Forvaltningsdatabasen

HAMAR, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HAMAR (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 1336 711 2047 1294 463 1757 42 248 290
1993 1317 680 1997 1262 470 1732 55 210 265
1994 1008 609 1617 964 406 1370 44 203 247
1995 1151 709 1860 1108 491 1599 43 218 261
1996 1156 772 1928 1097 511 1608 59 261 320
1997 1118 707 1825 1065 467 1532 53 240 293
1998 1057 634 1691 1006 433 1439 51 201 252
1999 1070 663 1733 1002 456 1458 68 207 275
2000 662 469 1131 613 335 948 49 134 183
2001 768 507 1275 705 371 1076 63 136 199
2002 585 416 1001 546 304 850 39 112 151
2003 672 536 1208 608 372 980 64 164 228
2004 688 600 1288 623 422 1045 65 178 243
2005 678 633 1311 606 437 1043 72 196 268
2006 752 695 1447 664 508 1172 88 187 275
2007 717 715 1432 647 541 1188 70 174 244
2008 755 789 1544 680 590 1270 75 199 274
2009 794 811 1605 718 618 1336 76 193 269
2010 830 854 1684 760 668 1428 70 186 256
2011 846 868 1714 757 645 1402 89 223 312
2012 845 870 1715 764 636 1400 81 234 315
2013 876 910 1786 789 681 1470 87 229 316
2014 852 898 1750 776 685 1461 76 213 289
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HAMAR (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 1313.4 591.9 1905.3 1294.0 463.0 1757.0 19.4 128.9 148.3
1993 1286.2 587.1 1873.3 1262.0 470.0 1732.0 24.2 117.1 141.4
1994 985.5 530.3 1515.8 964.0 406.0 1370.0 21.5 124.3 145.8
1995 1128.7 618.2 1746.9 1108.0 491.0 1599.0 20.7 127.2 147.9
1996 1129.8 668.3 1798.1 1097.0 511.0 1608.0 32.8 157.3 190.1
1997 1093.8 614.7 1708.5 1065.0 467.0 1532.0 28.8 147.7 176.6
1998 1039.0 560.5 1599.4 1006.0 433.0 1439.0 33.0 127.5 160.5
1999 1047.0 596.1 1643.2 1002.0 456.0 1458.0 45.0 140.1 185.1
2000 642.7 420.4 1063.1 613.0 335.0 948.0 29.6 85.4 115.1
2001 743.2 458.1 1201.3 705.0 371.0 1076.0 38.2 87.1 125.3
2002 570.8 379.9 950.7 546.0 304.0 850.0 24.8 75.9 100.7
2003 645.4 478.0 1123.4 608.0 372.0 980.0 37.4 106.0 143.4
2004 662.6 536.6 1199.2 623.0 422.0 1045.0 39.6 114.6 154.2
2005 649.7 561.3 1211.1 606.0 437.0 1043.0 43.7 124.3 168.1
2006 716.6 630.4 1347.0 664.0 508.0 1172.0 52.6 122.4 175.0
2007 687.0 654.3 1341.4 647.0 541.0 1188.0 40.0 113.3 153.4
2008 720.9 720.4 1441.2 680.0 590.0 1270.0 40.9 130.4 171.2
2009 760.2 745.9 1506.1 718.0 618.0 1336.0 42.2 127.9 170.1
2010 799.8 788.6 1588.4 760.0 668.0 1428.0 39.8 120.6 160.4
2011 805.4 788.7 1594.1 757.0 645.0 1402.0 48.4 143.7 192.1
2012 805.9 785.4 1591.2 764.0 636.0 1400.0 41.9 149.4 191.2
2013 832.3 831.1 1663.4 789.0 681.0 1470.0 43.3 150.1 193.4
2014 817.6 826.3 1643.8 776.0 685.0 1461.0 41.6 141.3 182.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HAMAR (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1992 2047 1.1 1905.3 1.1
1993 1997 1.1 1873.3 1.1
1994 1617 1.0 1515.8 1.0
1995 1860 1.1 1746.9 1.1
1996 1928 1.1 1798.1 1.2
1997 1825 1.1 1708.5 1.1
1998 1691 1.0 1599.4 1.0
1999 1733 1.0 1643.2 1.1
2000 1131 0.8 7.0 1063.1 0.9
2001 1275 0.9 7.9 1201.3 1.0
2002 1001 0.8 6.0 950.7 0.8
2003 1208 1.0 7.2 1123.4 1.0
2004 1288 1.0 7.5 1199.2 1.0
2005 1311 1.0 7.7 1211.1 1.0
2006 1447 1.1 8.2 1347.0 1.1
2007 1432 1.1 7.8 1341.4 1.1
2008 1544 1.1 8.2 1441.2 1.2
2009 1605 1.1 8.7 1506.1 1.2
2010 1684 1.2 9.0 1588.4 1.2
2011 1714 1.2 9.0 1594.1 1.2
2012 1715 1.2 9.0 1591.2 1.2
2013 1786 1.2 9.2 1663.4 1.2
2014 1750 1.2 8.8 1643.8 1.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HAMAR (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 326 304.0
KULTURDEPARTEMENTET 40 37.4
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 34 32.5
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 286 273.5
FINANSDEPARTEMENTET 194 183.0
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 152 143.3
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 7.0
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 218 191.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 392 377.9
DOMSTOLENE I NORGE 41 37.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 31 29.3
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 29 27.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HAMAR (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 28.0
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 15 14.4
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 18 16.5
BUFETAT ØST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 34 32.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 53 50.1
FYLKESMANNEN I HEDMARK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 126 117.9
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 7 6.5
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 192 180.9
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 7.0
HØGSKOLEN I HEDMARK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 217 190.5
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 211 204.5
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 3.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 13 12.3
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 50 49.3
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 10 9.3
MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 31 29.3
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 61 56.8
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 111 101.1
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 50 47.6
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 68 63.3
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 29 27.4
REGION ØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 181 173.4
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
SKATTEDIREKTORATET FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 5 5.0
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 59 53.0
SKATT ØST FINANSDEPARTEMENTET 64 62.0
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.8
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 21 20.4
STATENS SIVILRETTSFORVALTNING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 15 12.4
TOLLREGION ØST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 12 12.0
UTDANNINGSDIREKTORATET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HAMAR (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:1:1 ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND REGIONKONTOR HAMAR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 28 28.0
89:11:4 ARKIVVERKET STATSARKIVET I HAMAR KULTURDEPARTEMENTET 15 14.4
89:51:13:3 BISPEDØMMEKONTOR HAMAR BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 18 16.5
83:6:2:1:8 BUFETAT ØST BUFETAT ØST FAMILIEVERNKONTORET HAMAR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 11.9
83:6:2:1:35 BUFETAT ØST BUFETAT ØST INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING HAMAR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 21 20.6
4:11:2:5 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HEDMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
16:8:6 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD HAMAR FINANSDEPARTEMENTET 53 50.1
59:15:4:1 FYLKESMANNEN I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 126 117.9
89:51:3:11 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I HAMAR KULTURDEPARTEMENTET 7 6.5
4:7:15:5:6 HEDMARK POLITIDISTRIKT HAMAR POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 192 180.9
39:2:2:6 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HEDMARK OG OPPLAND HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 7 7.0
42:8:22:4:3 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK AVD ANVENDT ØKOLOGI OG LANDBRUKSFAG STUDIESTAD BLÆSTAD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 11 9.7
42:8:22:4:4 HØGSKOLEN I HEDMARK HØGSKOLEN I HEDMARK AVD LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 206 180.8
13:8:57 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HAMAR INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 88 84.2
13:8:3 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET HAMAR TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 101 100.0
13:8:13 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET NORSK JERNBANEMUSEUM SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 22 20.3
50:5:2 JORDSKIFTEOVERRETTENE EIDSIVATING JORDSKIFTEOVERRETT DOMSTOLENE I NORGE 3 3.0
50:6:6 JORDSKIFTERETTENE HEDMARK OG SØR-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 13 12.3
4:5:8:1:9 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HEDMARK FENGSEL AVD HAMAR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 26 25.5
4:5:8:1:15 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR HOVEDKONTOR HAMAR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 24 23.8
50:7:3 LAGMANNSRETTENE EIDSIVATING LAGMANNSRETT DOMSTOLENE I NORGE 10 9.3
11:5:2:2:3 MATTILSYNET I HEDMARK OG OPPLAND MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HEDMARKEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 31 29.3
90:2:13:8 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 61 56.8
90:2:2:4:10 NAV HEDMARK NAV HAMAR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 38 36.6
90:2:2:4:11 NAV HEDMARK NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 34 30.1
90:2:2:4:12 NAV HEDMARK NAV HEDMARK ARBEIDSLIVSSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 23.3
90:2:2:4:2 NAV HEDMARK NAV RÅDGIVNING OG VIRKEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 11.1
90:2:9:1 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 50 47.6
90:2:10:13 NAV KONTROLL NAV AA-REGISTERET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 68 63.3
90:2:11:4 NAV PENSJON NAV PENSJON STEINKJER AVD HAMAR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
26:2:9 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 17 16.5
26:2:10 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST ANLEGG OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 12 10.9
13:9:2:1:9 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST HAMAR KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 162 156.2
13:9:2:1:10 REGION ØST STATENS VEGVESEN REGION ØST HAMAR TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 19 17.2
4:3:5:9 RIKSADVOKATEN STATSADVOKATENE I HEDMARK OG OPPLAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
16:3:1:3 SKATTEDIREKTORATET SKATTEDIREKTORATET AVD HAMAR FINANSDEPARTEMENTET 1 1.0
16:3:8:13 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD HAMAR FINANSDEPARTEMENTET 5 5.0
16:3:9:17 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN ØST AVD HAMAR FINANSDEPARTEMENTET 59 53.0
16:3:2:12 SKATT ØST SKATT ØST AVD HAMAR FINANSDEPARTEMENTET 64 62.0
4:6:1 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 20 19.8
59:21:3 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK HAMAR KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 21 20.4
4:3:2:2 STATENS SIVILRETTSFORVALTNING STATENS SIVILRETTSFORVALTNING JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
59:22:76 STATSBYGG STATSBYGG ØST HAMAR DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
59:22:86 STATSBYGG STATSBYGG ØST STANGE DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:23 TINGRETTENE HEDMARKEN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 15 12.4
16:5:2:1:2 TOLLREGION ØST-NORGE HAMAR TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 12 12.0
42:2:1:1 UTDANNINGSDIREKTORATET UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HAMAR KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0