FORVALTNINGSDATABASEN

DRAMMEN, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i DRAMMEN (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2207 804 3011 2193 518 2711 14 286 300
1981 2352 927 3279 2325 606 2931 27 321 348
1982 2174 905 3079 2153 561 2714 21 344 365
1983 2193 1025 3218 2168 637 2805 25 388 413
1984 2186 1027 3213 2146 626 2772 40 401 441
1985 2084 1039 3123 2045 655 2700 39 384 423
1986 2107 1142 3249 2058 747 2805 49 395 444
1987 2136 1193 3329 2083 805 2888 53 388 441
1988 1985 1205 3190 1927 799 2726 58 406 464
1989 1940 1225 3165 1887 817 2704 53 408 461
1990 1880 1200 3080 1835 782 2617 45 418 463
1991 1763 1190 2953 1714 764 2478 49 426 475
1992 1752 1152 2904 1700 776 2476 52 376 428
1993 1760 1128 2888 1696 730 2426 64 398 462
1994 1158 1039 2197 1098 665 1763 60 374 434
1995 1523 1039 2562 1462 683 2145 61 356 417
1996 1520 1060 2580 1447 678 2125 73 382 455
1997 1517 1057 2574 1427 699 2126 90 358 448
1998 1535 1075 2610 1435 727 2162 100 348 448
1999 1506 1064 2570 1393 731 2124 113 333 446
2000 752 794 1546 704 538 1242 48 256 304
2001 735 701 1436 688 482 1170 47 219 266
2002 726 722 1448 686 504 1190 40 218 258
2003 702 733 1435 659 536 1195 43 197 240
2004 694 807 1501 648 595 1243 46 212 258
2005 683 823 1506 624 596 1220 59 227 286
2006 751 884 1635 690 655 1345 61 229 290
2007 724 901 1625 673 686 1359 51 215 266
2008 747 940 1687 688 716 1404 59 224 283
2009 745 954 1699 684 740 1424 61 214 275
2010 768 998 1766 717 796 1513 51 202 253
2011 758 1007 1765 704 785 1489 54 222 276
2012 768 1024 1792 701 809 1510 67 215 282
2013 760 1041 1801 701 813 1514 59 228 287
2014 824 1113 1937 768 902 1670 56 211 267
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i DRAMMEN (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 2200.4 666.6 2867.0 2193.0 518.0 2711.0 7.4 148.6 156.0
1981 2337.7 772.4 3110.0 2325.0 606.0 2931.0 12.7 166.4 179.0
1982 2162.8 739.0 2901.8 2153.0 561.0 2714.0 9.8 178.0 187.8
1983 2180.5 833.2 3013.7 2168.0 637.0 2805.0 12.5 196.2 208.7
1984 2161.9 824.0 2985.9 2146.0 626.0 2772.0 15.9 198.0 213.9
1985 2060.7 845.7 2906.4 2045.0 655.0 2700.0 15.7 190.7 206.4
1986 2078.3 944.9 3023.2 2058.0 747.0 2805.0 20.3 197.9 218.2
1987 2104.9 1005.2 3110.1 2083.0 805.0 2888.0 21.9 200.2 222.1
1988 1949.4 1011.1 2960.5 1927.0 799.0 2726.0 22.4 212.1 234.5
1989 1904.9 1034.8 2939.7 1887.0 817.0 2704.0 17.9 217.8 235.7
1990 1852.6 1009.4 2862.0 1835.0 782.0 2617.0 17.6 227.4 245.0
1991 1731.2 999.4 2730.6 1714.0 764.0 2478.0 17.2 235.4 252.6
1992 1720.4 984.1 2704.5 1701.8 776.5 2478.3 18.6 207.6 226.3
1993 1723.1 954.4 2677.4 1698.4 730.3 2428.7 24.6 224.1 248.7
1994 1127.3 885.0 2012.3 1099.7 665.4 1765.1 27.6 219.6 247.2
1995 1490.9 899.0 2389.8 1464.8 683.7 2148.6 26.1 215.2 241.3
1996 1478.1 906.4 2384.5 1447.0 678.0 2125.0 31.1 228.4 259.5
1997 1470.7 921.1 2391.8 1427.0 699.0 2126.0 43.7 222.1 265.8
1998 1479.5 944.1 2423.6 1435.0 727.0 2162.0 44.5 217.1 261.6
1999 1449.2 938.1 2387.3 1393.0 731.0 2124.0 56.2 207.1 263.3
2000 735.1 707.0 1442.1 704.0 538.0 1242.0 31.1 169.1 200.1
2001 716.7 625.4 1342.1 688.0 482.0 1170.0 28.7 143.4 172.1
2002 709.6 646.4 1356.1 686.0 504.0 1190.0 23.6 142.4 166.1
2003 683.2 666.8 1349.9 659.0 536.0 1195.0 24.2 130.8 154.9
2004 671.5 735.8 1407.3 648.0 595.0 1243.0 23.5 140.8 164.3
2005 654.3 746.0 1400.3 624.0 596.0 1220.0 30.3 150.0 180.3
2006 722.3 810.2 1532.5 690.0 655.0 1345.0 32.3 155.2 187.5
2007 698.7 828.0 1526.6 673.0 686.0 1359.0 25.7 142.0 167.6
2008 720.5 859.3 1579.8 688.0 716.0 1404.0 32.5 143.3 175.8
2009 717.9 878.7 1596.6 684.0 740.0 1424.0 33.9 138.7 172.6
2010 746.2 925.7 1671.9 717.0 796.0 1513.0 29.2 129.7 158.9
2011 735.7 932.8 1668.4 704.0 785.0 1489.0 31.7 147.8 179.4
2012 735.6 950.9 1686.5 701.0 809.0 1510.0 34.6 141.9 176.5
2013 732.9 963.0 1695.9 701.0 813.0 1514.0 31.9 150.0 181.9
2014 797.9 1037.3 1835.3 768.0 902.0 1670.0 29.9 135.3 165.3
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i DRAMMEN (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 3011 1.7 2867.0 1.7
1981 3279 1.8 3110.0 1.8
1982 3079 1.7 2901.8 1.7
1983 3218 1.7 3013.7 1.7
1984 3213 1.7 2985.9 1.8
1985 3123 1.7 2906.4 1.7
1986 3249 1.7 3023.2 1.8
1987 3329 1.8 3110.1 1.8
1988 3190 1.7 2960.5 1.8
1989 3165 1.7 2939.7 1.7
1990 3080 1.7 2862.0 1.7
1991 2953 1.6 2730.6 1.6
1992 2904 1.6 2704.5 1.6
1993 2888 1.6 2677.4 1.6
1994 2197 1.3 2012.3 1.3
1995 2562 1.5 2389.8 1.6
1996 2580 1.5 2384.5 1.5
1997 2574 1.5 2391.8 1.6
1998 2610 1.5 2423.6 1.6
1999 2570 1.5 2387.3 1.6
2000 1546 1.2 5.0 1442.1 1.2
2001 1436 1.1 4.5 1342.1 1.1
2002 1448 1.1 4.4 1356.1 1.1
2003 1435 1.2 4.5 1349.9 1.2
2004 1501 1.1 4.7 1407.3 1.2
2005 1506 1.2 4.6 1400.3 1.2
2006 1635 1.3 4.9 1532.5 1.3
2007 1625 1.2 4.7 1526.6 1.3
2008 1687 1.2 4.7 1579.8 1.3
2009 1699 1.2 4.9 1596.6 1.2
2010 1766 1.2 5.1 1671.9 1.3
2011 1765 1.2 5.0 1668.4 1.2
2012 1792 1.2 5.0 1686.5 1.2
2013 1801 1.2 5.0 1695.9 1.2
2014 1937 1.3 5.3 1835.3 1.3

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i DRAMMEN (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 414 383.6
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 83 77.9
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 380 367.3
FINANSDEPARTEMENTET 213 204.3
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 132 121.5
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.0
HUSBANKEN 115 112.2
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 162 142.1
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 369 361.1
DOMSTOLENE I NORGE 36 34.6
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 12.7
KULTURDEPARTEMENTET 14 14.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i DRAMMEN (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 21.4
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 71 66.3
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.5
DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING FINANSDEPARTEMENTET 28 27.8
FYLKESMANNEN I BUSKERUD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 130 119.5
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.6
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.0
HUSBANKEN HUSBANKEN 115 112.2
HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 162 142.1
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 186 182.2
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 12 12.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 75 70.9
MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 12.7
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 162 147.5
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 121 111.6
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 53 50.4
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 47 43.7
NAV KONTROLL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.9
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 183 178.9
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 2 1.6
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 140 132.9
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 293 285.4
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 24 22.6
TOLLREGION SØR-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 43 42.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 14 14.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i DRAMMEN (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:1:2 ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND ARBEIDSTILSYNET INDRE ØSTLAND TILSYNSKONTOR DRAMMEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 22 21.4
83:6:2:2:21 BUFETAT SØR BUFETAT SØR BUSKERUD BARNE- OG FAMILIESENTER DRAMMEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 30 28.2
83:6:2:2:3 BUFETAT SØR BUFETAT SØR DRAMMEN FOSTERHJEMSTJENESTE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 18 18.0
83:6:2:2:29 BUFETAT SØR BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET DRAMMEN - KONGSBERG BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 14.3
83:6:2:2:31 BUFETAT SØR BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING BUSKERUD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 5.8
4:11:2:3 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) BUSKERUD SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 8 7.5
16:8:5 DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING AVD DRAMMEN FINANSDEPARTEMENTET 28 27.8
59:15:6:1 FYLKESMANNEN I BUSKERUD FYLKESMANNEN I BUSKERUD KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 130 119.5
83:2:5 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BUSKERUD OG VESTFOLD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 11.6
39:2:2:4 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I BUSKERUD HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.0
52:3 HUSBANKEN HUSBANKEN HOVEDKONTORET HUSBANKEN 115 112.2
42:8:22:32:1 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD AVD DRAMMEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 162 142.1
13:8:31 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET DRAMMEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 111 108.3
13:8:32 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET DRAMMEN TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 75 73.9
50:6:13 JORDSKIFTERETTENE NEDRE BUSKERUD JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 12 12.0
4:3:1:3 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I BUSKERUD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
4:5:8:2:23 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BUSKERUD FRIOMSORGSKONTOR DRAMMEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 19 17.7
4:5:8:2:25 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET DRAMMEN FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 42.7
4:5:8:2:26 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET DRAMMEN OVERGANGSBOLIG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 12 10.5
11:5:2:3:2 MATTILSYNET I BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR DRAMMEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 12.7
90:2:2:6:2 NAV BUSKERUD NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 66 55.0
90:2:2:6:3 NAV BUSKERUD NAV BUSKERUD ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 23 22.8
90:2:2:6:4 NAV BUSKERUD NAV DRAMMEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 73 69.7
90:2:13:5 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 121 111.6
90:2:6:2 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 53 50.4
90:2:9:10 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 47 43.7
90:2:10:4 NAV KONTROLL NAV KONTROLL SØR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 9 8.9
13:9:2:2:3 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR DRAMMEN KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 183 178.9
16:3:8:8 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD DRAMMEN FINANSDEPARTEMENTET 2 1.6
16:3:3:4 SKATT SØR SKATT SØR AVD DRAMMEN FINANSDEPARTEMENTET 140 132.9
59:22:39 STATSBYGG STATSBYGG SØR DRAMMEN DRIFTSTJENESTE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:10:1 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT DRAMMEN POLITIHUS JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 293 285.4
50:8:9 TINGRETTENE DRAMMEN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 24 22.6
16:5:2:3:1 TOLLREGION SØR-NORGE DRAMMEN TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 43 42.0
89:51:4:4 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I DRAMMEN KULTURDEPARTEMENTET 14 14.0