FORVALTNINGSDATABASEN

BÆRUM, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BÆRUM (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1064 903 1967 1026 650 1676 38 253 291
1981 1074 950 2024 1032 670 1702 42 280 322
1982 1046 966 2012 1001 671 1672 45 295 340
1983 1072 985 2057 1029 688 1717 43 297 340
1984 1153 1013 2166 1087 688 1775 66 325 391
1985 943 951 1894 894 651 1545 49 300 349
1986 1094 985 2079 1040 697 1737 54 288 342
1987 1094 1038 2132 1033 740 1773 61 298 359
1988 1157 1147 2304 1108 834 1942 49 313 362
1989 1109 1184 2293 1061 863 1924 48 321 369
1990 1240 1265 2505 1194 945 2139 46 320 366
1991 1265 1145 2410 1207 856 2063 58 289 347
1992 1303 1195 2498 1241 895 2136 62 300 362
1993 1211 1303 2514 1128 961 2089 83 342 425
1994 1163 1401 2564 1061 1000 2061 102 401 503
1995 1154 1166 2320 1042 820 1862 112 346 458
1996 1212 1402 2614 1093 963 2056 119 439 558
1997 817 1006 1823 710 662 1372 107 344 451
1998 849 1016 1865 762 660 1422 87 356 443
1999 741 990 1731 619 663 1282 122 327 449
2000 597 887 1484 563 602 1165 34 285 319
2001 589 893 1482 551 608 1159 38 285 323
2002 553 616 1169 521 455 976 32 161 193
2003 543 636 1179 503 471 974 40 165 205
2004 521 534 1055 485 397 882 36 137 173
2005 551 570 1121 499 423 922 52 147 199
2006 536 592 1128 498 450 948 38 142 180
2007 529 616 1145 493 458 951 36 158 194
2008 541 622 1163 502 467 969 39 155 194
2009 553 603 1156 509 469 978 44 134 178
2010 551 617 1168 506 477 983 45 140 185
2011 551 604 1155 509 461 970 42 143 185
2012 538 604 1142 500 451 951 38 153 191
2013 567 627 1194 524 478 1002 43 149 192
2014 584 619 1203 539 498 1037 45 121 166
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BÆRUM (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1039.5 791.0 1830.5 1026.8 650.7 1677.5 12.6 140.4 153.0
1981 1047.7 824.4 1872.1 1033.3 670.8 1704.1 14.4 153.7 168.0
1982 1019.8 834.0 1853.8 1003.1 672.2 1675.2 16.7 161.8 178.5
1983 1050.3 853.4 1903.7 1032.4 690.7 1723.1 17.9 162.7 180.6
1984 1108.8 866.8 1975.7 1090.3 689.3 1779.6 18.5 177.5 196.0
1985 909.3 817.1 1726.4 894.0 651.6 1545.6 15.3 165.6 180.9
1986 1058.4 853.3 1911.7 1040.0 697.0 1737.0 18.4 156.3 174.6
1987 1055.5 905.7 1961.2 1033.0 740.0 1773.0 22.5 165.7 188.2
1988 1126.3 1014.8 2141.1 1108.0 834.0 1942.0 18.3 180.8 199.1
1989 1080.9 1045.5 2126.4 1061.0 863.0 1924.0 19.9 182.5 202.4
1990 1214.6 1131.7 2346.2 1194.0 945.0 2139.0 20.5 186.7 207.2
1991 1228.2 1023.2 2251.5 1207.1 856.0 2063.1 21.1 167.2 188.3
1992 1265.3 1073.7 2339.0 1241.9 895.7 2137.7 23.3 178.0 201.3
1993 1158.7 1164.1 2322.8 1128.7 961.4 2090.2 30.0 202.7 232.6
1994 1101.6 1243.7 2345.2 1061.6 1001.0 2062.6 39.9 242.6 282.6
1995 1087.1 1041.3 2128.4 1043.2 821.1 1864.3 43.9 220.2 264.1
1996 1142.9 1237.8 2380.7 1093.0 963.0 2056.0 49.9 274.8 324.7
1997 752.2 872.7 1624.9 710.0 662.0 1372.0 42.2 210.7 252.9
1998 794.3 880.5 1674.8 762.0 660.0 1422.0 32.3 220.5 252.8
1999 659.1 864.2 1523.3 619.0 663.0 1282.0 40.1 201.2 241.3
2000 581.2 787.6 1368.7 563.0 602.0 1165.0 18.1 185.6 203.7
2001 572.1 791.1 1363.2 551.0 608.0 1159.0 21.1 183.1 204.2
2002 538.4 562.8 1101.2 521.0 455.0 976.0 17.4 107.8 125.2
2003 524.1 584.2 1108.3 503.0 471.0 974.0 21.1 113.2 134.3
2004 505.8 488.8 994.6 485.0 397.0 882.0 20.8 91.8 112.6
2005 525.9 523.7 1049.5 499.0 423.0 922.0 26.9 100.7 127.5
2006 521.1 548.6 1069.7 498.0 450.0 948.0 23.1 98.6 121.7
2007 516.1 565.8 1081.9 493.0 458.0 951.0 23.1 107.8 130.9
2008 525.6 572.1 1097.8 502.0 467.0 969.0 23.6 105.1 128.8
2009 536.4 559.8 1096.2 509.0 469.0 978.0 27.4 90.8 118.2
2010 532.0 571.0 1102.9 506.0 477.0 983.0 26.0 94.0 119.9
2011 533.4 556.4 1089.8 509.0 461.0 970.0 24.4 95.4 119.8
2012 522.3 552.2 1074.5 500.0 451.0 951.0 22.3 101.2 123.5
2013 549.5 576.7 1126.2 524.0 478.0 1002.0 25.5 98.7 124.2
2014 565.7 580.9 1146.6 539.0 498.0 1037.0 26.7 82.9 109.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BÆRUM (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 1967 1.1 1830.5 1.1
1981 2024 1.1 1872.1 1.1
1982 2012 1.1 1853.8 1.1
1983 2057 1.1 1903.7 1.1
1984 2166 1.2 1975.7 1.2
1985 1894 1.0 1726.4 1.0
1986 2079 1.1 1911.7 1.1
1987 2132 1.1 1961.2 1.1
1988 2304 1.3 2141.1 1.3
1989 2293 1.2 2126.4 1.2
1990 2505 1.3 2346.2 1.4
1991 2410 1.3 2251.5 1.3
1992 2498 1.4 2339.0 1.4
1993 2514 1.4 2322.8 1.4
1994 2564 1.5 2345.2 1.5
1995 2320 1.4 2128.4 1.4
1996 2614 1.5 2380.7 1.5
1997 1823 1.1 1624.9 1.1
1998 1865 1.1 1674.8 1.1
1999 1731 1.0 1523.3 1.0
2000 1484 1.1 2.7 1368.7 1.1
2001 1482 1.1 2.6 1363.2 1.1
2002 1169 0.9 1.9 1101.2 0.9
2003 1179 0.9 2.0 1108.3 1.0
2004 1055 0.8 1.7 994.6 0.8
2005 1121 0.9 1.9 1049.5 0.9
2006 1128 0.9 1.8 1069.7 0.9
2007 1145 0.9 1.7 1081.9 0.9
2008 1163 0.9 1.7 1097.8 0.9
2009 1156 0.8 1.7 1096.2 0.8
2010 1168 0.8 1.7 1102.9 0.8
2011 1155 0.8 1.6 1089.8 0.8
2012 1142 0.8 1.6 1074.5 0.8
2013 1194 0.8 1.7 1126.2 0.8
2014 1203 0.8 1.6 1146.6 0.8

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BÆRUM (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 527 507.8
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 65 56.2
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 1.4
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.4
FORSVARSDEPARTEMENTET 194 191.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 133 124.3
KULTURDEPARTEMENTET 23 21.5
FINANSDEPARTEMENTET 107 98.4
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 116 111.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
DOMSTOLENE I NORGE 23 21.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BÆRUM (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 293 282.5
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 65 56.2
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 1.4
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 234 225.3
MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.4
NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) FORSVARSDEPARTEMENTET 194 191.3
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 85 81.1
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 48 43.2
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 23 21.5
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 1.8
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 105 96.6
STATENS STRÅLEVERN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 116 111.4
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 23 21.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BÆRUM (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
4:7:15:2:2 ASKER OG BÆRUM POLITIDISTRIKT BÆRUM POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 293 282.5
83:6:2:1:4 BUFETAT ØST BUFETAT ØST BÆRUM OMSORGSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18 13.5
83:6:2:1:5 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET ASKER OG BÆRUM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 11 10.4
83:6:2:1:37 BUFETAT ØST BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SANDVIKA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 16.8
83:6:2:1:20 BUFETAT ØST BUFETAT ØST JONG UNGDOMSHJEM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 19 15.6
13:8:6 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET SANDVIKA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 1.4
4:5:8:1:2 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SANDVIKA UNDERKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.8
4:5:8:1:16 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 228 219.5
11:5:2:1:1 MATTILSYNET I OSLO, AKERSHUS OG ØSTFOLD MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR ASKER OG BÆRUM LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 9 8.4
17:9:1 NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM) FORSVARSDEPARTEMENTET 194 191.3
90:2:2:2:6 NAV AKERSHUS NAV BÆRUM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 85 81.1
90:2:13:26 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING SKI AVD BÆRUM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 48 43.2
89:51:2:2 OSLO BISPEDØMME BÆRUM PROSTI KULTURDEPARTEMENTET 23 21.5
16:3:8:34 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD SANDVIKA FINANSDEPARTEMENTET 2 1.8
16:3:2:24 SKATT ØST SKATT ØST AVD SANDVIKA FINANSDEPARTEMENTET 105 96.6
39:8:1 STATENS STRÅLEVERN STATENS STRÅLEVERN HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 116 111.4
59:22:70 STATSBYGG STATSBYGG ØST BÆRUM DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
50:8:3 TINGRETTENE ASKER OG BÆRUM TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 23 21.9