Forvaltningsdatabasen

RANA, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RANA (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 310 193 503 304 112 416 6 81 87
1981 323 230 553 316 142 458 7 88 95
1982 324 228 552 314 144 458 10 84 94
1983 343 256 599 334 151 485 9 105 114
1984 352 265 617 347 163 510 5 102 107
1985 354 268 622 348 169 517 6 99 105
1986 352 283 635 343 187 530 9 96 105
1987 358 294 652 348 202 550 10 92 102
1988 349 305 654 343 208 551 6 97 103
1989 375 348 723 366 245 611 9 103 112
1990 359 423 782 352 307 659 7 116 123
1991 311 315 626 306 213 519 5 102 107
1992 300 390 690 293 283 576 7 107 114
1993 337 449 786 310 318 628 27 131 158
1994 289 419 708 253 301 554 36 118 154
1995 319 481 800 295 342 637 24 139 163
1996 388 589 977 367 416 783 21 173 194
1997 400 611 1011 376 432 808 24 179 203
1998 406 575 981 385 388 773 21 187 208
1999 398 571 969 373 407 780 25 164 189
2000 327 482 809 313 352 665 14 130 144
2001 392 497 889 376 360 736 16 137 153
2002 398 533 931 384 398 782 14 135 149
2003 326 490 816 310 381 691 16 109 125
2004 362 541 903 343 423 766 19 118 137
2005 364 527 891 342 403 745 22 124 146
2006 356 552 908 340 441 781 16 111 127
2007 393 595 988 371 466 837 22 129 151
2008 399 602 1001 372 479 851 27 123 150
2009 392 594 986 372 473 845 20 121 141
2010 447 668 1115 419 539 958 28 129 157
2011 442 666 1108 419 547 966 23 119 142
2012 447 696 1143 423 568 991 24 128 152
2013 455 691 1146 420 546 966 35 145 180
2014 458 680 1138 427 545 972 31 135 166
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RANA (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 307.9 154.5 462.4 304.0 112.0 416.0 3.9 42.5 46.3
1981 320.4 187.4 507.8 316.0 142.0 458.0 4.4 45.4 49.8
1982 319.8 186.2 505.9 314.0 144.0 458.0 5.8 42.2 47.9
1983 339.5 203.7 543.2 334.0 151.0 485.0 5.5 52.7 58.2
1984 349.6 211.3 560.9 347.0 163.0 510.0 2.6 48.3 50.9
1985 351.4 217.1 568.6 348.0 169.0 517.0 3.4 48.2 51.6
1986 347.2 234.0 581.2 343.0 187.0 530.0 4.2 47.0 51.2
1987 353.1 249.6 602.7 348.0 202.0 550.0 5.1 47.6 52.7
1988 346.7 256.3 603.0 343.0 208.0 551.0 3.7 48.3 52.0
1989 369.6 293.9 663.5 366.0 245.0 611.0 3.6 48.9 52.5
1990 354.9 367.3 722.2 352.0 307.0 659.0 2.9 60.3 63.2
1991 308.3 266.5 574.8 306.0 213.0 519.0 2.3 53.5 55.8
1992 296.0 344.5 640.4 293.0 283.0 576.0 3.0 61.5 64.4
1993 321.0 389.3 710.3 310.0 318.0 628.0 11.0 71.3 82.3
1994 264.7 367.5 632.3 253.2 301.0 554.2 11.5 66.6 78.1
1995 303.6 427.5 731.1 295.0 342.0 637.0 8.6 85.5 94.1
1996 379.4 525.3 904.7 367.0 416.0 783.0 12.4 109.3 121.7
1997 389.0 547.0 936.0 376.0 432.0 808.0 12.9 115.0 127.9
1998 395.1 513.0 908.1 385.0 388.0 773.0 10.1 125.0 135.1
1999 385.3 516.0 901.3 373.0 407.0 780.0 12.3 109.0 121.3
2000 322.6 441.8 764.5 313.0 352.0 665.0 9.6 89.8 99.4
2001 385.7 459.1 844.8 376.0 360.0 736.0 9.7 99.1 108.8
2002 392.8 491.5 884.2 384.0 398.0 782.0 8.8 93.5 102.2
2003 320.3 456.7 777.1 310.0 381.0 691.0 10.3 75.7 86.1
2004 355.7 508.2 864.0 343.0 423.0 766.0 12.7 85.2 97.9
2005 356.4 494.1 850.5 342.0 403.0 745.0 14.4 91.1 105.5
2006 350.7 519.2 869.9 340.0 441.0 781.0 10.7 78.2 88.9
2007 385.7 557.1 942.8 371.0 466.0 837.0 14.7 91.1 105.8
2008 388.0 563.1 951.2 372.0 479.0 851.0 16.0 84.1 100.2
2009 383.1 558.7 941.8 372.0 473.0 845.0 11.1 85.7 96.8
2010 435.9 631.2 1067.1 419.0 539.0 958.0 16.9 92.2 109.1
2011 432.6 628.4 1061.0 419.0 547.0 966.0 13.6 81.4 95.0
2012 438.1 654.4 1092.5 423.0 568.0 991.0 15.1 86.4 101.5
2013 438.9 644.5 1083.4 420.0 546.0 966.0 18.9 98.5 117.4
2014 446.3 636.0 1082.3 427.0 545.0 972.0 19.3 91.0 110.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RANA (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 503 0.3 462.4 0.3
1981 553 0.3 507.8 0.3
1982 552 0.3 505.9 0.3
1983 599 0.3 543.2 0.3
1984 617 0.3 560.9 0.3
1985 622 0.3 568.6 0.3
1986 635 0.3 581.2 0.3
1987 652 0.3 602.7 0.3
1988 654 0.4 603.0 0.4
1989 723 0.4 663.5 0.4
1990 782 0.4 722.2 0.4
1991 626 0.3 574.8 0.3
1992 690 0.4 640.4 0.4
1993 786 0.4 710.3 0.4
1994 708 0.4 632.3 0.4
1995 800 0.5 731.1 0.5
1996 977 0.6 904.7 0.6
1997 1011 0.6 936.0 0.6
1998 981 0.6 908.1 0.6
1999 969 0.6 901.3 0.6
2000 809 0.6 6.9 764.5 0.6
2001 889 0.7 7.7 844.8 0.7
2002 931 0.7 8.1 884.2 0.7
2003 816 0.7 7.2 777.1 0.7
2004 903 0.7 7.9 864.0 0.7
2005 891 0.7 7.9 850.5 0.7
2006 908 0.7 7.8 869.9 0.7
2007 988 0.8 8.0 942.8 0.8
2008 1001 0.7 7.9 951.2 0.8
2009 986 0.7 7.8 941.8 0.7
2010 1115 0.8 8.8 1067.1 0.8
2011 1108 0.8 8.5 1061.0 0.8
2012 1143 0.8 8.9 1092.5 0.8
2013 1146 0.8 8.9 1083.4 0.8
2014 1138 0.7 8.6 1082.3 0.8

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RANA (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 26 24.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 61 58.3
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 1 0.8
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 38 33.8
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 68 66.3
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.8
KULTURDEPARTEMENTET 245 232.2
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 282 268.9
FINANSDEPARTEMENTET 396 377.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
DOMSTOLENE I NORGE 9 8.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RANA (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 26 24.0
HELGELAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 58 55.3
HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 1 0.8
HØGSKOLEN I NESNA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.7
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 49 47.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.8
NASJONALBIBLIOTEKET KULTURDEPARTEMENTET 238 225.4
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 119 110.6
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 27.5
NAV ØKONOMILINJEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 135 130.8
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 19 18.5
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 1 0.7
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 23 21.6
STATENS INNKREVINGSSENTRAL FINANSDEPARTEMENTET 364 347.5
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 7 6.8
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 9 8.8
TOLLREGION MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 8 7.6
UNIVERSITETET I NORDLAND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 28 24.1
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RANA (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:26 BUFETAT NORD BUFETAT NORD YTTRABEKKEN UNGDOMSHJEM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 26 24.0
4:7:15:22:7 HELGELAND POLITIDISTRIKT MO I RANA POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 58 55.3
39:23:15 HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN HELFO HELSEØKONOMIFORVALTNINGEN RANA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 1 0.8
42:8:22:20:2 HØGSKOLEN I NESNA HØGSKOLEN I NESNA STUDIESTED MO I RANA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.7
13:8:35 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET DUNDERLAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 12 12.0
13:8:83 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MO I RANA INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 27 25.9
13:8:84 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET MO I RANA TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 10.0
4:5:8:5:10 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR MO I RANA JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
11:5:2:7:5 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR MIDT- OG NORD HELGELAND, MO LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.8
89:33:2 NASJONALBIBLIOTEKET NASJONALBIBLIOTEKET AVD RANA KULTURDEPARTEMENTET 238 225.4
90:2:9:7 NAV KONTAKTSENTER NAV SERVICESENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 119 110.6
90:2:2:18:36 NAV NORDLAND NAV RANA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 27.5
90:2:12:2 NAV ØKONOMILINJEN NAV ØKONOMI STØNAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 135 130.8
13:9:2:5:13 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD MO TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 19 18.5
16:3:8:33 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD RANA FINANSDEPARTEMENTET 1 0.7
16:3:6:24 SKATT NORD SKATT NORD AVD RANA FINANSDEPARTEMENTET 23 21.6
16:9:1 STATENS INNKREVINGSSENTRAL STATENS INNKREVINGSSENTRAL FINANSDEPARTEMENTET 364 347.5
59:22:13 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE RANA DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:10:19 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME GRUBEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:10:29 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME MO PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 4 3.8
89:51:10:32 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME NORD-RANA PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:46 TINGRETTENE RANA TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 9 8.8
16:5:2:5:3 TOLLREGION MIDT-NORGE MO TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 8 7.6
42:8:2:9:9 UNIVERSITETET I NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND HELGELAND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 28 24.1