FORVALTNINGSDATABASEN

NARVIK, NORDLAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i NARVIK (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 782 252 1034 776 176 952 6 76 82
1981 809 278 1087 799 194 993 10 84 94
1982 785 263 1048 778 177 955 7 86 93
1983 749 280 1029 743 181 924 6 99 105
1984 739 280 1019 723 192 915 16 88 104
1985 700 294 994 687 203 890 13 91 104
1986 721 319 1040 708 222 930 13 97 110
1987 720 307 1027 706 207 913 14 100 114
1988 674 291 965 657 200 857 17 91 108
1989 667 285 952 651 186 837 16 99 115
1990 670 287 957 655 196 851 15 91 106
1991 661 299 960 647 205 852 14 94 108
1992 586 272 858 570 185 755 16 87 103
1993 547 275 822 539 192 731 8 83 91
1994 496 272 768 484 191 675 12 81 93
1995 506 264 770 493 190 683 13 74 87
1996 437 253 690 430 188 618 7 65 72
1997 421 243 664 412 186 598 9 57 66
1998 415 211 626 401 157 558 14 54 68
1999 430 211 641 398 156 554 32 55 87
2000 315 166 481 297 120 417 18 46 64
2001 316 166 482 293 125 418 23 41 64
2002 327 196 523 302 153 455 25 43 68
2003 286 169 455 259 128 387 27 41 68
2004 280 180 460 258 142 400 22 38 60
2005 284 190 474 260 151 411 24 39 63
2006 293 187 480 261 143 404 32 44 76
2007 285 189 474 253 146 399 32 43 75
2008 301 187 488 264 145 409 37 42 79
2009 313 190 503 278 147 425 35 43 78
2010 328 205 533 294 169 463 34 36 70
2011 308 196 504 273 159 432 35 37 72
2012 320 201 521 283 163 446 37 38 75
2013 311 204 515 277 167 444 34 37 71
2014 321 212 533 290 182 472 31 30 61
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i NARVIK (NORDLAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 781.7 219.3 1000.9 778.7 176.2 955.0 2.9 43.1 46.0
1981 806.8 239.6 1046.4 802.0 194.3 996.3 4.9 45.2 50.1
1982 786.1 224.0 1010.1 782.4 177.6 960.0 3.7 46.4 50.1
1983 750.6 234.6 985.2 747.4 181.4 928.8 3.2 53.3 56.5
1984 733.5 238.1 971.6 727.4 192.4 919.8 6.1 45.7 51.8
1985 698.4 251.1 949.5 691.7 203.4 895.1 6.7 47.7 54.5
1986 717.1 275.4 992.5 710.9 222.7 933.6 6.2 52.8 59.0
1987 717.4 264.4 981.8 710.7 207.6 918.3 6.7 56.8 63.5
1988 665.2 251.2 916.3 657.0 200.0 857.0 8.1 51.2 59.3
1989 659.0 239.9 898.9 651.0 186.0 837.0 8.0 53.8 61.9
1990 663.0 247.1 910.1 655.0 196.0 851.0 8.0 51.1 59.1
1991 654.1 257.4 911.5 647.0 205.0 852.0 7.1 52.4 59.5
1992 579.0 235.8 814.8 570.6 185.1 755.7 8.4 50.7 59.1
1993 543.9 238.2 782.1 539.8 192.0 731.8 4.1 46.2 50.4
1994 491.2 239.2 730.4 484.6 191.0 675.6 6.6 48.2 54.8
1995 502.4 233.1 735.5 493.5 190.0 683.5 8.9 43.1 52.0
1996 433.6 224.5 658.0 430.0 188.0 618.0 3.6 36.5 40.0
1997 415.9 220.2 636.0 412.0 186.0 598.0 3.8 34.2 38.0
1998 407.2 189.7 597.0 401.0 157.0 558.0 6.2 32.7 39.0
1999 413.1 188.6 601.7 398.0 156.0 554.0 15.1 32.6 47.7
2000 304.9 146.7 451.6 297.0 120.0 417.0 7.8 26.7 34.6
2001 302.2 150.2 452.4 293.0 125.0 418.0 9.2 25.2 34.4
2002 311.6 178.7 490.2 302.0 153.0 455.0 9.6 25.7 35.2
2003 270.7 152.6 423.3 259.0 128.0 387.0 11.7 24.6 36.3
2004 265.9 165.7 431.6 258.0 142.0 400.0 7.9 23.7 31.6
2005 269.4 172.2 441.6 260.0 151.0 411.0 9.4 21.2 30.6
2006 273.9 166.6 440.5 261.0 143.0 404.0 12.9 23.6 36.5
2007 265.2 167.7 432.9 253.0 146.0 399.0 12.2 21.7 33.9
2008 278.2 167.2 445.4 264.0 145.0 409.0 14.2 22.2 36.4
2009 291.6 169.6 461.2 278.0 147.0 425.0 13.6 22.6 36.2
2010 307.6 189.4 497.0 294.0 169.0 463.0 13.6 20.4 34.0
2011 287.2 180.8 468.0 273.0 159.0 432.0 14.2 21.8 36.0
2012 297.7 186.0 483.6 283.0 163.0 446.0 14.7 23.0 37.6
2013 290.8 188.1 478.9 277.0 167.0 444.0 13.8 21.1 34.9
2014 301.7 198.9 500.6 290.0 182.0 472.0 11.7 16.9 28.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i NARVIK (NORDLAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 1034 0.6 1000.9 0.6
1981 1087 0.6 1046.4 0.6
1982 1048 0.6 1010.1 0.6
1983 1029 0.6 985.2 0.6
1984 1019 0.6 971.6 0.6
1985 994 0.5 949.5 0.6
1986 1040 0.6 992.5 0.6
1987 1027 0.5 981.8 0.6
1988 965 0.5 916.3 0.5
1989 952 0.5 898.9 0.5
1990 957 0.5 910.1 0.5
1991 960 0.5 911.5 0.5
1992 858 0.5 814.8 0.5
1993 822 0.4 782.1 0.5
1994 768 0.5 730.4 0.5
1995 770 0.5 735.5 0.5
1996 690 0.4 658.0 0.4
1997 664 0.4 636.0 0.4
1998 626 0.4 597.0 0.4
1999 641 0.4 601.7 0.4
2000 481 0.4 5.5 451.6 0.4
2001 482 0.4 5.5 452.4 0.4
2002 523 0.4 6.0 490.2 0.4
2003 455 0.4 5.3 423.3 0.4
2004 460 0.4 5.3 431.6 0.4
2005 474 0.4 5.5 441.6 0.4
2006 480 0.4 5.4 440.5 0.4
2007 474 0.4 5.0 432.9 0.4
2008 488 0.4 5.1 445.4 0.4
2009 503 0.4 5.4 461.2 0.4
2010 533 0.4 5.7 497.0 0.4
2011 504 0.3 5.4 468.0 0.3
2012 521 0.4 5.6 483.6 0.4
2013 515 0.3 5.5 478.9 0.3
2014 533 0.4 5.6 500.6 0.4

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i NARVIK (NORDLAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18 18.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 207 181.3
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 104 102.9
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 64 61.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 29 28.2
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 21 21.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 19 18.7
FINANSDEPARTEMENTET 52 49.6
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i NARVIK (NORDLAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
HØGSKOLEN I NARVIK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 207 181.3
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 14.0
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 84 83.8
KYSTVERKET NORDLAND SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
MATTILSYNET I NORDLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 48 47.5
NAV NORDLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 29 28.2
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 21 21.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.1
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 19 18.7
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 33 31.5
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 5.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
TOLLREGION MIDT-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 19 18.1
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i NARVIK (NORDLAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:9 BUFETAT NORD BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I NARVIK BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
42:8:22:22:1 HØGSKOLEN I NARVIK HØGSKOLEN I NARVIK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 207 181.3
83:5:4 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 14 14.0
13:8:94 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NARVIK INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 65 64.8
13:8:95 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NARVIK TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 19 19.0
13:14:5:4 KYSTVERKET NORDLAND NARVIK LOSSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
11:5:2:7:6 MATTILSYNET I NORDLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR OFOTEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
4:7:15:25:11 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT NARVIK POLITIHUS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 48 47.5
90:2:2:18:31 NAV NORDLAND NAV NARVIK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 29 28.2
26:2:4 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 14 14.0
26:2:5 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD ANLEGG OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 7 7.0
13:9:2:5:16 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD NARVIK TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 14 13.1
35:9:3 REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND BRØNNØYSUNDREGISTRENE BEDRIFTSVEILEDNING NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 19 18.7
16:3:6:21 SKATT NORD SKATT NORD AVD NARVIK FINANSDEPARTEMENTET 33 31.5
59:22:27 STATSBYGG STATSBYGG NORD NARVIK DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
89:51:10:3 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME ANKENES PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:10:30 SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME NARVIK PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
50:8:43 TINGRETTENE OFOTEN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
16:5:2:5:4 TOLLREGION MIDT-NORGE NARVIK TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 19 18.1
4:18:4 UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSDIREKTORATET REGION NORD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.3