FORVALTNINGSDATABASEN

BODØ, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BODØ (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1134 807 1941 1101 569 1670 33 238 271
1981 1180 769 1949 1144 524 1668 36 245 281
1982 1010 768 1778 983 499 1482 27 269 296
1983 1125 853 1978 1091 532 1623 34 321 355
1984 1170 856 2026 1125 537 1662 45 319 364
1985 1180 865 2045 1136 557 1693 44 308 352
1986 1181 918 2099 1133 615 1748 48 303 351
1987 1192 953 2145 1133 641 1774 59 312 371
1988 1173 976 2149 1094 664 1758 79 312 391
1989 1149 998 2147 1080 697 1777 69 301 370
1990 1203 1026 2229 1139 726 1865 64 300 364
1991 1256 1158 2414 1182 822 2004 74 336 410
1992 1343 1146 2489 1245 796 2041 98 350 448
1993 1423 1199 2622 1324 819 2143 99 380 479
1994 1188 1097 2285 1101 736 1837 87 361 448
1995 1196 1054 2250 1107 733 1840 89 321 410
1996 1153 1009 2162 1062 675 1737 91 334 425
1997 1174 991 2165 1068 680 1748 106 311 417
1998 1109 949 2058 1009 659 1668 100 290 390
1999 1142 949 2091 1013 670 1683 129 279 408
2000 921 791 1712 841 588 1429 80 203 283
2001 1003 814 1817 913 610 1523 90 204 294
2002 977 837 1814 898 630 1528 79 207 286
2003 801 780 1581 729 601 1330 72 179 251
2004 855 864 1719 780 657 1437 75 207 282
2005 866 865 1731 766 656 1422 100 209 309
2006 908 885 1793 805 699 1504 103 186 289
2007 981 910 1891 882 736 1618 99 174 273
2008 1013 957 1970 894 787 1681 119 170 289
2009 1079 1032 2111 947 830 1777 132 202 334
2010 1079 1063 2142 956 876 1832 123 187 310
2011 1076 1091 2167 970 891 1861 106 200 306
2012 1027 1074 2101 915 898 1813 112 176 288
2013 1038 1110 2148 922 917 1839 116 193 309
2014 1073 1162 2235 956 989 1945 117 173 290
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BODØ (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1115.7 691.6 1807.3 1101.0 569.0 1670.0 14.7 122.6 137.3
1981 1160.6 652.6 1813.2 1144.0 524.0 1668.0 16.6 128.6 145.2
1982 996.1 640.1 1636.2 983.0 499.0 1482.0 13.1 141.1 154.2
1983 1106.5 701.7 1808.2 1091.0 532.0 1623.0 15.5 169.7 185.2
1984 1141.4 701.4 1842.8 1125.0 537.0 1662.0 16.4 164.4 180.8
1985 1152.4 714.3 1866.7 1136.0 557.0 1693.0 16.4 157.3 173.7
1986 1151.2 771.2 1922.4 1133.0 615.0 1748.0 18.2 156.2 174.4
1987 1153.2 807.6 1960.8 1133.0 641.0 1774.0 20.2 166.6 186.8
1988 1124.4 826.0 1950.4 1094.0 664.0 1758.0 30.5 162.0 192.4
1989 1104.2 853.5 1957.7 1080.0 697.0 1777.0 24.2 156.5 180.7
1990 1162.2 881.8 2043.9 1139.2 726.0 1865.2 23.0 155.7 178.7
1991 1208.5 1009.0 2217.5 1182.0 822.0 2004.0 26.5 187.0 213.5
1992 1277.6 990.7 2268.4 1246.5 797.0 2043.4 31.2 193.8 224.9
1993 1361.0 1037.2 2398.2 1325.4 819.7 2145.0 35.7 217.6 253.2
1994 1134.8 956.0 2090.8 1102.2 737.0 1839.1 32.6 219.0 251.6
1995 1138.8 931.3 2070.1 1107.1 733.7 1840.8 31.7 197.6 229.3
1996 1098.2 870.0 1968.2 1062.0 675.0 1737.0 36.2 195.0 231.2
1997 1113.3 866.7 1980.1 1068.0 680.0 1748.0 45.3 186.7 232.1
1998 1047.3 834.2 1881.6 1009.0 659.0 1668.0 38.3 175.2 213.6
1999 1069.4 842.5 1911.9 1013.0 670.0 1683.0 56.4 172.5 228.9
2000 882.6 720.4 1603.0 841.0 588.0 1429.0 41.6 132.4 174.0
2001 957.7 739.5 1697.2 913.0 610.0 1523.0 44.7 129.5 174.2
2002 935.8 761.7 1697.5 898.0 630.0 1528.0 37.8 131.6 169.5
2003 763.3 714.7 1478.0 729.0 601.0 1330.0 34.3 113.7 148.0
2004 816.4 787.1 1603.4 780.0 657.0 1437.0 36.4 130.1 166.4
2005 813.4 779.8 1593.2 766.0 656.0 1422.0 47.4 123.8 171.2
2006 853.9 814.4 1668.3 805.0 699.0 1504.0 48.9 115.4 164.3
2007 929.3 841.6 1770.8 882.0 736.0 1618.0 47.3 105.6 152.8
2008 945.8 887.7 1833.5 894.0 787.0 1681.0 51.8 100.7 152.5
2009 1006.3 951.8 1958.1 947.0 830.0 1777.0 59.3 121.8 181.1
2010 1016.0 987.4 2003.4 956.0 876.0 1832.0 60.0 111.4 171.4
2011 1018.0 1013.0 2030.9 970.0 891.0 1861.0 48.0 121.9 169.9
2012 971.5 1007.9 1979.4 915.0 898.0 1813.0 56.5 109.9 166.4
2013 978.0 1035.5 2013.4 922.0 917.0 1839.0 56.0 118.5 174.5
2014 1012.8 1088.5 2101.3 956.0 989.0 1945.0 56.8 99.5 156.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BODØ (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 1941 1.1 1807.3 1.1
1981 1949 1.1 1813.2 1.1
1982 1778 1.0 1636.2 1.0
1983 1978 1.1 1808.2 1.0
1984 2026 1.1 1842.8 1.1
1985 2045 1.1 1866.7 1.1
1986 2099 1.1 1922.4 1.1
1987 2145 1.1 1960.8 1.1
1988 2149 1.2 1950.4 1.2
1989 2147 1.2 1957.7 1.2
1990 2229 1.2 2043.9 1.2
1991 2414 1.3 2217.5 1.3
1992 2489 1.4 2268.4 1.4
1993 2622 1.4 2398.2 1.4
1994 2285 1.3 2090.8 1.4
1995 2250 1.3 2070.1 1.3
1996 2162 1.3 1968.2 1.3
1997 2165 1.3 1980.1 1.3
1998 2058 1.2 1881.6 1.2
1999 2091 1.2 1911.9 1.2
2000 1712 1.3 7.4 1603.0 1.3
2001 1817 1.3 7.7 1697.2 1.4
2002 1814 1.4 7.4 1697.5 1.4
2003 1581 1.3 6.4 1478.0 1.3
2004 1719 1.3 6.9 1603.4 1.3
2005 1731 1.3 6.9 1593.2 1.3
2006 1793 1.4 7.0 1668.3 1.4
2007 1891 1.4 7.1 1770.8 1.5
2008 1970 1.5 7.4 1833.5 1.5
2009 2111 1.5 8.1 1958.1 1.5
2010 2142 1.5 8.1 2003.4 1.5
2011 2167 1.5 8.0 2030.9 1.5
2012 2101 1.4 7.7 1979.4 1.5
2013 2148 1.4 7.8 2013.4 1.5
2014 2235 1.5 8.0 2101.3 1.5

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BODØ (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 307 288.2
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 22 21.9
KULTURDEPARTEMENTET 32 28.9
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 82 76.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 331 321.2
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 20 19.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 180 174.3
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
HUSBANKEN 35 34.2
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 607 536.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 441 429.6
DOMSTOLENE I NORGE 18 16.8
FINANSDEPARTEMENTET 155 148.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BODØ (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 25 25.0
BIOFORSK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.9
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 17 15.7
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 69 64.7
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.5
FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 15 14.6
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 4.5
FYLKESMANNEN I NORDLAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 163 157.3
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.5
GENERALADVOKATEMBETET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 21.0
HUSBANKEN HUSBANKEN 35 34.2
HØGSKOLEN I NARVIK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7 3.8
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.6
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 6.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 87 83.6
KYSTVERKET NORDLAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
LUFTFARTSTILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 174 169.6
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 13.0
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 63 56.9
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 72 69.7
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 147 136.6
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
POLITIHØGSKOLEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 36 35.7
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 246 239.4
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.5
SALTEN POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 158 153.4
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 6 6.0
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 40 38.5
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 82 78.5
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 10.0
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.8
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 15 13.2
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 12 10.8
TOLLREGION MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 27 25.7
UNIVERSITETET I NORDLAND KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 590 523.1
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BODØ (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:7:3 ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGE TILSYNSKONTOR BODØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 25 25.0
11:6:6 BIOFORSK BIOFORSK NORD BODØ LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.9
89:51:13:10 BISPEDØMMEKONTOR SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 17 15.7
83:6:2:5:3 BUFETAT NORD BUFETAT NORD BODØ UNGDOMSHJEM BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 31 28.5
83:6:2:5:5 BUFETAT NORD BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I BODØ BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.2
83:6:2:5:28 BUFETAT NORD BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING BODØ BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 26 25.0
83:6:2:5:16 BUFETAT NORD BUFETAT NORD MST BODØ BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
4:11:2:11 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) NORDLAND SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.5
35:14:6:6 FISKERIDIREKTORATET REGION NORDLAND REGIONKONTORET BODØ NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 15 14.6
83:3:9 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET NORDLAND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 4.5
59:15:18:1 FYLKESMANNEN I NORDLAND FYLKESMANNEN I NORDLAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 163 157.3
83:2:12 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER NORDLAND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 8 7.5
4:3:6:2 GENERALADVOKATEMBETET KRIGSADVOKATENE I NORD-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
39:2:2:9 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORDLAND HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
4:13:2:1 HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE HOVEDREDNINGSSENTRALEN NORD-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 21.0
52:2 HUSBANKEN HUSBANKEN REGION BODØ HUSBANKEN 35 34.2
42:8:22:22:3 HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK FORKURS FOR INGENIØR OG MARITIM UTD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7 3.8
13:8:25 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET BODØ SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 15 14.6
50:6:24 JORDSKIFTERETTENE SALTEN JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 6 6.0
4:3:1:13 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I SALTEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
4:5:8:5:1 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BODØ FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 59 57.2
4:5:8:5:3 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BODØ OVERGANGSBOLIG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 11.6
4:5:8:5:9 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR BODØ JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.8
13:14:5:1 KYSTVERKET NORDLAND BODØ LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
13:10:2 LUFTFARTSTILSYNET LUFTFARTSTILSYNET HOVEDKONTOR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 174 169.6
11:5:2:7:7 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SALTEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 13 13.0
90:2:6:7 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 62 55.9
90:2:6:24 NAV HJELPEMIDLER NAV KOMPETANSESENTER NONITE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:9:3 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 53 50.9
90:2:9:8 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER STYRINGSENHET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 19 18.8
90:2:2:18:3 NAV NORDLAND NAV ARBEIDSRÅDGIVNING NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 9.1
90:2:2:18:7 NAV NORDLAND NAV BODØ ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 62 59.8
90:2:2:18:33 NAV NORDLAND NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 35.2
90:2:2:18:35 NAV NORDLAND NAV NORDLAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 35 32.5
11:7:3 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD BODØ LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:3:2 POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIETS FELLESTJENESTER BODØ JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:14:2 POLITIHØGSKOLEN POLITIHØGSKOLEN AVD BODØ JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 36 35.7
13:9:2:5:3 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 230 224.1
13:9:2:5:4 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 16 15.3
4:3:5:10 RIKSADVOKATEN STATSADVOKATENE I NORDLAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.5
4:7:15:24:1 SALTEN POLITIDISTRIKT BODØ POLITIHUS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 158 153.4
35:10:3 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BODØ NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 5 5.0
16:3:8:5 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD BODØ FINANSDEPARTEMENTET 6 6.0
16:3:9:3 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN NORD AVD BODØ FINANSDEPARTEMENTET 40 38.5
16:3:6:6 SKATT NORD SKATT NORD AVD BODØ FINANSDEPARTEMENTET 82 78.5
59:21:2 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK BODØ KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 10 10.0
42:2:12:7 STATPED STATPED BODØ KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 10 9.8
59:22:2 STATSBYGG STATSBYGG MIDT-NORGE BODØ DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
89:51:10:7 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME BODIN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:10:12 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME DOMKIRKENS PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 8 6.7
89:51:10:25 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KRIGSGRAVERTJENESTEN KULTURDEPARTEMENTET 1 0.5
89:51:10:35 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME RØNVIK PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:10:37 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME SALTSTRAUMEN PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:49 TINGRETTENE SALTEN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 12 10.8
16:5:2:5:1 TOLLREGION MIDT-NORGE BODØ TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 27 25.7
42:8:2:9:4 UNIVERSITETET I NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND FAK FOR BIOVITENSK OG AKVAKULTUR KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 82 75.9
42:8:2:9:5 UNIVERSITETET I NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 102 90.2
42:8:2:9:6 UNIVERSITETET I NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND FELLESADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 136 129.2
42:8:2:9:8 UNIVERSITETET I NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND HANDELSHØGSKOLEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 107 86.3
42:8:2:9:10 UNIVERSITETET I NORDLAND UNIVERSITETET I NORDLAND PROFESJONSHØGSKOLEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 163 141.6
4:7:8:11 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 8 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0