FORVALTNINGSDATABASEN

KRISTIANSUND, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KRISTIANSUND (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2008 147 135 282 137 108 245 10 27 37
2009 151 154 305 138 118 256 13 36 49
2010 157 182 339 146 142 288 11 40 51
2011 166 173 339 152 134 286 14 39 53
2012 156 165 321 146 132 278 10 33 43
2013 160 179 339 150 143 293 10 36 46
2014 169 170 339 155 131 286 14 39 53
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KRISTIANSUND (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2008 142.1 126.0 268.1 137.0 108.0 245.0 5.1 18.0 23.1
2009 145.3 140.8 286.1 138.0 118.0 256.0 7.3 22.8 30.1
2010 152.5 166.7 319.2 146.0 142.0 288.0 6.5 24.7 31.2
2011 160.6 158.2 318.9 152.0 134.0 286.0 8.6 24.2 32.8
2012 152.2 152.9 305.1 146.0 132.0 278.0 6.2 20.9 27.1
2013 156.3 164.6 320.9 150.0 143.0 293.0 6.3 21.6 27.9
2014 164.8 153.6 318.4 155.0 131.0 286.0 9.8 22.6 32.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KRISTIANSUND (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
2008 282 0.2 2.4 268.1 0.2
2009 305 0.2 2.6 286.1 0.2
2010 339 0.2 2.9 319.2 0.2
2011 339 0.2 2.9 318.9 0.2
2012 321 0.2 2.7 305.1 0.2
2013 339 0.2 2.8 320.9 0.2
2014 339 0.2 2.8 318.4 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KRISTIANSUND (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 80 72.9
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 28 21.9
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 12 11.8
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.9
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 118 116.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 41 40.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 8.9
KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
FINANSDEPARTEMENTET 21 18.3
DOMSTOLENE I NORGE 8 7.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KRISTIANSUND (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.5
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 28 21.9
FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.8
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.9
HØGSKOLEN I MOLDE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
KYSTVERKET MIDT-NORGE SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 24.0
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 8.9
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 36.4
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 24.0
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 113 111.5
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 16.5
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 6.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.5
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 20 17.8
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 7.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KRISTIANSUND (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:6:2 ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE ARBEIDSTILSYNET MIDT-NORGE TILSYNSKONTOR KRISTIANSUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.5
83:6:2:4:324 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT CLAUSENENGEN UNGDOMSHJEM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 22 16.0
83:6:2:4:325 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I KRISTIANSUND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.9
35:14:4:2 FISKERIDIREKTORATET REGION MØRE OG ROMSDAL FISKERIKONTORET KRISTIANSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.8
39:2:2:8 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I MØRE OG ROMSDAL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 4 3.9
42:8:22:14:4 HØGSKOLEN I MOLDE HØGSKOLEN I MOLDE AVD KRISTIANSUND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.0
4:3:1:8 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I NORDMØRE OG ROMSDAL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:5:8:4:10 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR KRISTIANSUND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
13:14:4:4 KYSTVERKET MIDT-NORGE KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN KRISTIANSUND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 24 24.0
11:5:2:6:10 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR NORDMØRE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 10 8.9
89:51:8:7 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I FREI SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:8:16 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I KRISTIANSUND SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:8:23 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I NORDLANDET SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:13:12 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING MOLDE AVD KRISTIANSUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 36.4
90:2:2:15:18 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV KRISTIANSUND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 26 24.0
4:7:15:19:8 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT AVD POLITIHUSET I KRISTIANSUND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 113 111.5
13:9:2:4:2 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT KRISTIANSUND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 16.5
35:10:9 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSUND N NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 6.0
16:3:8:20 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD KRISTIANSUND FINANSDEPARTEMENTET 1 0.5
16:3:5:10 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD KRISTIANSUND FINANSDEPARTEMENTET 20 17.8
50:8:39 TINGRETTENE NORDMØRE TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 8 7.7