Forvaltningsdatabasen

BERGEN, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BERGEN (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5645 3593 9238 5470 2464 7934 175 1129 1304
1981 5660 3704 9364 5466 2476 7942 194 1228 1422
1982 5513 3633 9146 5293 2371 7664 220 1262 1482
1983 5651 3792 9443 5436 2426 7862 215 1366 1581
1984 5599 3843 9442 5341 2444 7785 258 1399 1657
1985 5478 3873 9351 5210 2459 7669 268 1414 1682
1986 5569 4148 9717 5278 2687 7965 291 1461 1752
1987 5553 4217 9770 5257 2782 8039 296 1435 1731
1988 5433 4257 9690 5108 2815 7923 325 1442 1767
1989 5386 4343 9729 5064 2873 7937 322 1470 1792
1990 5360 4353 9713 5024 2895 7919 336 1458 1794
1991 5208 4379 9587 4855 2921 7776 353 1458 1811
1992 5484 4490 9974 5127 3030 8157 357 1460 1817
1993 5678 4728 10406 5239 3124 8363 439 1604 2043
1994 5144 4647 9791 4701 3117 7818 443 1530 1973
1995 5033 4528 9561 4625 3058 7683 408 1470 1878
1996 5142 4581 9723 4616 3103 7719 526 1478 2004
1997 5271 4643 9914 4665 3131 7796 606 1512 2118
1998 5302 4602 9904 4599 3083 7682 703 1519 2222
1999 5398 4624 10022 4602 3193 7795 796 1431 2227
2000 4339 3858 8197 3716 2635 6351 623 1223 1846
2001 4687 3869 8556 4031 2678 6709 656 1191 1847
2002 4397 3931 8328 3735 2737 6472 662 1194 1856
2003 4244 3964 8208 3584 2782 6366 660 1182 1842
2004 4543 4394 8937 3820 3132 6952 723 1262 1985
2005 4622 4540 9162 3882 3209 7091 740 1331 2071
2006 4655 4621 9276 3915 3330 7245 740 1291 2031
2007 4718 4813 9531 3954 3485 7439 764 1328 2092
2008 4952 5181 10133 4116 3872 7988 836 1309 2145
2009 5089 5414 10503 4213 4057 8270 876 1357 2233
2010 5144 5416 10560 4222 4067 8289 922 1349 2271
2011 5032 5363 10395 4177 3982 8159 855 1381 2236
2012 5101 5492 10593 4126 4083 8209 975 1409 2384
2013 5209 5704 10913 4281 4346 8627 928 1358 2286
2014 5274 5859 11133 4381 4476 8857 893 1383 2276
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BERGEN (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 5550.9 3049.3 8600.2 5482.5 2464.2 7946.8 68.4 585.1 653.4
1981 5552.8 3121.8 8674.7 5476.4 2476.5 7952.9 76.4 645.4 721.8
1982 5388.4 3038.8 8427.1 5304.3 2371.4 7675.6 84.1 667.4 751.5
1983 5531.8 3154.9 8686.7 5445.9 2426.7 7872.7 85.9 728.1 814.0
1984 5441.0 3179.1 8620.2 5352.5 2444.2 7796.7 88.5 734.9 823.4
1985 5324.1 3205.5 8529.6 5222.0 2459.4 7681.5 102.0 746.1 848.1
1986 5392.9 3460.0 8852.9 5288.5 2687.7 7976.2 104.4 772.3 876.7
1987 5384.6 3566.5 8951.1 5269.0 2782.4 8051.4 115.5 784.1 899.6
1988 5234.8 3616.1 8850.8 5108.0 2815.1 7923.1 126.8 801.0 927.8
1989 5199.3 3699.8 8899.2 5064.1 2873.1 7937.2 135.3 826.7 962.0
1990 5158.3 3718.8 8877.1 5024.1 2895.0 7919.1 134.2 823.8 958.0
1991 5000.5 3759.4 8760.0 4855.0 2921.1 7776.1 145.6 838.3 983.8
1992 5267.6 3868.9 9136.5 5127.0 3030.0 8157.0 140.6 838.8 979.5
1993 5423.1 4032.8 9455.9 5239.0 3124.0 8363.0 184.1 908.8 1092.9
1994 4886.8 3991.9 8878.7 4701.0 3117.0 7818.0 185.8 874.9 1060.7
1995 4803.5 3915.6 8719.1 4625.0 3058.0 7683.0 178.6 857.6 1036.1
1996 4811.1 3969.9 8781.1 4616.0 3103.0 7719.0 195.1 866.9 1062.1
1997 4883.1 4004.4 8887.5 4665.0 3131.0 7796.0 218.1 873.4 1091.4
1998 4858.6 3966.1 8824.8 4599.0 3083.0 7682.0 259.6 883.1 1142.8
1999 4900.3 4020.9 8921.2 4602.0 3193.0 7795.0 298.3 827.9 1126.2
2000 3967.1 3391.6 7358.7 3716.0 2635.0 6351.0 251.1 756.6 1007.7
2001 4294.5 3427.3 7721.8 4031.0 2678.0 6709.0 263.5 749.3 1012.8
2002 4003.0 3479.1 7482.0 3735.0 2737.0 6472.0 268.0 742.0 1010.0
2003 3852.3 3501.3 7353.6 3584.0 2782.0 6366.0 268.3 719.3 987.6
2004 4118.1 3900.3 8018.4 3820.0 3132.0 6952.0 298.1 768.3 1066.4
2005 4187.6 4010.5 8198.1 3882.0 3209.0 7091.0 305.6 801.5 1107.1
2006 4199.7 4121.3 8321.0 3915.0 3330.0 7245.0 284.7 791.3 1075.9
2007 4251.6 4278.4 8530.0 3954.0 3485.0 7439.0 297.6 793.4 1091.0
2008 4439.9 4632.5 9072.4 4116.0 3872.0 7988.0 323.9 760.5 1084.4
2009 4566.5 4834.4 9400.9 4213.0 4057.0 8270.0 353.5 777.4 1130.9
2010 4586.7 4832.9 9419.6 4222.0 4067.0 8289.0 364.7 765.9 1130.6
2011 4528.1 4783.1 9311.2 4177.0 3982.0 8159.0 351.1 801.1 1152.2
2012 4516.5 4885.1 9401.6 4126.0 4083.0 8209.0 390.5 802.1 1192.6
2013 4651.6 5104.0 9755.6 4281.0 4346.0 8627.0 370.6 758.0 1128.6
2014 4730.0 5219.0 9948.9 4381.0 4476.0 8857.0 349.0 743.0 1091.9
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BERGEN (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 9238 5.2 8600.2 5.2
1981 9364 5.1 8674.7 5.1
1982 9146 5.0 8427.1 4.9
1983 9443 5.1 8686.7 5.0
1984 9442 5.1 8620.2 5.1
1985 9351 5.1 8529.6 5.1
1986 9717 5.2 8852.9 5.2
1987 9770 5.2 8951.1 5.2
1988 9690 5.3 8850.8 5.2
1989 9729 5.2 8899.2 5.2
1990 9713 5.2 8877.1 5.2
1991 9587 5.2 8760.0 5.2
1992 9974 5.5 9136.5 5.5
1993 10406 5.6 9455.9 5.6
1994 9791 5.8 8878.7 5.8
1995 9561 5.7 8719.1 5.7
1996 9723 5.7 8781.1 5.7
1997 9914 5.9 8887.5 5.8
1998 9904 5.9 8824.8 5.7
1999 10022 6.0 8921.2 5.8
2000 8197 6.1 6.2 7358.7 5.9
2001 8556 6.3 6.4 7721.8 6.2
2002 8328 6.4 6.3 7482.0 6.2
2003 8208 6.6 6.1 7353.6 6.4
2004 8937 6.8 6.6 8018.4 6.7
2005 9162 7.1 6.6 8198.1 6.9
2006 9276 7.2 6.3 8321.0 7.0
2007 9531 7.3 6.3 8530.0 7.0
2008 10133 7.5 6.5 9072.4 7.3
2009 10503 7.5 6.8 9400.9 7.3
2010 10560 7.3 6.8 9419.6 7.0
2011 10395 7.1 6.5 9311.2 6.9
2012 10593 7.2 6.5 9401.6 6.9
2013 10913 7.3 6.6 9755.6 7.1
2014 11133 7.3 6.7 9948.9 7.1

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BERGEN (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 868 798.4
KULTURDEPARTEMENTET 115 105.7
BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 474 424.2
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1227 1187.5
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 932 900.8
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 54 45.8
FORSVARSDEPARTEMENTET 116 109.8
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 249 240.6
HUSBANKEN 45 42.5
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 5776 4863.0
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 592 576.5
DOMSTOLENE I NORGE 111 103.3
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 112 104.9
FINANSDEPARTEMENTET 462 445.7
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BERGEN (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 52 49.4
ARKIVVERKET KULTURDEPARTEMENTET 25 23.5
BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 18 17.6
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 69 61.5
BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
BUFETAT VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 429 381.2
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.1
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
FISKERIDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 219 210.6
FISKERIDIREKTORATET REGION VEST NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 15 13.6
FOLKEHELSEINSTITUTTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 49 41.3
FORBRUKERRÅDET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 8.6
FORSVARSBYGG FORSVARSDEPARTEMENTET 116 109.8
FYLKESMANNEN I HORDALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 189 181.9
FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 12.1
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 419 406.3
HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
HORDALAND POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 788 769.2
HUSBANKEN HUSBANKEN 45 42.5
HØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 845 742.2
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 19 18.3
JERNBANEVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 120 118.0
JORDSKIFTEOVERRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 3 3.0
JORDSKIFTERETTENE DOMSTOLENE I NORGE 9 8.1
JUSTERVESENET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 8 8.0
KONFLIKTRÅDENE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
KONKURRANSETILSYNET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 108 106.8
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 380 361.0
KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 115 86.7
KYSTVERKET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
KYSTVERKET VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 20.0
LAGMANNSRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 27 23.4
MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 79 74.1
METEOROLOGISK INSTITUTT KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 36 32.5
NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 129 121.6
NAV FORVALTNING ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 172 156.4
NAV HJELPEMIDLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 107 101.7
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 416 375.7
NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 26.8
NAV KONTAKTSENTER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 94 88.4
NORGES HANDELSHØYSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 416 356.6
NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.8
NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.8
OSLO BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
POLITIETS FELLESTJENESTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
POST- OG TELETILSYNET SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
REGION VEST SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 447 433.5
RIKSADVOKATEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.5
SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 89 86.9
SJØFARTSDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 34 34.0
SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER FINANSDEPARTEMENTET 6 6.0
SKATTEOPPLYSNINGEN FINANSDEPARTEMENTET 32 30.0
SKATT VEST FINANSDEPARTEMENTET 312 299.2
SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
STATENS KARTVERK KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 13 12.8
STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 23 20.5
STATPED KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 112 101.9
STATSBYGG KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 47 45.9
TINGRETTENE DOMSTOLENE I NORGE 72 68.8
TOLLREGION VEST-NORGE FINANSDEPARTEMENTET 112 110.5
UNIVERSITETET I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 4140 3435.7
UTLENDINGSDIREKTORATET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.8
UTRYKNINGSPOLITIET JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
VETERINÆRINSTITUTTET LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 13.2
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BERGEN (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:4:2:5:4 ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET ARBEIDSTILSYNET VESTLANDET REGIONSKONTOR BERGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 52 49.4
89:11:3 ARKIVVERKET STATSARKIVET I BERGEN KULTURDEPARTEMENTET 25 23.5
89:51:13:7 BISPEDØMMEKONTOR BJØRGVIN BISPEDØMMEKONTOR KULTURDEPARTEMENTET 18 17.6
89:51:7:61 BJØRGVIN BISPEDØMME ARNA OG ÅSANE PROSTI KULTURDEPARTEMENTET 17 14.2
89:51:7:8 BJØRGVIN BISPEDØMME BERGEN DOMKIRKE KYRKJELYD KULTURDEPARTEMENTET 28 25.1
89:51:7:16 BJØRGVIN BISPEDØMME FANA KYRKJELYD KULTURDEPARTEMENTET 23 21.2
89:51:7:51 BJØRGVIN BISPEDØMME SÆLEN KYRKJELYD KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
83:6:1:2:6 BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING BUFETAT SENTER FOR ADMINISTRASJON OG UTVIKLING AVD BERGEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 4 4.0
83:6:2:3:1 BUFETAT VEST BUFETAT VEST BEREDSKAPSHJEMMENE I BERGEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 9.8
83:6:2:3:17 BUFETAT VEST BUFETAT VEST BERGEN AKUTTSENTER KLOKKARLIA BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 80 59.2
83:6:2:3:18 BUFETAT VEST BUFETAT VEST BERGEN BARN- OG FAMILIESENTER ADMINISTRASJON / ÅRSTAD BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 6.1
83:6:2:3:19 BUFETAT VEST BUFETAT VEST BERGEN BARN- OG FAMILIESENTER SUDMANNSKE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 28 24.2
83:6:2:3:2 BUFETAT VEST BUFETAT VEST BERGEN UNGDOMSSENTER BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 47 42.5
83:6:2:3:20 BUFETAT VEST BUFETAT VEST BJØRGVIN UNGDOMSSENTER ADMINISTRASJON ULSMÅGVEGEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 43 40.5
83:6:2:3:4 BUFETAT VEST BUFETAT VEST FAMILIEIKONTORET BERGEN OG OMLAND BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 17 15.6
83:6:2:3:26 BUFETAT VEST BUFETAT VEST INNTAK OG FOSTERHEMSREKRUTTERING INNTAK OG FOSTERHEMSREKR BERGEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 70 63.1
83:6:2:3:31 BUFETAT VEST BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN AVD HOP BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
83:6:2:3:32 BUFETAT VEST BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN AVD SANDSLI BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 6 4.9
83:6:2:3:34 BUFETAT VEST BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN MORVIK BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 7 7.0
83:6:2:3:36 BUFETAT VEST BUFETAT VEST KASA UNGDOMSSENTER - BERGEN TERTNES BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 10 10.0
83:6:2:3:10 BUFETAT VEST BUFETAT VEST MST-BERGEN BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 5 5.0
83:6:2:3:11 BUFETAT VEST BUFETAT VEST REGIONKONORET VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 41 40.7
83:6:2:3:43 BUFETAT VEST BUFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER HOVEDHUSET OG ADMINISTRASJON BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 51 45.7
4:11:1:5 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) REGION VEST-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 9 8.1
4:11:2:6 DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) HORDALAND SIVILFORSVARSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 11.0
35:14:1:1 FISKERIDIREKTORATET FISKERIDIREKTORATET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 219 210.6
35:14:3:1 FISKERIDIREKTORATET REGION VEST FISKERIKONTORET BERGEN NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 15 13.6
39:6:2 FOLKEHELSEINSTITUTTET FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD FOR MEDISINSK FØDSELSREGISTER HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 49 41.3
83:3:7 FORBRUKERRÅDET FORBRUKERRÅDET HORDALAND SOGN OG FJORDANE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 9 8.6
17:8:2 FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG MARKEDSOMRÅDE BERGEN FORSVARSDEPARTEMENTET 116 109.8
59:15:12:1 FYLKESMANNEN I HORDALAND FYLKESMANNEN I HORDALAND KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 189 181.9
83:2:9 FYLKESNEMNDENE FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER HORDALAND SOGN OG FJORDANE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 13 12.1
35:16:1 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 419 406.3
39:2:2:7 HELSEDIREKTORATET , OMBUD MV PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I HORDALAND HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET 5 4.5
4:7:15:15:2 HORDALAND POLITIDISTRIKT BERGEN NORD POLITISTASJONSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 48 46.8
4:7:15:15:3 HORDALAND POLITIDISTRIKT BERGEN SENTRUM POLITISTASJONDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 585 571.8
4:7:15:15:4 HORDALAND POLITIDISTRIKT BERGEN SØR POLITISTASJONSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 62 61.4
4:7:15:15:5 HORDALAND POLITIDISTRIKT BERGEN VEST POLITISTASJONSDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 49 47.6
4:7:15:15:17 HORDALAND POLITIDISTRIKT NAMSFOGDEN I BERGEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 44 41.5
52:6 HUSBANKEN HUSBANKEN REGION VEST HUSBANKEN 45 42.5
42:8:22:11:1 HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 40 36.8
42:8:22:11:2 HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 121 92.5
42:8:22:11:3 HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR HELSE- OG SOSIALFAG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 78 65.7
42:8:22:11:4 HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR INGENIØRUTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 213 188.3
42:8:22:11:5 HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN AVD FOR LÆRERUTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 247 219.9
42:8:22:11:7 HØGSKOLEN I BERGEN HØGSKOLEN I BERGEN SENTRALADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 146 138.9
83:5:6 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET VEST BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET 19 18.3
13:8:19 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET ARNA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 10 9.4
13:8:22 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET BERGEN INFRASTRUKTUR/PROSJEKTER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 50 49.6
13:8:23 JERNBANEVERKET JERNBANEVERKET BERGEN TRAFIKK/STABER SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 60 59.1
50:5:4 JORDSKIFTEOVERRETTENE GULATING JORDSKIFTEOVERRETT DOMSTOLENE I NORGE 3 3.0
50:6:15 JORDSKIFTERETTENE NORD- OG MIDHORDLAND JORDSKIFTERETT DOMSTOLENE I NORGE 9 8.1
35:4:1 JUSTERVESENET JUSTERVESENET DISTRIKTSKONTOR VEST NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 8 8.0
4:3:1:6 KONFLIKTRÅDENE KONFLIKTRÅDET I HORDALAND JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
35:12:2 KONKURRANSETILSYNET KONKURRANSETILSYNET BERGEN NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 108 106.8
4:5:8:4:1 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BERGEN FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 231 219.7
4:5:8:4:3 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET BJØRGVIN FENGSEL JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 80 77.5
4:5:8:4:4 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR BERGEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 30 28.1
4:5:8:4:8 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET KRIMINALOMSORGEN REGION VEST AVD ADMINISTRASJON JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 22 20.5
4:5:8:4:9 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LYDHORN OVERGANGSBOLIG JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 14 12.6
4:5:8:4:13 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET SENTER FOR NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL I BERGEN ND-SENTER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 3 2.5
42:8:22:26:12 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 16 12.2
42:8:22:26:2 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 41 35.5
42:8:22:26:4 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 36 24.1
42:8:22:26:6 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 15 8.8
42:8:22:26:9 KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.1
13:14:1:2 KYSTVERKET KYSTVERKET BERGEN BEREDSKAPSAVDELING SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 2 2.0
13:14:3:3 KYSTVERKET VEST SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. BERGEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 20 20.0
50:7:5 LAGMANNSRETTENE GULATING LAGMANNSRETT DOMSTOLENE I NORGE 27 23.4
11:5:2:5:1 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET DISTRIKTSKONTORET FOR BERGEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 33 30.3
11:5:2:5:10 MATTILSYNET I HORDALAND OG SOGN OG FJORDANE MATTILSYNET REGIONKONTORET FOR HORDALAND SOGN OG FJORDANE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 46 43.8
42:10:7 METEOROLOGISK INSTITUTT VERVARSLINGA PÅ VESTLANDET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 36 32.5
35:13:1 NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKNING (NIFES) NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 129 121.6
90:2:13:4 NAV FORVALTNING NAV FORVALTNING BERGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 172 156.4
90:2:6:5 NAV HJELPEMIDLER NAV HJELPEMIDDELSENTRAL HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 107 101.7
90:2:2:12:1 NAV HORDALAND NAV ARBEIDSRÅDGIVNING HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 40 26.6
90:2:2:12:6 NAV HORDALAND NAV BERGEN ARNA BYDEL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.4
90:2:2:12:7 NAV HORDALAND NAV BERGEN FYLLINGSDALEN BYDEL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 24 23.4
90:2:2:12:9 NAV HORDALAND NAV BERGENHUS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 44 41.7
90:2:2:12:8 NAV HORDALAND NAV BERGEN ÅRSTAD BYDEL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 44 40.5
90:2:2:12:13 NAV HORDALAND NAV FANA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 34 31.7
90:2:2:12:22 NAV HORDALAND NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 37 34.9
90:2:2:12:23 NAV HORDALAND NAV HORDALAND ARBEIDSLIVSSENTER SENTER FOR INKLUDERENDE ARBEIDSLIV ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 41 36.1
90:2:2:12:25 NAV HORDALAND NAV JOBBSERVICE BERGEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:12:29 NAV HORDALAND NAV LAKSEVÅG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 44 40.5
90:2:2:12:24 NAV HORDALAND NAV TILTAK, INTRO OG MARKED HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 31 28.6
90:2:2:12:51 NAV HORDALAND NAV YTREBYGDA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 17 17.0
90:2:2:12:53 NAV HORDALAND NAV ÅSANE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 46 41.3
90:2:8:6 NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN NAV KLAGEINSTANS VEST ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 27 26.8
90:2:9:2 NAV KONTAKTSENTER NAV KONTAKTSENTER HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 94 88.4
42:8:22:28:1 NORGES HANDELSHØYSKOLE NORGES HANDELSHØYSKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 416 356.6
11:7:2 NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) NORSK INSTITUTT FOR LANDBRUKSØKONOMISK FORSKNING (NILF) AVD BERGEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 7 6.8
11:8:2 NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP NORSK INSTITUTT FOR SKOG OG LANDSKAP FANA LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 11 10.8
89:51:2:3 OSLO BISPEDØMME DØVEPROSTIET BERGEN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:3:1 POLITIETS FELLESTJENESTER POLITIETS FELLESTJENESTER BERGEN JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
13:11:2 POST- OG TELETILSYNET POST- OG TELETILSYNET REGION BERGEN SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 3 3.0
13:9:2:3:1 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST BERGEN KONTORSTED SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 379 367.6
13:9:2:3:2 REGION VEST STATENS VEGVESEN REGION VEST BERGEN TRAFIKKSTASJON SAMFERDSELSDEPARTEMENTET 68 65.9
4:3:5:2 RIKSADVOKATEN HORDALAND STATSADVOKATEMBETER JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11 10.5
42:15:1 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 89 86.9
35:10:2 SJØFARTSDIREKTORATET SJØFARTSDIREKTORATET STASJON BERGEN NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 12 12.0
35:10:19 SJØFARTSDIREKTORATET SKIPSREGISTRENE NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 22 22.0
16:3:8:4 SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER SKATTEETATENS IT- OG SERVICEPARTNER AVD BERGEN FINANSDEPARTEMENTET 6 6.0
16:3:9:11 SKATTEOPPLYSNINGEN SKATTEOPPLYSNINGEN VEST AVD BERGEN FINANSDEPARTEMENTET 32 30.0
16:3:4:5 SKATT VEST SKATT VEST AVD BERGEN FINANSDEPARTEMENTET 312 299.2
4:6:3 SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER REGION VEST-NORGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
59:21:1 STATENS KARTVERK STATENS KARTVERK BERGEN KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 13 12.8
42:16:1 STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING STATENS LÅNEKASSE FOR UTDANNING BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 23 20.5
42:2:12:5 STATPED STATPED BERGEN REGIONKONTOR VEST KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 81 74.5
42:2:12:3 STATPED STATPED HUNSTAD SKOLE KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 31 27.4
59:22:54 STATSBYGG STATSBYGG VEST ADMINISTRASJON KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 19 19.0
59:22:56 STATSBYGG STATSBYGG VEST BERGEN DRIFT KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET 28 26.9
50:8:6 TINGRETTENE BERGEN TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 56 53.0
50:8:38 TINGRETTENE NORDHORDLAND TINGRETT DOMSTOLENE I NORGE 16 15.8
16:5:2:4:1 TOLLREGION VEST-NORGE BERGEN REGIONTOLLSTED FINANSDEPARTEMENTET 112 110.5
42:8:2:4:2 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN ADMINISTRASJONEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 452 425.4
42:8:2:4:4 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 577 483.6
42:8:2:4:5 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN DET JURIDISKE FAK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 182 125.4
42:8:2:4:6 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN DET MATEMATISK-NATURVITENSK FAK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 891 808.0
42:8:2:4:7 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAULTET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 1162 848.1
42:8:2:4:8 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN DET PSYKOLOGISKE FAK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 293 225.9
42:8:2:4:9 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAK KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 356 319.4
42:8:2:4:10 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSBIBLIOTEKET KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 107 89.8
42:8:2:4:3 UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETSMUSÉET I BERGEN KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 120 110.2
4:18:6 UTLENDINGSDIREKTORATET UTLENDINGSDIREKTORATET REGION VEST JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 15 14.8
4:7:8:8 UTRYKNINGSPOLITIET UTRYKNINGSPOLITIET DISTRIKT 6 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
11:11:1 VETERINÆRINSTITUTTET VETERINÆRINSTITUTTET BERGEN LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET 15 13.2