FORVALTNINGSDATABASEN

ALTA, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ALTA (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 283 191 474 269 117 386 14 74 88
1981 322 218 540 306 140 446 16 78 94
1982 303 216 519 286 130 416 17 86 103
1983 329 227 556 307 141 448 22 86 108
1984 326 224 550 297 137 434 29 87 116
1985 304 205 509 284 132 416 20 73 93
1986 291 227 518 274 141 415 17 86 103
1987 308 227 535 293 151 444 15 76 91
1988 295 265 560 272 171 443 23 94 117
1989 298 279 577 279 183 462 19 96 115
1990 325 289 614 303 182 485 22 107 129
1991 355 303 658 328 191 519 27 112 139
1992 315 290 605 289 181 470 26 109 135
1993 317 308 625 291 178 469 26 130 156
1994 302 310 612 271 189 460 31 121 152
1995 319 316 635 292 191 483 27 125 152
1996 317 293 610 286 200 486 31 93 124
1997 307 276 583 279 190 469 28 86 114
1998 314 291 605 284 207 491 30 84 114
1999 327 316 643 294 224 518 33 92 125
2000 272 250 522 250 191 441 22 59 81
2001 339 239 578 324 174 498 15 65 80
2002 272 222 494 252 165 417 20 57 77
2003 214 199 413 202 159 361 12 40 52
2004 217 224 441 201 183 384 16 41 57
2005 231 242 473 210 203 413 21 39 60
2006 239 270 509 221 229 450 18 41 59
2007 240 273 513 220 226 446 20 47 67
2008 232 269 501 203 230 433 29 39 68
2009 247 292 539 223 246 469 24 46 70
2010 254 311 565 228 267 495 26 44 70
2011 248 316 564 214 269 483 34 47 81
2012 253 329 582 217 288 505 36 41 77
2013 235 324 559 206 272 478 29 52 81
2014 249 323 572 213 278 491 36 45 81
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ALTA (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 279.6 154.6 434.1 272.9 117.4 390.4 6.6 37.1 43.8
1981 316.3 179.9 496.2 308.9 140.3 449.2 7.4 39.6 46.9
1982 295.3 177.8 473.1 286.9 130.2 417.1 8.3 47.7 56.0
1983 318.7 184.6 503.3 309.0 141.4 450.4 9.7 43.2 52.9
1984 312.1 178.5 490.6 298.8 137.8 436.6 13.3 40.7 54.0
1985 291.4 166.9 458.4 284.3 132.0 416.3 7.2 34.9 42.1
1986 280.0 183.2 463.3 274.0 141.0 415.0 6.0 42.2 48.3
1987 299.3 189.8 489.1 293.0 151.0 444.0 6.3 38.8 45.1
1988 280.8 218.0 498.8 272.0 171.0 443.0 8.8 47.0 55.8
1989 286.3 229.3 515.5 279.0 183.0 462.0 7.3 46.3 53.5
1990 313.4 236.4 549.7 303.0 182.0 485.0 10.4 54.3 64.7
1991 341.5 245.4 587.0 328.0 191.0 519.0 13.5 54.4 68.0
1992 300.5 232.8 533.3 289.0 181.0 470.0 11.5 51.8 63.3
1993 301.3 239.3 540.6 291.0 178.0 469.0 10.3 61.3 71.6
1994 285.5 249.8 535.3 271.0 189.0 460.0 14.5 60.8 75.3
1995 303.0 254.5 557.5 292.0 191.0 483.0 10.9 63.5 74.4
1996 301.4 248.1 549.5 286.0 200.0 486.0 15.4 48.1 63.5
1997 291.1 237.9 528.9 279.0 190.0 469.0 12.1 47.9 59.9
1998 297.9 255.5 553.5 284.0 207.0 491.0 13.9 48.5 62.5
1999 310.0 274.7 584.7 294.0 224.0 518.0 16.0 50.7 66.7
2000 262.9 228.4 491.4 250.0 191.0 441.0 12.9 37.5 50.4
2001 333.2 212.4 545.6 324.0 174.0 498.0 9.2 38.4 47.6
2002 262.5 199.4 461.8 252.0 165.0 417.0 10.5 34.3 44.8
2003 208.9 183.2 392.1 202.0 159.0 361.0 6.9 24.2 31.1
2004 209.4 207.9 417.3 201.0 183.0 384.0 8.4 24.9 33.3
2005 221.2 226.8 448.0 210.0 203.0 413.0 11.2 23.8 35.0
2006 231.7 252.9 484.6 221.0 229.0 450.0 10.7 23.9 34.6
2007 230.1 253.2 483.3 220.0 226.0 446.0 10.1 27.2 37.3
2008 216.9 251.0 467.9 203.0 230.0 433.0 13.9 21.0 34.9
2009 235.2 272.0 507.3 223.0 246.0 469.0 12.2 26.0 38.3
2010 241.7 289.4 531.1 228.0 267.0 495.0 13.7 22.4 36.1
2011 230.7 295.8 526.5 214.0 269.0 483.0 16.7 26.8 43.5
2012 234.7 312.8 547.5 217.0 288.0 505.0 17.7 24.8 42.5
2013 220.4 302.1 522.6 206.0 272.0 478.0 14.4 30.1 44.6
2014 230.2 303.2 533.3 213.0 278.0 491.0 17.2 25.2 42.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ALTA (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 474 0.3 434.1 0.3
1981 540 0.3 496.2 0.3
1982 519 0.3 473.1 0.3
1983 556 0.3 503.3 0.3
1984 550 0.3 490.6 0.3
1985 509 0.3 458.4 0.3
1986 518 0.3 463.3 0.3
1987 535 0.3 489.1 0.3
1988 560 0.3 498.8 0.3
1989 577 0.3 515.5 0.3
1990 614 0.3 549.7 0.3
1991 658 0.4 587.0 0.3
1992 605 0.3 533.3 0.3
1993 625 0.3 540.6 0.3
1994 612 0.4 535.3 0.3
1995 635 0.4 557.5 0.4
1996 610 0.4 549.5 0.4
1997 583 0.3 528.9 0.3
1998 605 0.4 553.5 0.4
1999 643 0.4 584.7 0.4
2000 522 0.4 6.6 491.4 0.4
2001 578 0.4 7.3 545.6 0.4
2002 494 0.4 6.2 461.8 0.4
2003 413 0.3 5.0 392.1 0.3
2004 441 0.3 5.2 417.3 0.3
2005 473 0.4 5.4 448.0 0.4
2006 509 0.4 5.6 484.6 0.4
2007 513 0.4 5.4 483.3 0.4
2008 501 0.4 5.2 467.9 0.4
2009 539 0.4 5.6 507.3 0.4
2010 565 0.4 5.8 531.1 0.4
2011 564 0.4 5.7 526.5 0.4
2012 582 0.4 5.8 547.5 0.4
2013 559 0.4 5.7 522.6 0.4
2014 572 0.4 5.6 533.3 0.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ALTA (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 62 59.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 96 85.2
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 249 230.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 30 28.7
KULTURDEPARTEMENTET 8 7.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 59 58.5
FINANSDEPARTEMENTET 16 14.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
DOMSTOLENE I NORGE 7 6.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 42 40.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ALTA (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.7
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 89 78.7
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.5
HØGSKOLEN I NARVIK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.6
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 29 27.1
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 17.2
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 8 7.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 59 58.5
REINDRIFTSFORVALTNINGEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 23 22.1
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 16 14.3
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 15 13.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 6.5
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 230 213.4
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 42 40.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ALTA (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:7:2 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR ALTA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 5.7
83:6:2:5:1 BUFETAT NORD BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEETATEN REGIONKONTOR NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 41 36.2
83:6:2:5:2 BUFETAT NORD BUFETAT NORD ALTA UNGDOMSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 35 29.5
83:6:2:5:4 BUFETAT NORD BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I ALTA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
83:6:2:5:27 BUFETAT NORD BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING ALTA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
83:6:1:2:9 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD ALTA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.5
42:8:22:22:2 HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK ALTA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
11:5:2:8:7 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VEST-FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.6
90:2:2:20:1 NAV FINNMARK NAV ALTA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 29 27.1
90:2:13:34 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING VADSØ AVD ALTA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 18 17.2
90:2:9:11 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
89:51:11:1 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME ALTA PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 8 7.0
13:9:2:5:1 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD ALTA KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 47 46.5
13:9:2:5:2 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD ALTA TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 12.0
11:9:1 REINDRIFTSFORVALTNINGEN REINDRIFTSFORVALTNINGEN ALTA LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 23 22.1
16:3:6:2 SKATT NORD SKATT NORD AVD ALTA FINANSDEPARTEMENTET 16 14.3
42:2:12:4 STATPED STATPED ALTA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 15 13.3
59:22:19 STATSBYGG STATSBYGG NORD ALTA DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
50:8:2 TINGRETTENE ALTA TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 7 6.5
42:8:2:8:11 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS ALTA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 230 213.4
4:7:15:26:6 VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT POLITIHUSET I ALTA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 42 40.9