Forvaltningsdatabasen

HAMMERFEST, FINNMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i HAMMERFEST (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 209 221 430 198 143 341 11 78 89
1993 189 202 391 182 135 317 7 67 74
1994 173 175 348 161 117 278 12 58 70
1995 159 181 340 151 121 272 8 60 68
1996 144 194 338 133 126 259 11 68 79
1997 145 207 352 138 132 270 7 75 82
1998 120 157 277 112 111 223 8 46 54
1999 123 144 267 110 101 211 13 43 56
2000 90 83 173 83 65 148 7 18 25
2001 96 107 203 90 83 173 6 24 30
2002 88 116 204 86 88 174 2 28 30
2003 86 117 203 83 84 167 3 33 36
2004 91 143 234 87 103 190 4 40 44
2005 101 145 246 94 111 205 7 34 41
2006 90 127 217 89 108 197 1 19 20
2007 95 132 227 92 114 206 3 18 21
2008 98 136 234 94 118 212 4 18 22
2009 87 142 229 84 125 209 3 17 20
2010 92 150 242 88 130 218 4 20 24
2011 91 157 248 88 135 223 3 22 25
2012 94 160 254 90 140 230 4 20 24
2013 98 161 259 97 139 236 1 22 23
2014 96 160 256 93 136 229 3 24 27
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i HAMMERFEST (FINNMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 201.6 185.5 387.1 198.0 143.0 341.0 3.6 42.5 46.1
1993 183.6 170.0 353.6 182.0 135.0 317.0 1.6 35.0 36.6
1994 165.9 146.5 312.4 161.0 117.0 278.0 4.9 29.5 34.4
1995 153.1 153.0 306.1 151.0 121.0 272.0 2.1 32.0 34.1
1996 137.4 160.8 298.2 133.0 126.0 259.0 4.4 34.8 39.2
1997 140.0 167.0 307.0 138.0 132.0 270.0 2.0 35.0 37.0
1998 116.2 136.7 252.9 112.0 111.0 223.0 4.2 25.7 29.9
1999 114.9 125.1 240.0 110.0 101.0 211.0 4.9 24.1 29.0
2000 85.9 74.9 160.8 83.0 65.0 148.0 2.9 9.9 12.8
2001 92.5 96.4 188.9 90.0 83.0 173.0 2.5 13.4 15.9
2002 87.2 102.0 189.2 86.0 88.0 174.0 1.2 14.0 15.2
2003 84.6 101.9 186.5 83.0 84.0 167.0 1.6 17.9 19.5
2004 87.9 124.2 212.1 87.0 103.0 190.0 0.9 21.2 22.1
2005 97.4 128.6 226.0 94.0 111.0 205.0 3.4 17.6 21.0
2006 89.4 119.4 208.8 89.0 108.0 197.0 0.4 11.4 11.8
2007 93.3 125.5 218.8 92.0 114.0 206.0 1.4 11.5 12.8
2008 95.6 127.8 223.4 94.0 118.0 212.0 1.6 9.8 11.4
2009 85.2 135.3 220.5 84.0 125.0 209.0 1.2 10.3 11.5
2010 89.5 142.5 232.0 88.0 130.0 218.0 1.5 12.5 14.0
2011 89.9 148.0 237.9 88.0 135.0 223.0 1.9 13.0 14.9
2012 92.2 152.8 244.9 90.0 140.0 230.0 2.2 12.8 14.9
2013 97.9 151.5 249.5 97.0 139.0 236.0 0.9 12.5 13.5
2014 95.1 151.7 246.8 93.0 136.0 229.0 2.1 15.7 17.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i HAMMERFEST (FINNMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1992 430 0.2 387.1 0.2
1993 391 0.2 353.6 0.2
1994 348 0.2 312.4 0.2
1995 340 0.2 306.1 0.2
1996 338 0.2 298.2 0.2
1997 352 0.2 307.0 0.2
1998 277 0.2 252.9 0.2
1999 267 0.2 240.0 0.2
2000 173 0.1 3.7 160.8 0.1
2001 203 0.2 4.4 188.9 0.2
2002 204 0.2 4.3 189.2 0.2
2003 203 0.2 3.9 186.5 0.2
2004 234 0.2 4.4 212.1 0.2
2005 246 0.2 4.6 226.0 0.2
2006 217 0.2 3.9 208.8 0.2
2007 227 0.2 4.0 218.8 0.2
2008 234 0.2 4.2 223.4 0.2
2009 229 0.2 4.0 220.5 0.2
2010 242 0.2 4.3 232.0 0.2
2011 248 0.2 4.4 237.9 0.2
2012 254 0.2 4.4 244.9 0.2
2013 259 0.2 4.4 249.5 0.2
2014 256 0.2 4.4 246.8 0.2

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i HAMMERFEST (FINNMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 19 17.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 81 80.0
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 7 6.0
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 3.0
HUSBANKEN 18 17.5
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 13 13.0
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 14.5
KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
FINANSDEPARTEMENTET 49 48.6
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 37 33.5
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i HAMMERFEST (FINNMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BUFETAT NORD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 19 17.8
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.2
FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.2
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 3.0
HUSBANKEN HUSBANKEN 18 17.5
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
NAV FINNMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 14.5
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
REGION NORD SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.8
SKATT NORD FINANSDEPARTEMENTET 39 38.6
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
TOLLREGION NORD-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 10 10.0
UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 36 32.5
VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 72 71.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i HAMMERFEST (FINNMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
83:6:2:5:7 BUFETAT NORD BUFETAT NORD FAMILIEVERNKONTORET I HAMMERFEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 3 3.0
83:6:2:5:29 BUFETAT NORD BUFETAT NORD INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING HAMMERFEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 12 10.8
83:6:2:5:17 BUFETAT NORD BUFETAT NORD MST HAMMERFEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
4:11:2:24 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) VEST-FINNMARK SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.2
35:14:8:2 FISKERIDIREKTORATET REGION FINNMARK FISKERIKONTORET HAMMERFEST NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 4 3.2
39:2:2:5 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I FINNMARK HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 3 3.0
52:4 HUSBANKEN HUSBANKEN REGION HAMMERFEST HUSBANKEN 18 17.5
4:3:1:19 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I VEST-FINNMARK JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
4:5:8:5:4 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR HAMMERFEST JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
13:14:6:2 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK LOSTJENESTEN HAMMERFEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 7 7.0
11:5:2:8:1 MATTILSYNET I TROMS OG FINNMARK MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR HAMMERFEST LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:20:12 NAV FINNMARK NAV HAMMERFEST ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 16 14.5
89:51:11:13 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME HAMMERFEST PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 4 4.0
13:9:2:5:8 REGION NORD STATENS VEGVESEN REGION NORD HAMMERFEST TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 6 6.0
35:10:5 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON HAMMERFEST NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 3 2.8
16:3:6:13 SKATT NORD SKATT NORD AVD HAMMERFEST FINANSDEPARTEMENTET 39 38.6
42:2:12:11 STATPED STATPED HAMMERFEST KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
59:22:22 STATSBYGG STATSBYGG NORD HAMMERFEST DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:20 TINGRETTENE HAMMERFEST TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 4 4.0
16:5:2:6:1 TOLLREGION NORD-NORGE HAMMERFEST TOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 10 10.0
42:8:2:8:12 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET UIT CAMPUS HAMMERFEST KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 36 32.5
4:7:15:26:7 VESTFINNMARK POLITIDISTRIKT POLITIHUSET I HAMMERFEST JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 72 71.8