FORVALTNINGSDATABASEN

STEINKJER, NORD-TRØNDELAG

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STEINKJER (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 616 342 958 605 211 816 11 131 142
1981 629 388 1017 614 241 855 15 147 162
1982 540 348 888 528 206 734 12 142 154
1983 625 412 1037 610 234 844 15 178 193
1984 614 413 1027 600 219 819 14 194 208
1985 618 431 1049 603 240 843 15 191 206
1986 610 467 1077 595 263 858 15 204 219
1987 616 468 1084 599 272 871 17 196 213
1988 591 445 1036 572 275 847 19 170 189
1989 604 449 1053 578 282 860 26 167 193
1990 600 478 1078 569 300 869 31 178 209
1991 605 468 1073 573 285 858 32 183 215
1992 607 465 1072 576 286 862 31 179 210
1993 596 478 1074 551 266 817 45 212 257
1994 512 424 936 466 242 708 46 182 228
1995 507 457 964 461 271 732 46 186 232
1996 524 486 1010 485 286 771 39 200 239
1997 533 468 1001 472 271 743 61 197 258
1998 527 437 964 473 270 743 54 167 221
1999 526 439 965 467 287 754 59 152 211
2000 405 340 745 355 218 573 50 122 172
2001 541 354 895 487 229 716 54 125 179
2002 494 371 865 448 246 694 46 125 171
2003 438 372 810 384 263 647 54 109 163
2004 471 409 880 425 279 704 46 130 176
2005 465 430 895 411 291 702 54 139 193
2006 456 439 895 400 289 689 56 150 206
2007 460 453 913 411 299 710 49 154 203
2008 452 474 926 400 320 720 52 154 206
2009 461 496 957 410 350 760 51 146 197
2010 468 521 989 419 394 813 49 127 176
2011 459 516 975 416 377 793 43 139 182
2012 483 541 1024 432 405 837 51 136 187
2013 491 554 1045 440 418 858 51 136 187
2014 491 546 1037 440 414 854 51 132 183
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STEINKJER (NORD-TRØNDELAG)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 612.2 283.1 895.3 605.0 211.0 816.0 7.2 72.1 79.3
1981 623.1 318.1 941.2 614.0 241.0 855.0 9.1 77.1 86.2
1982 535.0 279.4 814.4 528.0 206.0 734.0 7.0 73.4 80.4
1983 618.1 326.0 944.1 610.0 234.0 844.0 8.1 92.0 100.1
1984 607.8 316.8 924.6 600.0 219.0 819.0 7.8 97.8 105.6
1985 610.4 335.4 945.8 603.0 240.0 843.0 7.4 95.4 102.8
1986 601.4 364.9 966.3 595.0 263.0 858.0 6.4 101.9 108.3
1987 606.7 373.6 980.2 599.0 272.0 871.0 7.7 101.6 109.2
1988 581.5 366.8 948.3 572.0 275.0 847.0 9.5 91.8 101.3
1989 591.5 374.0 965.5 578.0 282.0 860.0 13.5 92.0 105.5
1990 585.7 401.4 987.1 569.0 300.0 869.0 16.7 101.3 118.1
1991 590.6 385.6 976.2 573.0 285.0 858.0 17.6 100.6 118.2
1992 591.5 386.9 978.3 576.0 286.0 862.0 15.5 100.9 116.3
1993 570.3 388.0 958.3 551.0 266.0 817.0 19.3 122.0 141.3
1994 488.8 349.3 838.1 466.0 242.0 708.0 22.8 107.3 130.1
1995 488.0 384.0 872.0 461.0 271.0 732.0 27.0 113.0 140.0
1996 506.3 405.1 911.4 485.0 286.0 771.0 21.3 119.1 140.4
1997 502.8 388.0 890.9 472.0 271.0 743.0 30.8 117.1 147.9
1998 502.4 377.0 879.3 473.0 270.0 743.0 29.4 107.0 136.3
1999 498.1 384.9 883.0 467.0 287.0 754.0 31.1 97.9 129.0
2000 384.4 296.4 680.8 355.0 218.0 573.0 29.4 78.4 107.8
2001 518.6 310.5 829.2 487.0 229.0 716.0 31.6 81.5 113.2
2002 474.3 328.9 803.2 448.0 246.0 694.0 26.3 82.9 109.2
2003 414.4 336.8 751.2 384.0 263.0 647.0 30.4 73.8 104.2
2004 451.6 366.4 818.0 425.0 279.0 704.0 26.6 87.4 114.0
2005 441.9 385.0 826.9 411.0 291.0 702.0 30.9 94.0 124.9
2006 433.4 388.5 822.0 400.0 289.0 689.0 33.4 99.5 132.9
2007 440.6 404.3 845.0 411.0 299.0 710.0 29.6 105.3 135.0
2008 428.4 422.2 850.6 400.0 320.0 720.0 28.4 102.2 130.6
2009 436.6 447.3 883.9 410.0 350.0 760.0 26.6 97.3 123.8
2010 445.5 481.1 926.6 419.0 394.0 813.0 26.5 87.1 113.6
2011 441.6 474.2 915.9 416.0 377.0 793.0 25.6 97.2 122.9
2012 460.9 498.9 959.7 432.0 405.0 837.0 28.9 93.8 122.7
2013 469.0 512.4 981.4 440.0 418.0 858.0 29.0 94.4 123.4
2014 472.1 506.4 978.5 440.0 414.0 854.0 32.1 92.4 124.5
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STEINKJER (NORD-TRØNDELAG)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 958 0.5 895.3 0.5
1981 1017 0.6 941.2 0.5
1982 888 0.5 814.4 0.5
1983 1037 0.6 944.1 0.5
1984 1027 0.6 924.6 0.5
1985 1049 0.6 945.8 0.6
1986 1077 0.6 966.3 0.6
1987 1084 0.6 980.2 0.6
1988 1036 0.6 948.3 0.6
1989 1053 0.6 965.5 0.6
1990 1078 0.6 987.1 0.6
1991 1073 0.6 976.2 0.6
1992 1072 0.6 978.3 0.6
1993 1074 0.6 958.3 0.6
1994 936 0.6 838.1 0.5
1995 964 0.6 872.0 0.6
1996 1010 0.6 911.4 0.6
1997 1001 0.6 890.9 0.6
1998 964 0.6 879.3 0.6
1999 965 0.6 883.0 0.6
2000 745 0.6 7.6 680.8 0.5
2001 895 0.7 9.4 829.2 0.7
2002 865 0.7 9.1 803.2 0.7
2003 810 0.6 8.5 751.2 0.7
2004 880 0.7 9.1 818.0 0.7
2005 895 0.7 9.3 826.9 0.7
2006 895 0.7 9.1 822.0 0.7
2007 913 0.7 9.1 845.0 0.7
2008 926 0.7 9.1 850.6 0.7
2009 957 0.7 9.3 883.9 0.7
2010 989 0.7 9.5 926.6 0.7
2011 975 0.7 9.3 915.9 0.7
2012 1024 0.7 9.7 959.7 0.7
2013 1045 0.7 9.9 981.4 0.7
2014 1037 0.7 9.8 978.5 0.7

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STEINKJER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 14.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 130 125.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 153 144.0
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 3.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 212 198.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 201 190.1
DOMSTOLENE I NORGE 25 24.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 50 44.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 165 156.5
KULTURDEPARTEMENTET 9 8.5
FINANSDEPARTEMENTET 73 69.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STEINKJER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT MIDT BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 14.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 128 119.2
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 3.0
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 212 198.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 15.2
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 11 10.4
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.7
MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 41 36.6
NAV IKT ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 41.0
NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 76 70.2
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 48 45.3
NIDAROS BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 9 8.5
NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 109 104.7
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.2
REGION MIDT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 185 174.9
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 44 42.1
SKATT MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 29 27.5
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 11 11.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 14 13.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STEINKJER (NORD-TRØNDELAG), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:4:349 BUFETAT MIDT BUFETAT MIDT INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING STEINKJER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 14.5
4:11:2:14 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) NORD-TRØNDELAG SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 7.0
59:15:17:1 FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 128 119.2
39:2:2:10 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORD-TRØNDELAG HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 3.0
42:8:22:17:1 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG ADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 141 131.7
42:8:22:17:4 HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG STEINKJER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 71 66.3
13:8:123 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET STEINKJER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 15.2
50:6:20 JORDSKIFTERETTENE NORD-TRØNDELAG JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 11 10.4
59:3:2 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING AVD STEINKJER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
4:3:1:9 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I NORD-TRØNDELAG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
4:5:8:5:13 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET NORD-TRØNDELAG FRIOMSORGSKONTOR STEINKJER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.7
11:5:2:6:7 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR INNHERRED LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 24 20.3
11:5:2:6:18 MATTILSYNET I TRØNDELAG OG MØRE OG ROMSDAL MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR TRØNDELAG, MØRE OG ROMSDAL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 16.3
90:2:3:6 NAV IKT NAV IKT IKT DRIFT STEINKJER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 41.0
90:2:2:17:1 NAV NORD-TRØNDELAG NAV ARBEIDSRÅDGIVNING NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 6.8
90:2:2:17:19 NAV NORD-TRØNDELAG NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 21.1
90:2:2:17:20 NAV NORD-TRØNDELAG NAV NORD-TRØNDELAG ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 15.2
90:2:2:17:25 NAV NORD-TRØNDELAG NAV STEINKJER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 29 27.1
90:2:11:7 NAV PENSJON NAV PENSJON STEINKJER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 48 45.3
89:51:9:30 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I NAMDALSEID OG BEITSTAD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:9:46 NIDAROS BISPEDØMME PRESTESKAPET I STEINKJER EGGE FØLLING HENNING KVAM MÆRE OGNDAL KULTURDEPARTEMENTET 8 7.5
4:7:15:21:13 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT NORD TRØNDELAG POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 77 73.4
4:7:15:21:18 NORD-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT STEINKJER POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 32 31.3
11:8:3 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP STEINKJER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.2
13:9:2:4:8 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT STEINKJER KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 168 158.7
13:9:2:4:9 REGION MIDT STATENS VEGVESEN REGION MIDT STEINKJER TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 17 16.2
16:3:9:1 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN MIDT AVD STEINKJER FINANSDEPARTEMENTET 44 42.1
16:3:5:39 SKATT MIDT-NORGE SKATT MIDT-NORGE AVD STEINKJER FINANSDEPARTEMENTET 29 27.5
59:21:11 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK STEINKJER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 11 11.0
59:22:14 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE STEINKJER DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
50:8:25 TINGRETTENE INNTRØNDELAG TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 14 13.6