FORVALTNINGSDATABASEN

FØRDE, SOGN OG FJORDANE

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i FØRDE (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 250 178 428 247 99 346 3 79 82
1981 281 223 504 277 123 400 4 100 104
1982 276 220 496 266 124 390 10 96 106
1983 304 253 557 292 129 421 12 124 136
1984 304 314 618 290 133 423 14 181 195
1985 298 292 590 284 128 412 14 164 178
1986 295 289 584 278 125 403 17 164 181
1987 291 284 575 266 146 412 25 138 163
1988 265 271 536 247 147 394 18 124 142
1989 267 268 535 247 147 394 20 121 141
1990 258 219 477 242 140 382 16 79 95
1991 246 223 469 232 138 370 14 85 99
1992 249 227 476 233 134 367 16 93 109
1993 303 214 517 279 125 404 24 89 113
1994 152 160 312 134 85 219 18 75 93
1995 159 173 332 140 94 234 19 79 98
1996 173 181 354 151 105 256 22 76 98
1997 173 184 357 148 100 248 25 84 109
1998 173 172 345 144 94 238 29 78 107
1999 174 188 362 151 108 259 23 80 103
2000 142 130 272 119 74 193 23 56 79
2001 214 157 371 193 89 282 21 68 89
2002 150 150 300 138 90 228 12 60 72
2003 149 154 303 138 95 233 11 59 70
2004 173 191 364 154 130 284 19 61 80
2005 177 202 379 158 130 288 19 72 91
2006 180 214 394 164 140 304 16 74 90
2007 182 230 412 163 165 328 19 65 84
2008 176 234 410 159 173 332 17 61 78
2009 182 243 425 161 166 327 21 77 98
2010 193 251 444 173 185 358 20 66 86
2011 206 253 459 180 186 366 26 67 93
2012 208 264 472 181 191 372 27 73 100
2013 187 260 447 160 183 343 27 77 104
2014 191 280 471 169 209 378 22 71 93
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i FØRDE (SOGN OG FJORDANE)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 248.8 139.1 387.9 247.0 99.0 346.0 1.8 40.1 41.9
1981 279.3 170.8 450.1 277.0 123.0 400.0 2.3 47.8 50.1
1982 271.5 170.5 442.0 266.0 124.0 390.0 5.4 46.5 52.0
1983 299.4 186.6 486.1 292.0 129.0 421.0 7.4 57.7 65.1
1984 297.9 210.9 508.9 290.0 133.0 423.0 7.9 77.9 85.9
1985 291.7 200.4 492.1 284.0 128.0 412.0 7.7 72.4 80.1
1986 287.1 200.4 487.5 278.0 125.0 403.0 9.1 75.4 84.5
1987 279.3 213.1 492.4 266.0 146.0 412.0 13.3 67.1 80.4
1988 256.2 206.6 462.8 247.0 147.0 394.0 9.2 59.6 68.8
1989 255.8 206.5 462.3 247.0 147.0 394.0 8.8 59.5 68.3
1990 249.0 179.6 428.6 242.0 140.0 382.0 7.0 39.6 46.6
1991 239.1 182.0 421.1 232.0 138.0 370.0 7.2 44.0 51.1
1992 240.9 178.7 419.6 233.0 134.0 367.0 7.9 44.7 52.6
1993 290.4 171.4 461.8 279.0 125.0 404.0 11.4 46.4 57.8
1994 144.3 129.7 274.0 134.0 85.0 219.0 10.3 44.7 55.0
1995 149.4 140.2 289.6 140.0 94.0 234.0 9.4 46.2 55.6
1996 162.1 152.1 314.3 151.0 105.0 256.0 11.1 47.1 58.3
1997 162.1 153.4 315.5 148.0 100.0 248.0 14.1 53.4 67.5
1998 160.2 141.3 301.5 144.0 94.0 238.0 16.2 47.3 63.5
1999 164.1 155.9 320.1 151.0 108.0 259.0 13.1 47.9 61.0
2000 131.9 110.5 242.4 119.0 74.0 193.0 12.9 36.5 49.4
2001 205.1 131.4 336.5 193.0 89.0 282.0 12.1 42.4 54.5
2002 144.9 131.6 276.5 138.0 90.0 228.0 6.9 41.6 48.5
2003 145.1 135.2 280.4 138.0 95.0 233.0 7.1 40.2 47.4
2004 166.2 170.4 336.6 154.0 130.0 284.0 12.2 40.4 52.7
2005 169.8 178.7 348.5 158.0 130.0 288.0 11.8 48.7 60.5
2006 174.4 187.8 362.2 164.0 140.0 304.0 10.4 47.8 58.2
2007 173.6 207.9 381.5 163.0 165.0 328.0 10.6 42.9 53.5
2008 167.9 212.5 380.3 159.0 173.0 332.0 8.9 39.5 48.3
2009 171.0 215.0 386.0 161.0 166.0 327.0 10.0 49.0 59.0
2010 182.1 225.2 407.2 173.0 185.0 358.0 9.1 40.2 49.2
2011 191.6 228.9 420.4 180.0 186.0 366.0 11.6 42.9 54.4
2012 194.4 235.8 430.3 181.0 191.0 372.0 13.4 44.8 58.3
2013 175.1 228.8 404.0 160.0 183.0 343.0 15.1 45.8 61.0
2014 180.9 253.2 434.0 169.0 209.0 378.0 11.9 44.2 56.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i FØRDE (SOGN OG FJORDANE)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 428 0.2 387.9 0.2
1981 504 0.3 450.1 0.3
1982 496 0.3 442.0 0.3
1983 557 0.3 486.1 0.3
1984 618 0.3 508.9 0.3
1985 590 0.3 492.1 0.3
1986 584 0.3 487.5 0.3
1987 575 0.3 492.4 0.3
1988 536 0.3 462.8 0.3
1989 535 0.3 462.3 0.3
1990 477 0.3 428.6 0.3
1991 469 0.3 421.1 0.3
1992 476 0.3 419.6 0.3
1993 517 0.3 461.8 0.3
1994 312 0.2 274.0 0.2
1995 332 0.2 289.6 0.2
1996 354 0.2 314.3 0.2
1997 357 0.2 315.5 0.2
1998 345 0.2 301.5 0.2
1999 362 0.2 320.1 0.2
2000 272 0.2 3.6 242.4 0.2
2001 371 0.3 4.8 336.5 0.3
2002 300 0.2 3.8 276.5 0.2
2003 303 0.2 3.9 280.4 0.2
2004 364 0.3 4.6 336.6 0.3
2005 379 0.3 4.6 348.5 0.3
2006 394 0.3 4.6 362.2 0.3
2007 412 0.3 4.7 381.5 0.3
2008 410 0.3 4.7 380.3 0.3
2009 425 0.3 4.7 386.0 0.3
2010 444 0.3 5.0 407.2 0.3
2011 459 0.3 5.1 420.4 0.3
2012 472 0.3 5.2 430.3 0.3
2013 447 0.3 4.8 404.0 0.3
2014 471 0.3 5.0 434.0 0.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i FØRDE (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 74 69.3
KULTURDEPARTEMENTET 74 70.4
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 68 58.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 23 21.2
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 2.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 75 61.8
DOMSTOLENE I NORGE 18 17.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 26 25.3
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 18 17.4
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 21 21.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 53 50.4
FINANSDEPARTEMENTET 19 18.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i FØRDE (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.4
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 68 58.8
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 22 20.2
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 2.0
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 74 60.8
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 9 8.6
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET KULTURDEPARTEMENTET 70 66.4
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 18 17.4
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 18.5
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 31 28.4
NAV SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.1
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 21 21.0
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 53 50.4
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 19 18.8
SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 23.3
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 9 9.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i FØRDE (SOGN OG FJORDANE), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:5:1 ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET TILSYNSKONTOR FØRDE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 11 10.4
89:51:7:22 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I FØRDE KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
83:6:2:3:28 BUFETAT VEST BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING SOGN OG FJORDANE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 14.7
83:6:2:3:48 BUFETAT VEST BUFETAT VEST SOGN OG FJORDANE BARNE- OG FORELDRESENTER AVD VIEVEGEN FØRDE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 51 44.1
59:15:14:2 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE AVD FØRDE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 22 20.2
39:2:2:12 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I SOGN OG FJORDANE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 2 2.0
42:8:22:12:1 HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE FØRDE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 74 60.8
50:6:25 JORDSKIFTERETTENE SUNNFJORD OG YTRE SOGN JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 9 8.6
4:3:1:14 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I SOGN OG FJORDANE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 2 2.0
89:31:1 LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET LOTTERI- OG STIFTELSESTILSYNET KULTURDEPARTEMENTET 70 66.4
11:5:2:5:7 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SUNNFJORD OG YTRE SOGN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 14.4
11:5:2:5:8 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SUNNFJORD OG YTRE SOGN KJØTTKONTROL LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 3 3.0
90:2:13:27 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING SOGN OG FJORDANE AVD FØRDE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 18.5
90:2:6:12 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL SOGN OG FJORDANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 31 28.4
90:2:2:14:11 NAV SOGN OG FJORDANE NAV FØRDE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 12.1
26:2:7 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION VEST OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 15 15.0
26:2:8 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION VEST ANLEGG OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 6 6.0
13:9:2:3:4 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST FØRDE KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 39 37.0
13:9:2:3:5 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST FØRDE TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.4
16:3:4:16 SKATT VEST SKATT VEST AVD FØRDE FINANSDEPARTEMENTET 19 18.8
4:7:15:17:8 SOGN OG FJORDANE POLITIDISTRIKT FØRDE OG NAUSTDAL LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 23.3
42:2:12:8 STATPED STATPED FØRDE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
59:22:61 STATSBYGG STATSBYGG VEST FØRDE DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:11 TINGRETTENE FJORDANE TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 9 9.0