FORVALTNINGSDATABASEN

(52) Departementsområdet HUSBANKEN

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk ( ordinært regulativlønte) i (52) Departementsområdet HUSBANKEN i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 123 121.6 117 117.0 6 4.6
Kvinner 208 199.4 182 182.0 26 17.4
Totalt 331 321.0 299 299.0 32 22.0
(52) Departementsområdet HUSBANKEN sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (52) Departementsområdet HUSBANKEN per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 53 51.4
6 BUSKERUD 115 112.2
9 AUST-AGDER 29 28.7
12 HORDALAND 45 42.5
16 SØR-TRØNDELAG 36 34.5
18 NORDLAND 35 34.2
20 FINNMARK 18 17.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (52) Departementsområdet HUSBANKEN per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 53 51.4
BUSKERUD 602 DRAMMEN 115 112.2
AUST-AGDER 906 ARENDAL 29 28.7
HORDALAND 1201 BERGEN 45 42.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 36 34.5
NORDLAND 1804 BODØ 35 34.2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 18 17.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (52) Departementsområdet HUSBANKEN, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HUSBANKEN 331 321.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (52) Departementsområdet HUSBANKEN, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO HUSBANKEN 53 51.4
6 BUSKERUD HUSBANKEN 115 112.2
9 AUST-AGDER HUSBANKEN 29 28.7
12 HORDALAND HUSBANKEN 45 42.5
16 SØR-TRØNDELAG HUSBANKEN 36 34.5
18 NORDLAND HUSBANKEN 35 34.2
20 FINNMARK HUSBANKEN 18 17.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (52) Departementsområdet HUSBANKEN, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO HUSBANKEN 53 51.4
BUSKERUD 602 DRAMMEN HUSBANKEN 115 112.2
AUST-AGDER 906 ARENDAL HUSBANKEN 29 28.7
HORDALAND 1201 BERGEN HUSBANKEN 45 42.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HUSBANKEN 36 34.5
NORDLAND 1804 BODØ HUSBANKEN 35 34.2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST HUSBANKEN 18 17.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (52) Departementsområdet HUSBANKEN per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO HUSBANKEN 52:8 HUSBANKEN REGION ØST 53 51.4
BUSKERUD 602 DRAMMEN HUSBANKEN 52:3 HUSBANKEN HOVEDKONTORET 115 112.2
AUST-AGDER 906 ARENDAL HUSBANKEN 52:7 HUSBANKEN REGION SØR 29 28.7
HORDALAND 1201 BERGEN HUSBANKEN 52:6 HUSBANKEN REGION VEST 45 42.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM HUSBANKEN 52:5 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE 36 34.5
NORDLAND 1804 BODØ HUSBANKEN 52:2 HUSBANKEN REGION BODØ 35 34.2
FINNMARK 2004 HAMMERFEST HUSBANKEN 52:4 HUSBANKEN REGION HAMMERFEST 18 17.5