FORVALTNINGSDATABASEN

VADSØ, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VADSØ (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 357 243 600 354 164 518 3 79 82
1981 299 258 557 297 172 469 2 86 88
1982 249 214 463 247 139 386 2 75 77
1983 328 271 599 327 192 519 1 79 80
1984 326 274 600 320 194 514 6 80 86
1985 320 281 601 310 205 515 10 76 86
1986 291 278 569 284 198 482 7 80 87
1987 320 299 619 312 221 533 8 78 86
1988 313 302 615 304 223 527 9 79 88
1989 310 298 608 305 228 533 5 70 75
1990 324 289 613 316 222 538 8 67 75
1991 327 300 627 313 222 535 14 78 92
1992 344 328 672 332 234 566 12 94 106
1993 335 337 672 315 243 558 20 94 114
1994 301 335 636 281 244 525 20 91 111
1995 285 279 564 266 200 466 19 79 98
1996 302 327 629 288 225 513 14 102 116
1997 299 311 610 283 214 497 16 97 113
1998 319 296 615 305 207 512 14 89 103
1999 282 281 563 270 197 467 12 84 96
2000 279 222 501 264 166 430 15 56 71
2001 251 226 477 239 166 405 12 60 72
2002 252 227 479 243 166 409 9 61 70
2003 214 210 424 206 164 370 8 46 54
2004 219 240 459 208 190 398 11 50 61
2005 202 231 433 184 184 368 18 47 65
2006 214 240 454 199 193 392 15 47 62
2007 211 254 465 197 196 393 14 58 72
2008 200 260 460 181 208 389 19 52 71
2009 200 270 470 185 228 413 15 42 57
2010 194 264 458 176 218 394 18 46 64
2011 208 249 457 183 217 400 25 32 57
2012 203 251 454 183 216 399 20 35 55
2013 203 240 443 180 210 390 23 30 53
2014 206 247 453 193 223 416 13 24 37
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VADSØ (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 355.4 204.3 559.7 354.0 164.0 518.0 1.4 40.3 41.7
1981 298.0 216.6 514.6 297.0 172.0 469.0 1.0 44.6 45.6
1982 248.0 178.3 426.3 247.0 139.0 386.0 1.0 39.3 40.3
1983 327.2 234.2 561.4 327.0 192.0 519.0 0.2 42.2 42.4
1984 322.8 237.3 560.1 320.0 194.0 514.0 2.8 43.3 46.1
1985 315.1 247.1 562.2 310.0 205.0 515.0 5.1 42.1 47.2
1986 287.5 242.0 529.5 284.0 198.0 482.0 3.5 44.0 47.5
1987 316.0 262.8 578.9 312.0 221.0 533.0 4.1 41.8 45.9
1988 308.4 267.1 575.5 304.0 223.0 527.0 4.4 44.1 48.5
1989 307.6 266.4 574.0 305.0 228.0 533.0 2.6 38.4 41.0
1990 320.6 260.1 580.7 316.0 222.0 538.0 4.6 38.1 42.7
1991 318.0 266.0 584.0 313.0 222.0 535.0 5.0 44.0 49.0
1992 336.8 285.7 622.5 332.0 234.0 566.0 4.8 51.7 56.5
1993 323.9 296.4 620.2 315.0 243.0 558.0 8.9 53.4 62.2
1994 291.9 292.8 584.7 281.0 244.0 525.0 10.9 48.8 59.7
1995 276.8 244.7 521.5 266.0 200.0 466.0 10.8 44.7 55.5
1996 294.9 278.2 573.1 288.0 225.0 513.0 6.9 53.2 60.1
1997 291.3 263.3 554.6 283.0 214.0 497.0 8.3 49.3 57.6
1998 312.8 258.4 571.1 305.0 207.0 512.0 7.8 51.4 59.1
1999 276.6 239.4 516.1 270.0 197.0 467.0 6.6 42.5 49.1
2000 273.5 197.3 470.8 264.0 166.0 430.0 9.5 31.3 40.8
2001 246.6 199.9 446.5 239.0 166.0 405.0 7.7 33.9 41.5
2002 249.6 201.9 451.5 243.0 166.0 409.0 6.7 35.9 42.5
2003 211.3 191.4 402.7 206.0 164.0 370.0 5.3 27.4 32.7
2004 214.1 217.9 432.0 208.0 190.0 398.0 6.1 27.9 34.0
2005 193.2 209.3 402.5 184.0 184.0 368.0 9.2 25.3 34.5
2006 207.5 219.0 426.5 199.0 193.0 392.0 8.5 26.0 34.5
2007 205.1 228.8 433.8 197.0 196.0 393.0 8.1 32.8 40.8
2008 191.6 237.7 429.3 181.0 208.0 389.0 10.6 29.7 40.3
2009 192.0 250.6 442.7 185.0 228.0 413.0 7.0 22.6 29.7
2010 184.1 240.0 424.2 176.0 218.0 394.0 8.1 22.0 30.2
2011 196.0 233.7 429.7 183.0 217.0 400.0 13.0 16.7 29.7
2012 192.5 232.3 424.8 183.0 216.0 399.0 9.5 16.3 25.8
2013 191.7 222.6 414.3 180.0 210.0 390.0 11.7 12.6 24.3
2014 200.1 234.4 434.5 193.0 223.0 416.0 7.1 11.4 18.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VADSØ (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 600 0.3 559.7 0.3
1981 557 0.3 514.6 0.3
1982 463 0.3 426.3 0.2
1983 599 0.3 561.4 0.3
1984 600 0.3 560.1 0.3
1985 601 0.3 562.2 0.3
1986 569 0.3 529.5 0.3
1987 619 0.3 578.9 0.3
1988 615 0.3 575.5 0.3
1989 608 0.3 574.0 0.3
1990 613 0.3 580.7 0.3
1991 627 0.3 584.0 0.3
1992 672 0.4 622.5 0.4
1993 672 0.4 620.2 0.4
1994 636 0.4 584.7 0.4
1995 564 0.3 521.5 0.3
1996 629 0.4 573.1 0.4
1997 610 0.4 554.6 0.4
1998 615 0.4 571.1 0.4
1999 563 0.3 516.1 0.3
2000 501 0.4 16.3 470.8 0.4
2001 477 0.4 15.3 446.5 0.4
2002 479 0.4 15.4 451.5 0.4
2003 424 0.3 13.3 402.7 0.3
2004 459 0.4 14.4 432.0 0.4
2005 433 0.3 13.9 402.5 0.3
2006 454 0.4 14.4 426.5 0.4
2007 465 0.4 14.1 433.8 0.4
2008 460 0.3 14.3 429.3 0.3
2009 470 0.3 15.0 442.7 0.3
2010 458 0.3 14.2 424.2 0.3
2011 457 0.3 13.9 429.7 0.3
2012 454 0.3 14.2 424.8 0.3
2013 443 0.3 14.3 414.3 0.3
2014 453 0.3 15.1 434.5 0.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VADSØ (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 29 23.2
FINANSDEPARTEMENTET 41 39.7
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 19 19.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 127 123.6
DOMSTOLENE I NORGE 11 10.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 59 57.8
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.1
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 69.7
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 80 79.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VADSØ (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 29 23.2
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 19 19.0
FYLKESMANNEN I FINNMARK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 118 114.6
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 40 38.8
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.1
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 53 49.2
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 20.5
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 80 79.1
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 37 35.7
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 6.3
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 18.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VADSØ (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:25 BUFETAT NORD BUFETAT NORD VADSØ UNGDOMSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 29 23.2
16:8:8 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD VADSØ FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
35:14:8:7 FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK REGIONKONTORET VADSØ NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 19 19.0
59:15:20:1 FYLKESMANNEN I FINNMARK FYLKESMANNEN I FINNMARK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 118 114.6
50:6:3 JORDSKIFTERETTENE FINNMARK JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
4:3:1:21 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I ØST-FINNMARK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:5:8:5:21 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET VADSØ FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 40 38.8
11:5:2:8:8 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ØST-FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.1
90:2:2:20:2 NAV FINNMARK NAV ARBEIDSRÅDGIVNING FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:20:5 NAV FINNMARK NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 22.1
90:2:2:20:7 NAV FINNMARK NAV FINNMARK ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 12.0
90:2:2:20:25 NAV FINNMARK NAV VADSØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 11.1
90:2:13:33 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING VADSØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 20.5
89:51:11:49 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME VADSØ PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
13:9:2:5:23 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD VADSØ KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 76 75.1
13:9:2:5:24 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD VADSØ TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
16:3:6:31 SKATT NORD SKATT NORD AVD VADSØ FINANSDEPARTEMENTET 37 35.7
59:21:16 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK VADSØ KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
59:22:32 STATSBYGG STATSBYGG NORD VADSØ DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
50:8:68 TINGRETTENE ØST-FINNMARK TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 7 6.3
4:7:15:27:8 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT VADSØ POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 18 18.0