FORVALTNINGSDATABASEN

ALSTAHAUG, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ALSTAHAUG (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 208 124 332 200 86 286 8 38 46
1981 215 155 370 205 109 314 10 46 56
1982 226 159 385 211 108 319 15 51 66
1983 217 157 374 208 104 312 9 53 62
1984 197 146 343 187 101 288 10 45 55
1985 182 152 334 172 102 274 10 50 60
1986 189 162 351 174 108 282 15 54 69
1987 192 189 381 176 123 299 16 66 82
1988 173 183 356 155 120 275 18 63 81
1989 179 176 355 162 117 279 17 59 76
1990 173 166 339 160 105 265 13 61 74
1991 179 172 351 165 108 273 14 64 78
1992 175 159 334 167 101 268 8 58 66
1993 169 182 351 159 110 269 10 72 82
1994 95 94 189 84 56 140 11 38 49
1995 83 91 174 77 55 132 6 36 42
1996 82 96 178 74 54 128 8 42 50
1997 81 86 167 73 50 123 8 36 44
1998 83 87 170 76 48 124 7 39 46
1999 97 97 194 85 54 139 12 43 55
2000 69 54 123 66 30 96 3 24 27
2001 99 59 158 95 33 128 4 26 30
2002 102 64 166 97 39 136 5 25 30
2003 51 52 103 47 35 82 4 17 21
2004 48 50 98 46 34 80 2 16 18
2005 64 71 135 58 44 102 6 27 33
2006 64 65 129 60 44 104 4 21 25
2007 66 71 137 61 44 105 5 27 32
2008 66 77 143 60 51 111 6 26 32
2009 82 103 185 74 76 150 8 27 35
2010 89 124 213 78 84 162 11 40 51
2011 76 109 185 69 80 149 7 29 36
2012 64 90 154 59 66 125 5 24 29
2013 58 63 121 55 44 99 3 19 22
2014 59 69 128 55 50 105 4 19 23
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ALSTAHAUG (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 204.0 106.8 310.8 200.0 86.0 286.0 4.0 20.8 24.8
1981 209.6 133.6 343.2 205.0 109.0 314.0 4.6 24.6 29.2
1982 218.9 134.5 353.4 211.0 108.0 319.0 7.8 26.5 34.3
1983 213.1 133.2 346.4 208.0 104.0 312.0 5.2 29.2 34.4
1984 192.1 125.9 318.0 187.0 101.0 288.0 5.1 24.9 30.0
1985 177.5 129.6 307.1 172.0 102.0 274.0 5.5 27.6 33.1
1986 181.8 137.1 318.8 174.0 108.0 282.0 7.8 29.1 36.8
1987 184.7 159.1 343.8 176.0 123.0 299.0 8.7 36.1 44.8
1988 164.8 154.4 319.1 155.0 120.0 275.0 9.8 34.3 44.1
1989 170.2 148.3 318.5 162.0 117.0 279.0 8.2 31.3 39.5
1990 166.7 137.1 303.8 160.0 105.0 265.0 6.7 32.1 38.8
1991 171.2 140.7 311.9 165.0 108.0 273.0 6.2 32.7 38.9
1992 170.6 130.7 301.3 167.0 101.0 268.0 3.6 29.7 33.3
1993 162.5 143.9 306.5 159.0 110.0 269.0 3.5 33.9 37.5
1994 88.6 72.3 160.9 84.0 56.0 140.0 4.6 16.3 20.9
1995 79.4 72.1 151.5 77.0 55.0 132.0 2.4 17.1 19.5
1996 76.8 72.5 149.3 74.0 54.0 128.0 2.8 18.5 21.3
1997 76.7 69.4 146.1 73.0 50.0 123.0 3.7 19.4 23.1
1998 78.7 66.8 145.5 76.0 48.0 124.0 2.7 18.8 21.5
1999 90.5 75.2 165.6 85.0 54.0 139.0 5.5 21.2 26.6
2000 67.6 42.7 110.3 66.0 30.0 96.0 1.6 12.7 14.3
2001 97.2 46.4 143.6 95.0 33.0 128.0 2.2 13.4 15.6
2002 99.5 52.5 152.1 97.0 39.0 136.0 2.5 13.6 16.1
2003 49.5 44.1 93.7 47.0 35.0 82.0 2.5 9.1 11.7
2004 47.1 42.8 89.9 46.0 34.0 80.0 1.1 8.8 9.9
2005 61.7 59.9 121.6 58.0 44.0 102.0 3.7 15.9 19.6
2006 62.8 55.8 118.6 60.0 44.0 104.0 2.8 11.8 14.6
2007 63.7 58.3 122.1 61.0 44.0 105.0 2.7 14.3 17.1
2008 62.9 65.7 128.6 60.0 51.0 111.0 2.9 14.7 17.6
2009 79.3 91.7 171.0 74.0 76.0 150.0 5.3 15.7 21.0
2010 85.6 106.9 192.5 78.0 84.0 162.0 7.6 22.9 30.5
2011 73.4 97.3 170.7 69.0 80.0 149.0 4.4 17.3 21.7
2012 62.1 80.7 142.9 59.0 66.0 125.0 3.1 14.7 17.9
2013 56.6 56.0 112.5 55.0 44.0 99.0 1.6 11.9 13.6
2014 56.8 61.0 117.8 55.0 50.0 105.0 1.8 11.1 12.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ALSTAHAUG (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 332 0.2 310.8 0.2
1981 370 0.2 343.2 0.2
1982 385 0.2 353.4 0.2
1983 374 0.2 346.4 0.2
1984 343 0.2 318.0 0.2
1985 334 0.2 307.1 0.2
1986 351 0.2 318.8 0.2
1987 381 0.2 343.8 0.2
1988 356 0.2 319.1 0.2
1989 355 0.2 318.5 0.2
1990 339 0.2 303.8 0.2
1991 351 0.2 311.9 0.2
1992 334 0.2 301.3 0.2
1993 351 0.2 306.5 0.2
1994 189 0.1 160.9 0.1
1995 174 0.1 151.5 0.1
1996 178 0.1 149.3 0.1
1997 167 0.1 146.1 0.1
1998 170 0.1 145.5 0.1
1999 194 0.1 165.6 0.1
2000 123 0.1 3.6 110.3 0.1
2001 158 0.1 4.5 143.6 0.1
2002 166 0.1 4.8 152.1 0.1
2003 103 0.1 2.9 93.7 0.1
2004 98 0.1 2.8 89.9 0.1
2005 135 0.1 3.9 121.6 0.1
2006 129 0.1 3.6 118.6 0.1
2007 137 0.1 3.6 122.1 0.1
2008 143 0.1 3.8 128.6 0.1
2009 185 0.1 4.8 171.0 0.1
2010 213 0.1 5.5 192.5 0.1
2011 185 0.1 4.8 170.7 0.1
2012 154 0.1 3.9 142.9 0.1
2013 121 0.1 3.0 112.5 0.1
2014 128 0.1 3.2 117.8 0.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ALSTAHAUG (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 21 19.3
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 7 6.4
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13 10.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 20.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.2
FINANSDEPARTEMENTET 15 14.1
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
DOMSTOLENE I NORGE 10 7.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ALSTAHAUG (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 13.8
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.6
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.3
HØGSKOLEN I NESNA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13 10.4
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
KYSTVERKET NORDLAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 16.0
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.5
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.2
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.8
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 15 14.1
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 10 7.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ALSTAHAUG (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
11:6:8 BIOFORSK BIOFORSK NORD TJØTTA LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 13.8
35:14:6:3 FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND FISKERIKONTORET SANDNESSJØEN NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.6
4:7:15:22:1 HELGELAND POLITIDISTRIKT ALSTAHAUG OG LEIRFJORD LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 16.3
42:8:22:20:3 HØGSKOLEN I NESNA HØGSKOLEN I NESNA STUDIESTED SANDNESSJØEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 13 10.4
59:3:3 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING AVD ALSTAHAUG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
13:14:5:6 KYSTVERKET NORDLAND SANDNESSJØEN LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 16.0
11:5:2:7:12 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR YTRE HELGELAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 6 5.5
90:2:2:18:1 NAV NORDLAND NAV ALSTAHAUG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.2
13:9:2:5:17 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD SANDNESSJØEN TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
35:10:13 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON SANDNESSJØEN NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.8
16:3:6:1 SKATT NORD SKATT NORD AVD ALSTAHAUG FINANSDEPARTEMENTET 15 14.1
89:51:10:1 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME ALSTAHAUG PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
50:8:1 TINGRETTENE ALSTAHAUG TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 10 7.2