Forvaltningsdatabasen

HARSTAD, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HARSTAD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2013 378 399 777 353 343 696 25 56 81
2014 359 397 756 343 342 685 16 55 71
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HARSTAD (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2013 366.9 374.9 741.8 353.0 343.0 696.0 13.9 31.9 45.8
2014 351.3 372.8 724.1 343.0 342.0 685.0 8.3 30.8 39.1
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HARSTAD (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
2013 777 0.5 6.3 741.8 0.5
2014 756 0.5 6.1 724.1 0.5

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HARSTAD (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 118 117.5
FORSVARSDEPARTEMENTET 186 177.4
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 134 120.9
DOMSTOLENE I NORGE 15 13.7
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 21 20.5
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 125 121.3
KULTURDEPARTEMENTET 10 9.1
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 12 12.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 76 74.3
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
FINANSDEPARTEMENTET 48 46.5
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HARSTAD (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 186 177.4
HØGSKOLEN I HARSTD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 134 120.9
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 7.0
MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 100 100.0
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 36 33.9
NAV ØKONOMILINJEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 89 87.4
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 10 9.1
OLJEDIREKTORATET OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 12 12.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 76 74.3
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 44 42.5
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 8 6.7
TOLLREGION NORD-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 13.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HARSTAD (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:8 BUFETAT NORD BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I HARSTAD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
4:11:1:3 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION NORD-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.5
4:11:2:7 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) MIDTRE HÅLOGALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 9.0
17:8:5 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE HÅLOGALAND FORSVARSDEPARTEMENTET 186 177.4
42:8:22:21:1 HØGSKOLEN I HARSTD HØGSKOLEN I HARSTD KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 134 120.9
50:6:22 JORDSKIFTERETTENE OFOTEN OG SØR-TROMS JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 7 7.0
4:5:8:5:15 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET TROMS FRIOMSORGSKONTOR HARSTAD JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
11:5:2:8:5 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR SØR-TROMS LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 7.0
4:7:15:25:3 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT BJARKØY LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:25:7 MIDTRE HÅLOGALAND POLITIDISTRIKT HARSTAD POLITIHUS HARSTAD POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 99 99.0
90:2:2:19:12 NAV TROMS NAV HARSTAD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 36 33.9
90:2:12:6 NAV ØKONOMILINJEN NAV ØKONOMI PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 89 87.4
89:51:11:14 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME HARSTAD PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:11:48 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME TRONDENES PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 6 5.1
26:3:2 OLJEDIREKTORATET OLJEDIREKTORATET AVD HARSTAD OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 12 12.0
13:9:2:5:9 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD HARSTAD KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 63 61.3
13:9:2:5:10 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD HARSTAD TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
35:10:6 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HARSTAD NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 4.0
16:3:6:14 SKATT NORD SKATT NORD AVD HARSTAD FINANSDEPARTEMENTET 44 42.5
59:22:23 STATSBYGG STATSBYGG NORD HARSTAD DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 2.0
50:8:62 TINGRETTENE TRONDENES TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 8 6.7
16:5:2:6:2 TOLLREGION NORD-NORGE HARSTAD TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 4 4.0
11:11:2 VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET HARSTAD LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 14 13.5