FORVALTNINGSDATABASEN

Bakli, Oddbjørg, Ingunn Botheim, Peter Bøgh, Anniken Grønli Foss, Mathias W. Johannessen, Trond Kråkenes, Janicke Weum (2017):

Hva skjer med regional statsforvaltning? Utviklingstrekk, drivkrefter og muligheter.

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT Difi

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/rapport_til_nett.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2017/11/faerre-enheter-og-mer-spesialisering-i-den-regionale-statsforvaltningen

Antall sider:

48

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3348

Disse opplysningene er sist endret:

8/12 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

I denne rapporten beskriver vi sentrale utviklingstrekk i organiseringen av regional
statsforvaltning og belyser viktige drivkrefter eller hensyn som har påvirket
utviklingen. Regional statlig forvaltning har vært gjennom store strukturelle
endringer i de senere år. Et dominerende utviklingstrekk er at det blir færre
regionale enheter. Vi ser også en tendens til sterkere spesialisering,
oppgavedifferensiering og etablering av fellestjenester.
I rapporten drøfter vi også hvordan regional statsforvaltning vil utvikle seg
fremover og belyser følgende problemstillinger:
 Når må staten være geografisk til stede?
 Når bør regional stat være samordnet?
 Når kan staten være geografisk spredd?