FORVALTNINGSDATABASEN

NAMSOS, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 188 104 292 185 68 253 3 36 39
1981 198 130 328 192 77 269 6 53 59
1982 193 130 323 185 75 260 8 55 63
1983 202 128 330 193 73 266 9 55 64
1984 206 132 338 196 77 273 10 55 65
1985 196 142 338 189 81 270 7 61 68
1986 199 170 369 191 114 305 8 56 64
1987 191 170 361 184 110 294 7 60 67
1988 179 198 377 173 117 290 6 81 87
1989 176 200 376 169 121 290 7 79 86
1990 188 197 385 178 119 297 10 78 88
1991 182 197 379 171 113 284 11 84 95
1992 178 190 368 167 120 287 11 70 81
1993 161 221 382 148 126 274 13 95 108
1994 131 142 273 121 80 201 10 62 72
1995 137 131 268 126 79 205 11 52 63
1996 134 144 278 126 82 208 8 62 70
1997 124 133 257 113 80 193 11 53 64
1998 126 125 251 114 76 190 12 49 61
1999 115 129 244 103 76 179 12 53 65
2000 86 100 186 81 67 148 5 33 38
2001 136 105 241 128 66 194 8 39 47
2002 92 101 193 84 69 153 8 32 40
2003 86 104 190 81 70 151 5 34 39
2004 101 122 223 88 73 161 13 49 62
2005 92 127 219 85 72 157 7 55 62
2006 97 118 215 86 73 159 11 45 56
2007 93 122 215 85 79 164 8 43 51
2008 91 124 215 75 75 150 16 49 65
2009 93 123 216 78 78 156 15 45 60
2010 86 127 213 72 86 158 14 41 55
2011 87 128 215 74 92 166 13 36 49
2012 91 133 224 72 98 170 19 35 54
2013 89 138 227 75 101 176 14 37 51
2014 94 148 242 77 109 186 17 39 56
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 187.3 86.8 274.1 185.0 68.0 253.0 2.3 18.8 21.1
1981 195.2 103.7 298.9 192.0 77.0 269.0 3.2 26.7 29.9
1982 189.7 102.7 292.4 185.0 75.0 260.0 4.7 27.7 32.4
1983 198.2 99.8 298.0 193.0 73.0 266.0 5.2 26.8 32.0
1984 199.4 103.3 302.7 196.0 77.0 273.0 3.4 26.3 29.7
1985 191.9 113.2 305.1 189.0 81.0 270.0 2.8 32.2 35.0
1986 195.1 142.9 338.0 191.0 114.0 305.0 4.1 28.9 33.0
1987 188.4 142.2 330.6 184.0 110.0 294.0 4.4 32.2 36.6
1988 176.4 160.4 336.8 173.0 117.0 290.0 3.4 43.4 46.8
1989 171.9 163.1 334.9 169.0 121.0 290.0 2.8 42.1 44.9
1990 181.4 159.7 341.1 178.0 119.0 297.0 3.4 40.7 44.1
1991 175.2 158.7 333.9 171.0 113.0 284.0 4.2 45.7 49.9
1992 170.1 157.9 327.9 167.0 120.0 287.0 3.1 37.9 40.9
1993 153.5 177.6 331.1 148.0 126.0 274.0 5.5 51.6 57.1
1994 126.0 117.4 243.4 121.0 80.0 201.0 5.0 37.4 42.4
1995 130.5 109.2 239.8 126.0 79.0 205.0 4.5 30.2 34.8
1996 130.1 115.8 245.9 126.0 82.0 208.0 4.1 33.8 38.0
1997 118.2 106.8 225.0 113.0 80.0 193.0 5.2 26.8 32.0
1998 118.8 103.9 222.6 114.0 76.0 190.0 4.8 27.9 32.7
1999 108.6 107.2 215.8 103.0 76.0 179.0 5.6 31.2 36.8
2000 83.8 85.0 168.8 81.0 67.0 148.0 2.8 18.0 20.8
2001 132.4 89.4 221.8 128.0 66.0 194.0 4.4 23.4 27.8
2002 88.6 86.8 175.4 84.0 69.0 153.0 4.6 17.8 22.4
2003 83.7 90.2 173.8 81.0 70.0 151.0 2.7 20.1 22.9
2004 95.7 103.7 199.4 88.0 73.0 161.0 7.7 30.7 38.4
2005 88.9 105.8 194.7 85.0 72.0 157.0 3.9 33.8 37.7
2006 91.6 102.3 193.9 86.0 73.0 159.0 5.6 29.3 34.9
2007 89.0 106.9 195.9 85.0 79.0 164.0 4.0 27.9 31.9
2008 83.7 106.3 190.0 75.0 75.0 150.0 8.7 31.3 40.0
2009 84.5 102.7 187.2 78.0 78.0 156.0 6.5 24.7 31.2
2010 78.0 107.2 185.1 72.0 86.0 158.0 6.0 21.1 27.1
2011 79.7 111.7 191.3 74.0 92.0 166.0 5.7 19.6 25.3
2012 81.3 117.3 198.6 72.0 98.0 170.0 9.3 19.3 28.6
2013 81.1 122.0 203.1 75.0 101.0 176.0 6.1 21.0 27.1
2014 84.7 134.2 218.8 77.0 109.0 186.0 7.7 25.2 32.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 292 0.2 274.1 0.2
1981 328 0.2 298.9 0.2
1982 323 0.2 292.4 0.2
1983 330 0.2 298.0 0.2
1984 338 0.2 302.7 0.2
1985 338 0.2 305.1 0.2
1986 369 0.2 338.0 0.2
1987 361 0.2 330.6 0.2
1988 377 0.2 336.8 0.2
1989 376 0.2 334.9 0.2
1990 385 0.2 341.1 0.2
1991 379 0.2 333.9 0.2
1992 368 0.2 327.9 0.2
1993 382 0.2 331.1 0.2
1994 273 0.2 243.4 0.2
1995 268 0.2 239.8 0.2
1996 278 0.2 245.9 0.2
1997 257 0.2 225.0 0.1
1998 251 0.1 222.6 0.1
1999 244 0.1 215.8 0.1
2000 186 0.1 3.0 168.8 0.1
2001 241 0.2 3.9 221.8 0.2
2002 193 0.1 3.2 175.4 0.1
2003 190 0.2 3.0 173.8 0.2
2004 223 0.2 3.5 199.4 0.2
2005 219 0.2 3.4 194.7 0.2
2006 215 0.2 3.2 193.9 0.2
2007 215 0.2 3.0 195.9 0.2
2008 215 0.2 3.0 190.0 0.2
2009 216 0.2 3.1 187.2 0.1
2010 213 0.1 3.1 185.1 0.1
2011 215 0.1 3.1 191.3 0.1
2012 224 0.2 3.1 198.6 0.1
2013 227 0.2 3.2 203.1 0.1
2014 242 0.2 3.4 218.8 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 29 23.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 74 66.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 54 50.6
KULTURDEPARTEMENTET 8 5.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 33.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 13.7
FINANSDEPARTEMENTET 13 12.1
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 29 23.6
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 74 66.2
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.1
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 31.6
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.0
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 8 5.2
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 33.3
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 13.7
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 13 12.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NAMSOS (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:328 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I NAMSOS BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.6
83:6:2:4:341 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT SPILLUMHEIMEN UNGDOMSHEIM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 23 18.0
42:8:22:17:3 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG NAMSOS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 74 66.2
11:5:2:6:8 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NAMDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.1
90:2:9:13 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER NORD TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 33 31.6
90:2:2:17:17 NAV NORD-TRØNDELAG NAV NAMSOS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.0
89:51:9:31 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I NAMSOS, KLINGA OG VEMUNDVIK KULTURDEPARTEMENTET 8 5.2
4:7:15:21:16 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT POLITIET I NAMSOS OG FOSNES JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 34 33.3
13:9:2:4:6 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT NAMSOS TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 13.7
16:3:5:23 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD NAMSOS FINANSDEPARTEMENTET 13 12.1
59:22:8 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE NAMSOS DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:34 TINGRETTENE NAMDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 5 5.0