0.6
1996 1085 0.6 992.0 0.6
1997 1078 0.6 984.9 0.6
1998 1032 0.6 953.3 0.6
1999 1040 0.6 962.1 0.6
2000 913 0.7 6.3 849.2 0.7
2001 1108 0.8 7.5 1031.2 0.8
2002 917 0.7 6.1 840.5 0.7
2003 900 0.7 6.0 824.3 0.7
2004 961 0.7 6.5 872.7 0.7
2005 912 0.7 6.2 830.9 0.7
2006 909 0.7 5.9 838.3 0.7
2007 938 0.7 5.9 866.5 0.7
2008 1030 0.8 6.3 954.6 0.8
2009 1030 0.7 6.3 955.9 0.7
2010 1060 0.7 6.4 986.9 0.7
2011 1080 0.7 6.4 1005.3 0.7
2012 1103 0.8 6.4 1022.0 0.8
2013 1095 0.7 6.4 1022.0 0.7
2014 1116 0.7 6.3 1045.2 0.7

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i MOLDE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 23 20.8
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 57 50.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 69 67.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 154 140.9
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 203 176.3
DOMSTOLENE I NORGE 17 16.3
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 223 213.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 234 231.5
FINANSDEPARTEMENTET 125 118.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i MOLDE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 16 14.2
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 51 45.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 143 130.3
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.1
HØGSKOLEN I MOLDE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 181 155.1
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 2 2.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 6.9
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.2
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.3
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 7 6.5
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 94 90.5
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 18.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 111 104.9
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 49 48.2
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 234 231.5
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 4 3.8
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 121 114.9
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 8.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 7.4
UTDANNINGSDIREKTORATET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i MOLDE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:13:8 BISPEDØMMEKONTOR MØRE BISPEDØMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 16 14.2
83:6:2:4:327 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I MOLDE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 8.7
83:6:2:4:348 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING MOLDE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 16.3
83:6:2:4:2 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT SENTER FOR FORLEDRE OG BARN MOLDE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 24 20.6
4:11:2:8 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
59:15:15:1 FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 143 130.3
83:2:10 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER MØRE OG ROMSDAL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.1
42:8:22:14:3 HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLEN I MOLDE AVD MOLDE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 181 155.1
50:5:3 JORDSKIFTEOVERRETTENE FROSTATING JORDSKIFTEOVERRETT DOMSTOLENE I NORGE 2 2.0
50:6:23 JORDSKIFTERETTENE ROMSDAL JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 7 6.9
4:5:8:4:11 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR MOLDE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.2
11:5:2:6:13 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.3
89:51:8:3 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I BOLSØY, KLEIVE, RØVIK, SEKKEN OG VEØY SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:8:19 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I MOLDE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 3.5
90:2:13:13 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING MOLDE AVD VERFTSGATA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 94 90.5
90:2:9:12 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 18.0
90:2:2:15:20 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV MOLDE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 34 33.5
90:2:2:15:22 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 51 46.7
90:2:2:15:23 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDSLIVSSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 24.8
4:7:15:19:6 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT MOLDE POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 49 48.2
13:9:2:4:4 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 215 213.1
13:9:2:4:5 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT MOLDE TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 19 18.4
4:3:5:3 RIKSADVOKATEN MØRE OG ROMSDAL, SOGN OG FJORDANE STATSADVOKATEMBETER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.8
16:3:8:27 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD MOLDE FINANSDEPARTEMENTET 4 3.8
16:3:5:21 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD MOLDE FINANSDEPARTEMENTET 121 114.9
59:21:6 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK MOLDE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 9 8.6
59:22:6 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE MOLDE DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:48 TINGRETTENE ROMSDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 8 7.4
42:2:1:3 UTDANNINGSDIREKTORATET UTDANNINGSDIREKTORATET AVD MOLDE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.2