FORVALTNINGSDATABASEN

GJØVIK, OPPLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GJØVIK (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 608 322 930 589 201 790 19 121 140
1981 650 417 1067 633 265 898 17 152 169
1982 632 420 1052 608 231 839 24 189 213
1983 648 440 1088 627 233 860 21 207 228
1984 661 450 1111 633 251 884 28 199 227
1985 684 476 1160 651 270 921 33 206 239
1986 697 516 1213 661 306 967 36 210 246
1987 710 547 1257 666 333 999 44 214 258
1988 635 514 1149 586 317 903 49 197 246
1989 634 519 1153 587 315 902 47 204 251
1990 651 605 1256 604 354 958 47 251 298
1991 650 542 1192 603 303 906 47 239 286
1992 655 521 1176 614 310 924 41 211 252
1993 633 489 1122 592 287 879 41 202 243
1994 421 373 794 385 212 597 36 161 197
1995 423 407 830 388 237 625 35 170 205
1996 415 403 818 384 224 608 31 179 210
1997 446 431 877 407 257 664 39 174 213
1998 434 392 826 397 231 628 37 161 198
1999 422 386 808 378 236 614 44 150 194
2000 314 268 582 286 179 465 28 89 117
2001 388 303 691 339 191 530 49 112 161
2002 355 323 678 312 208 520 43 115 158
2003 382 327 709 334 207 541 48 120 168
2004 402 380 782 354 248 602 48 132 180
2005 378 409 787 336 259 595 42 150 192
2006 403 412 815 346 278 624 57 134 191
2007 385 412 797 337 289 626 48 123 171
2008 426 444 870 342 300 642 84 144 228
2009 422 467 889 356 333 689 66 134 200
2010 449 487 936 377 366 743 72 121 193
2011 446 487 933 385 348 733 61 139 200
2012 465 512 977 388 349 737 77 163 240
2013 503 514 1017 412 372 784 91 142 233
2014 541 560 1101 432 393 825 109 167 276
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GJØVIK (OPPLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 603.6 267.7 871.2 594.0 201.3 795.3 9.6 66.4 76.0
1981 646.5 346.8 993.3 637.7 265.4 903.1 8.9 81.3 90.2
1982 626.0 329.8 955.8 612.9 231.1 844.1 13.0 98.7 111.7
1983 642.7 341.5 984.2 631.7 233.3 865.0 11.0 108.2 119.2
1984 649.4 354.1 1003.5 638.4 251.4 889.8 11.0 102.7 113.7
1985 671.7 376.5 1048.3 657.9 270.3 928.2 13.8 106.2 120.1
1986 683.9 413.8 1097.6 667.5 306.3 973.8 16.4 107.5 123.9
1987 694.2 446.0 1140.2 673.0 333.1 1006.0 21.2 113.0 134.2
1988 609.2 419.7 1028.9 586.4 317.1 903.5 22.9 102.5 125.4
1989 607.2 424.6 1031.8 587.3 315.4 902.7 20.0 109.2 129.2
1990 624.5 487.0 1111.5 604.1 354.1 958.2 20.4 132.9 153.3
1991 623.4 429.1 1052.5 603.1 303.1 906.2 20.3 126.0 146.3
1992 634.3 420.4 1054.7 614.1 310.0 924.1 20.3 110.4 130.6
1993 610.3 388.6 998.9 592.1 287.1 879.2 18.1 101.5 119.6
1994 401.9 299.1 701.0 385.0 212.0 597.0 16.9 87.1 104.0
1995 405.1 329.0 734.1 388.0 237.0 625.0 17.1 92.0 109.1
1996 399.5 325.9 725.4 384.0 224.0 608.0 15.5 101.9 117.4
1997 430.0 362.3 792.2 407.0 257.0 664.0 23.0 105.3 128.2
1998 418.6 328.6 747.2 397.0 231.0 628.0 21.6 97.6 119.2
1999 403.4 325.0 728.4 378.0 236.0 614.0 25.4 89.0 114.4
2000 300.5 233.7 534.2 286.0 179.0 465.0 14.5 54.7 69.2
2001 365.1 263.7 628.8 339.0 191.0 530.0 26.1 72.7 98.8
2002 334.6 280.1 614.7 312.0 208.0 520.0 22.6 72.1 94.7
2003 359.0 282.8 641.8 334.0 207.0 541.0 25.0 75.8 100.8
2004 378.5 334.5 713.0 354.0 248.0 602.0 24.5 86.4 111.0
2005 358.6 359.3 717.9 336.0 259.0 595.0 22.6 100.3 122.9
2006 372.7 368.3 741.0 346.0 278.0 624.0 26.7 90.3 117.0
2007 359.3 370.0 729.3 337.0 289.0 626.0 22.3 80.9 103.3
2008 372.6 390.7 763.3 342.0 300.0 642.0 30.6 90.7 121.3
2009 388.6 415.3 803.9 356.0 333.0 689.0 32.6 82.3 114.9
2010 412.1 440.9 853.0 377.0 366.0 743.0 35.1 74.9 110.0
2011 414.1 431.5 845.6 385.0 348.0 733.0 29.1 83.5 112.6
2012 424.0 441.1 865.1 388.0 349.0 737.0 36.0 92.1 128.1
2013 452.1 453.8 905.9 412.0 372.0 784.0 40.1 81.8 121.9
2014 478.7 486.7 965.4 432.0 393.0 825.0 46.7 93.7 140.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GJØVIK (OPPLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 930 0.5 871.2 0.5
1981 1067 0.6 993.3 0.6
1982 1052 0.6 955.8 0.6
1983 1088 0.6 984.2 0.6
1984 1111 0.6 1003.5 0.6
1985 1160 0.6 1048.3 0.6
1986 1213 0.7 1097.6 0.6
1987 1257 0.7 1140.2 0.7
1988 1149 0.6 1028.9 0.6
1989 1153 0.6 1031.8 0.6
1990 1256 0.7 1111.5 0.7
1991 1192 0.6 1052.5 0.6
1992 1176 0.6 1054.7 0.6
1993 1122 0.6 998.9 0.6
1994 794 0.5 701.0 0.5
1995 830 0.5 734.1 0.5
1996 818 0.5 725.4 0.5
1997 877 0.5 792.2 0.5
1998 826 0.5 747.2 0.5
1999 808 0.5 728.4 0.5
2000 582 0.4 4.0 534.2 0.4
2001 691 0.5 4.7 628.8 0.5
2002 678 0.5 4.5 614.7 0.5
2003 709 0.6 4.7 641.8 0.6
2004 782 0.6 5.1 713.0 0.6
2005 787 0.6 5.2 717.9 0.6
2006 815 0.6 5.2 741.0 0.6
2007 797 0.6 4.9 729.3 0.6
2008 870 0.6 5.4 763.3 0.6
2009 889 0.6 5.5 803.9 0.6
2010 936 0.6 5.8 853.0 0.6
2011 933 0.6 5.8 845.6 0.6
2012 977 0.7 6.0 865.1 0.6
2013 1017 0.7 6.2 905.9 0.7
2014 1101 0.7 6.6 965.4 0.7

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GJØVIK (OPPLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 105 94.5
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 193 157.0
KULTURDEPARTEMENTET 12 11.8
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 388 316.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 117 114.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 208 199.1
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.4
FINANSDEPARTEMENTET 46 43.1
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
DOMSTOLENE I NORGE 15 12.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GJØVIK (OPPLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 174 138.6
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.9
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 12 11.8
HØGSKOLEN I GJØVIK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 359 288.6
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 12.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 30 29.0
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.4
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 59 55.9
NAV OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 33.6
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 105 102.9
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 46 43.1
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29 28.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 15 12.8
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 13.5
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 157 149.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GJØVIK (OPPLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:1:3 ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND TILSYNSKONTOR GJØVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 5 5.0
83:6:2:1:7 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET GJØVIK FAGERNES BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 11.7
83:6:2:1:17 BUFETAT ØST BUFETAT ØST GJØVIK OMSORGSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 69 44.4
83:6:2:1:34 BUFETAT ØST BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING GJØVIK BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 21 19.3
83:6:2:1:23 BUFETAT ØST BUFETAT ØST MJØSVOLL UNGDOMS- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 32 29.1
83:6:2:1:30 BUFETAT ØST BUFETAT ØST SELJELIA BARNE- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 38 34.1
83:3:6 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET HEDMARK OPPLAND ROMERIKE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.9
89:51:3:8 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I GJØVIK KULTURDEPARTEMENTET 12 11.8
42:8:22:6:2 HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK AVD FOR HELSE OMSORG OG SYKEPLEIE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 101 80.2
42:8:22:6:3 HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK AVD FOR INFORMATIKK OG MEDIETEKNIKK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 98 71.8
42:8:22:6:1 HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK AVD F TEKNOLOGI ØKONOMI OG LEDELSE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 88 69.5
42:8:22:6:4 HØGSKOLEN I GJØVIK HØGSKOLEN I GJØVIK FELLESADMINISTRASJON KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 72 67.1
83:5:2 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INDRE ØSTLAND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.5
13:8:50 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET GJØVIK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 12.0
4:3:1:10 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I OPPLAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:5:8:1:12 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD GJØVIK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.9
4:5:8:1:28 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET VESTOPPLAND FENGSEL AVD GJØVIK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.1
11:5:2:2:5 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VALDRES OG GJØVIKREGIONEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 9.4
90:2:6:9 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL OPPLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 39 36.1
90:2:6:23 NAV HJELPEMIDLER NAV SENTRAL FORSYNINGSENHET (SFE) ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 20 19.8
90:2:2:5:8 NAV OPPLAND NAV GJØVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 33.6
13:9:2:1:6 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST GJØVIK KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 74 72.2
13:9:2:1:7 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST GJØVIK TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 31 30.7
16:3:2:9 SKATT ØST SKATT ØST AVD GJØVIK FINANSDEPARTEMENTET 46 43.1
42:2:12:9 STATPED STATPED GJØVIK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 29 28.1
59:22:74 STATSBYGG STATSBYGG ØST GJØVIK DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 6 6.0
50:8:15 TINGRETTENE GJØVIK TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 15 12.8
4:18:2 UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSDIREKTORATET REGION INDRE ØSTLAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 13.5
4:7:8:4 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 2 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 5.0
4:7:15:7:8 VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT VESTOPPLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 157 149.6