FORVALTNINGSDATABASEN

SORTLAND, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SORTLAND (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 133 85 218 127 56 183 6 29 35
1981 139 85 224 132 53 185 7 32 39
1982 132 101 233 126 59 185 6 42 48
1983 135 112 247 127 67 194 8 45 53
1984 132 101 233 123 59 182 9 42 51
1985 126 114 240 122 68 190 4 46 50
1986 124 109 233 120 68 188 4 41 45
1987 119 110 229 115 74 189 4 36 40
1988 111 120 231 108 80 188 3 40 43
1989 115 121 236 112 83 195 3 38 41
1990 105 119 224 101 89 190 4 30 34
1991 107 121 228 104 85 189 3 36 39
1992 104 114 218 100 82 182 4 32 36
1993 107 118 225 100 80 180 7 38 45
1994 75 97 172 69 47 116 6 50 56
1995 76 103 179 68 50 118 8 53 61
1996 80 95 175 71 46 117 9 49 58
1997 63 85 148 59 45 104 4 40 44
1998 54 78 132 54 50 104 28 28
1999 52 78 130 52 51 103 27 27
2000 45 55 100 45 35 80 20 20
2001 119 56 175 115 34 149 4 22 26
2002 146 82 228 139 50 189 7 32 39
2003 56 65 121 56 44 100 21 21
2004 75 102 177 71 63 134 4 39 43
2005 92 116 208 83 80 163 9 36 45
2006 86 120 206 81 84 165 5 36 41
2007 86 131 217 79 95 174 7 36 43
2008 84 133 217 79 96 175 5 37 42
2009 83 138 221 76 105 181 7 33 40
2010 87 146 233 81 118 199 6 28 34
2011 93 163 256 88 129 217 5 34 39
2012 91 165 256 86 133 219 5 32 37
2013 86 154 240 84 122 206 2 32 34
2014 84 151 235 80 124 204 4 27 31
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SORTLAND (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 130.7 71.2 201.9 127.0 56.0 183.0 3.7 15.2 18.9
1981 136.7 69.2 205.8 132.0 53.0 185.0 4.7 16.2 20.8
1982 129.9 79.6 209.5 126.0 59.0 185.0 3.9 20.6 24.6
1983 131.9 89.7 221.6 127.0 67.0 194.0 4.9 22.7 27.6
1984 128.4 79.6 208.1 123.0 59.0 182.0 5.4 20.6 26.1
1985 125.1 91.1 216.2 122.0 68.0 190.0 3.1 23.1 26.2
1986 122.9 88.9 211.8 120.0 68.0 188.0 2.9 20.9 23.8
1987 118.2 93.2 211.4 115.0 74.0 189.0 3.2 19.2 22.4
1988 110.2 100.4 210.6 108.0 80.0 188.0 2.2 20.4 22.6
1989 114.0 102.0 215.9 112.0 83.0 195.0 2.0 19.0 20.9
1990 104.5 104.5 209.1 101.0 89.0 190.0 3.5 15.5 19.1
1991 106.8 105.1 211.9 104.2 85.0 189.2 2.6 20.1 22.7
1992 103.1 99.1 202.1 100.0 82.0 182.0 3.1 17.0 20.1
1993 104.6 100.7 205.3 100.0 80.0 180.0 4.6 20.7 25.3
1994 72.6 73.8 146.5 69.0 47.0 116.0 3.6 26.9 30.5
1995 72.2 78.5 150.7 68.0 50.0 118.0 4.2 28.5 32.7
1996 76.3 71.8 148.1 71.0 46.0 117.0 5.3 25.8 31.1
1997 62.2 67.5 129.6 59.0 45.0 104.0 3.2 22.5 25.6
1998 54.0 64.9 118.9 54.0 50.0 104.0 14.9 14.9
1999 52.0 64.7 116.7 52.0 51.0 103.0 13.7 13.7
2000 45.0 43.9 88.9 45.0 35.0 80.0 8.9 8.9
2001 117.3 44.2 161.6 115.0 34.0 149.0 2.3 10.2 12.5
2002 143.3 64.6 207.9 139.0 50.0 189.0 4.3 14.6 18.9
2003 56.0 53.1 109.1 56.0 44.0 100.0 9.1 9.1
2004 72.7 84.6 157.3 71.0 63.0 134.0 1.7 21.6 23.3
2005 87.6 99.9 187.5 83.0 80.0 163.0 4.6 19.9 24.5
2006 83.5 104.7 188.2 81.0 84.0 165.0 2.5 20.7 23.2
2007 82.8 115.8 198.6 79.0 95.0 174.0 3.8 20.8 24.6
2008 81.9 115.3 197.2 79.0 96.0 175.0 2.9 19.3 22.2
2009 80.2 124.7 204.9 76.0 105.0 181.0 4.2 19.7 23.9
2010 84.7 133.7 218.4 81.0 118.0 199.0 3.7 15.7 19.4
2011 90.9 148.6 239.5 88.0 129.0 217.0 2.9 19.6 22.5
2012 89.3 152.4 241.7 86.0 133.0 219.0 3.3 19.5 22.7
2013 85.0 141.9 226.9 84.0 122.0 206.0 1.0 19.9 20.9
2014 82.9 140.1 223.0 80.0 124.0 204.0 2.9 16.1 19.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SORTLAND (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 218 0.1 201.9 0.1
1981 224 0.1 205.8 0.1
1982 233 0.1 209.5 0.1
1983 247 0.1 221.6 0.1
1984 233 0.1 208.1 0.1
1985 240 0.1 216.2 0.1
1986 233 0.1 211.8 0.1
1987 229 0.1 211.4 0.1
1988 231 0.1 210.6 0.1
1989 236 0.1 215.9 0.1
1990 224 0.1 209.1 0.1
1991 228 0.1 211.9 0.1
1992 218 0.1 202.1 0.1
1993 225 0.1 205.3 0.1
1994 172 0.1 146.5 0.1
1995 179 0.1 150.7 0.1
1996 175 0.1 148.1 0.1
1997 148 0.1 129.6 0.1
1998 132 0.1 118.9 0.1
1999 130 0.1 116.7 0.1
2000 100 0.1 2.1 88.9 0.1
2001 175 0.1 3.5 161.6 0.1
2002 228 0.2 4.7 207.9 0.2
2003 121 0.1 2.5 109.1 0.1
2004 177 0.1 3.5 157.3 0.1
2005 208 0.2 4.2 187.5 0.2
2006 206 0.2 4.1 188.2 0.2
2007 217 0.2 4.2 198.6 0.2
2008 217 0.2 4.2 197.2 0.2
2009 221 0.2 4.4 204.9 0.2
2010 233 0.2 4.6 218.4 0.2
2011 256 0.2 5.0 239.5 0.2
2012 256 0.2 5.0 241.7 0.2
2013 240 0.2 4.6 226.9 0.2
2014 235 0.2 4.6 223.0 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SORTLAND (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 49 44.6
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 48 42.1
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 8 8.0
DOMSTOLENE I NORGE 10 9.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 45 44.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 29 28.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 24.0
FINANSDEPARTEMENTET 19 19.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SORTLAND (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.1
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 48 42.1
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 8 8.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 45 44.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 29 28.8
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 21.1
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 15.4
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 24.0
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 19 19.0
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 5.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SORTLAND (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:7:5 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR SORTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.1
83:6:2:5:30 BUFETAT NORD BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SORTLAND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18 17.0
83:6:2:5:22 BUFETAT NORD BUFETAT NORD SOLLIA BARNE- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 30 25.1
35:14:6:4 FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND FISKERIKONTORET SORTLAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 8 8.0
50:6:11 JORDSKIFTERETTENE LOFOTEN OG VESTERÅLEN JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
11:5:2:7:10 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VESTERÅLEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 12.0
11:5:2:7:13 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 33 32.0
4:7:15:25:13 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT SORTLAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 29 28.8
90:2:13:16 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING NORDLAND AVD SORTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 21.1
90:2:2:18:40 NAV NORDLAND NAV SORTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 15.4
13:9:2:5:18 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD SORTLAND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 24.0
16:3:6:26 SKATT NORD SKATT NORD AVD SORTLAND FINANSDEPARTEMENTET 19 19.0
42:2:12:29 STATPED STATPED SORTLAND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:10:39 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME SORTLAND PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:66 TINGRETTENE VESTERÅLEN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 6 5.5