FORVALTNINGSDATABASEN

HAUGESUND, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HAUGESUND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 508 306 814 503 170 673 5 136 141
1981 658 381 1039 646 220 866 12 161 173
1982 630 390 1020 620 217 837 10 173 183
1983 650 412 1062 639 232 871 11 180 191
1984 639 396 1035 630 220 850 9 176 185
1985 620 433 1053 608 229 837 12 204 216
1986 638 460 1098 623 254 877 15 206 221
1987 635 465 1100 621 269 890 14 196 210
1988 592 464 1056 571 280 851 21 184 205
1989 634 456 1090 593 275 868 41 181 222
1990 610 450 1060 568 272 840 42 178 220
1991 586 440 1026 547 264 811 39 176 215
1992 647 442 1089 611 285 896 36 157 193
1993 681 455 1136 641 281 922 40 174 214
1994 523 335 858 484 195 679 39 140 179
1995 498 360 858 464 220 684 34 140 174
1996 512 383 895 500 224 724 12 159 171
1997 501 398 899 481 224 705 20 174 194
1998 479 349 828 466 220 686 13 129 142
1999 504 367 871 475 230 705 29 137 166
2000 434 217 651 411 144 555 23 73 96
2001 463 224 687 445 147 592 18 77 95
2002 406 219 625 390 142 532 16 77 93
2003 264 223 487 246 152 398 18 71 89
2004 300 285 585 274 181 455 26 104 130
2005 325 326 651 292 216 508 33 110 143
2006 362 340 702 334 220 554 28 120 148
2007 467 428 895 436 300 736 31 128 159
2008 445 402 847 421 294 715 24 108 132
2009 447 439 886 410 331 741 37 108 145
2010 474 475 949 433 363 796 41 112 153
2011 491 476 967 445 355 800 46 121 167
2012 475 474 949 437 345 782 38 129 167
2013 489 466 955 438 344 782 51 122 173
2014 514 501 1015 468 377 845 46 124 170
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HAUGESUND (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 506.6 240.6 747.2 503.4 170.0 673.3 3.2 70.6 73.8
1981 653.6 304.9 958.5 646.2 220.0 866.2 7.4 84.8 92.3
1982 626.2 307.0 933.2 620.2 217.0 837.2 6.0 90.0 96.0
1983 646.3 324.8 971.1 639.2 232.0 871.2 7.1 92.8 99.9
1984 635.4 310.8 946.2 630.2 220.0 850.2 5.2 90.8 96.0
1985 614.1 327.9 941.9 608.2 229.0 837.2 5.8 98.9 104.7
1986 630.5 352.3 982.8 623.2 254.0 877.2 7.3 98.3 105.6
1987 628.0 362.9 990.9 621.2 269.0 890.2 6.8 93.9 100.7
1988 579.9 371.4 951.3 571.0 280.0 851.0 8.9 91.4 100.3
1989 619.4 366.6 986.0 593.0 275.0 868.0 26.4 91.6 118.0
1990 595.6 364.3 959.9 568.0 272.0 840.0 27.6 92.3 119.9
1991 572.9 358.1 931.0 547.0 264.0 811.0 25.9 94.1 120.0
1992 634.4 372.4 1006.8 611.0 285.0 896.0 23.4 87.4 110.8
1993 666.5 375.7 1042.2 641.0 281.0 922.0 25.5 94.7 120.2
1994 508.3 276.6 784.8 484.0 195.0 679.0 24.3 81.6 105.8
1995 486.9 303.0 789.9 464.0 220.0 684.0 22.9 83.0 105.9
1996 505.7 314.8 820.5 500.0 224.0 724.0 5.7 90.8 96.5
1997 489.9 317.9 807.8 481.0 224.0 705.0 8.9 93.9 102.8
1998 471.1 296.6 767.7 466.0 220.0 686.0 5.1 76.6 81.7
1999 489.1 313.3 802.4 475.0 230.0 705.0 14.1 83.3 97.4
2000 420.0 192.1 612.1 411.0 144.0 555.0 9.0 48.1 57.1
2001 453.7 198.6 652.3 445.0 147.0 592.0 8.7 51.6 60.3
2002 398.1 193.1 591.2 390.0 142.0 532.0 8.1 51.1 59.2
2003 255.2 197.7 452.9 246.0 152.0 398.0 9.2 45.7 54.9
2004 289.7 245.4 535.1 274.0 181.0 455.0 15.7 64.4 80.1
2005 310.1 288.1 598.1 292.0 216.0 508.0 18.1 72.1 90.1
2006 349.5 299.9 649.5 334.0 220.0 554.0 15.5 79.9 95.5
2007 454.4 385.0 839.5 436.0 300.0 736.0 18.4 85.0 103.4
2008 434.8 362.7 797.5 421.0 294.0 715.0 13.8 68.7 82.5
2009 430.3 401.2 831.5 410.0 331.0 741.0 20.3 70.2 90.5
2010 455.3 435.7 891.0 433.0 363.0 796.0 22.3 72.7 95.0
2011 467.8 433.5 901.2 445.0 355.0 800.0 22.8 78.5 101.2
2012 458.5 425.9 884.4 437.0 345.0 782.0 21.5 80.9 102.4
2013 464.2 422.2 886.5 438.0 344.0 782.0 26.2 78.2 104.5
2014 491.9 455.3 947.2 468.0 377.0 845.0 23.9 78.3 102.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HAUGESUND (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 814 0.5 747.2 0.5
1981 1039 0.6 958.5 0.6
1982 1020 0.6 933.2 0.5
1983 1062 0.6 971.1 0.6
1984 1035 0.6 946.2 0.6
1985 1053 0.6 941.9 0.6
1986 1098 0.6 982.8 0.6
1987 1100 0.6 990.9 0.6
1988 1056 0.6 951.3 0.6
1989 1090 0.6 986.0 0.6
1990 1060 0.6 959.9 0.6
1991 1026 0.6 931.0 0.6
1992 1089 0.6 1006.8 0.6
1993 1136 0.6 1042.2 0.6
1994 858 0.5 784.8 0.5
1995 858 0.5 789.9 0.5
1996 895 0.5 820.5 0.5
1997 899 0.5 807.8 0.5
1998 828 0.5 767.7 0.5
1999 871 0.5 802.4 0.5
2000 651 0.5 3.7 612.1 0.5
2001 687 0.5 3.8 652.3 0.5
2002 625 0.5 3.4 591.2 0.5
2003 487 0.4 2.7 452.9 0.4
2004 585 0.4 3.2 535.1 0.4
2005 651 0.5 3.5 598.1 0.5
2006 702 0.5 3.5 649.5 0.5
2007 895 0.7 4.3 839.5 0.7
2008 847 0.6 4.0 797.5 0.6
2009 886 0.6 4.2 831.5 0.6
2010 949 0.7 4.5 891.0 0.7
2011 967 0.7 4.4 901.2 0.7
2012 949 0.6 4.3 884.4 0.7
2013 955 0.6 4.3 886.5 0.6
2014 1015 0.7 4.6 947.2 0.7

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HAUGESUND (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 58 54.2
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 90 78.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 216 206.1
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 155 130.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 145 139.6
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 29 26.1
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 216 212.0
FINANSDEPARTEMENTET 81 75.9
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
KULTURDEPARTEMENTET 7 6.0
DOMSTOLENE I NORGE 16 15.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HAUGESUND (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.4
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 90 78.8
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 179 171.3
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 155 130.6
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 33 31.2
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 3.8
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KYSTVERKET VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 49 46.3
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 29 26.1
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 45 41.8
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 90 87.5
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 216 212.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.8
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 63 59.1
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 7 6.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 16 15.8
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 17 16.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HAUGESUND (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:5:2 ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET TILSYNSKONTOR HAUGESUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.4
83:6:2:3:7 BUFETAT VEST BUFETAT VEST HAUGESUND BARNEVERNSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 30 22.2
83:6:2:3:27 BUFETAT VEST BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING HAUGESUND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 54 51.0
83:6:2:3:8 BUFETAT VEST BUFETAT VEST MST HAUGESUND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.5
4:7:15:16:5 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 179 171.3
42:8:22:10:2 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND AVDELING FOR HELSEFAG HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 42 33.2
42:8:22:10:4 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND FELLESTJENESTER HAUGESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 31 29.9
42:8:22:10:6 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TEKNISKE/ØKONOMISKE/MARITIME STUD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 82 67.6
4:3:1:4 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I HAUGALAND OG SUNHORDLAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.6
4:5:8:3:8 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HAUGESUND FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 20.8
4:5:8:3:12 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR HAUGESUND UNDERKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.4
13:14:1:7 KYSTVERKET KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR HAUGESUND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 3.8
13:14:7:3 KYSTVERKET REDERI KYSTVERKET REDERI HAUGESUND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
13:14:3:1 KYSTVERKET VEST KYSTVERKET VEST REGIONKONTORET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 49 46.3
11:5:2:4:5 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HAUGALANDET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 29 26.1
90:2:2:11:14 NAV ROGALAND NAV HAUGESUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 37.8
90:2:2:11:43 NAV ROGALAND NAV MARKED NORD-ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
13:9:2:3:6 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 55 54.4
13:9:2:3:7 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST HAUGESUND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 35 33.1
35:10:1 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET HOVEDKONTORET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 209 205.0
35:10:7 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAUGESUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 7 7.0
16:3:8:48 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD HAUGALAND FINANSDEPARTEMENTET 1 0.8
16:3:4:19 SKATT VEST SKATT VEST AVD HAUGALAND FINANSDEPARTEMENTET 63 59.1
59:22:62 STATSBYGG STATSBYGG VEST HAUGESUND DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:6:33 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I ROSSABØ SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:6:39 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKÅRE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:58 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I VÅR FRELSERS OG UTSIRA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 3.0
50:8:22 TINGRETTENE HAUGALAND TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 16 15.8
16:5:2:4:2 TOLLREGION VEST-NORGE HAUGESUND TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 17 16.0