Forvaltningsdatabasen

STAVANGER, ROGALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i STAVANGER (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2088 1295 3383 2053 805 2858 35 490 525
1981 2121 1445 3566 2069 936 3005 52 509 561
1982 2065 1412 3477 2005 910 2915 60 502 562
1983 2194 1554 3748 2133 982 3115 61 572 633
1984 2268 1615 3883 2186 990 3176 82 625 707
1985 2277 1625 3902 2191 1010 3201 86 615 701
1986 2361 1767 4128 2268 1117 3385 93 650 743
1987 2286 1877 4163 2206 1227 3433 80 650 730
1988 2181 1822 4003 2085 1162 3247 96 660 756
1989 2229 1828 4057 2130 1194 3324 99 634 733
1990 2210 1863 4073 2116 1206 3322 94 657 751
1991 2155 1850 4005 2037 1151 3188 118 699 817
1992 2164 1826 3990 2049 1184 3233 115 642 757
1993 2256 2056 4312 2133 1275 3408 123 781 904
1994 2044 2051 4095 1898 1283 3181 146 768 914
1995 2142 1877 4019 1996 1181 3177 146 696 842
1996 2202 1893 4095 2022 1228 3250 180 665 845
1997 2040 1881 3921 1858 1193 3051 182 688 870
1998 2031 1854 3885 1807 1157 2964 224 697 921
1999 2042 1890 3932 1829 1241 3070 213 649 862
2000 1538 1496 3034 1403 1011 2414 135 485 620
2001 1720 1535 3255 1569 1022 2591 151 513 664
2002 1590 1614 3204 1446 1101 2547 144 513 657
2003 1479 1515 2994 1350 1064 2414 129 451 580
2004 1608 1691 3299 1445 1183 2628 163 508 671
2005 1655 1771 3426 1478 1236 2714 177 535 712
2006 1665 1791 3456 1495 1246 2741 170 545 715
2007 1610 1857 3467 1433 1334 2767 177 523 700
2008 1624 1865 3489 1452 1389 2841 172 476 648
2009 1708 1900 3608 1512 1463 2975 196 437 633
2010 1716 1983 3699 1502 1511 3013 214 472 686
2011 1711 2027 3738 1466 1493 2959 245 534 779
2012 1754 2068 3822 1476 1543 3019 278 525 803
2013 1769 2152 3921 1509 1633 3142 260 519 779
2014 1796 2128 3924 1545 1676 3221 251 452 703
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i STAVANGER (ROGALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2069.4 1061.7 3131.1 2057.8 805.0 2862.9 11.6 256.7 268.2
1981 2094.5 1204.6 3299.1 2075.4 936.3 3011.7 19.1 268.3 287.4
1982 2030.7 1174.9 3205.6 2010.4 910.2 2920.6 20.4 264.7 285.1
1983 2161.6 1281.5 3443.0 2137.6 982.3 3119.9 24.0 299.2 323.2
1984 2218.2 1311.3 3529.5 2192.1 990.1 3182.2 26.2 321.1 347.3
1985 2230.4 1326.6 3557.1 2201.0 1010.2 3211.1 29.5 316.4 345.9
1986 2310.5 1449.9 3760.3 2278.0 1117.1 3395.1 32.5 332.7 365.2
1987 2239.2 1570.8 3810.0 2206.6 1227.3 3433.9 32.6 343.5 376.1
1988 2124.9 1519.1 3644.1 2085.4 1162.2 3247.5 39.5 357.0 396.5
1989 2168.3 1539.9 3708.3 2130.0 1194.0 3324.0 38.3 345.9 384.3
1990 2149.7 1569.1 3718.8 2116.0 1206.0 3322.0 33.7 363.1 396.8
1991 2080.3 1544.7 3625.0 2037.0 1151.0 3188.0 43.3 393.7 437.0
1992 2089.1 1549.8 3638.9 2049.1 1184.0 3233.1 40.0 365.8 405.8
1993 2173.7 1713.3 3887.0 2133.0 1275.0 3408.0 40.7 438.4 479.0
1994 1955.6 1726.7 3682.3 1898.0 1283.0 3181.0 57.6 443.7 501.3
1995 2047.8 1586.4 3634.2 1996.0 1181.0 3177.0 51.8 405.4 457.2
1996 2093.1 1621.8 3714.8 2022.0 1228.0 3250.0 71.1 393.8 464.8
1997 1927.0 1601.5 3528.4 1858.0 1193.0 3051.0 69.0 408.5 477.4
1998 1895.1 1577.3 3472.4 1807.0 1157.0 2964.0 88.1 420.3 508.4
1999 1919.6 1642.5 3562.1 1829.0 1241.0 3070.0 90.6 401.5 492.1
2000 1468.3 1331.6 2800.0 1403.0 1011.0 2414.0 65.3 320.6 386.0
2001 1645.4 1360.1 3005.4 1569.0 1022.0 2591.0 76.4 338.1 414.4
2002 1517.3 1441.3 2958.6 1446.0 1101.0 2547.0 71.3 340.3 411.6
2003 1409.6 1365.3 2774.8 1350.0 1064.0 2414.0 59.6 301.3 360.8
2004 1518.6 1521.8 3040.4 1445.0 1183.0 2628.0 73.6 338.8 412.4
2005 1564.2 1592.3 3156.5 1478.0 1236.0 2714.0 86.2 356.3 442.5
2006 1577.5 1608.6 3186.1 1495.0 1246.0 2741.0 82.5 362.6 445.1
2007 1514.8 1679.3 3194.1 1433.0 1334.0 2767.0 81.8 345.3 427.1
2008 1526.3 1700.2 3226.4 1452.0 1389.0 2841.0 74.3 311.2 385.5
2009 1591.4 1738.6 3330.0 1512.0 1463.0 2975.0 79.4 275.6 355.0
2010 1586.0 1808.2 3394.2 1502.0 1511.0 3013.0 84.0 297.2 381.2
2011 1567.7 1832.1 3399.7 1466.0 1493.0 2959.0 101.7 339.1 440.7
2012 1589.1 1869.4 3458.5 1476.0 1543.0 3019.0 113.1 326.5 439.5
2013 1619.9 1956.8 3576.7 1509.0 1633.0 3142.0 110.9 323.8 434.7
2014 1649.2 1953.7 3602.9 1545.0 1676.0 3221.0 104.2 277.7 381.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i STAVANGER (ROGALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 3383 1.9 3131.1 1.9
1981 3566 1.9 3299.1 1.9
1982 3477 1.9 3205.6 1.9
1983 3748 2.0 3443.0 2.0
1984 3883 2.1 3529.5 2.1
1985 3902 2.1 3557.1 2.1
1986 4128 2.2 3760.3 2.2
1987 4163 2.2 3810.0 2.2
1988 4003 2.2 3644.1 2.2
1989 4057 2.2 3708.3 2.2
1990 4073 2.2 3718.8 2.2
1991 4005 2.2 3625.0 2.2
1992 3990 2.2 3638.9 2.2
1993 4312 2.3 3887.0 2.3
1994 4095 2.4 3682.3 2.4
1995 4019 2.4 3634.2 2.4
1996 4095 2.4 3714.8 2.4
1997 3921 2.3 3528.4 2.3
1998 3885 2.3 3472.4 2.3
1999 3932 2.3 3562.1 2.3
2000 3034 2.3 4.8 2800.0 2.2
2001 3255 2.4 4.8 3005.4 2.4
2002 3204 2.5 4.8 2958.6 2.5
2003 2994 2.4 4.6 2774.8 2.4
2004 3299 2.5 5.0 3040.4 2.5
2005 3426 2.6 5.1 3156.5 2.7
2006 3456 2.7 4.7 3186.1 2.7
2007 3467 2.6 4.4 3194.1 2.6
2008 3489 2.6 4.4 3226.4 2.6
2009 3608 2.6 4.6 3330.0 2.6
2010 3699 2.6 4.7 3394.2 2.5
2011 3738 2.6 4.6 3399.7 2.5
2012 3822 2.6 4.6 3458.5 2.6
2013 3921 2.6 4.6 3576.7 2.6
2014 3924 2.6 4.7 3602.9 2.6

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i STAVANGER (ROGALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 391 369.6
KULTURDEPARTEMENTET 70 58.9
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 119 95.7
FINANSDEPARTEMENTET 531 503.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 305 289.2
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 277 269.5
DOMSTOLENE I NORGE 37 35.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 644 617.3
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 213 206.7
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1327 1146.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i STAVANGER (ROGALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.0
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 17 13.4
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 22 17.9
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 105 82.4
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 42 40.9
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.8
FYLKESMANNEN I ROGALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 161 148.6
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 9.5
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 26.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 6.7
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 138 128.2
NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 212 198.1
OLJEDIREKTORATET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 213 206.7
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
PETROLEUMSTILSYNET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 168 161.5
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 251 243.5
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.0
ROGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 488 472.6
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 5 4.6
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 434 411.9
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 130 126.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.5
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 14 13.8
STAVANGER BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 28 25.2
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 30 29.0
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 50 46.4
UNIVERSITETET I STAVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1297 1117.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i STAVANGER (ROGALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:5:3 ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET TILSYNSKONTOR STAVANGER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.0
89:11:8 ARKIVVERKET STATSARKIVET I STAVANGER KULTURDEPARTEMENTET 17 13.4
89:51:13:6 BISPEDØMMEKONTOR STAVANGER BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 22 17.9
83:6:2:3:29 BUFETAT VEST BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING STAVANGER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 39 35.5
83:6:2:3:58 BUFETAT VEST BUFETAT VEST STAVANGER BARNEVERNSENTER LINDØY BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 66 46.9
16:8:2 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD STAVANGER FINANSDEPARTEMENTET 42 40.9
83:3:11 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET ROGALAND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 3.8
59:15:11:1 FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 161 148.6
83:2:8 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER ROGALAND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 9.5
39:2:2:11 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I ROGALAND HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 5.0
13:8:122 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET STAVANGER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 26 26.0
50:6:27 JORDSKIFTERETTENE SØR-ROGALAND JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 7 6.7
4:3:1:12 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I ROGALAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 5 4.5
4:5:8:3:7 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET AUKLEND OVERGANGSBOLIG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 14.4
4:5:8:3:13 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR STAVANGER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 26 23.2
4:5:8:3:15 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET STAVANGER FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 92 90.5
90:2:2:11:28 NAV ROGALAND NAV ARBEIDSLIVSSENTER ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 35 33.3
90:2:2:11:1 NAV ROGALAND NAV ARBEIDSRÅDGIVNING ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 7 6.9
90:2:2:11:5 NAV ROGALAND NAV EIGANES OG TASTA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 29.5
90:2:2:11:15 NAV ROGALAND NAV HILLEVÅG OG HINNA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 39 38.2
90:2:2:11:17 NAV ROGALAND NAV HUNDVÅG/STORHAUG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 36 33.9
90:2:2:11:23 NAV ROGALAND NAV MADLA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 32 29.5
90:2:2:11:42 NAV ROGALAND NAV MARKED MIDT-ROGALND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 8.2
90:2:2:11:27 NAV ROGALAND NAV ROGALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 21 18.6
26:3:1 OLJEDIREKTORATET OLJEDIREKTORATET AVD HOVEDKONTOR OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 213 206.7
89:51:2:5 OSLO BISPEDØMME DØVEPROSTIET STAVANGER KULTURDEPARTEMENTET 3 2.5
90:6:1 PETROLEUMSTILSYNET PETROLEUMSTILSYNET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 168 161.5
13:9:2:3:15 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST STAVANGER KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 251 243.5
4:3:5:6 RIKSADVOKATEN ROGALAND STATSADVOKATEMBETER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 13 12.0
4:7:15:14:9 ROGALAND POLITIDISTRIKT NAMSFOGDEN I STAVANGER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 18.9
4:7:15:14:11 ROGALAND POLITIDISTRIKT POLITIHUSET I STAVANGER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 467 453.7
35:10:14 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON STAVANGER NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
16:3:8:39 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD STAVANGER FINANSDEPARTEMENTET 5 4.6
16:3:4:34 SKATT VEST SKATT VEST AVD STAVANGER FINANSDEPARTEMENTET 434 411.9
59:21:8 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK DIVISJON SJØ KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 122 119.6
59:21:10 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK STAVANGER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 8 7.2
42:16:3 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STAVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.5
42:2:12:30 STATPED STATPED STAVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.6
59:22:66 STATSBYGG STATSBYGG VEST STAVANGER DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 14 13.8
89:51:6:3 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I BEKKEFARET SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:12 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I GAUSEL SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:15 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I HAFRSFJORD SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:17 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I HILLEVÅG SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:18 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I HINNA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:6:20 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I HUNDVÅG SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 1.9
89:51:6:23 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I KAMPEN SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:6:28 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I MADLAMARK SOKN KULTURDEPARTEMENTET 3 2.8
89:51:6:44 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I STAVANGER DOMKIRKE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 6 5.3
89:51:6:42 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I ST. JOHANNES SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 0.6
89:51:6:43 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I ST PETRI SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:47 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I SUNDE SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:50 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I TASTA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 4 2.5
89:51:6:52 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I TJENSVOLL SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:6:55 STAVANGER BISPEDØMME PRESTESKAPET I VARDEN SOKN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:54 TINGRETTENE STAVANGER TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 30 29.0
16:5:2:4:4 TOLLREGION VEST-NORGE STAVANGER TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 50 46.4
42:8:2:3:1 UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1161 1011.1
42:8:2:3:2 UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER ARKEOLOGISK MUSEUM KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 72 66.4
42:8:2:3:3 UNIVERSITETET I STAVANGER UNIVERSITETET I STAVANGER INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 64 39.9