FORVALTNINGSDATABASEN

SKEDSMO, AKERSHUS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SKEDSMO (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 776 501 1277 773 408 1181 3 93 96
1981 686 371 1057 680 266 946 6 105 111
1982 660 326 986 657 227 884 3 99 102
1983 712 357 1069 706 252 958 6 105 111
1984 756 399 1155 733 258 991 23 141 164
1985 757 390 1147 732 250 982 25 140 165
1986 778 435 1213 743 287 1030 35 148 183
1987 805 433 1238 765 299 1064 40 134 174
1988 798 458 1256 762 313 1075 36 145 181
1989 850 549 1399 815 355 1170 35 194 229
1990 880 572 1452 843 373 1216 37 199 236
1991 793 576 1369 757 375 1132 36 201 237
1992 769 589 1358 738 387 1125 31 202 233
1993 812 553 1365 775 352 1127 37 201 238
1994 512 464 976 479 292 771 33 172 205
1995 499 451 950 469 282 751 30 169 199
1996 917 616 1533 869 394 1263 48 222 270
1997 858 528 1386 835 352 1187 23 176 199
1998 907 592 1499 852 394 1246 55 198 253
1999 918 572 1490 861 418 1279 57 154 211
2000 735 391 1126 711 302 1013 24 89 113
2001 907 411 1318 872 308 1180 35 103 138
2002 729 402 1131 697 299 996 32 103 135
2003 793 492 1285 756 384 1140 37 108 145
2004 881 642 1523 833 486 1319 48 156 204
2005 1170 797 1967 1099 603 1702 71 194 265
2006 976 814 1790 920 630 1550 56 184 240
2007 1035 872 1907 970 667 1637 65 205 270
2008 1010 897 1907 950 716 1666 60 181 241
2009 1081 991 2072 1019 777 1796 62 214 276
2010 1117 1004 2121 1057 808 1865 60 196 256
2011 1055 931 1986 993 744 1737 62 187 249
2012 1048 940 1988 990 764 1754 58 176 234
2013 1046 906 1952 982 738 1720 64 168 232
2014 1119 954 2073 1049 800 1849 70 154 224
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SKEDSMO (AKERSHUS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 774.3 460.0 1234.3 773.3 408.0 1181.3 1.0 52.0 53.1
1981 683.5 327.4 1010.9 680.4 266.0 946.4 3.1 61.3 64.4
1982 658.7 285.0 943.7 657.6 227.0 884.6 1.1 58.0 59.2
1983 709.8 312.8 1022.6 706.6 252.0 958.6 3.2 60.8 64.1
1984 738.9 334.2 1073.1 733.6 258.0 991.6 5.3 76.2 81.5
1985 741.7 327.1 1068.8 732.6 250.0 982.6 9.2 77.1 86.2
1986 757.8 370.2 1128.0 743.7 287.0 1030.7 14.1 83.2 97.4
1987 781.3 376.4 1157.7 765.5 299.0 1064.5 15.8 77.4 93.1
1988 774.9 397.3 1172.2 762.4 313.0 1075.4 12.5 84.3 96.8
1989 825.4 461.7 1287.2 815.5 355.0 1170.5 10.0 106.7 116.7
1990 855.0 482.8 1337.7 843.5 373.0 1216.5 11.5 109.8 121.3
1991 769.0 491.3 1260.3 757.0 375.0 1132.0 12.0 116.3 128.3
1992 748.7 501.3 1250.0 738.0 387.0 1125.0 10.7 114.3 125.0
1993 790.6 467.1 1257.7 775.0 352.0 1127.0 15.6 115.1 130.7
1994 491.8 396.6 888.4 479.0 292.0 771.0 12.8 104.6 117.4
1995 479.5 386.2 865.7 469.0 282.0 751.0 10.5 104.2 114.7
1996 888.5 530.8 1419.3 869.0 394.0 1263.0 19.5 136.8 156.3
1997 847.9 462.2 1310.1 835.0 352.0 1187.0 12.9 110.2 123.1
1998 873.6 511.6 1385.2 852.0 394.0 1246.0 21.6 117.6 139.2
1999 881.2 511.8 1393.0 861.0 418.0 1279.0 20.2 93.8 114.0
2000 724.0 362.4 1086.4 711.0 302.0 1013.0 13.0 60.4 73.4
2001 891.0 378.1 1269.1 872.0 308.0 1180.0 19.0 70.1 89.1
2002 714.4 368.3 1082.7 697.0 299.0 996.0 17.4 69.3 86.7
2003 775.3 458.3 1233.5 756.0 384.0 1140.0 19.3 74.3 93.5
2004 856.0 593.8 1449.9 833.0 486.0 1319.0 23.0 107.8 130.9
2005 1135.5 731.2 1866.7 1099.0 603.0 1702.0 36.5 128.2 164.7
2006 948.5 755.8 1704.3 920.0 630.0 1550.0 28.5 125.8 154.3
2007 1003.6 806.4 1810.1 970.0 667.0 1637.0 33.6 139.4 173.1
2008 978.3 830.3 1808.5 950.0 716.0 1666.0 28.3 114.3 142.5
2009 1051.5 915.0 1966.5 1019.0 777.0 1796.0 32.5 138.0 170.5
2010 1086.9 936.5 2023.5 1057.0 808.0 1865.0 30.0 128.5 158.5
2011 1024.4 866.7 1891.1 993.0 744.0 1737.0 31.4 122.7 154.1
2012 1021.0 879.4 1900.3 990.0 764.0 1754.0 31.0 115.4 146.4
2013 1015.5 849.1 1864.6 982.0 738.0 1720.0 33.5 111.1 144.6
2014 1085.9 899.4 1985.3 1049.0 800.0 1849.0 36.9 99.4 136.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SKEDSMO (AKERSHUS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 1277 0.7 1234.3 0.7
1981 1057 0.6 1010.9 0.6
1982 986 0.5 943.7 0.5
1983 1069 0.6 1022.6 0.6
1984 1155 0.6 1073.1 0.6
1985 1147 0.6 1068.8 0.6
1986 1213 0.7 1128.0 0.7
1987 1238 0.7 1157.7 0.7
1988 1256 0.7 1172.2 0.7
1989 1399 0.8 1287.2 0.8
1990 1452 0.8 1337.7 0.8
1991 1369 0.7 1260.3 0.8
1992 1358 0.7 1250.0 0.8
1993 1365 0.7 1257.7 0.8
1994 976 0.6 888.4 0.6
1995 950 0.6 865.7 0.6
1996 1533 0.9 1419.3 0.9
1997 1386 0.8 1310.1 0.9
1998 1499 0.9 1385.2 0.9
1999 1490 0.9 1393.0 0.9
2000 1126 0.8 5.2 1086.4 0.9
2001 1318 1.0 6.1 1269.1 1.0
2002 1131 0.9 5.1 1082.7 0.9
2003 1285 1.0 5.8 1233.5 1.1
2004 1523 1.2 6.7 1449.9 1.2
2005 1967 1.5 8.3 1866.7 1.6
2006 1790 1.4 7.2 1704.3 1.4
2007 1907 1.5 7.3 1810.1 1.5
2008 1907 1.4 7.3 1808.5 1.4
2009 2072 1.5 8.0 1966.5 1.5
2010 2121 1.5 8.1 2023.5 1.5
2011 1986 1.4 7.4 1891.1 1.4
2012 1988 1.4 7.2 1900.3 1.4
2013 1952 1.3 7.0 1864.6 1.4
2014 2073 1.4 7.2 1985.3 1.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SKEDSMO (AKERSHUS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 219 205.8
KULTURDEPARTEMENTET 11 11.0
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 32 30.3
FORSVARSDEPARTEMENTET 649 631.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 281 249.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 268 260.2
DOMSTOLENE I NORGE 34 32.7
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 93 91.1
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 403 393.2
FINANSDEPARTEMENTET 80 76.9
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SKEDSMO (AKERSHUS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 16.8
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 11 11.0
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 32 30.3
FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSDEPARTEMENTET 649 631.6
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 281 249.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 90 85.5
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 10 10.0
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 69 67.6
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 97 95.1
NAV AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 80 76.4
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 122 112.6
NORSK AKKREDITERING NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 23.5
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 132 129.5
ROMERIKE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 306 298.1
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 3 2.6
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 77 74.3
STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 45.3
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 24 22.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SKEDSMO (AKERSHUS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:2:2 ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS ARBEIDSTILSYNET ØSTFOLD OG AKERSHUS TILSYNSKONTOR LILLESTRØM ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 16.8
89:51:1:24 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I LILLESTRØM KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:1:40 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I SKEDSMO KULTURDEPARTEMENTET 6 6.0
89:51:1:45 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I STRØMMEN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
83:6:2:1:12 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET NEDRE ROMERIKE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.1
83:6:2:1:36 BUFETAT ØST BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING LILLESTRØM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 20 19.2
17:6:2:1 FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FORSVARSDEPARTEMENTET 649 631.6
42:8:22:2:6 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 281 249.5
13:8:77 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET LILLESTRØM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 90 85.5
50:6:1 JORDSKIFTERETTENE AKERSHUS OG OSLO JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 10 10.0
35:4:2 JUSTERVESENET JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 51 50.4
35:4:3 JUSTERVESENET JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR ØST NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 18 17.2
4:5:8:1:1 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR LILLESTRØM JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 15.3
4:5:1:2 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 81 79.8
90:2:2:2:26 NAV AKERSHUS NAV SKEDSMO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 45 43.2
90:2:2:2:29 NAV AKERSHUS NAV TILTAK AKERSHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 35 33.3
90:2:13:2 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING AKERSHUS 01 ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 122 112.6
35:6:1 NORSK AKKREDITERING NORSK AKKREDITERING NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 24 23.5
13:9:2:1:17 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLESTRØM KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 98 96.7
13:9:2:1:18 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLESTRØM TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 34 32.8
4:7:15:9:9 ROMERIKE POLITIDISTRIKT ROMERIKE POLITIKAMMER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 306 298.1
16:3:8:24 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD LILLESTRØM FINANSDEPARTEMENTET 3 2.6
16:3:2:17 SKATT ØST SKATT ØST AVD LILLESTRØM FINANSDEPARTEMENTET 77 74.3
13:12:1 STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT STATENS HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 46 45.3
59:22:85 STATSBYGG STATSBYGG ØST SKEDSMO DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
50:8:35 TINGRETTENE NEDRE ROMERIKE TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 24 22.7