FORVALTNINGSDATABASEN

KRISTIANSAND, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i KRISTIANSAND (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1624 958 2582 1608 621 2229 16 337 353
1981 1674 956 2630 1652 560 2212 22 396 418
1982 1555 861 2416 1530 484 2014 25 377 402
1983 1639 945 2584 1610 536 2146 29 409 438
1984 1619 964 2583 1570 546 2116 49 418 467
1985 1578 959 2537 1537 534 2071 41 425 466
1986 1556 1047 2603 1506 598 2104 50 449 499
1987 1571 1061 2632 1522 585 2107 49 476 525
1988 1507 1080 2587 1453 605 2058 54 475 529
1989 1520 1095 2615 1458 609 2067 62 486 548
1990 1510 1120 2630 1444 598 2042 66 522 588
1991 1502 1089 2591 1439 585 2024 63 504 567
1992 1529 1123 2652 1451 618 2069 78 505 583
1993 1578 1169 2747 1496 678 2174 82 491 573
1994 1527 1081 2608 1450 614 2064 77 467 544
1995 1465 1094 2559 1369 616 1985 96 478 574
1996 1482 1081 2563 1392 609 2001 90 472 562
1997 1490 1085 2575 1386 645 2031 104 440 544
1998 1494 1070 2564 1378 642 2020 116 428 544
1999 1574 1186 2760 1417 713 2130 157 473 630
2000 1155 855 2010 1056 500 1556 99 355 454
2001 1125 834 1959 1031 502 1533 94 332 426
2002 1151 845 1996 1043 531 1574 108 314 422
2003 1155 925 2080 1047 595 1642 108 330 438
2004 1241 1030 2271 1115 678 1793 126 352 478
2005 1230 1029 2259 1084 673 1757 146 356 502
2006 1205 1064 2269 1070 687 1757 135 377 512
2007 1216 1096 2312 1082 719 1801 134 377 511
2008 1278 1151 2429 1099 778 1877 179 373 552
2009 1272 1231 2503 1116 860 1976 156 371 527
2010 1297 1264 2561 1123 885 2008 174 379 553
2011 1283 1243 2526 1113 888 2001 170 355 525
2012 1335 1256 2591 1160 876 2036 175 380 555
2013 1351 1269 2620 1172 903 2075 179 366 545
2014 1342 1287 2629 1167 941 2108 175 346 521
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i KRISTIANSAND (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1614.7 797.5 2412.3 1608.0 621.2 2229.2 6.7 176.3 183.0
1981 1661.1 757.3 2418.4 1652.1 560.1 2212.2 9.0 197.2 206.2
1982 1541.6 675.1 2216.6 1530.3 484.1 2014.4 11.2 191.0 202.2
1983 1623.8 742.7 2366.5 1610.1 536.1 2146.1 13.7 206.6 220.4
1984 1585.8 744.5 2330.3 1570.3 546.3 2116.6 15.5 198.2 213.7
1985 1553.0 737.6 2290.7 1537.3 534.4 2071.8 15.7 203.2 218.9
1986 1525.5 813.2 2338.7 1506.3 598.4 2104.7 19.1 214.8 233.9
1987 1542.6 822.6 2365.2 1522.3 585.2 2107.6 20.2 237.3 257.6
1988 1474.8 841.8 2316.7 1453.0 605.0 2058.0 21.8 236.8 258.7
1989 1483.8 852.4 2336.2 1458.0 609.0 2067.0 25.8 243.4 269.2
1990 1472.8 862.0 2334.8 1444.0 598.0 2042.0 28.9 264.0 292.8
1991 1464.2 845.6 2309.8 1439.0 585.0 2024.0 25.2 260.6 285.8
1992 1482.0 886.7 2368.8 1451.0 618.0 2069.0 31.0 268.7 299.8
1993 1531.4 940.6 2471.9 1496.0 678.0 2174.0 35.4 262.6 297.9
1994 1484.0 870.2 2354.2 1450.0 614.0 2064.0 34.0 256.2 290.2
1995 1413.1 883.1 2296.1 1369.0 616.0 1985.0 44.0 267.1 311.1
1996 1435.8 882.3 2318.1 1392.0 609.0 2001.0 43.8 273.3 317.1
1997 1435.9 907.5 2343.4 1386.0 645.0 2031.0 49.9 262.5 312.5
1998 1435.6 899.5 2335.1 1378.0 642.0 2020.0 57.6 257.5 315.1
1999 1493.8 992.9 2486.7 1417.0 713.0 2130.0 76.8 279.9 356.7
2000 1110.5 719.5 1829.9 1056.0 500.0 1556.0 54.5 219.5 274.0
2001 1081.2 716.6 1797.8 1031.0 502.0 1533.0 50.2 214.6 264.8
2002 1099.0 727.0 1826.0 1043.0 531.0 1574.0 56.0 195.9 252.0
2003 1102.6 799.8 1902.4 1047.0 595.0 1642.0 55.6 204.8 260.4
2004 1172.9 893.1 2066.1 1115.0 678.0 1793.0 57.9 215.1 273.1
2005 1158.1 894.5 2052.6 1084.0 673.0 1757.0 74.1 221.5 295.6
2006 1133.8 923.6 2057.4 1070.0 687.0 1757.0 63.8 236.6 300.4
2007 1148.2 957.7 2105.9 1082.0 719.0 1801.0 66.2 238.7 304.9
2008 1177.7 1009.6 2187.3 1099.0 778.0 1877.0 78.7 231.6 310.3
2009 1190.2 1091.5 2281.7 1116.0 860.0 1976.0 74.2 231.5 305.7
2010 1209.3 1122.3 2331.6 1123.0 885.0 2008.0 86.3 237.3 323.6
2011 1197.6 1111.1 2308.6 1113.0 888.0 2001.0 84.6 223.1 307.6
2012 1250.3 1116.3 2366.6 1160.0 876.0 2036.0 90.3 240.3 330.6
2013 1261.7 1132.1 2393.8 1172.0 903.0 2075.0 89.7 229.1 318.8
2014 1257.3 1156.4 2413.7 1167.0 941.0 2108.0 90.3 215.4 305.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i KRISTIANSAND (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 2582 1.5 2412.3 1.5
1981 2630 1.4 2418.4 1.4
1982 2416 1.3 2216.6 1.3
1983 2584 1.4 2366.5 1.4
1984 2583 1.4 2330.3 1.4
1985 2537 1.4 2290.7 1.4
1986 2603 1.4 2338.7 1.4
1987 2632 1.4 2365.2 1.4
1988 2587 1.4 2316.7 1.4
1989 2615 1.4 2336.2 1.4
1990 2630 1.4 2334.8 1.4
1991 2591 1.4 2309.8 1.4
1992 2652 1.5 2368.8 1.4
1993 2747 1.5 2471.9 1.5
1994 2608 1.5 2354.2 1.5
1995 2559 1.5 2296.1 1.5
1996 2563 1.5 2318.1 1.5
1997 2575 1.5 2343.4 1.5
1998 2564 1.5 2335.1 1.5
1999 2760 1.6 2486.7 1.6
2000 2010 1.5 5.0 1829.9 1.5
2001 1959 1.5 4.8 1797.8 1.4
2002 1996 1.5 4.8 1826.0 1.5
2003 2080 1.7 5.0 1902.4 1.6
2004 2271 1.7 5.3 2066.1 1.7
2005 2259 1.7 5.2 2052.6 1.7
2006 2269 1.8 5.0 2057.4 1.7
2007 2312 1.8 4.8 2105.9 1.7
2008 2429 1.8 4.8 2187.3 1.8
2009 2503 1.8 5.0 2281.7 1.8
2010 2561 1.8 5.1 2331.6 1.7
2011 2526 1.7 4.9 2308.6 1.7
2012 2591 1.8 5.1 2366.6 1.7
2013 2620 1.8 5.1 2393.8 1.7
2014 2629 1.7 5.0 2413.7 1.7

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i KRISTIANSAND (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 59 54.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 444 422.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 307 287.5
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 88 75.8
FINANSDEPARTEMENTET 251 236.4
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 10 9.4
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 131 121.7
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 1.6
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 320 305.0
DOMSTOLENE I NORGE 37 33.9
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 11.8
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 968 854.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i KRISTIANSAND (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 20 19.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 315 300.2
ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.6
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 18 16.7
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 21 18.7
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 61 51.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 27 26.8
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.6
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.6
FYLKESMANNEN I VEST-AGDER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 113 104.2
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 1.6
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 12.9
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 122 116.7
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 6.6
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 84 78.9
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.2
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 11.8
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 61 55.3
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 45 43.1
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 29.2
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 150 140.2
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 183 174.1
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 8.4
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.8
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 6 5.8
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 64 56.3
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 55 51.8
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.5
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 24 22.2
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 8 8.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 30 27.3
TOLLREGION SØR-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 99 95.6
UNIVERSITETET I AGDER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 944 832.0
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i KRISTIANSAND (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:10 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I DOMKIRKEN KULTURDEPARTEMENTET 7 6.5
89:51:5:21 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I GRIM KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:5:33 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I LUND KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:5:41 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I ODDERNES KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
89:51:5:3 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I RANDESUND KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:5:60 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I TVEIT KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:5:65 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I VOIE KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:5:66 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I VÅGSBYGD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:13:11 AGDER POLITIDISTRIKT KRISTIANSAND POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 289 276.1
4:7:15:13:18 AGDER POLITIDISTRIKT NAMSFOGDEN I KRISTIANSAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 5.9
4:7:15:13:19 AGDER POLITIDISTRIKT RANDESUND POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.1
4:7:15:13:26 AGDER POLITIDISTRIKT VÅGSBYGD POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 10.0
90:4:2:4:2 ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE ARBEIDSTILSYNET SØR-NORGE TILSYNSKONTOR KRISTIANSAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 19.6
89:11:6 ARKIVVERKET STATSARKIVET I KRISTIANSAND S KULTURDEPARTEMENTET 18 16.7
89:51:13:5 BISPEDØMMEKONTOR AGDER BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 21 18.7
83:6:2:2:15 BUFETAT SØR BUFETAT SØR AGDER OG TELEMARK UNGDOMSSENTER HANSGÅRDEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 25 18.0
83:6:2:2:33 BUFETAT SØR BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING KRISTIANSAND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 24 22.6
83:6:2:2:6 BUFETAT SØR BUFETAT SØR MST AGDER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 10.4
4:11:1:4 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION SØR-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
4:11:2:23 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) VEST-AGDER SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 6.0
16:8:4 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD KRISTIANSAND FINANSDEPARTEMENTET 27 26.8
35:14:2:3 FISKERIDIREKTORATET REGION SØR FISKERIKONTORET KRISTIANSAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.6
83:3:3 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET AUST-AGDER VEST-AGDER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.6
59:15:10:1 FYLKESMANNEN I VEST-AGDER FYLKESMANNEN I VEST-AGDER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 113 104.2
83:2:7 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER AGDER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.3
39:2:2:15 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I VEST-AGDER HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 1.6
83:5:5 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 12.9
13:8:70 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET KRISTIANSAND INFRASTRUKTUR/PROSJEK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 82 78.9
13:8:71 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET KRISTIANSAND TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 40 37.8
50:6:12 JORDSKIFTERETTENE MARNAR JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 7 6.6
4:3:1:2 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I AGDER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
4:5:8:3:1 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET AGDER FRIOMSORGSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 25 23.0
4:5:8:3:10 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRISTIANSAND FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 42 41.2
4:5:8:3:11 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRISTIANSAND FENGSEL SOLHOLMEN OVERGANGSBOLIG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 17 14.7
13:14:2:8 KYSTVERKET SØRØST KRISTIANSAND LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.2
13:14:2:16 KYSTVERKET SØRØST SKAGERAK SJØTRAFIKKAVDELING AVD KRISTIANSAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
11:5:2:4:9 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR VEST-AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 12 11.8
90:2:13:36 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 61 55.3
90:2:6:16 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 45 43.1
90:2:8:5 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN NAV KLAGEINSTANS SØR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 30 29.2
90:2:2:10:1 NAV VEST-AGDER NAV ARBEIDSLIVSSENTER VEST-AGDER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 20 19.4
90:2:2:10:2 NAV VEST-AGDER NAV ARBEIDSRÅDGIVNING VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 4.5
90:2:2:10:9 NAV VEST-AGDER NAV INTRO KRISTIANSAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 6 6.0
90:2:2:10:23 NAV VEST-AGDER NAV KRISTIANSAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 87 80.1
90:2:2:10:21 NAV VEST-AGDER NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 31 30.2
13:9:2:2:10 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR KRISTIANSAND KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 140 135.2
13:9:2:2:11 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR KRISTIANSAND TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 43 38.9
4:3:5:7 RIKSADVOKATEN STATSADVOKATEN I AGDER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 10 8.4
35:10:8 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON KRISTIANSAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 6 5.8
16:3:8:19 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD KRISTIANSAND FINANSDEPARTEMENTET 6 5.8
16:3:9:4 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN SØR AVD KRISTIANSAND FINANSDEPARTEMENTET 64 56.3
16:3:3:15 SKATT SØR SKATT SØR AVD KRISTIANSAND FINANSDEPARTEMENTET 55 51.8
59:21:5 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK KRISTIANSAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 9.5
42:2:12:16 STATPED STATPED KRISTIANSAND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 24 22.2
59:22:46 STATSBYGG STATSBYGG SØR KRISTIANSAND S DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 8 8.0
50:8:29 TINGRETTENE KRISTIANSAND TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 30 27.3
16:5:2:3:3 TOLLREGION SØR-NORGE KRISTIANSAND REGIONTOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 99 95.6
42:8:2:7:1 UNIVERSITETET I AGDER UNIVERSITETET I AGDER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 944 832.0
4:18:5 UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSDIREKTORATET REGION SØR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 13.0
4:7:8:7 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 5 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0