FORVALTNINGSDATABASEN

ARENDAL, AUST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i ARENDAL (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 793 526 1319 748 329 1077 45 197 242
1993 755 525 1280 717 327 1044 38 198 236
1994 556 469 1025 516 283 799 40 186 226
1995 573 464 1037 532 290 822 41 174 215
1996 605 476 1081 568 289 857 37 187 224
1997 628 517 1145 592 313 905 36 204 240
1998 604 471 1075 567 302 869 37 169 206
1999 602 483 1085 555 302 857 47 181 228
2000 519 455 974 489 287 776 30 168 198
2001 612 409 1021 564 247 811 48 162 210
2002 517 399 916 472 241 713 45 158 203
2003 507 396 903 460 243 703 47 153 200
2004 525 421 946 475 256 731 50 165 215
2005 495 421 916 452 264 716 43 157 200
2006 459 421 880 429 279 708 30 142 172
2007 450 417 867 416 278 694 34 139 173
2008 440 432 872 406 306 712 34 126 160
2009 451 455 906 420 333 753 31 122 153
2010 485 496 981 435 373 808 50 123 173
2011 479 501 980 437 357 794 42 144 186
2012 485 501 986 433 357 790 52 144 196
2013 495 496 991 440 367 807 55 129 184
2014 476 510 986 429 378 807 47 132 179
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i ARENDAL (AUST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 771.7 430.3 1202.1 748.7 329.0 1077.7 23.0 101.3 124.3
1993 738.7 432.0 1170.8 717.1 327.0 1044.1 21.6 105.0 126.7
1994 538.7 388.2 926.9 516.1 283.0 799.1 22.5 105.2 127.8
1995 556.7 390.7 947.4 532.0 290.0 822.0 24.7 100.7 125.4
1996 584.5 401.4 985.8 568.0 289.0 857.0 16.5 112.3 128.8
1997 608.0 436.1 1044.1 592.0 313.0 905.0 16.0 123.1 139.1
1998 584.7 407.9 992.6 567.0 302.0 869.0 17.7 105.9 123.6
1999 576.6 413.3 989.9 555.0 302.0 857.0 21.6 111.3 132.9
2000 507.9 395.7 903.5 489.0 287.0 776.0 18.9 108.7 127.5
2001 593.2 350.4 943.6 564.0 247.0 811.0 29.2 103.4 132.6
2002 499.5 342.7 842.1 472.0 241.0 713.0 27.5 101.7 129.1
2003 486.4 339.3 825.7 460.0 243.0 703.0 26.4 96.3 122.8
2004 502.9 361.0 863.8 475.0 256.0 731.0 27.9 104.9 132.8
2005 477.3 360.4 837.8 452.0 264.0 716.0 25.3 96.4 121.8
2006 446.7 366.9 813.6 429.0 279.0 708.0 17.7 87.9 105.6
2007 435.2 366.1 801.3 416.0 278.0 694.0 19.2 88.1 107.3
2008 425.2 386.7 811.9 406.0 306.0 712.0 19.2 80.7 99.9
2009 437.2 414.9 852.1 420.0 333.0 753.0 17.2 81.8 99.1
2010 461.3 454.9 916.2 435.0 373.0 808.0 26.3 81.9 108.2
2011 461.4 452.5 913.8 437.0 357.0 794.0 24.4 95.4 119.8
2012 462.3 453.4 915.6 433.0 357.0 790.0 29.3 96.3 125.6
2013 470.9 451.6 922.5 440.0 367.0 807.0 30.9 84.6 115.5
2014 456.7 461.2 917.9 429.0 378.0 807.0 27.7 83.2 110.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i ARENDAL (AUST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1992 1319 0.7 1202.1 0.7
1993 1280 0.7 1170.8 0.7
1994 1025 0.6 926.9 0.6
1995 1037 0.6 947.4 0.6
1996 1081 0.6 985.8 0.6
1997 1145 0.7 1044.1 0.7
1998 1075 0.6 992.6 0.6
1999 1085 0.6 989.9 0.6
2000 974 0.7 5.0 903.5 0.7
2001 1021 0.8 5.1 943.6 0.8
2002 916 0.7 4.8 842.1 0.7
2003 903 0.7 4.7 825.7 0.7
2004 946 0.7 4.9 863.8 0.7
2005 916 0.7 4.8 837.8 0.7
2006 880 0.7 4.4 813.6 0.7
2007 867 0.7 4.1 801.3 0.7
2008 872 0.6 4.0 811.9 0.7
2009 906 0.6 4.2 852.1 0.7
2010 981 0.7 4.6 916.2 0.7
2011 980 0.7 4.6 913.8 0.7
2012 986 0.7 4.5 915.6 0.7
2013 991 0.7 4.5 922.5 0.7
2014 986 0.6 4.5 917.9 0.7

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i ARENDAL (AUST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 13 12.3
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 156 149.1
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 39 34.5
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 102 92.3
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 38 37.9
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.2
HUSBANKEN 29 28.7
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 280 268.5
DOMSTOLENE I NORGE 22 21.5
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 13.8
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 264 235.2
FINANSDEPARTEMENTET 18 16.9
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i ARENDAL (AUST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 13 12.3
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 97 93.8
BUFETAT SØR BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 39 34.5
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.1
FYLKESMANNEN I AUST-AGDER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 99 89.8
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 38 37.9
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.2
HUSBANKEN HUSBANKEN 29 28.7
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 6 5.9
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 53 50.2
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
KYSTVERKET REDERI SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
KYSTVERKET SØRØST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 39 37.7
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 1.6
MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 13.8
NAV AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 131 114.1
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 65 59.9
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 40 34.0
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 23.2
NAV PENSJON ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
REGION SØR SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 233 223.2
SKATT SØR FINANSDEPARTEMENTET 18 16.9
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 3 2.5
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 16 15.6
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i ARENDAL (AUST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:4 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I AUSTRE MOLAND KULTURDEPARTEMENTET 2 1.8
89:51:5:6 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I BARBU KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
89:51:5:24 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I HISØY KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:5:58 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I TREFOLDIGHET KULTURDEPARTEMENTET 5 4.5
89:51:5:59 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I TROMØY KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
89:51:5:67 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I ØYESTAD KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:13:1 AGDER POLITIDISTRIKT ARENDAL POLITISTASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 97 93.8
83:6:2:2:13 BUFETAT SØR BUFETAT SØR AGDER BARNE- OG FAMILIESENTER ARENDAL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 23 19.7
83:6:2:2:30 BUFETAT SØR BUFETAT SØR INNTAK OG FOSTERHJEMSREKRUTTERING ARENDAL BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 16 14.8
4:11:2:2 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) AUST-AGDER SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 6 5.1
59:15:9:1 FYLKESMANNEN I AUST-AGDER FYLKESMANNEN I AUST-AGDER KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 99 89.8
35:16:4 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 38 37.9
39:2:2:3 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I AUST-AGDER HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.2
52:7 HUSBANKEN HUSBANKEN REGION SØR HUSBANKEN 29 28.7
13:8:18 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ARENDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 4 4.0
50:6:2 JORDSKIFTERETTENE AUST-AGDER JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 6 5.9
4:5:8:3:4 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET ARENDAL FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 53 50.2
13:14:1:6 KYSTVERKET KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ARENDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:14:7:2 KYSTVERKET REDERI KYSTVERKET REDERI ARENDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:14:2:9 KYSTVERKET SØRØST KYSTVERKET SØRØST ARENDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 39 37.7
13:14:6:8 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK SENTER FOR ADM OG REGNSKAP ARENDAL SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 1.6
11:5:2:4:2 MATTILSYNET I ROGALAND OG AGDER MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR AUST-AGDER LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 17 13.8
90:2:2:9:1 NAV AUST-AGDER NAV ARBEID OG HELSE AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 6.2
90:2:2:9:2 NAV AUST-AGDER NAV ARENDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 69 66.1
90:2:2:9:3 NAV AUST-AGDER NAV AUST AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 38 29.8
90:2:2:9:5 NAV AUST-AGDER NAV AUST-AGDER ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 14 12.0
90:2:13:3 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 65 59.9
90:2:6:1 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL AUST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 40 34.0
90:2:9:9 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER AUST AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 23.2
90:2:11:6 NAV PENSJON NAV PENSJON PORSGRUNN AVD ARENDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
13:9:2:2:1 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 203 194.4
13:9:2:2:2 REGION SØR STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 30 28.8
16:3:3:1 SKATT SØR SKATT SØR AVD ARENDAL FINANSDEPARTEMENTET 18 16.9
42:2:12:6 STATPED STATPED BJORBEKK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 3 3.0
59:22:36 STATSBYGG STATSBYGG SØR ARENDAL DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 2 1.5
59:22:93 STATSBYGG STATSBYGG VEST ARENDAL DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 1 1.0
50:8:4 TINGRETTENE AUST-AGDER TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 16 15.6