FORVALTNINGSDATABASEN

KONGSBERG, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KONGSBERG (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 369 213 582 364 128 492 5 85 90
1981 400 244 644 390 162 552 10 82 92
1982 394 245 639 382 149 531 12 96 108
1983 403 279 682 389 162 551 14 117 131
1984 395 293 688 374 165 539 21 128 149
1985 393 302 695 374 171 545 19 131 150
1986 396 320 716 371 178 549 25 142 167
1987 401 345 746 375 188 563 26 157 183
1988 387 360 747 361 195 556 26 165 191
1989 388 380 768 357 195 552 31 185 216
1990 353 393 746 332 210 542 21 183 204
1991 352 391 743 330 207 537 22 184 206
1992 351 358 709 329 187 516 22 171 193
1993 343 371 714 311 192 503 32 179 211
1994 283 239 522 264 132 396 19 107 126
1995 277 252 529 262 146 408 15 106 121
1996 271 240 511 257 125 382 14 115 129
1997 239 223 462 223 119 342 16 104 120
1998 235 201 436 222 109 331 13 92 105
1999 235 204 439 215 129 344 20 75 95
2000 182 155 337 171 97 268 11 58 69
2001 162 149 311 150 92 242 12 57 69
2002 161 156 317 153 102 255 8 54 62
2003 153 155 308 141 103 244 12 52 64
2004 154 179 333 145 126 271 9 53 62
2005 161 181 342 150 130 280 11 51 62
2006 156 184 340 141 134 275 15 50 65
2007 156 188 344 143 129 272 13 59 72
2008 157 186 343 144 134 278 13 52 65
2009 150 184 334 134 138 272 16 46 62
2010 150 180 330 131 139 270 19 41 60
2011 147 185 332 122 136 258 25 49 74
2012 139 191 330 120 137 257 19 54 73
2013 141 193 334 123 139 262 18 54 72
2014 127 171 298 114 126 240 13 45 58
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KONGSBERG (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 368.6 173.2 541.8 367.3 128.0 495.3 1.3 45.2 46.5
1981 398.6 204.8 603.4 395.1 162.0 557.1 3.5 42.8 46.2
1982 391.2 200.2 591.3 386.4 149.0 535.4 4.7 51.2 55.9
1983 399.6 222.7 622.3 393.6 162.0 555.6 6.0 60.7 66.7
1984 385.3 229.0 614.3 378.1 165.0 543.1 7.2 64.0 71.2
1985 385.4 236.0 621.4 378.8 171.0 549.8 6.6 65.0 71.6
1986 385.4 250.7 636.1 376.9 178.0 554.9 8.5 72.7 81.2
1987 388.3 267.3 655.7 379.0 188.1 567.1 9.3 79.3 88.6
1988 371.6 277.7 649.3 361.0 195.0 556.0 10.6 82.7 93.2
1989 369.1 285.1 654.2 357.1 195.0 552.1 12.1 90.1 102.1
1990 341.2 300.4 641.6 332.0 210.0 542.0 9.2 90.4 99.6
1991 340.6 300.9 641.5 330.0 207.0 537.0 10.6 93.9 104.5
1992 339.4 277.4 616.8 329.0 187.0 516.0 10.4 90.4 100.8
1993 326.4 283.5 609.9 311.0 192.0 503.0 15.4 91.6 106.9
1994 272.8 188.5 461.3 264.0 132.0 396.0 8.8 56.5 65.3
1995 268.6 202.3 470.9 262.0 146.0 408.0 6.6 56.3 62.9
1996 263.5 185.4 448.9 257.0 125.0 382.0 6.4 60.5 66.9
1997 229.9 176.0 406.0 223.0 119.0 342.0 6.9 57.0 63.9
1998 227.0 162.5 389.4 222.0 109.0 331.0 5.0 53.5 58.4
1999 222.7 174.5 397.2 215.0 129.0 344.0 7.7 45.5 53.2
2000 177.0 134.0 311.0 171.0 97.0 268.0 6.0 37.0 43.0
2001 156.6 130.2 286.8 150.0 92.0 242.0 6.6 38.2 44.8
2002 157.4 137.1 294.5 153.0 102.0 255.0 4.4 35.1 39.5
2003 147.4 137.3 284.7 141.0 103.0 244.0 6.4 34.3 40.7
2004 149.6 158.7 308.3 145.0 126.0 271.0 4.6 32.7 37.3
2005 155.1 161.8 316.9 150.0 130.0 280.0 5.1 31.8 36.9
2006 149.0 167.4 316.3 141.0 134.0 275.0 8.0 33.3 41.3
2007 149.6 168.8 318.4 143.0 129.0 272.0 6.6 39.8 46.3
2008 149.1 165.9 315.1 144.0 134.0 278.0 5.1 31.9 37.0
2009 140.9 167.0 307.9 134.0 138.0 272.0 6.9 29.0 35.8
2010 140.0 165.5 305.5 131.0 139.0 270.0 9.0 26.5 35.4
2011 134.3 169.4 303.6 122.0 136.0 258.0 12.3 33.3 45.6
2012 129.8 171.7 301.5 120.0 137.0 257.0 9.8 34.7 44.4
2013 132.4 175.4 307.8 123.0 139.0 262.0 9.4 36.4 45.8
2014 120.8 154.9 275.7 114.0 126.0 240.0 6.8 28.9 35.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KONGSBERG (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 582 0.3 541.8 0.3
1981 644 0.4 603.4 0.4
1982 639 0.3 591.3 0.3
1983 682 0.4 622.3 0.4
1984 688 0.4 614.3 0.4
1985 695 0.4 621.4 0.4
1986 716 0.4 636.1 0.4
1987 746 0.4 655.7 0.4
1988 747 0.4 649.3 0.4
1989 768 0.4 654.2 0.4
1990 746 0.4 641.6 0.4
1991 743 0.4 641.5 0.4
1992 709 0.4 616.8 0.4
1993 714 0.4 609.9 0.4
1994 522 0.3 461.3 0.3
1995 529 0.3 470.9 0.3
1996 511 0.3 448.9 0.3
1997 462 0.3 406.0 0.3
1998 436 0.3 389.4 0.3
1999 439 0.3 397.2 0.3
2000 337 0.3 2.6 311.0 0.2
2001 311 0.2 2.4 286.8 0.2
2002 317 0.2 2.4 294.5 0.2
2003 308 0.2 2.3 284.7 0.2
2004 333 0.3 2.5 308.3 0.3
2005 342 0.3 2.6 316.9 0.3
2006 340 0.3 2.4 316.3 0.3
2007 344 0.3 2.3 318.4 0.3
2008 343 0.3 2.2 315.1 0.3
2009 334 0.2 2.1 307.9 0.2
2010 330 0.2 2.1 305.5 0.2
2011 332 0.2 2.0 303.6 0.2
2012 330 0.2 2.0 301.5 0.2
2013 334 0.2 2.0 307.8 0.2
2014 298 0.2 1.8 275.7 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KONGSBERG (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 20 19.5
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 27 26.8
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 114 104.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 21.4
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 10.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.0
FINANSDEPARTEMENTET 22 20.7
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 48 45.8
DOMSTOLENE I NORGE 7 5.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KONGSBERG (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 14 13.5
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 12.0
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 15 14.8
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 114 104.2
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.8
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 10.2
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.0
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.6
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 22 20.7
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 48 45.8
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 5.1
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KONGSBERG (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:11:5 ARKIVVERKET STATSARKIVET I KONGSBERG KULTURDEPARTEMENTET 14 13.5
83:6:1:2:4 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD KONGSBERG BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 12.0
83:6:2:2:5 BUFETAT SØR BUFETAT SØR KONGSBERG FOSTERHJEMSTJENESTE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 15 14.8
42:8:22:32:2 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD KONGSBERG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 114 104.2
13:8:65 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET KONGSBERG SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 12.8
11:5:2:3:5 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR KONGSBERG LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 10.2
90:2:2:6:15 NAV BUSKERUD NAV KONGSBERG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.0
13:9:2:2:9 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR KONGSBERG TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 9 8.6
16:3:3:13 SKATT SØR SKATT SØR AVD KONGSBERG FINANSDEPARTEMENTET 22 20.7
59:22:45 STATSBYGG STATSBYGG SØR KONGSBERG DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:10:3 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT KONGSBERG POLITIHUS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 48 45.8
50:8:28 TINGRETTENE KONGSBERG TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 7 5.1
89:51:4:18 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I KONGSBERG KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0