FORVALTNINGSDATABASEN

FREDRIKSTAD, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FREDRIKSTAD (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1994 425 416 841 385 215 600 40 201 241
1995 480 463 943 435 273 708 45 190 235
1996 506 502 1008 468 302 770 38 200 238
1997 492 501 993 456 307 763 36 194 230
1998 451 482 933 416 295 711 35 187 222
1999 560 556 1116 510 364 874 50 192 242
2000 406 356 762 389 245 634 17 111 128
2001 409 370 779 392 253 645 17 117 134
2002 422 366 788 403 248 651 19 118 137
2003 352 346 698 338 230 568 14 116 130
2004 414 479 893 394 331 725 20 148 168
2005 353 469 822 332 327 659 21 142 163
2006 339 474 813 319 344 663 20 130 150
2007 335 480 815 312 346 658 23 134 157
2008 327 527 854 298 380 678 29 147 176
2009 328 528 856 304 392 696 24 136 160
2010 346 531 877 310 412 722 36 119 155
2011 350 496 846 311 376 687 39 120 159
2012 345 482 827 310 362 672 35 120 155
2013 322 477 799 289 381 670 33 96 129
2014 314 459 773 283 368 651 31 91 122
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FREDRIKSTAD (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1994 399.7 315.9 715.6 385.2 215.0 600.2 14.5 100.9 115.4
1995 452.6 373.4 826.0 435.0 273.0 708.0 17.6 100.4 118.0
1996 482.6 407.3 889.9 468.0 302.0 770.0 14.6 105.3 119.9
1997 468.9 412.0 880.9 456.0 307.0 763.0 12.9 105.1 117.9
1998 429.7 401.0 830.7 416.0 295.0 711.0 13.7 106.0 119.7
1999 531.3 472.2 1003.4 510.0 364.0 874.0 21.3 108.2 129.4
2000 399.0 314.4 713.3 389.0 245.0 634.0 9.9 69.4 79.3
2001 401.4 328.9 730.3 392.0 253.0 645.0 9.4 75.9 85.3
2002 412.7 324.6 737.4 403.0 248.0 651.0 9.7 76.6 86.4
2003 346.2 306.4 652.5 338.0 230.0 568.0 8.2 76.4 84.5
2004 405.6 425.5 831.1 394.0 331.0 725.0 11.6 94.5 106.1
2005 343.6 417.5 761.1 332.0 327.0 659.0 11.6 90.5 102.1
2006 330.3 429.5 759.8 319.0 344.0 663.0 11.3 85.5 96.8
2007 324.4 434.5 758.9 312.0 346.0 658.0 12.4 88.5 100.9
2008 315.3 474.0 789.3 298.0 380.0 678.0 17.3 94.0 111.3
2009 317.4 476.1 793.5 304.0 392.0 696.0 13.4 84.1 97.5
2010 328.9 486.4 815.3 310.0 412.0 722.0 18.9 74.4 93.3
2011 331.5 455.0 786.5 311.0 376.0 687.0 20.5 79.0 99.5
2012 328.8 438.0 766.8 310.0 362.0 672.0 18.8 76.0 94.8
2013 305.8 443.8 749.6 289.0 381.0 670.0 16.8 62.8 79.6
2014 299.4 423.8 723.2 283.0 368.0 651.0 16.4 55.8 72.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FREDRIKSTAD (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1994 841 0.5 715.6 0.5
1995 943 0.6 826.0 0.5
1996 1008 0.6 889.9 0.6
1997 993 0.6 880.9 0.6
1998 933 0.6 830.7 0.5
1999 1116 0.7 1003.4 0.7
2000 762 0.6 2.3 713.3 0.6
2001 779 0.6 2.4 730.3 0.6
2002 788 0.6 2.3 737.4 0.6
2003 698 0.6 2.1 652.5 0.6
2004 893 0.7 2.7 831.1 0.7
2005 822 0.6 2.5 761.1 0.6
2006 813 0.6 2.4 759.8 0.6
2007 815 0.6 2.3 758.9 0.6
2008 854 0.6 2.4 789.3 0.6
2009 856 0.6 2.5 793.5 0.6
2010 877 0.6 2.6 815.3 0.6
2011 846 0.6 2.4 786.5 0.6
2012 827 0.6 2.3 766.8 0.6
2013 799 0.5 2.3 749.6 0.5
2014 773 0.5 2.2 723.2 0.5

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FREDRIKSTAD (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 87 81.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 75 68.3
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 4.1
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 25 23.1
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 200 177.9
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 110 108.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 85 81.6
FINANSDEPARTEMENTET 171 163.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
DOMSTOLENE I NORGE 11 11.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FREDRIKSTAD (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 20 16.0
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 16 15.5
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 75 68.3
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 4.1
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 25 23.1
HØGSKOLEN I ØSTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 200 177.9
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.3
MEDIETILSYNET KULTURDEPARTEMENTET 51 49.6
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 85 81.6
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 1.8
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 59 56.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 11.0
TOLLREGION ØST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 110 105.4
ØSTFOLD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 88 87.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FREDRIKSTAD (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:13:1 BISPEDØMMEKONTOR BORG BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 20 16.0
89:51:1:21 BORG BISPEDØMME PRESTESAKPET I KRÅKERØY KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:1:3 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I BORGE KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:1:4 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I DOMKIRKENS KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:1:11 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I GLEMMEN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:1:32 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ONSØY KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:1:35 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ROLVSØY KULTURDEPARTEMENTET 2 1.5
89:51:1:53 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I ØSTRE FREDRIKSTAD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
83:6:2:1:3 BUFETAT ØST BUFETAT ØST BORG BARNE- OG FAMILIESENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 35 31.2
83:6:2:1:14 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ØSTFOLD SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 13.9
83:6:2:1:38 BUFETAT ØST BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SARPSBORG BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 24 23.2
35:14:2:1 FISKERIDIREKTORATET REGION SØR FISKERIKONTORET FREDRIKSTAD NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 4.1
39:23:31 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN FREDRIKSTAD HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 25 23.1
42:8:22:1:1 HØGSKOLEN I ØSTFOLD HØGSKOLEN I ØSTFOLD FREDRIKSTAD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 200 177.9
13:8:45 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET FREDRIKSTAD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:5:8:1:30 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ØSTFOLD FRIOMSORGSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 21.3
89:32:1 MEDIETILSYNET MEDIETILSYNET KULTURDEPARTEMENTET 51 49.6
90:2:2:1:6 NAV ØSTFOLD NAV FREDRIKSTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 85 81.6
16:3:8:10 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD FREDRIKSTAD FINANSDEPARTEMENTET 2 1.8
16:3:2:8 SKATT ØST SKATT ØST AVD FREDRIKSTAD FINANSDEPARTEMENTET 59 56.1
59:22:72 STATSBYGG STATSBYGG ØST FREDRIKSTAD DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:14 TINGRETTENE FREDRIKSTAD TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 11 11.0
16:5:2:1:1 TOLLREGION ØST-NORGE FREDRIKSTAD REGIONTOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 110 105.4
4:7:15:1:3 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT FREDRIKSTAD POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 73 72.8
4:7:15:1:8 ØSTFOLD POLITIDISTRIKT NAMSFOGDEN I FREDRIKSTAD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.6