FORVALTNINGSDATABASEN

ÅLESUND, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ÅLESUND (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 762 395 1157 750 256 1006 12 139 151
1981 829 471 1300 817 294 1111 12 177 189
1982 802 465 1267 790 283 1073 12 182 194
1983 838 559 1397 815 303 1118 23 256 279
1984 829 535 1364 807 290 1097 22 245 267
1985 813 547 1360 792 291 1083 21 256 277
1986 795 570 1365 769 314 1083 26 256 282
1987 772 578 1350 752 340 1092 20 238 258
1988 733 549 1282 702 329 1031 31 220 251
1989 721 551 1272 699 319 1018 22 232 254
1990 736 529 1265 704 309 1013 32 220 252
1991 713 524 1237 678 302 980 35 222 257
1992 695 514 1209 635 295 930 60 219 279
1993 690 496 1186 631 288 919 59 208 267
1994 587 419 1006 533 260 793 54 159 213
1995 566 432 998 536 270 806 30 162 192
1996 567 444 1011 548 290 838 19 154 173
1997 562 437 999 536 282 818 26 155 181
1998 544 403 947 516 261 777 28 142 170
1999 569 428 997 527 272 799 42 156 198
2000 446 283 729 420 183 603 26 100 126
2001 437 289 726 405 193 598 32 96 128
2002 464 290 754 423 195 618 41 95 136
2003 558 322 880 528 230 758 30 92 122
2004 571 359 930 536 251 787 35 108 143
2005 586 384 970 547 266 813 39 118 157
2006 590 401 991 547 292 839 43 109 152
2007 604 416 1020 565 315 880 39 101 140
2008 603 418 1021 546 315 861 57 103 160
2009 666 454 1120 615 344 959 51 110 161
2010 652 488 1140 606 376 982 46 112 158
2011 676 486 1162 612 362 974 64 124 188
2012 704 493 1197 632 367 999 72 126 198
2013 717 496 1213 647 380 1027 70 116 186
2014 728 516 1244 656 403 1059 72 113 185
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ÅLESUND (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 756.9 323.2 1080.1 752.0 256.0 1008.0 4.9 67.2 72.1
1981 826.6 376.8 1203.4 820.8 294.0 1114.8 5.8 82.8 88.6
1982 798.0 371.4 1169.3 791.8 283.0 1074.8 6.1 88.4 94.5
1983 828.9 418.4 1247.3 818.2 303.0 1121.2 10.8 115.4 126.2
1984 817.9 385.5 1203.4 810.2 290.0 1100.2 7.7 95.5 103.3
1985 803.8 393.5 1197.3 795.7 291.0 1086.7 8.1 102.5 110.6
1986 780.9 423.8 1204.7 773.0 314.0 1087.0 7.9 109.8 117.7
1987 761.2 439.9 1201.2 754.7 340.0 1094.7 6.6 99.9 106.5
1988 711.0 428.0 1138.9 702.0 329.0 1031.0 8.9 99.0 107.9
1989 706.7 422.1 1128.8 699.0 319.0 1018.0 7.7 103.1 110.8
1990 714.0 414.7 1128.6 704.0 309.0 1013.0 9.9 105.7 115.6
1991 693.0 410.6 1103.6 680.0 302.0 982.0 13.0 108.6 121.6
1992 664.6 399.8 1064.4 635.2 295.0 930.2 29.4 104.8 134.2
1993 661.6 387.0 1048.6 631.5 288.0 919.5 30.1 99.0 129.1
1994 563.9 355.0 918.9 533.7 260.0 793.7 30.2 95.0 125.2
1995 545.8 368.0 913.7 536.4 270.0 806.4 9.4 98.0 107.3
1996 555.7 382.1 937.8 548.0 290.0 838.0 7.7 92.1 99.8
1997 549.5 374.0 923.4 536.0 282.0 818.0 13.5 92.0 105.4
1998 530.0 346.6 876.6 516.0 261.0 777.0 14.0 85.6 99.6
1999 548.2 367.2 915.5 527.0 272.0 799.0 21.2 95.2 116.4
2000 435.1 246.9 682.0 420.0 183.0 603.0 15.1 63.9 79.0
2001 424.9 257.2 682.1 405.0 193.0 598.0 19.9 64.2 84.1
2002 447.5 262.0 709.5 423.0 195.0 618.0 24.5 67.0 91.5
2003 544.8 292.1 836.9 528.0 230.0 758.0 16.8 62.1 78.9
2004 556.3 324.1 880.4 536.0 251.0 787.0 20.3 73.1 93.4
2005 569.2 349.4 918.6 547.0 266.0 813.0 22.2 83.4 105.6
2006 571.8 367.4 939.2 547.0 292.0 839.0 24.8 75.4 100.2
2007 587.9 387.4 975.2 565.0 315.0 880.0 22.9 72.4 95.2
2008 575.2 383.6 958.8 546.0 315.0 861.0 29.2 68.6 97.8
2009 644.6 415.2 1059.7 615.0 344.0 959.0 29.6 71.2 100.7
2010 630.7 449.0 1079.7 606.0 376.0 982.0 24.6 73.0 97.7
2011 647.0 442.6 1089.5 612.0 362.0 974.0 35.0 80.6 115.5
2012 669.2 445.8 1115.0 632.0 367.0 999.0 37.2 78.8 116.0
2013 681.5 453.9 1135.4 647.0 380.0 1027.0 34.5 73.9 108.4
2014 691.2 475.0 1166.2 656.0 403.0 1059.0 35.2 72.0 107.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ÅLESUND (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 1157 0.7 1080.1 0.7
1981 1300 0.7 1203.4 0.7
1982 1267 0.7 1169.3 0.7
1983 1397 0.8 1247.3 0.7
1984 1364 0.7 1203.4 0.7
1985 1360 0.7 1197.3 0.7
1986 1365 0.7 1204.7 0.7
1987 1350 0.7 1201.2 0.7
1988 1282 0.7 1138.9 0.7
1989 1272 0.7 1128.8 0.7
1990 1265 0.7 1128.6 0.7
1991 1237 0.7 1103.6 0.7
1992 1209 0.7 1064.4 0.6
1993 1186 0.6 1048.6 0.6
1994 1006 0.6 918.9 0.6
1995 998 0.6 913.7 0.6
1996 1011 0.6 937.8 0.6
1997 999 0.6 923.4 0.6
1998 947 0.6 876.6 0.6
1999 997 0.6 915.5 0.6
2000 729 0.5 3.2 682.0 0.5
2001 726 0.5 3.2 682.1 0.5
2002 754 0.6 3.3 709.5 0.6
2003 880 0.7 3.8 836.9 0.7
2004 930 0.7 4.0 880.4 0.7
2005 970 0.7 4.1 918.6 0.8
2006 991 0.8 4.1 939.2 0.8
2007 1020 0.8 4.0 975.2 0.8
2008 1021 0.8 3.9 958.8 0.8
2009 1120 0.8 4.3 1059.7 0.8
2010 1140 0.8 4.3 1079.7 0.8
2011 1162 0.8 4.2 1089.5 0.8
2012 1197 0.8 4.3 1115.0 0.8
2013 1213 0.8 4.3 1135.4 0.8
2014 1244 0.8 4.4 1166.2 0.8

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ÅLESUND (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 160 149.9
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 52 46.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 37 35.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 249 207.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 196 190.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 430 421.6
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 20 19.4
KULTURDEPARTEMENTET 12 11.4
FINANSDEPARTEMENTET 69 65.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
DOMSTOLENE I NORGE 15 14.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ÅLESUND (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 52 46.2
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 26 24.6
HØGSKOLEN I ÅLESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 249 207.9
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 27 26.6
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 89 85.1
KYSTVERKET MIDT-NORGE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 56 56.0
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 201 198.5
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 20 19.4
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 11 10.4
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 57 52.8
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 47 44.4
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 55 51.7
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 84 82.1
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 11 11.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 1.7
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 53 50.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 167 162.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 15 14.0
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 14 13.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ÅLESUND (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:6:3 ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE TILSYNSKONTOR ÅLESUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
83:6:2:4:329 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I ÅLESUND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.0
83:6:2:4:332 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT HUSAFJELLHEIMEN UNGDOMSHJEM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 25 20.4
83:6:2:4:1 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING ÅLESUND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 15 14.8
35:14:4:3 FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL REGIONKONTORET ÅLESUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 26 24.6
42:8:22:16:1 HØGSKOLEN I ÅLESUND HØGSKOLEN I ÅLESUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 249 207.9
4:3:1:15 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I SUNNMØRE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:5:8:4:12 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR ÅLESUND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.7
4:5:8:4:17 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ÅLESUND FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 23 22.9
13:14:1:10 KYSTVERKET KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ÅLESUND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 89 85.1
13:14:4:3 KYSTVERKET MIDT-NORGE KYSTVERKET MIDT-NORGE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 35 35.0
13:14:4:6 KYSTVERKET MIDT-NORGE KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN ÅLESUND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 21 21.0
13:14:7:1 KYSTVERKET REDERI KYSTVERKET REDERI ÅLESUND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 201 198.5
11:5:2:6:17 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ÅLESUND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 20 19.4
89:51:8:4 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I BORGUND OG ELLINGSØY SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:8:28 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I SPJELKAVIK SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:8:41 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I VOLSDALEN SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:8:45 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I ÅLESUND SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:8:47 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET VED ÅLESUND FENGSEL KULTURDEPARTEMENTET 1 0.4
90:2:6:6 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 57 52.8
90:2:2:15:45 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV ÅLESUND AVD LANGELANDSVEGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 20 18.8
90:2:2:15:46 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV ÅLESUND AVD YSTENESGATA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 25.6
90:2:11:9 NAV PENSJON NAV PENSJON ÅLESUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 55 51.7
89:51:2:8 OSLO BISPEDØMME DØVEPROSTIET ÅLESUND KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
13:9:2:4:16 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT ÅLESUND KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 63 61.2
13:9:2:4:17 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT ÅLESUND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 21 20.8
35:10:18 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON ÅLESUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 11 11.0
16:3:8:46 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD ÅLESUND FINANSDEPARTEMENTET 2 1.7
16:3:5:51 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD ÅLESUND FINANSDEPARTEMENTET 53 50.6
59:22:18 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE ÅLESUND DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
59:22:60 STATSBYGG STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I ÅLESUND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:18:6 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 167 162.0
50:8:57 TINGRETTENE SUNNMØRE TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 15 14.0
16:5:2:4:5 TOLLREGION VEST-NORGE ÅLESUND TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 14 13.3