FORVALTNINGSDATABASEN

RINGERIKE, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RINGERIKE (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 592 229 821 585 129 714 7 100 107
1981 623 266 889 618 148 766 5 118 123
1982 596 260 856 591 142 733 5 118 123
1983 625 290 915 615 158 773 10 132 142
1984 598 277 875 591 147 738 7 130 137
1985 623 330 953 596 170 766 27 160 187
1986 614 335 949 577 167 744 37 168 205
1987 589 350 939 555 185 740 34 165 199
1988 610 343 953 568 198 766 42 145 187
1989 596 344 940 562 197 759 34 147 181
1990 608 363 971 566 220 786 42 143 185
1991 602 371 973 565 215 780 37 156 193
1992 602 388 990 565 240 805 37 148 185
1993 594 414 1008 561 250 811 33 164 197
1994 498 401 899 472 225 697 26 176 202
1995 516 388 904 498 228 726 18 160 178
1996 524 401 925 500 224 724 24 177 201
1997 562 422 984 537 253 790 25 169 194
1998 553 418 971 533 259 792 20 159 179
1999 591 419 1010 557 270 827 34 149 183
2000 478 319 797 451 224 675 27 95 122
2001 481 336 817 453 236 689 28 100 128
2002 485 350 835 463 242 705 22 108 130
2003 495 343 838 472 241 713 23 102 125
2004 477 358 835 447 251 698 30 107 137
2005 467 410 877 415 276 691 52 134 186
2006 456 440 896 416 307 723 40 133 173
2007 462 519 981 417 376 793 45 143 188
2008 511 524 1035 448 393 841 63 131 194
2009 492 529 1021 440 395 835 52 134 186
2010 515 567 1082 460 438 898 55 129 184
2011 515 564 1079 465 435 900 50 129 179
2012 516 584 1100 469 459 928 47 125 172
2013 513 608 1121 465 479 944 48 129 177
2014 514 612 1126 459 490 949 55 122 177
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RINGERIKE (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 589.2 183.9 773.0 585.0 129.0 714.0 4.2 54.9 59.0
1981 620.9 212.2 833.1 618.0 148.0 766.0 2.9 64.2 67.1
1982 593.7 205.4 799.2 591.0 142.0 733.0 2.7 63.5 66.2
1983 619.9 228.7 848.6 615.0 158.0 773.0 4.9 70.7 75.6
1984 594.6 213.5 808.1 591.0 147.0 738.0 3.6 66.5 70.1
1985 608.5 250.6 859.1 598.2 170.6 768.9 10.2 80.0 90.2
1986 594.5 255.5 850.0 580.2 167.5 747.7 14.3 88.0 102.2
1987 575.4 274.9 850.4 557.6 185.8 743.4 17.9 89.1 107.0
1988 585.8 271.7 857.6 568.0 198.0 766.0 17.8 73.7 91.6
1989 577.0 272.4 849.3 562.0 197.0 759.0 15.0 75.4 90.3
1990 583.1 296.4 879.5 566.0 220.0 786.0 17.1 76.4 93.4
1991 580.4 297.7 878.1 565.0 215.0 780.0 15.4 82.7 98.1
1992 580.1 315.0 895.0 565.0 240.0 805.0 15.1 75.0 90.1
1993 573.8 330.0 903.8 561.0 250.0 811.0 12.8 80.0 92.8
1994 484.5 322.4 806.9 472.0 225.0 697.0 12.5 97.4 109.9
1995 507.0 315.7 822.8 498.0 228.0 726.0 9.1 87.7 96.8
1996 513.1 319.4 832.5 500.0 224.0 724.0 13.1 95.4 108.5
1997 550.4 350.7 901.2 537.0 253.0 790.0 13.4 97.7 111.2
1998 543.7 354.7 898.4 533.0 259.0 792.0 10.7 95.7 106.4
1999 575.9 361.6 937.5 557.0 270.0 827.0 18.9 91.6 110.5
2000 467.0 285.3 752.3 451.0 224.0 675.0 15.9 61.3 77.3
2001 470.7 299.2 769.9 453.0 236.0 689.0 17.7 63.2 80.9
2002 475.2 313.9 789.2 463.0 242.0 705.0 12.2 71.9 84.2
2003 484.0 312.5 796.5 472.0 241.0 713.0 12.0 71.5 83.5
2004 462.4 319.2 781.7 447.0 251.0 698.0 15.4 68.2 83.7
2005 442.0 357.6 799.5 415.0 276.0 691.0 27.0 81.6 108.5
2006 437.8 394.3 832.2 416.0 307.0 723.0 21.8 87.3 109.2
2007 440.7 471.0 911.7 417.0 376.0 793.0 23.7 95.0 118.7
2008 472.7 479.2 951.8 448.0 393.0 841.0 24.7 86.2 110.8
2009 466.4 485.0 951.5 440.0 395.0 835.0 26.4 90.0 116.4
2010 490.7 525.1 1015.8 460.0 438.0 898.0 30.7 87.1 117.8
2011 492.2 522.2 1014.3 465.0 435.0 900.0 27.2 87.2 114.4
2012 494.6 540.2 1034.8 469.0 459.0 928.0 25.6 81.2 106.8
2013 488.0 562.8 1050.7 465.0 479.0 944.0 23.0 83.8 106.7
2014 486.0 574.3 1060.3 459.0 490.0 949.0 27.0 84.3 111.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RINGERIKE (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 821 0.5 773.0 0.5
1981 889 0.5 833.1 0.5
1982 856 0.5 799.2 0.5
1983 915 0.5 848.6 0.5
1984 875 0.5 808.1 0.5
1985 953 0.5 859.1 0.5
1986 949 0.5 850.0 0.5
1987 939 0.5 850.4 0.5
1988 953 0.5 857.6 0.5
1989 940 0.5 849.3 0.5
1990 971 0.5 879.5 0.5
1991 973 0.5 878.1 0.5
1992 990 0.5 895.0 0.5
1993 1008 0.5 903.8 0.5
1994 899 0.5 806.9 0.5
1995 904 0.5 822.8 0.5
1996 925 0.5 832.5 0.5
1997 984 0.6 901.2 0.6
1998 971 0.6 898.4 0.6
1999 1010 0.6 937.5 0.6
2000 797 0.6 6.0 752.3 0.6
2001 817 0.6 6.1 769.9 0.6
2002 835 0.6 6.4 789.2 0.7
2003 838 0.7 6.3 796.5 0.7
2004 835 0.6 6.2 781.7 0.6
2005 877 0.7 6.6 799.5 0.7
2006 896 0.7 6.5 832.2 0.7
2007 981 0.7 6.9 911.7 0.8
2008 1035 0.8 7.1 951.8 0.8
2009 1021 0.7 7.2 951.5 0.7
2010 1082 0.7 7.7 1015.8 0.8
2011 1079 0.7 7.7 1014.3 0.8
2012 1100 0.7 8.0 1034.8 0.8
2013 1121 0.8 8.1 1050.7 0.8
2014 1126 0.7 8.2 1060.3 0.8

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RINGERIKE (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 59 57.3
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 92 71.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 90 82.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 284 278.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 10.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 29 26.5
FINANSDEPARTEMENTET 21 20.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 522 498.7
DOMSTOLENE I NORGE 6 5.8
KULTURDEPARTEMENTET 10 9.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RINGERIKE (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 59 57.3
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 92 71.7
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 42 38.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 160 157.2
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 10.3
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 25.5
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 122 119.0
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 48 44.5
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 21 20.3
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 520 496.7
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 5.8
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 10 9.2
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RINGERIKE (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:1:39 BUFETAT ØST BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER BREDAL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 11 10.0
83:6:2:1:41 BUFETAT ØST BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER HØNEFOSS BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 28 27.3
83:6:2:1:42 BUFETAT ØST BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER SNYTA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 8.0
83:6:2:1:44 BUFETAT ØST BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER SOLSTRAND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 12.0
42:8:22:32:3 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD RINGERIKE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 92 71.7
13:8:61 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HØNEFOSS INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 35 31.0
13:8:62 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HØNEFOSS TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
4:5:8:2:24 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BUSKERUD FRIOMSORGSKONTOR HØNEFOSS UNDERKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:5:8:2:10 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET RINGERIKE FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 159 156.2
11:5:2:3:3 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HADELAND OG RINGERIKE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 10.3
90:2:2:6:23 NAV BUSKERUD NAV RINGERIKE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 25.5
90:2:13:7 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING BUSKERUD AVD HØNEFOSS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:6:4 NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT HØNEFOSS POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 122 119.0
13:9:2:2:7 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR HØNEFOSS KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 27 25.5
13:9:2:2:8 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR HØNEFOSS TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 21 19.0
16:3:3:21 SKATT SØR SKATT SØR AVD RINGERIKE FINANSDEPARTEMENTET 21 20.3
59:21:4 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK HØNEFOSS KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 520 496.7
59:22:44 STATSBYGG STATSBYGG SØR HØNEFOSS DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:47 TINGRETTENE RINGERIKE TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 6 5.8
89:51:4:17 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I RINGERIKE KULTURDEPARTEMENTET 10 9.2
4:7:8:5 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 3 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 1.8