FORVALTNINGSDATABASEN

LILLEHAMMER, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i LILLEHAMMER (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 625 350 975 613 208 821 12 142 154
1981 641 390 1031 633 228 861 8 162 170
1982 509 333 842 493 192 685 16 141 157
1983 651 401 1052 636 227 863 15 174 189
1984 679 401 1080 652 230 882 27 171 198
1985 672 413 1085 644 231 875 28 182 210
1986 644 434 1078 611 246 857 33 188 221
1987 659 453 1112 633 263 896 26 190 216
1988 687 461 1148 659 261 920 28 200 228
1989 689 457 1146 656 258 914 33 199 232
1990 714 456 1170 682 266 948 32 190 222
1991 755 479 1234 708 283 991 47 196 243
1992 771 492 1263 736 288 1024 35 204 239
1993 844 708 1552 794 371 1165 50 337 387
1994 684 590 1274 614 343 957 70 247 317
1995 624 496 1120 560 294 854 64 202 266
1996 643 506 1149 582 310 892 61 196 257
1997 604 502 1106 551 306 857 53 196 249
1998 612 521 1133 547 331 878 65 190 255
1999 638 544 1182 556 355 911 82 189 271
2000 522 404 926 469 254 723 53 150 203
2001 533 393 926 496 252 748 37 141 178
2002 509 407 916 468 262 730 41 145 186
2003 483 393 876 450 259 709 33 134 167
2004 504 419 923 465 281 746 39 138 177
2005 484 445 929 448 295 743 36 150 186
2006 513 467 980 464 330 794 49 137 186
2007 530 503 1033 468 351 819 62 152 214
2008 553 541 1094 483 375 858 70 166 236
2009 590 591 1181 514 420 934 76 171 247
2010 625 632 1257 545 450 995 80 182 262
2011 625 669 1294 544 482 1026 81 187 268
2012 658 686 1344 572 509 1081 86 177 263
2013 677 686 1363 589 524 1113 88 162 250
2014 717 702 1419 620 535 1155 97 167 264
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i LILLEHAMMER (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 619.7 283.3 903.0 613.0 208.0 821.0 6.7 75.3 82.0
1981 637.2 314.0 951.2 633.0 228.0 861.0 4.2 86.0 90.2
1982 501.5 268.3 769.9 493.0 192.0 685.0 8.6 76.3 84.9
1983 643.2 319.5 962.7 636.0 227.0 863.0 7.2 92.5 99.7
1984 662.6 320.8 983.4 652.0 230.0 882.0 10.6 90.8 101.4
1985 655.7 325.2 980.9 644.0 231.0 875.0 11.6 94.2 105.9
1986 626.4 340.0 966.4 611.0 246.0 857.0 15.4 94.0 109.4
1987 645.0 360.9 1005.8 633.0 263.0 896.0 12.0 97.8 109.8
1988 671.6 367.0 1038.7 659.0 261.0 920.0 12.6 106.0 118.7
1989 670.3 363.5 1033.8 656.0 258.0 914.0 14.3 105.5 119.8
1990 695.4 369.8 1065.2 682.0 266.0 948.0 13.4 103.8 117.2
1991 729.8 391.2 1120.9 708.0 283.0 991.0 21.8 108.2 129.9
1992 749.3 401.0 1150.3 736.0 288.0 1024.0 13.4 113.0 126.3
1993 814.9 547.3 1362.2 794.0 371.0 1165.0 20.9 176.4 197.2
1994 647.5 484.1 1131.6 614.0 343.0 957.0 33.5 141.1 174.6
1995 593.2 414.6 1007.8 560.0 294.0 854.0 33.2 120.6 153.8
1996 610.7 432.4 1043.1 582.0 310.0 892.0 28.7 122.4 151.1
1997 575.6 424.5 1000.1 551.0 306.0 857.0 24.6 118.5 143.1
1998 577.3 448.9 1026.1 547.0 331.0 878.0 30.3 117.9 148.1
1999 594.1 474.3 1068.4 556.0 355.0 911.0 38.1 119.3 157.4
2000 495.3 350.6 845.9 469.0 254.0 723.0 26.3 96.6 122.9
2001 514.8 343.2 858.1 496.0 252.0 748.0 18.8 91.2 110.1
2002 486.5 355.4 842.0 468.0 262.0 730.0 18.5 93.4 112.0
2003 466.5 346.8 813.3 450.0 259.0 709.0 16.5 87.8 104.3
2004 485.0 375.6 860.7 465.0 281.0 746.0 20.0 94.6 114.7
2005 465.0 394.2 859.2 448.0 295.0 743.0 17.0 99.2 116.2
2006 489.4 420.5 909.9 464.0 330.0 794.0 25.4 90.5 115.9
2007 498.6 446.2 944.8 468.0 351.0 819.0 30.6 95.2 125.8
2008 519.0 474.6 993.5 483.0 375.0 858.0 36.0 99.6 135.6
2009 552.5 523.3 1075.8 514.0 420.0 934.0 38.5 103.3 141.8
2010 586.5 563.4 1149.9 545.0 450.0 995.0 41.5 113.4 154.9
2011 587.0 604.0 1191.0 544.0 482.0 1026.0 43.0 122.0 165.0
2012 614.2 622.4 1236.6 572.0 509.0 1081.0 42.2 113.4 155.6
2013 633.0 629.9 1262.9 589.0 524.0 1113.0 44.0 105.9 149.9
2014 670.4 643.8 1314.2 620.0 535.0 1155.0 50.4 108.8 159.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i LILLEHAMMER (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 975 0.6 903.0 0.5
1981 1031 0.6 951.2 0.6
1982 842 0.5 769.9 0.4
1983 1052 0.6 962.7 0.6
1984 1080 0.6 983.4 0.6
1985 1085 0.6 980.9 0.6
1986 1078 0.6 966.4 0.6
1987 1112 0.6 1005.8 0.6
1988 1148 0.6 1038.7 0.6
1989 1146 0.6 1033.8 0.6
1990 1170 0.6 1065.2 0.6
1991 1234 0.7 1120.9 0.7
1992 1263 0.7 1150.3 0.7
1993 1552 0.8 1362.2 0.8
1994 1274 0.8 1131.6 0.7
1995 1120 0.7 1007.8 0.7
1996 1149 0.7 1043.1 0.7
1997 1106 0.7 1000.1 0.7
1998 1133 0.7 1026.1 0.7
1999 1182 0.7 1068.4 0.7
2000 926 0.7 6.5 845.9 0.7
2001 926 0.7 6.5 858.1 0.7
2002 916 0.7 6.4 842.0 0.7
2003 876 0.7 5.9 813.3 0.7
2004 923 0.7 6.3 860.7 0.7
2005 929 0.7 6.2 859.2 0.7
2006 980 0.8 6.4 909.9 0.8
2007 1033 0.8 6.6 944.8 0.8
2008 1094 0.8 6.8 993.5 0.8
2009 1181 0.8 7.6 1075.8 0.8
2010 1257 0.9 7.8 1149.9 0.9
2011 1294 0.9 8.0 1191.0 0.9
2012 1344 0.9 8.3 1236.6 0.9
2013 1363 0.9 8.4 1262.9 0.9
2014 1419 0.9 8.7 1314.2 0.9

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i LILLEHAMMER (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 203 188.9
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 12.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 136 130.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 105 99.8
KULTURDEPARTEMENTET 9 9.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 368 315.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 424 408.4
DOMSTOLENE I NORGE 20 18.1
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.6
FINANSDEPARTEMENTET 131 123.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i LILLEHAMMER (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 4.6
FYLKESMANNEN I OPPLAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 133 127.0
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.8
GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 104 98.8
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 9 9.0
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 368 315.8
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 23 20.9
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 14 12.4
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.6
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 60 57.6
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 40 37.8
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 94 84.4
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 378 366.3
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 41 39.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 88 82.2
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 5.7
VEGDIREKTORATET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 20.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i LILLEHAMMER (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:1:4 ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND TILSYNSKONTOR LILLEHAMMER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 9.0
83:6:2:1:11 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET LILLEHAMMER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 4.6
59:15:5:1 FYLKESMANNEN I OPPLAND FYLKESMANNEN I OPPLAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 133 127.0
83:2:4 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER OPPLAND OG HEDMARK BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.8
4:7:15:8:3 GUDBRANDSDAL POLITIDISTRIKT LILLEHAMMER POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 104 98.8
89:51:3:15 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I LILLEHAMMER KULTURDEPARTEMENTET 9 9.0
42:8:22:5:1 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD DEN NORSKE FILMSKOLEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 30 20.6
42:8:22:5:2 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR PEDAGOGIKK OG SOSIALFAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 94 82.1
42:8:22:5:3 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR SAMFUNNSVITENSKAP KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 64 54.9
42:8:22:5:5 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR TV-FAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 24 18.8
42:8:22:5:4 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER AVD FOR ØKONOMI OG ORGANISASJONSVIT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 49 42.5
42:8:22:5:6 HØGSKOLEN I LILLEHAMMER HØGSKOLEN I LILLEHAMMER FELLESADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 107 96.9
13:8:47 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET FÅBERG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 0.4
13:8:76 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET LILLEHAMMER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 20.5
50:6:17 JORDSKIFTERETTENE NORD-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 2 1.0
50:6:31 JORDSKIFTERETTENE VESTOPPLAND OG SØR-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 12 11.4
4:5:8:1:14 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD LILLEHAMMER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
11:5:2:2:1 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET DIRSTRIKTSKONTORET FOR GUDBRANDSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.6
90:2:13:18 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 60 57.6
90:2:9:14 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 40 37.8
90:2:2:5:12 NAV OPPLAND NAV LILLEHAMMER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 30.1
90:2:2:5:17 NAV OPPLAND NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 36 30.5
90:2:2:5:18 NAV OPPLAND NAV OPPLAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 23.8
13:11:3 POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET REGION LILLEHAMMER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:9:2:1:15 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 362 351.2
13:9:2:1:16 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 15.1
16:3:1:4 SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKTORATET AVD LILLEHAMMER FINANSDEPARTEMENTET 2 2.0
16:3:8:47 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LILLEHAMMER FINANSDEPARTEMENTET 41 39.0
16:3:2:16 SKATT ØST SKATT ØST AVD LILLEHAMMER FINANSDEPARTEMENTET 88 82.2
59:22:78 STATSBYGG STATSBYGG ØST LILLEHAMMER DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
50:8:59 TINGRETTENE SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 6 5.7
13:9:1:1 VEGDIREKTORATET NORSK VEGMUSEUM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 20.2